Fiscale en juridische artikelen in het NederBelgischMagazine
Hieronder treft u de lijst met titels van gepubliceerde artikelen in het NederBelgischMagazine. Het meest recente artikel staat links bovenaan; het oudste artikel rechts onderaan. Als u op een titel klikt, komt u bij de tekst van het artikel. Deze lijst bevat enkel de fiscale en juridische artikelen uit het magazine. Deze titellijst is gelijk aan die in “Fiscale Artikelen”. U kunt daar zoeken naar woorden die in de tekst voorkomen of filteren op maand en jaar van publicatie.
– Starbucks krijgt geen illegale staatssteun van Nederland
– Wetsvoorstel invoering bronbelasting op renten en royalty’s
– Belgische Circulaire over de omzetting van pensioen in eigen beheer
– Successieplanning: 4. Met de nieuwe registratie- en meldverplichtingen naar een vermogenskadaster?
– Successieplanning: 3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris: belastbaar of niet?
– Successieplanning: 2. De recente hervorming van de Vlaamse erfbelasting: één (grote) sprong voorwaarts !
– Successieplanning: 1. Welk nieuws brengt het nieuwe Belgische erfrecht ?
– Belgische maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing
– Komen interesten van (sommige) Nederlandse spaardeposito’s in aanmerking voor het Belgisch fiscaal gunstregime?
– Hoge Raad doet uitspraak in fiscale eenheidszaak
– Huisarts mag vragen inspecteur beantwoorden
– Stevige wijzigingen in de Nederlandse Belastingplannen voor 2019 en volgende
– Afwaardering van box 1-vordering na emigratie niet aftrekbaar?
– Aan inwoner van België betaalde liquidatie-uitkering in Nederland belast
– Prinsjesdag en de Belastingplannen voor 2019 en volgende
– GDPR krijgt een invulling in de Belgische wetgeving
– Administratieve en boekhoudkundige aandachtspunten voor de maatschap
– De nieuwe beperkingen aan de aftrek voor risicokapitaal: werd het vroegere paradepaardje de facto gedegradeerd?
– Belgisch UBO-register operationeel vanaf 31 oktober 2018
– Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm in België
– Nieuw milder btw-boetebeleid ingevoerd voor welbepaalde inbreuken
– Belastingadviseurs moeten (agressieve) grensoverschrijdende constructies gaan melden
– Curaçaose SPF is gevestigd in Nederland
– Verkrijgingsprijs aandelen bij een remigratie
– Problemen met de afwikkeling van Nederlandse aangiften in de schenk- en erfbelasting
– Nieuwe afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek
– Reactie op antwoorden Nederlandse staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen Nederlanders in België
– Nederlandse staatssecretaris over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België
– Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland
– Belgische regering countert Hof van Cassatie en creëert nieuwe rechtsgrond om AOW-uitkering belastbaar te stellen.
– Binnenkort artikel over intrekking vrijstelling loonheffing pensioen in België
– Bedrijfsopvolgingsregeling ook van toepassing bij een fictieve onroerende zaak
– Vastgoedbedrijf kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsregeling
– Nederland heft terecht over pensioen inwoner Portugal
– Onroerend goed in een burgerlijke maatschap: wat zijn de fiscale gevolgen
– De nieuwe Erfwet en de mogelijke ‘verklaring tot behoud’ van oude regels
– Zomerakkoord regering Michel: hervorming vennootschapsbelasting
– Het nieuwe erfrecht: eindelijk baas over je erfenis?
– Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’
– Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft met afkoopmogelijkheid
– Belgische beurstaks nu ook van toepassing op beleggingen die in het buitenland worden gehouden
– AOW in de belastingaangifte, een handleiding– Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt
– Internationale nalatenschappen – opletten met buitenlandse situsgoederen (Rb. Antwerpen 15 april 2016)
– Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug
– Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’
– Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten
– Juridische constructies – fiscus moet een eerdere spontane regularisatie honoreren (Brussel 21 januari 2016)
– Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie
– Afkoopwet ongrondwettelijk (Grondwettelijk Hof 2 juni 2016)
– Miserietaks discrimineert niet (Grondwettelijk Hof 25 mei 2016)
– Vlabel kondigt strengere controles aan van aangiften van erfenissen
– Kaaimantaks – de uitbreiding van het toepassingsgebied – de dubbelstructuren
– De nieuwe fiscale regularisatie anno 2016
– Geen hypotheekrenteaftrek Nederbelg onder de oude keuzeregeling
– Voorlopig geen inkomensverklaringen vanuit België
– Details teruggave dividendbelasting en toekenning heffingsvrij vermogen
– Verdere uitleg over UBO-register in Nederland
– Besluit Staatssecretaris van Financiën inzake teruggaaf dividendbelasting zaak Miljoen e.a.
– Vastgoedconcern heeft recht op de bedrijfsopvolgingsregelingen erfbelasting
– Belgische RSVZ bijdragen niet aftrekbaar van de Nederlandse winst
– Advies om vragen te stellen aan HvJ EU over korten heffingskortingen door Nederland in buitenlandsituaties
– Overdracht woning aan kinderen met voorbehoud huurrecht belast met erfbelasting
– Onbelast genieten van de oude dag: het bestaat nog!
– Opgelet bij de schenking van vastgoed: Vlabel viseert het optioneel conventioneel beding van terugkeer
– Vlabel viseert schenken in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik – inwerkingtreding
– Aankondiging van de controleacties FOD Financiën voor 2016
– Jaarverslag federale Ombudsman 2015: aandacht voor gezinsfiscaliteit
– Panama Papers: nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd
– Krijgt Nederland ook notionele interestaftrek?
– Voorkoming dubbele belasting voor Italiaanse woning
– Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders
– Schenken en erven van aandelen in een actieve Nederlandse BV
– De Minister van Justitie werkt aan een gedeeltelijke erfenissprong
– Gunsttarief voor de verkoop en schenking van Vlaamse erfgoederen in de maak
– Vlaanderen sleutelt opnieuw aan de ‘miserietaks’
– Nederlandse stichting-administratiekantoor en de Kaaimantaks
– Interne BBI instructie omtrent de fiscale rechtzetting belandt definitief in de prullenbak
– Ook nieuwe penshonado’s zitten goed op Curaçao
– Fiscaal regime van AOW in België: onduidelijkheid troef
– AOW en Personenbelasting
– Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek
– Het omgekeerd duolegaat: Vlabel begraaft de strijdbijl
– Vlaamse erfbelasting: publicatie geïndexeerde kostenforfaits
– Een update van ons federaal erfrecht en onze Vlaamse erfbelasting?
– Betalingen aan belastingparadijzen: sanctie niet ongrondwettelijk
– Beleidsplan fiscale fraudebestrijding
– De notionele interestaftrek onder vuur
– “Nieuwe speculatietaks niet gunstig onthaald”
– Hoge Raad geeft eindoordeel in zaak-Miljoen en aanverwante zaken
– Hoge Raad keurt beperkingen 30%-regeling goed
– De woonplaats bij overlijden lag niet in Nederland
– Box 3 in strijd met eigendomsrecht?
– Een vergelijking op schenkbelasting en erfbelasting tussen de verschillende landen
– Wat kunnen de voordelen zijn van alternatieve geschillenbeslechting (mediation, bemiddelen)
– Hoe richt u best een (discrete) maatschap op?
– Het familiebedrijf schenken aan kinderen en kleinkinderen over de grens
– Nieuw Vlabel standpunt over wederkerige schenkingen tussen echtgenoten
– Vlabel vult het nieuwe standpunt over de verzekeringsgift aan
– Uitstel voor de nieuwe fiscale regularisatie
– De Kaaimantaks verstrengd!
– Speculatiebelasting van 33%
– De roerende voorheffing stijgt van 25% naar 27%
– Laatste aanpassingen belastingplan 2016
– Naschrift bij “praktisch werken met de Kaaimantaks”
– UBO-register: gegevens begunstigden worden (semi-) publiekelijk?
– Fiscus vangt bot bij het Hof van Cassatie over de inwerkingtreding van de wet over de aanvullende pensioenen
– Vlaamse fiscus viseert schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
– Hof van Cassatie in Belgie tweemaal over het belasten van de AOW-uitkering in België
– Hof van Cassatie van België Arrest M., 4 februari 2016, nr F.13.0127.N
– Hof van Cassatie van België, Arrest Harkx, 4 februari 2016, nr F.13.0155.N
– Naar aanleiding van de Kaaimantaks. Nieuwe kansen en bedreigingen.
– Tot 5 jaren terugvragen van teveel betaalde Nederlandse dividendbelasting. Nederlandse dividend minder belast
– Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris
– Nieuwe belastingwetgeving noopt tot structurering van vermogen. Een vergelijk met omringende landen
– Praktisch werken met de Kaaimantax
– Ook Wallonië verlaagt de schenkingsrechten op onroerende goederen
– Vlaamse begrotingsmaatregelen 2016
– Dubbele belasting dreigt voor de verzekeringsgift in Vlaanderen
– Luxemburg niet langer op de zwarte lijst van de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen
– Opnieuw uitstel voor de invoering van BTW op prestaties van bestuurders-rechtspersonen
– Kort uitstel voor de aangifte en de betaling van de bijzondere liquidatiereserve
– Programmawet ingediend in het parlement
– Antwoord op vragen over terugbetaling dividendbelasting
– Informatie-uitwisseling met Curaçao
– Opletten bij lijfrentegift
– De volgende uitzending in de AOW-soap
– Blijven, terugkeren of doorverhuizen?
– Grondige hervorming van Belgisch vennootschapsrecht in aantocht
– Vlabel publiceert standpunt over Britse Inheritance Tax
– Startschot voor de Vlaamse ‘gemengde’ rulings
– Tax shift in Brussel
– De fiscale regularisatie in een permanent jasje
– Verhoging van de roerende voorheffing
– Nieuwe speculatietaks
– Wat brengt het akkoord over de tax shift en de begrotingscontrole 2016?
– Nieuwe belastingwetgeving noopt tot structurering van vermogen
– Nederland waarschijnlijk in beroep tegen Starbucks-besluit Europa
– Belastingregeling Nederland Curaçao is definitief
– Beheer vermogen zwartspaarder vanuit Nederland
– Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders
– Dieselgate en de Nederlandse autobelastingen
– De verrassing van Prinsjesdag: de conserverende aanslag op aandelen van tien jaar naar levenslang
– Prinsjesdag: een overzicht en toch nog een verrassing
– Europees Hof van Justitie: niet-ingezetene recht op teruggave Nederlandse dividendbelasting
– Vanaf aangifte inkomstenbelasting 2017 (bijna) iedereen digitaal
– Finaal verrekenbeding – Hof van beroep Antwerpen bevestigt rechtsgeldigheid en onbelastbaarheid
– Hoofdelijke aansprakelijkheid van erfgenamen voor erfbelasting opnieuw in het geding
– Vlabel keert terug naar federaal standpunt inzake gesplitste aankoop
– Circulaire over de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen
– Aangifteformulieren voor de bijzondere liquidatiereserve beschikbaar
– Uw nalatenschap binnen Europa
– Goed nieuws voor de eigenaars van Franse tweede verblijven
– De administratieve standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)
– De VCF een eerste maal gerepareerd!
– Akkoord over de tax shift en de begroting 2016
– Programmawet en lijsten met juridische constructies gepubliceerd
– Het levenstestament in België
– De flexibiliteit van de Vlaamse estate planner
– AOW uitkering wel of niet in de aangifte (lezersvraag)
– De (on)belastbaarheid van de AOW-uitkering in België
– Te hoge heffing op dividenduitkering uit Nederland?
– Aansluiting voor de sociale zekerheid bij vergissingen
– Het bestaan van een fiscale nomade
– Autobrief: Aanpassingen in de fiscale behandeling van auto’s in Nederland
– Tussenstand in de belastingherziening voor Nederland
– Vlaamse schenkbelasting onroerend goed verlaagd
– Verhuizen van je bedrijf van België naar Nederland
– Nederlandse dividendbelasting in strijd met Europees recht!
– Hypotheekrente op de Spaanse eigen woning, Hoge Raad, 22 mei 2015
– Woont de belastingplichtige in Nederland of in België? Hoge Raad, 3 april 2015
– Grensoverschrijdende sociale zekerheid, Conclusie A-G Wattel, 31 maart 2015
– Belastingherziening op komst in Nederland
– Terugkeren naar Nederland? “Zorgverzekering, een ondoorzichtige kluwen”
– Betaling van schenkingsrechten door de schenker in het licht van de VCF
– Vlaamse rulingdienst nu toch in aantocht
– Nederlandse rente op spaardeposito’s blijft feitelijk gediscrimineerd
– De Kaaimantaks en de ‘nieuwe’ black lists
– Kaaiman komt in beweging, interview met Mathieu Ex, advocaat-vennoot Bij Greenille by Laga
– Voorsorteren op de Europese Erfrechtverordening
– Gesplitste aankoop: wanneer gaat de schenking vooraf aan de aankoop?
– Tweede poging tot hervorming van het Belgisch erfrecht
– RIP sterfhuisbeding in Vlaanderen!
– Verlaagde schenkbelasting op onroerende goederen
– Centraal Aanspreekpunt (CAP) weldra operationeel voor buitenlandse bankrekeningen
– Tijdelijke uitbreiding van liquidatiereserve
– Hoe staat het met de doorkijkbelasting?
– Update nieuwe Belastingregeling Nederland en Curaçao
– Aftrek van RSVZ-premies in Nederland, Hoge Raad 10 april 2015
– Hoge Raad stelt dat wettelijke regeling waardering panden in box 3 te hoog kan uitpakken, Hoge Raad, 3 april 2015
– Per 1 juli einde laag BTW-tarief in Nederland voor renovatie en herstel woningen
– Lezersvraag: pensioen BV gaat over tot pensioenuitkering
– Het vervolg: Ondanks schenking ouders toch hypotheekrenteaftrek, Hoge Raad, 3 april 2015
– Rulings inzake de Belgische private stichting en de Liechtensteinse Stiftung
– De nieuwe Vlaamse Omzendbrief ‘fiscaal misbruik’ voor registratie- en erfbelasting (Bis)
– Enkel rechtbank Gent nog bevoegd inzake geschillen over erf- of registratiebelasting
– Akkoord over de hervorming van de Vlaamse schenkingsrechten
– Instructie BBI inzake fiscale rechtzettingen: nationale uniformiteit
– Politiek akkoord over de doorkijkbelasting
– Zorgvolmacht: een geruststelling voor elke senior, ook voor u?
– Ondanks schenking ouders toch hypotheekrenteaftrek
– Het erven van een onverkoopbaar pand voor de erfbelasting en voor box 3
– Kluswerkzaamheden leiden niet tot hoge belastingheffing over appartementen
– De keuzeregeling in strijd met Europees recht (zaak Kieback), Conclusie Advocaat-Generaal HvJ EU, 5 maart 2015
– 4. Voorbeeld eigen woning (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)
– Flinke rugwind voor luchthavens in grenstreek
– Partnervrijstelling ook bij recht van overgang
– Franse sociale bijdragen over inkomsten uit vermogen zijn niet toegestaan
– De eigen woningregeling voor expats
– 150 km-grens niet in strijd met Europees recht?
– Wie is verantwoordelijk voor het doorgeven van een adreswijziging in het buitenland?
– Introductie Europese Erfrechtverklaring
– Hervorming van Spaanse schenkingsrechten en successierechten voor niet-inwoners
– Tumult over de fiscale rechtzettingen
– ‘Interpretatieve beslissingen’ voor de Vlaamse erfbelasting en registratiebelasting
– De saga over de Vlaamse Omzendbrief ‘fiscaal misbruik’ voor registratie- en erfbelasting
– Nog steeds geen duidelijkheid over de contouren van de doorkijkbelasting
– 3. Keuzeregeling nieuw (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)
– 2. Keuzeregeling oud (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)
– 1. Inleiding (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)
– EHIC, recht op zorg in België van gepensioneerden
– Nederlandse monumentenaftrek en de Nederlandse faciliteit in de Natuurschoonwet niet in strijd met Europees recht
– Nederland heeft heffingsrecht over uitkering van Reaal
– Algemeen uitstel in Nederland voor het betalen van de belastingaanslag 2014
– Nederlandse premies volksverzekeringen en bijdragen zorgverzekeringswet over Belgisch pensioen van Belgische inwoner
– Enkele veranderingen in de belastingwetten per 2015
– Oude aanwas- en tontinebedingen kunnen de langstlevende zuur opbreken
– Publicatie omzettingstabellen voor het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
– De Vlaamse schenk- en erfbelasting is er
– Wijziging BTW regels voor bestuurders-rechtspersonen uitgesteld
– Specifiek legaat in een nieuw testament
– Hof van Cassatie verbreekt gunstig arrest over een optioneel finaal verrekenbeding
– BTW regels voor bestuurders-rechtspersonen wijzigen vanaf 1 januari 2015
– Fiscus wijzigt standpunt over toebedeling onroerend goed aan de vennoot bij liquidatie van vennootschap
– Bezwaren tegen heffing box 3
– Vragen aan Europees Hof over verhuisboedelvrijstelling
– Ontwerp programmawet in federaal parlement
– Opname uit Stamrecht B.V. leidt tot volledige afkoop stamrecht
– Formulier Verzoek voorlopige aanslag buitenlands belastingplichtigen beschikbaar
– Diploma-erkenning verder versterkt
– Advies prejudiciële vragen over hypotheekrenteaftrek op Spaanse eigen woning
– Informatie-uitwisseling tussen België en Aruba
– Is stilzitten van de Belastingdienst automatisch begunstigend beleid?
– Wanneer wordt een perceel een eigen woning voor de hypotheekrenteaftrek?
– Beleidsnota Turtelboom licht een tipje van de sluier op
– Integratie van de successierechten en schenkingsrechten in de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF)
– Minister van Financiën ondertekent overeenkomst automatische fiscale gegevensuitwisseling op Global Forum
– Grondwettelijk Hof handhaaft tariefverhoging van de belasting op liquidatieboni (GwH 162/2014, www.const-court.be)
– Hypotheekrenteaftrek voor Nederbelgen in 2015
– Het regeerakkoord Michel 1: daar is de doorkijkbelasting weer!
– Belasting over de Nederlandse tweede woning bij Nederbelgen
– Belastingplan 2015
– Nederbelg had bezwaar moeten maken
– Lagere boetes bij privégebruik auto van de zaak
– Spaanse successierechten en schenkingsrechten voor niet-verblijfhouders strijdig met het vrij kapitaalverkeer (EU Hof van Justitie 3 september 2014, C -127/12)
– Het verlaagd tarief voor KMO-dividenden schendt het gelijkheidsbeginsel niet (GwH 25 september 2014, GwH 134/2014)
– Grondwettelijk Hof buigt zich over de fiscale regularisatie – de Belgische inkeerregeling, (GwH 19 september 2014, 130/2014)
– Belgische belasting over buitenlandse vakantiewoning in strijd met het vrij kapitaalverkeer (EU Hof van Justitie, C-489/13)
– Verlaging van het verdeelrecht in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015
– Familierechtbank uit de startblokken
– Retroactieve uitbreiding van de vrijstelling voor buitenlandse spaardeposito’s
– Hypotheekrenteaftrek Nederland in 2015
– Ruling over fiscale gevolgen van de emigratie van een Belgische vennootschap
– Woonbonus
– Overdracht familiebedrijf
– Registratierechten
– Afschaffing agglomeratiebelasting en forfaitaire gewestbelasting
– Modernisering successie- en registratierechten
– Verlaging schenkingsrechten op bouwgronden opnieuw verlengd
– Miserietaks zou opnieuw worden verlaagd tot 1%
– Woonbonus
– Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ook niet in strijd met de Rechten van de Mens
– Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht
– Ontslagvergoeding voor partieel buitenlands belastingplichtige is in Nederland belastbaar
– Belastingregeling Nederland-Sint Maarten aangekondigd
– Waar woont een zieke die in het buitenland wordt behandeld?
– SMSParking moet toch parkeergegevens afgeven aan Belastingdienst
– Aankondiging seminar: nieuwe bedreigingen hypotheekrente-aftrek voor Nederbelgen.
– Waarom het onderzoek ‘loonkostenhandicap’
– Liquideren van Belgische vennootschap wordt duurder
– Hoe wordt bepaald waar u sociaal verzekerd bent? Voor werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden
– Belangrijke wijzigingen familierecht
– Verval van tontine en aanwas bij einde relatie?
– Successierechten. Levensverzekering en echtgenoten: Rulingdienst volhardt in standpunt
– Belastingregeling Nederland-Curaçao (BNC) gepubliceerd
– Belastingdienst moet rente betalen over te laat uitbetaalde heffingsrente
– Verhuur werkkamer DGA is economische activiteit voor de BTW
– Navorderen kan ook als aftrekposten niet zijn gecontroleerd
– Op de valreep goedgekeurd: nieuwe wettelijke criteria voor de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
– Circulaire omtrent vrijstelling RV op buitenlandse spaardeposito’s
– Avenant bij het Belgisch-Zwitsers Dubbelbelastingverdrag wijzigt gegevensuitwisseling
– Goedkeuringswet Protocol Nederlands-Belgisch Dubbelbelastingverdrag
– België en de Verenigde Staten ondertekenen FATCA-akkoord
– Personenbelasting: de aanrekening van de belastingvrije som voor kinderlast is ongrondwettelijk
– Belgisch Grondwettelijk Hof buigt zich over geheime commissielonenaanslag van 309%
– Belastingregeling Nederland-Curaçao (BNC) gepubliceerd
– Belastingdienst moet rente betalen over te laat uitbetaalde heffingsrente
– Verhuur werkkamer DGA is economische activiteit voor de BTW
– Navorderen kan ook als aftrekposten niet zijn gecontroleerd
– De Belgische loonkostenhandicap in Nederbelgische context
– Nieuwe VVPR-aandelen: wat met successieplanning?
– Fictief binnenlandse belastingplicht: Nederland mag uitgaan van wereldinkomen bij voorkomingsberekening
– Belangrijke wijzigingen familierecht
– Verval van tontine en aanwas bij einde relatie?
– Successierechten. Levensverzekering en echtgenoten: Rulingdienst volhardt in standpunt
– Retroactieve uitbreiding van de vrijstelling voor buitenlandse spaardeposito’s
– Nederlandse fiscale eenheid definitief in strijd met Europees recht
– Boete voor BV in België die niet voldoet aan haar aangifteplicht
– Mogelijkheden Herinvesteringsreserve (HIR) beperkt door Hoge Raad
– Nederland mag heffen in box 3 over inkomen uit buitenlands beleggingsfondsen
– Hoogte gebruikelijk loon bij activiteiten voor meerdere vennootschappen
– Crisisheffing volgens Rechtbank Den Haag niet in strijd met Europees recht
– Schenken en besparing van belastingen, deel 3
– Aanpassing besluit over behandeling buitenlandse sociale verzekering
– Aankoop van een goed in de Ardennen
– Wetgever draagt bij aan familiale rust en vrede door invoering van duidelijke richtlijnen voor de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
– Versoepeling van het Waalse tarief voor roerende schenkingen
– Toch nog successierechten op effecten(portefeuille) geschonken voor Nederlandse notaris?
– Register van bankrekeningen (CAP) operationeel vanaf 1 mei 2014
– Einduitspraak sociale zekerheid zaak Van der Helder
– Dubbele woonplaats maakt dubbele heffing auto mogelijk
– Betrokkenheid bij Stichting Particulier Fonds belast in box 3
– Waarde in box 3 van verhuurde woning is in strijd met EVRM
– Ook in Zwitserland en Singapore eindigt het bankgeheim
– Antwoord inzake AOW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Modernisering van het erfrecht uitgesteld. Wel nieuwe regels inzake de naamgeving
– Voorstel tot wijziging Waalse successierechten gezinswoning
– De belasting op voorschotten op vereffening uitgekeerd voor 1 oktober 2014
– Discriminatie buitenlandse spaarboekjes weggewerkt
– Vennootschapsbelasting: aangifte van betalingen aan belastingparadijzen: nu ook voor Cyprus en Luxemburg
– Aangifte personenbelasting (aj. 2014) – Meldplicht voor juridische constructies: De zwarte lijst is er!
– De 30% regeling toch (weer) voor inwoners van België !
– Successieplanning tussen generaties met spaar- of beleggingsverzekeringen
– Schenken en besparing van belastingen, deel 2
– Nederlandse fiscale eenheid vennootschapsbelasting in strijd met Europees recht
– Overdracht helft pensioen aan echtgenote heeft geen gevolgen voor belastingheffing
– Hypotheekrenteaftrek op vruchtgebruik eigen woning
– Inkeerregeling: samenloop wel en niet ontdekt vermogen
– Inkeerregeling groot succes
– Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep
– Schenken en besparing van belastingen, deel 1
– Geen nultarief in de BTW zonder voldoende bewijs van export goederen
– Hervorming kindregelingen
– Kan eigen vermogen fiscaal worden geherkwalificeerd in vreemd vermogen (Deelnemingsvrijstelling)
– Hulpmiddel beoordeling woonplaats voor sociale zekerheidsverordening
– Verplicht gebruik WOZ-waarde woning voor erfbelasting niet in strijd met Europees recht
– Fiscus teruggefloten in betwistingen omtrent de sterfhuisclausule
– Exit ‘Recht op wonen in eigen streek’
– Maatregelen inzake fraudebestrijding aangevochten voor het Grondwettelijk Hof
– Interne meerwaarde: advies rulingdienst aangepast
– Nederlandse dividendbelasting Europeesrechtelijk onder vuur
– Pensioenopbouw checken
– Nieuw paspoort 10 jaar geldig !
– Ter beschikking stellen voor Belgische ingezetene van Goudmijn naar Valkuil?
– Curaçao voert interessante belastingfaciliteit in: Exportregeling
– Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) wel voor BV met verhuur vastgoed
– Niet alle belastingwijzigingen 2014 in voorlopige aanslag
– Prejudiciële vragen Nederlandse dividendbelasting en box 3 heffing
– Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag
– Lezersvraag over deeltijdwerken
– Grondwettelijk Hof oordeelt dat het beperkt erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende niet discriminerend is
– Geen Vlaamse successierechten meer bij wettelijke terugkeer
– Vlaamse gelijkschakeling schenkingsrechten voor exen, zorg- en stiefkinderen
– Aanpassingen Wetboek der successierechten
– Successierechten en schenkingsrechten voortaan gelijk voor alle types goede doelen
– Verstrenging van het verbod op betalingen in contanten
– Grondwettelijk Hof vernietigt fiscaal gunsttarief voor Belgische spaarboekjes
– FAQ Overgangsmaatregel liquidatiebonus
– Doorkijkbelasting voorlopig van de baan?
– Vraagtekens omtrent onrechtmatige dubbele heffing op dividenduitkering uit Nederland!
– Registreren Europese Parlementsverkiezingen
– Hervorming van het erfrecht op kruissnelheid
– FAQ lijst laatste fiscale regularisatieronde eindelijk bekend
– Annulatieberoep bij het Grondwettelijk Hof tegen het nieuw ver-laagd tarief voor KMO dividenden
– Kort uitstel voor het vastklikken van reserves aan 10%
– Uitbreiding meldingsplicht offshore vermogensstructuren – Black list geviseerde structuren – Invoering doorkijkbelasting ?
– Enkel nog EU-domiciliëring
– Toch 30%-regeling voor Duitse tandarts
– Vrijval stamrecht bij ontbonden BV?
– Dubbelgepensioneerden moeten toch bijdrage Zvw in Nederland betalen
– Liechtenstein gaat ook over tot opheffing bankgeheim
– Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet blijft overeind
– Nieuwe belastingregeling tussen Nederland en Curaçao
– Wonen in België, werken in Nederland en een beetje in België (salary split)
– De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) voor inwoners van België steeds interessanter !
– Grensoverschrijdende schadeclaim
– Buitenlandse private vermogensstructuren in het vizier van de Belgische fiscus
– De aangetekende e-mail
– Nieuw verlaagd tarief voor KMO-dividenden
– Dienst Voorafgaande Beslissingen 2.0?
– Brusselse regeling kondigt eindelijk afschaffing van successierechten op gezinswoning aan
– Einde van de fiscale stiefmoederlijke behandeling van ‘onechte’ stiefkinderen in Vlaanderen
– Levensverzekering belast als fictief legaat.
– Dubbele belasting op grensoverschrijdend autogebruik
– Wetsvoorstel vereenvoudiging verkeer met de Belastingdienst
– Evaluatie van en wijzigingen in belastingwetgeving doelvermogens
– Dieren uit dierenpark behoren tot de grondslag in box 3
– Prinsjesdag: Belastingplannen 2014
– Memorie van toelichting (bij Verzoekschrift voorziening in cassatie AOW / Wim Harkx)
– Verzoekschrift voorziening in cassatie (AOW)
– Taks-cificatie
– De regering hijst de witte vlag
– Begroting 2014
– Grondwettelijk Hof verwerpt het annulatieberoep tegen de algemene antimisbruikbepaling
– België moet 15% roerende voorheffing ook op buitenlandse spaarrekeningen toepassen
– De BTW over zonnepalen op dak woonhuis is aftrekbaar
– KB Lux weigeraar krijgt alleen boete over het jaar 1994
– Conclusie Advocaat-Generaal bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet
– Een EHIC van het CVZ
– Rulingdienst : verblijvingsbeding/keuzebeding onder last vormt fiscaal misbruik (ruling nr. 2013.040)
– Belasting sterfhuisconstructie opnieuw afgewezen door rechtbank
– Belangrijke wijziging Waalse fiscale regels
– België maakt zich op voor automatische gegevensuitwisseling binnen de EU
– Begrotingsafspraken van “Paars met de Bijbel”
– Cassatie AOW-kwestie, memorie van antwoord, arrest AR 2012/AR/62
– Bestuurdersvergoedingen van vennootschappen: soms belastbaar in België, soms in Nederland
– DigiD voor Nederlanders in het buitenland
– Dividend betaald aan een buitenlandse moeder, terugbetaling van roerende voorheffing
– Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens
– Fiscaal vluchten naar Nederland ‘Fact’ of ‘Fairy tail’
– “Regering neemt vermogens meer en meer in vizier”
– Internetstemmen maakt van ‘buitenlandse Nederlanders’ interessant kiespubliek
– Hoe anticiperen op de verhoogde belasting op liquidatieboni?
– Nieuw verlaagd tarief voor KMO-dividenden
– Dienst Voorafgaande Beslissingen 2.0?
– Brusselse regeling kondigt eindelijk afschaffing van successierechten op gezinswoning aan
– Einde van de fiscale stiefmoederlijke behandeling van ‘onechte’ stiefkinderen in Vlaanderen
– Levensverzekering belast als fictief legaat.
– Dubbele belasting op grensoverschrijdend autogebruik
– Wetsvoorstel vereenvoudiging verkeer met de Belastingdienst
– Heropening van de Nederlandse Inkeerregeling
– Evaluatie van en wijzigingen in belastingwetgeving doelvermogens
– Dieren uit dierenpark behoren tot de grondslag in box 3
– Aanpak buitenlandse kentekens
– Geen “step-down” aanmerkelijk belang bij immigratie naar Nederland
– Prinsjesdag: Belastingplannen 2014
– Fiscale woonplaats / centrum van levensbelangen
– Kiezen voor NL erfrecht
– Cassatie AOW-kwestie
– Uitbetaling KOB toeslag
– De Belgische Inkeerregeling
– Het Centraal Aanspreekpunt Bankgegevens: de verdere afkalving van de anonimiteit
– Goedkeuring ‘fairness tax’
– De nieuwe doorkijkregeling: Ook de Belgische fiscus tilt de sluier op
– Tijdelijk privégebruik en volledige aftrek van voorbelasting
– Waardering van serviceflats bij overlijden
– Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’S)
– Successiewaarde antieke pot gebaseerd op latere verkoopprijs
– 30%-regeling: 150-kilometergrens niet in strijd met Europees recht
– Informatiebeschikking
– Studiefinanciering
– Mag Nederland BPM heffen op Belgische auto?
– Achternaam kind vrij kiezen
– Uitbetaling KOB toeslag
– De gesplitste aankoop terug van weggeweest !
– Frankrijk vermindert meerwaardebelasting op tweede verblijven
– Nieuw wetsontwerp tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht
– Positieve wending in de soap omtrent gesplitste aankoop
– Nieuwe Vlaamse waarderingsmethode van beursgenoteerde effecten bij overlijden
– Step down migratie
– Step down box 2 bij migratie van België naar Nederland in strijd met EU-recht?
– Rapport Commissie Van Dijkhuizen
– Hoogte forfaitair rendement in box 3
– Vernietiging belastingaanslag vanwege onrechtmatig verkregen bewijs
– Versoepeling saldomethode bij lijfrentes
– Liquideren van Belgische vennootschap wordt duurder
– Standpunt rulingdienst inzake Belgische private stichting
– Wettelijke regeling voor beschermde meerderjarigen
– Notionele intrestaftrek in strijd met EU-rech
– Verhoging van registratierechten in werking getreden op 1 juli 2013
– Nieuw oldtimerstatuut
– Begrotingsakkoord 2013
– Aangepaste fiscale regularisatie treedt in werking op 15 juli 2013
– Zorgverzekering
– Remigratie, in Nederland oud worden
– Meerwaarden op aandelen
– Hof beperkt boete voor de laat ingediende aangifte Vennootschapsbelasting
– Vermijdt de valkuilen van de nieuwe anti-misbruikbepaling!
– Belastingheffing over internationaal opgebouwd pensioen
– Hypotheekrenteaftrek heeft niet alleen voordelen maar ook nadelen
– Hypotheekrenteaftrek bij kort werken in Nederland
– Fiscus publiceert circulaire over de “rijkentaks” (bijkomende heffing op roerende inkomsten van 4%)
– Vormt de Belgische taks op omzetting van toondereffecten een verboden kapitaalsbelasting?
– Voorontwerp Programmawet: Verhoging van belasting op liquidatiebonus
– Gesplitste aankoop van onroerend goed: de Minister vraagt zijn administratie om haar standpunt te herbekijken
– Nieuwe wettelijke regeling voor beschermde meerderjarigen goedgekeurd
– Harmonisatie roerende voorheffing: ook voor lijfrente voortaan 25%?
– Lezersvraag over de Levensloopregeling
– De nieuwe Curaçaose trust
– Keuzerecht hypotheek
– De gesplitste aankoop van vastgoed
– De gesplitste aankoop van vastgoed: nieuw standpunt van de Belgische fiscus vanaf 1 september 2013
– Parlementaire vraag over de antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten
– Nieuwe circulaire over antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht (white list & black list voor successieplanning aangepast )
– Finaal verrekenbeding opnieuw aanvaard
– Bevestiging belastbaarheid AOW in België als pensioen!
– Inhoudingsplicht BVBA met directeur-grootaandeelhouder woonachtig in België en werkzaam in Nederland
– Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw
– Verlengde navorderingstermijn voor verzwegen omzet met Nederlandse oorsprong
– Nieuw besluit erfbelasting
– Samenloop crisisheffing en levensloopregeling
– Voorwaarden vermindering pensioen in eigen beheer
– De aangifte van buitenlandse levensverzekeringen: niet voor Tak 26-producten
– Nieuw standpunt van de fiscale rulingdienst inzake meerwaarden op aandelen
– Geen bijtelling privégebruik auto voor ritten vanaf vakantieadres
– Besluit versoepeling bijzondere compensatieregeling Belgische grensarbeiders is verlengd
– Ministerraad akkoord met herziening fiscaal bestuursrecht
– Crisisheffing hoge inkomens ook voor 2014
– Dubbele heffing bij ontkenners van een buitenlandse bankrekening
– Begroting 2013: Wat met de notionele intrestaftrek?
– Planning via huwelijksvoorwaarden
– Aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen
– Fiscale regularisatie anno 2013
– Begrotingscontrole maart 2013
– Autorijden gaat voor buitenlanders geld kosten
– Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit duurt minder lang maar werd moeilijker
– Wonen in België, werken in Nederland en een beetje in België
– België heffingsbevoegd over waardeveranderingen vordering
– Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over monumentenaftrek
– BTW op verbouwingen eigen woning naar 6%
– Twee uitspraken inzake doelvermogens: een Jersey Trust (Hof Amsterdam) en een Liechtensteinse Stiftung (Hoge Raad)
– Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld
– Belastingheffing over de wachtdienstvergoeding voor een Nederbelg
– Uitkeringen uit een Nederlands Antilliaanse Stichting Particulier Fonds. Geen toepassing van art. 8 W.Succ
– Vrijstelling van successierechten voor maatschappelijke rechten in een vennootschap (bevak)
– De niet-geregistreerde schenking van aandelen van een familiale vennootschap en de verdachte periode van zeven jaar
– Proces-verbaal van boedelbeschrijving en meineed
– Preferentiële toebedeling van de gezinswoning bij echtscheiding wanneer de ex-echtgenoten in een stelsel van scheiding van goederen gehuwd waren
– Hervorming van de publiciteit van het huwelijkscontract en van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
– Internetstemmen vanuit buitenland
– Aanpassing van de Franse meerwaardebelasting op onroerende goederen
– Lezersvraag: Hoe de AOW in de aangifte verwerken?
– Hypotheekrenteaftrek moet minimaal annuïtair
– De gevolgen van het Van der Steen-arrest
– 150 km grens in 30%-regeling wel of niet in strijd met EU-recht?
– iPads zijn voor de loonheffing computers en geen mobiele telefoons
– Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet niet in strijd met gelijkheidsbeginsel?
– Positieve uitspraak over uitkering uit Curaçaose Stichting Particulier Fonds
– Het Hof van Cassatie en de kwalificatie van de groepsverzekering in het huwelijksvermogensrecht
– De hervorming van het erfrecht (deel I)
– De hervorming van het erfrecht (deel II)
– Andere hervormingen op juridisch vlak
– Boedelbeschrijving, eed, kennis van een handgift aan derden
– Wettelijke intrestvoet
– Wijziging van het Wetboek van Belgische nationaliteit
– Waardering van effecten in de aangifte van nalatenschap
– Successierechten bij verkrijging tussen een langstlevende ongehuwd samenwonende partner “stiefouder” en een “stiefkind”
– Koningin Fabiola en de private stichting “Fons Pereos”
– Nieuwe belastingen 2013
– Blijft de Belgische BVBA leiden in 2013 of wordt het lijden?
– Het Vlaamse ‘wonen in eigen streek’ -criterium bij de aanschaf van een woning druist in tegen de Europese fundamentele vrijheden Het Vlaamse grond- en pandendecreet waarbij het recht tot aankoop/huur van bepaalde woningen en gronden enkel voorbehouden i
– De conserverende aanslag op aandelen rechts gepasseerd
– De Belgische federale begroting 2013
– Belastingdienst mag andere Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) afgeven dan aangevraagd
– Afkoop pensioen door inwoner België mag worden belast in Nederland
– Nederland mag gebruikelijk loonregeling toepassen bij Belgische directeur-groot aandeelhouder
– Massaal bezwaar tegen discriminatie in de Nederlandse Successiewet
– Constructie met Nederlandse auto van de zaak mislukt
– Gezinswoning en effectieve bewoning
– Erfrecht: onwaardigheid, verwerping en plaatsvervulling
– Herroeping van schenking en testament wegens ondankbaarheid
– Verval van huwelijksvoordelen
– Woonstvergoeding
– Landverzekeringsovereenkomstenwet – inbreng en inkorting
– Zwakkeren strafrechtelijk beschermd
– Trusts in België: liaisons dangereuses
– De onbelastbaarheid van de sterfhuisclausule andermaal bevestigd
– Registratie van een onrechtstreekse schenking na het overlijden van de schenker
– Feitelijk samenwonenden en de successierechten
– Antimisbruikbepaling (vervolg)
– Overname van de “dienst” inzake registratie- en successierechten
– Terugvordering van wat aan een handelingsonbekwame is betaald
– Wijziging van de huwelijksvoorwaarden wanneer één van de echtgenoten onder voorlopig bewind is geplaatst
– Het voorlopig bewind en de privacy
– Over de omvang van alimentatie bij echtscheiding wanneer de echtgenoten aandeelhouders zijn
– Over de herwaardering van schuldvorderingen tussen echtgenoten in een stelsel van scheiding van goederen
– Wijziging Wetboek Belgische Nationaliteit
– Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen ingediend in de Kamer
– België veroordeeld in verband met roerende voorheffing en beleggingsvennootschappen
– ‘Una via’ wet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
– Nieuwe belastingen in de maak ?
– KBLux en art. 108 Wetboek Successierechten
– En nog over art. 33 W.Succ.
– De verkoop van een onroerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik aan een erfgenaam en de fictiebepaling
– Frankrijk
– Speciale bijdrage ISF 2012 – hervormingen 2013
– Schenkings- en successierechten in rechte lijn: verlaging abattementen
– Inkomsten en meerwaarden gerealiseerd door niet residenten
– Geen 30%-regeling voor Duitse pijpfitter
– Verlengde navorderingstermijn bij vermogen in Zwitserland?
– Antiekliefhebber met eigen goed doelstichting
– Regeerakkoord tussen VVD en PvdA
– De nieuwe reglementering bedrijfswagens. Nieuwe FAQ zorgt voor verwarring
– Regeerakkoord en Zorgbijdrage
– De mist rond de belasting over AOW trekt op (bis)
– Emigratie met een strikte scheiding heeft meest kans op slagen
– Successiewet: vrijstelling voor iedereen, niet alleen voor bedrijfsopvolging?
– Geen saldomethode bij heffing over oude lijfrente
– Geen 30%-regeling indien niet in loondienst
– Geen belastingheffing over pensioen meer na toezegging belastingdienst
– Belastingplannen 2013
– Tontinebeding: privatief genot brengt een verplichting tot vergoeding met zich mee
– Het eventueel vruchtgebruik bekrachtigd
– Sterfhuisclausule: de rechtspraak versus de fiscale administratie (vervolg)
– Finaal verrekenbeding 0/100: de rechtspraak versus de fiscale administratie (vervolg)
– De nieuwe programmawet gepubliceerd
– Aangifte speciaal personenbelasting: nieuwe toelichtende circulaire bij emigratie en overlijden
– Verduidelijking van de berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens
– Vlaams Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid in strijd met het Unierecht?
– Groepsverzekeringen: onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden niet discriminerend
– Antimisbruikbepaling (vervolg 2)
– Antimisbruikbepaling (vervolg)
– Het erfrecht en de Nederbelg
– Minnelijke schikking in strafzaken: omzendbrief
– Vruchtgebruikconstructies in het vizier
– De nieuwe Curaçaose Trust: deel 2
– De Europese Erfrechtverordening gestemd
– Programmawet gepubliceerd
– Schenking door schuldigerkenning – exit?
– Antimisbruik en successieplanning – vervolg
– Antimisbruik en successieplanning – vervolg bis
– Conserverende aanslag bij geruisloze inbreng in BV is niet toegestaan
– Gunstige uitspraak over behandeling SPF over periode voor inwerkintreding APV-wetgeving
– Nederlandse hypotheekrenteaftrek nu zonder de nadelen, indien minstens 90% inkomen afkomstig uit Nederland
– Wetsvoorstel Uitstel van betaling exitheffingen ingediend bij Tweede Kamer
– Stilzwijgend akkoord over aftrek van alimentatie
– De nieuwe Curaçaose Trust
– De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen
– Schenken of legateren aan goede doelen
– Keuzerecht medische zorg gepensioneerde: nee, ja, nee
– Systeem vereenvoudigde aangifte personenbelasting breidt uit
– Voordelen alle aard personenwagens: een straatje zonder einde
– Vereffenen van vennootschappen wordt eenvoudiger…
– CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen
– Gunstige uitspraak over behandeling SPF over periode voor inwerkintreding APV-wetgeving
– Aftrekbaarheid Belgische RSVZ en RSZ van het Nederlands inkomen
– Gelijke behandeling koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtige (KOB) gepensioneerden
– EU-Hof: BPM over buitenlandse voertuigen afstemmen op duur gebruik in Nederland
– Europa verzoekt België zijn belastingheffing op onroerende inkomsten uit buitenlandse bron te herzien
– Geen BPM bij korte privéritten in gratis leenauto
– Toepassing fictief loon onder het nieuwe Belastingverdrag
– Belgische werkgever inhoudingsplichtig voor Nederlandse bijdragen zorgverzekeringswet voor Nederlandse werknemer
– Nederlandse belastingaangifte eenvoudig, Belgische aangifte is moeilijk
– Voortgang wetgeving Nederland door val kabinet
– 30%-regeling kan ook van toepassing zijn op inkomsten die worden genoten na vertrek uit Nederland
– Nieuw ontwerp Programmawet
– Uitbreng uit het gemeenschappelijke vermogen – belastbare schenking?
– Inbreng in een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen tussen samenwoners
– Openstaande belastingschulden moeten bij overlijden worden genotificeerd
– Schenking of vererving van familieondernemingen en aandelen in familiale vennootschappen – uitvoeringsbesluit
– De antimisbruikbepaling en de successieplanning.
– Het facultatief finaal verrekenbeding 0/100 onder vuur
– Volmacht toch vernietigbaar wanneer lastgever wilsongeschikt is?
– Actieplan fiscale fraude
– Successierechten en goede doelen in het Waals Gewest
– De Vlaamse “miserietaks”
– Bedrijfswagens naar privé?
– Hervormingen op het vlak van aanvullende pensioenen
– Kabinet verwerpt pleidooi expats voor dubbel paspoort
– Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB)
– Pensionado’s krijgen Zvw-bijdragen terug
– Hof Leeuwarden oordeelt dat X de te late indiening van het bezwaar aan zichzelf te wijten heeft omdat hij nagelaten heeft een adreswijziging naar de belastingdienst te sturen.
– Volmacht toch vernietigbaar wanneer lastgever wilsongeschikt is?
– Opheffing discriminatie tussen echtgenoten naargelang hun huwelijksvermogensstelsel?
– Belastingadministratie niet gehouden tot naleving cassatiearresten?
– Overzicht Programmawet
– Meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting
– Verstrenging van de regels inzake onderkapitalisatie van vennootschappen (“thin cap rules”)
– Aangifte buitenlandse bankrekeningnummers
– Inwerkingtreding van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling
– Verdere beperking van betaling in contanten
– Aangifteformulier voor de bijkomende heffing van 4%
– Schorsings- en annulatieberoep tegen de bijkomende heffing van 4% en de algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten
– Rechtzetting inzake de aanvullende gemeentebelasting
– Beperking overdracht ongebruikte notionele intrestaftrek
– Heffing op sparen
– Megadatabank van de fiscus
– Fiscaal gunstregime voor schenking of vererving van bedrijfsvermogen
– Waardering van aandelen en effecten in de aangifte van nalatenschap
– Geen Nederlandse belastingvermindering bij uitsluitend heffing van Belgische gemeentelijke opcentiemen
– Geen vrijstelling Nederlandse premies volksverzekeringen bij in Nederland wonende weduwe met Belgisch pensioen
– De EC gaat belastingheffing op grensoverschrijdende arbeid toetsten
– Nederlands heffingsrecht over (vroeg)pensioen uit dienstbetrekking bij Rijksuniversiteit
– Wetsvoorstel introductie vermogenstoets zorgtoeslag aangenomen
– Catshuis-overleg mislukt, Kunduz-coalitie sluit begrotingsakkoord
– Teruggaaf of vergoeding van de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage buitenland
– Basel schrijft banksector dieet voor. Strenge eisen voor een gezonde bankensector
– Remigratie naar Nederland in het zicht van de pensioenleeftijd
– Belastingregime bedrijfswagens: de theorie in de praktijk
– Coördineren met een lach én een traan
– WTCG-vergoeding bij wonen België: goed nieuws
– Recht op Nederlands studiefinanciering voor in België wonende kinderen van grensarbeiders: eigen inwoners eerst?
– Schenking aan een minderjarige onder last de geschonken goederen discretionair te laten beheren door een bank
– Toepassing van de Nederlandse huwelijksvermogenswet van 14 maart 2002 in de tijd
– Bevoegdheid van de langstlevende echtgenoot-vruchtgebruiker (zaak Hugo Claus)
– De reserve van de langstlevende echtgenoot-algemene legataris
– Verzekeringsproducten die beleggingen uitmaken – standpunt van de notarissen
– Een eigenhandig testament mag met een ongebruikelijke handtekening worden ondertekend
– Nieuwe procedure inzake vereffening-verdeling
– Europese erfrechtverordening – stand van zaken
– Europa verzoekt België formeel de vrijheden te respecteren
– Dubbelbelastingverdag België – Nederland: geen schending vrij verkeer bij loutere toepassing interne wetgeving
– Grondwettelijk Hof: registratierechten en btw
– Vlaamse inning en invordering van registratie- en successierechten vanaf 2015: gevolgen voor rulingpraktijk
– Wederzijdse schenking tussen echtgenoten – schenkingsrecht
– Kinderen van de eerstoverleden samenwonende partner die erven van de langstlevende samenwonende partner
– Duo-legaten – forse toename
– Duo-legaten – oneerlijke concurrentie
– Duo-legaten – de administratie verwerpt een praktische toepassing
– Uitkering uit een Liechtensteinse trust ingesteld door een niet-rijksinwoner
– Uitkeringen van een Belgische private stichting
– 70.000 gepensioneerden bedrogen
– Fiscale maatregelen Di Rupo I: zit de duivel in de details?
– Belangrijke arrest inzake belastbaarheid AOW-uitkeringen in België
– Tot op heden is nog niets definitief. Grondige hervorming belastingregime bedrijfswagens
– Drastische terugschroeving van de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen
– Remigratie, schenking door remigrerende echtparen
– Verzoek CVZ tot intrekking ingediende bezwaarschriften
– Precisering Landverzekeringsovereenkomstenwet
– Europese erfrechtverordening – stand van zaken
– Invoering van een strengere antimisbruikbepaling
– Sterfhuisclausule en finaal verrekenbeding (vervolg)
– Inkorting termijn betaling Vlaamse successierechten en verhoging delingsrecht
– Aanpassing van de Brusselse schenkings- en successierechten aan het Europese recht
– Verhoging van de Waalse schenkingsrechten inzake roerende goederen
– Zeevisser met tijdelijke contracten houdt toch recht op bijzondere compensatieregeling grensarbeiders.
– Bijzondere compensatieregeling: één dag werken in Nederland leidt tot vervallen recht op de regeling
– Alweer een nieuw stelsel Nederlandse inkomstenbelasting op komst?
– Dividenduitkering vanuit Nederland naar België: Nederland hoeft dubbele heffing niet ongedaan te maken
– Belgische notionele interestaftrek discrimineert
– Hypotheekrenteaftrek zonder inhaal- en sanctieregeling
– Maak bezwaar tegen exitheffing
– Regeling voor exitheffing bij verplaatsing onderneming (National Grid Indus BV) (Besluit staatssecretaris 14 december 2011)
– Wijziging protocol belastingverdrag Nederland-België geratificeerd.(Brief Minister voor Buitenlandse Zaken)
– Geen heffingsvrij vermogen bij wonen in België of Duitsland. (Hoge Raad, 9 december 2011)
– Geen beroep bij de rechter mogelijk tegen afwijzing verzoek vrijstelling pensioeninhoudingen. (Hof ’s-Hertogenbosch 26 augustus 2011)
– Vragen van de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie van 23 december 2011.Geen 8,3% dividendbelasting meer in relatie tot de (voormalige) Nederlandse Antillen?
– AOW toch onbelast in België?(Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, 13 januari 2012)
– Ondernemen over de grens tussen België en Nederland. Fiscale hobbels en bobbels
– Het AOW-arrest is negatief
– Het regeerakkoord Di Rupo I: evolutie of revolutie?
– Pensionado’s krijgen in hoger beroep geen gelijk
– Goed nieuws! Behoud studiefinanciering voor de kinderen van werkloos geworden grensarbeiders
– Bij adoptie van één kind: Belgische én Nederland adoptiepremie
– Europese Identiteitskaart voor gepensioneerden
– Grondige herziening van de regels inzake schenkings- en successierechten. Overdracht van een familiaal bedrijf
– In Nederland studeren met Vlaams diploma: loting medische studie in strijd met Europees recht
– Zorg Zorgen. Uitspraak over Zorgverzekering andermaal verdaagd
– Vrijstelling in de personenbelasting over een ‘eigen’ woning die in het buitenland ligt
– Schenking van bouwgronden in Vlaanderen
– Mogelijke successierechten op groepsverzekering langstlevende echtgenoot?
– Aangifte successierechten – voorafgaande schatting door deskundigen
– Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
– De aansprakelijkheid van de wettelijke erfgenamen en de algemene legatarissen voor de successierechten van de fictieve legatarissen
– Het definitieve karakter van een aangifte van nalatenschap ten aanzien van het passief
– Verjaring inzake tekortschatting van buitenlandse goederen
– Spaanse successie- en schenkingsrechten discriminatoir ten aanzien van niet-rijksinwoners?
– Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB)
– Schendingen van het Europees Gemeenschapsrecht. Grensoverschrijdend vervoer
– Gepensioneerde Nederlanders versus Zorgverzekeringswet
– Naschrift bij “Repliek op: Lezersvraag – Dubbele heffing op pensioenuitkering”
– Remigratie, in Nederland oud worden
– Repliek op: Lezersvraag – Dubbele heffing op pensioenuitkering.
– Volmacht en wilsongeschiktheid van de lastgever
– Centraal register van huwelijksovereenkomsten.
– Uitbreiding notionele interestaftrek?
– De verkoop van het oldtimer vliegtuig
– Bedrijfsoverdracht binnen de familie: ‘slim’ is daarom nog niet ‘abnormaal’
– De privé aankoop van een leasingwagen
– Wettelijke samenwoning – omzetting vruchtgebruik – verdelingsrecht
– Wederzijdse schenkingen – schenkingsrecht
– De 30%-regeling
– Brief staatssecretaris van Financiën 7 september / belastingplan
– Tegen uitreiking formulier opgaaf wereldinkomen is geen bezwaar en beroep mogelijk
– Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 19 augustus 2011: inhouding dividendbelasting op dividend voor Antilliaanse N.V. niet in strijd met EG-recht
– Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie 8 september 2011: Exitheffing toegestaan?
– Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 2 augustus 2011: geen aftrek heffingsvrij vermogen door inwoner van Duitsland en België
– Woning belast in box 3, omdat bewijs Nederlandse woonplaats ontbreekt.
– Woonplaats Nederland of Bonaire?
– geen verhuisboedelvrijstelling BPM.
– Inkomsten van in Engeland wonende DGA terecht.
– Conserverende aanslag voor remigrerende Fransman is terecht.
– De offshore structuur van vader en de Nederlandse belastingdienst. De nalatenschap van Erik
– Vraag van lezer: rente-belastingvrijstelling ook op Nederlandse spaarrekening?
– Grensoverschrijdende ambtenaren: afwijkende regelingen
– Gerechtelijke verdeling – nieuwe wetgeving
– Expat statuut – bijkomende verduidelijking
– Buitenlandse seminaries in vakantieoorden
– Gewesten worden inningsbevoegd voor registratie- en successierechten
– Het “sterfhuisbeding” en de fiscale administratie – vervolg
– Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de techniek van handgift
– Formateursnota Elio Di Rupo
– Verdere afkalving bankgeheim
– Grotere openbaarheid over de werking van de rulingcommissie
– Nadere preciseringen over het arrest Dijkman
– Het “sterfhuisbeding” en de fiscale administratie
– Uitkering uit trust is belastbaar in Belgische successierechten, Rb. Brussel 22 april 2010
– Nieuw Vlaams decreet over de waardering van niet-genoteerde effecten
– Finaal verrekenbeding: twee recente vonnissen
– Schenking door schuldigerkenning – aftrekbare schuld, Rb. Hasselt 25 februari 2010
– In de Europese Economische Ruimte wonende erfgenamen: geen bijkomende waarborg meer!
– Vrijstelling van successierechten voor reeds geschonken familiale vennootschap?
– Het recht van overgang en de OBV
– Verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen creëert ook opportuniteiten op het vlak van estate-planning
– Franse vermogensbelasting op aandelen van de SCI: ingrijpende wijziging
– Schumackernorm geldt voor gezinsinkomen, Rechtbank Breda 10 juni 2011
– Opteren binnenlandse belastingplicht werkt door naar belastingverdrag, Rechtbank Breda 10 juni 2011
– Opteren binnenlandse belastingplicht gold voor een heel kalenderjaar, Rechtbank Breda 6 juli 2011
– Nederland hoeft een tegemoetkoming te verlenen voor in België geheven personenbelasting, Rechtbank Breda 27 april 2011
– Heffing recht van overgang niet in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer, Rechtbank Breda 24 juni 2011
– Woonplaats was Nederland en niet Portugal, Rechtbank Breda 27 mei 2011
– Woonplaats in Duitsland belet BPM-heffing, Rechtbank Breda 15 juni 2011
– Vestigingsplaats gelegen in Nederland, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 juni 2011
– Feitelijke vestigingsplaats is gelegen in Nederland, Gerechtshof Arnhem 24 mei 2011
– Hebben Nederlanders recht op de gratis Omnipas 65+ van De Lijn?
– The Best of Both Worlds. Hoe de DGA simpel Nederlandse en Belgische specialiteiten kan benutten
– Welk land is verantwoordelijk voor de pensioengerechtigden: Nederland en/of België
– Zorg Zorgen. Onderzoek of het ministerie zich inspande om discriminatie te vermijden. Discriminatie door nalatigheid?
– Vraag van lezer: een pensioenuitkering boven de € 25.000
– Ne­derlandse AOW-uitkering belast in België
– België onthult 250.000 rekeningen Europeanen
– Adreswijzigingen doorgeven aan Belgische fiscus
– Belgische gemeentelijke aanvullende heffing voorkomt IB-heffing bij Nederbelgische niet
– Toepassing belastingverdrag Nederland-België bij levensloopregeling, sociale zekerheidsuitkeringen en Europarlementariërs
– Geen aftrek van betaalde alimentatie bij buitenlandse belastingplicht
– Nederland mocht heffen over uitkering uit restbegunstiging
– Afkoop pensioen belast in Nederland
– Feitelijke leiding van beleggings-B.V. is in Nederland achtergebleven
– Geen recht op heffingskorting
– Belastingplan 2012
– Keuzeregeling fictieve binnenlandse belastingplicht opnieuw onder vuur, Rechtbank Breda 18 april 2011
– Voor negatieve inkomsten uit eigen woning geldt terecht de inhaalregeling, Rechtbank ’s-Gravenhage 4 mei 2011
– Aftopregeling in belastingverdrag verduidelijkt, Rechtbank Breda 8 april 2011
– Nieuw feit omdat emigratie niet tijdig was doorgegeven, Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2011
– Ten onrechte BPM op geleasede auto met Luxemburgs kenteken, Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011
– Conclusie Advocaat-generaal over BPM-naheffing: prejudiciële vragen stellen
– Duitse belastingplicht voor Nederduitse DGA, Rechtbank Arnhem 10 mei 2011
– Fiscale agenda kabinet Rutte
– Belgische ondernemer heeft geen recht op 30%-regeling in Nederland, Rechtbank Arnhem 19 april 2011
– Wetsvoorstel Nederlandse staatssecretaris van Financiën 13 mei 2011: verdere ondersteuning binnen Europa bij invordering van belastingschulden
– Europese Richtlijn d.d. 11 maart 2011: versoepeling fiscale gegevensuitwisseling
– Nederlandse AOW-uitkering belast in België, Hof van Beroep Antwerpen 29 maart 2011
– Standpunt Belgische Rulingdienst 22 maart 2011 m.b.t. belastingheffing bij meerwaarde op aandelen
– Nederlands-Belgische diploma’s
– Betaal niet te veel, bijdrage buitenland Zvw! De jaarafrekening van het CVZ verder uitgediept
– Het Belgisch bankgeheim ‘New Look’
– De Rulingdienst publiceert haar standpunt. Verkoop aandelen in B.V. na kwijtschelden conserverende aanslag: Belgische heffing over meerwaarden?
– Nederlander wil een echte Nederbelg worden!
– Zorgverzekering-perikelen
– Willem, Saartje en de goede doelen.
– Zorg Zorgen. Andermaal discriminatie, andermaal actie
– Nederlands-Belgische diploma’s. Het zal je kind maar wezen!
– Nederland discrimineert opnieuw
– Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europees recht!
– Opteren of niet opteren that’s the question anno 2011 ?
– Conserverende aanslag over pensioen bij emigratie naar België, Hoge Raad 15 april 2011
– Pensioenuitkering rijksambtenaar deels belast in Nederland, Rechtbank Breda 18 februari 2011
– Conclusie Advocaat-generaal 17 maart 2011: Uitkering inzake restbegunstiging C-polis niet belast in Nederland
– Gebruikelijk loonregeling ook van toepassing op in Nederland werkzame DGA met Belgische houdstervennootschap, Hof Den Haag 25 maart 2011
– Europese Commissie: Gift aan buitenlandse ANBI
– Advies Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen over verkoop van kasgeldvennootschappen
– Verkoop aandelen in een naar België verplaatste B.V. onbelast, Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 2010
– Verschuldigde inkomstenbelasting van Belgische DGA goed berekend, Hof ’s-Hertogenbosch 17 december 2010
– Dubbele heffing successierecht (recht van overgang) niet in strijd met EG-recht, Hoge Raad 8 april 2011
– Gehuurde kamer in Nederland leidt tot VAR-verklaring, Hoge Raad 25 februari 2011
– Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europees recht!
– Borgstelling
– Discriminatie
– Betwisting
– Akkoord over opheffing bankgeheim in België
– Wetsontwerp naar aanleiding van arrest Dijkman
– Vrijstelling van exit-heffing bij zetelverplaatsing in België uitgebreid
– Overdracht van pensioenkapitaal van Nederland naar België belast in België
– Sterfhuisbeding leidt niet tot heffing van successierechten, Hof van Cassatie 10 december 2010
– Bijzondere compensatieregeling voor grensarbeiders is geen discriminatie naar nationaliteit, Hoge Raad 18 februari 2011
– Recht op toepassing van de bijzondere compensatieregeling, Rechtbank Breda 7 februari 2011
– Waar is de feitelijke leiding van een vennootschap gelegen?
– Inwoner van België niet in Nederland belast voor oud regime lijfrente-uitkering, Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011
– Nederland als nieuw belastingparadijs voor particulieren en ondernemers
– Bureau Belgische Zaken bezuinigt
– Kees, zijn BV, de gezinswoning, de ouderlijke boedelverdeling en de Belgische successierechten
– Voorstel voor Europese vennootschapsbelasting (CCCTB)
– Zin of onzin hoorzitting CVZ
– Toch indexering eigenwoningforfait: persbericht Nederlandse staatssecretaris van Financiën d.d. 28 januari 2011
– Besluit Nederlandse belastingdienst: maximale afsluitprovisie twee keer aftrekken
– Bekendmaking aanslagen aan in buitenland wonende belastingplichtige, Hof Arnhem 18 januari 2011
– Nationale Ombudsman 19 januari 2011: behandeling Nederlandse belastingdienst klachtwaardig?
– Bepaling fiscale woonplaats Pensionado met huizen in Portugal en Nederland, Rechtbank Leeuwarden 6 januari 2011
– BPM-heffing na verhuizing, Hoge Raad 4 februari 2011
– Belgisch voorontwerp van wet 18 januari 2011: opheffen bankgeheim
– Europese Hof van Justitie 10 februari 2011: ook laag Belgisch successietarief voor Duitse vereniging
– Nederlandse fiscale eenheidsregime niet in strijd met EU-recht, Hoge Raad 7 januari 2011
– Conclusie Advocaat-generaal: conserverende aanslag pensioen toegestaan
– Is de Nederlandse fiscus heffingsbevoegd over een oud-regime lijfrenteverzekering?
– Bij een goede planning: Nederlandse box 3 heffing kinderen lager dan Belgische roerende voorheffing ouders ?!
– Gat in het fiscale hekwerk voor emigrerende DGA’s? Geen tienjaarstermijn en geen belastingheffing over aanmerkelijk belangaandelen
– AOW-gerechtigden wonend in België leveren € 400 AOW-tegemoetkoming in
– VWS wijst minnelijke schikking af
– Oud-regime lijfrente-uitkering voor een in België wonende Nederlander. Mag Nederland wel belasten?
– Tante Kaat en haar tien neven en nichten
– Europese Commissie gaat grensoverschrijdende fiscale obstakels voor burgers aanpassen
– Vlaamse regering schrapt dubbele heffing op bouwgrond
– Nederlandse belastingdienst informeert over werkkostenregeling in het buitenland
– Geen rechtsmiddelen tegen uitreiking formulier “Opgaaf wereldinkomen 2006”, Hof ’s-Hertogenbosch
– Inwonerschap naar nationaal recht hoeft niet samen te vallen met die voor verdragstoepassing, Hof Arnhem
– Kritisch controleren van voorlopige jaarafrekening CVZ
– Reactie en naschrift op het artikel “Joop, Sien en de twee piratenschepen” . Loopt het schip van Joop en Sien toch nog op een fiscale klip?
– Laat u uw gast uit Nederland betalen om naar u te rijden?
– Wesley en Loes en hun drie minderjarige kinderen
– Afkoop pré-Brede Herwaarderingslijfrenten niet belast in Nederland, Hoge Raad 25 februari 2011
– Europese Commissie start procedure tegen Nederland inzake exitheffingen voor ondernemingen
– BPM: Beschikking Europese Hof van Justitie d.d. 29 september 2010 leidt tot uitspraak Rechtbank Breda én nieuw beleidsbesluit staatssecretaris van Financiën
– De vrijstelling van successierechten op de overdracht van een familiale onderneming.Anticipeer nu op toekomstige wijzigingen!
– Familiale successieplanning (2) Hersamengestelde gezinnen
– Incassopraktijken onder de loep.
– Zorg Zorgen. Na vijf jaar: nieuwe kansen
– Advocaat-generaal: conserverende aanslag bij emigratie over pensioen toegestaan
– Moet Nederland de in België verschuldigde gemeentelijke belastingen verrekenen?, Hoge Raad
– Europese Hof van Justitie: is de Nederlandse BPM-heffing gerechtvaardigd bij korte privé-ritten?
– Gerechtvaardigd beroep op de verhuisboedelvrijstelling van de BPM?, Hoge Raad
– Heffingsrente voor grensarbeiders terecht?, Hof Arnhem
– Recht op heffingsvrij vermogen en ouderentoeslag?, Hof ’s-Hertogenbosch
– Wetswijziging: peildatum box 3 aangepast voor buitenlandsituaties
– Wetswijziging: heffing van overdrachtsbelasting bij onroerende zaaklichamen
– Wetswijziging: middelingsregeling ook voor buitenlands belastingplichtigen
– Wetswijziging: België versobert mogelijkheid tot aftrek van giften
– Schenken en toch controle behouden over uw vermogen en de vruchten van uw vermogen? Kan dat wel?
– Familiale successieplanning (1) Joop, Sien en de twee piratenschepen
– AOW belastbaar?
– Eindarrest in zaak Gielen
– Aanvullende crisisbijdrage niet voor in België wonende grensarbeider
– Problemen met interpretatie nieuwe verordening 883/2004 voor dubbelgepensioneerden
– Verhuizen? Overweeg een Stichting Particulier Fonds!
– Zorg Zorgen. Uitspraak Europees Hof positief?
– Circulaire naar aanleiding van arrest Dijkman, dat België geen gemeentebelas­ting mag heffen op buitenlandse roerende inkomsten
– Woning van Luxemburgse ondernemer aangemerkt
– Conclusie Nederlandse Advocaat-Generaal: wordt door een conserverende aanslag de goede verdragstrouw geschonden?
– Algemene heffingskorting moet worden terugbetaald,vertrouwensbeginsel niet van toepassing, Hoge Raad
– Aan buitenlandse verzekeraar betaalde AOV-premie is aftrekbaar, Hoge Raad
– Dubbele heffing successierechten van aandelen in onroerende zaaklichaam volgens Advocaat-Generaal niet in strijd met EG-recht
– Aanpassing successierechten in gewest Brussel
– Aanvullende crisisbijdrage door grensarbeiders niet verschuldigd
– Afkoop van een pré-Brede Herwaarderingslijfrente niet belast in Nederland
– Wilsverklaringen en levenstestamenten, Nederland en België verschillen in wetgeving
– Nederland en België verschillen in wetgeving. Wilsverklaringen, levenstestamenten
– Zelfstandigen krijgen zwangerschaps- en pensioenuitkeringen op grond van nieuwe EU-wetgeving
– Nieuw wetsvoorstel voor het dichten van fiscale gaten bij onroerend goedvennootschappen:Degelijk metselwerk of lapmiddelen?
– Premie Zorgverzekering bij pensioen uit België en Nederland
– Laatste nieuws Fiscaal. Onderhandelingen nieuw belastingverdrag Nederland – België
– Gevolgen van de wijziging van de Nederlandse Successiewet op 1 januari 2010
– Zelfstandigen krijgen zwangerschaps- en pensioenuitkeringen op grond van nieuwe EU-wetgeving
– Hogere minimumpensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen
– Ook buitenlandse werknemers kunnen opteren voor tijdsevenredige herleiding premie-inkomen
– Geen premieplicht voor in België wonende Britse consultant die vooral werkzaam is via zijn Nederlandse BV
– Nieuw wetsvoorstel voor het dichten van fiscale gaten bij onroerend goedvennootschappen:Degelijk metselwerk of lapmiddelen?
– Onderhandelingen nieuw belastingverdrag Nederland – België
– VAR-verklaring ook voor niet inwoners
– Feitelijke leiding van vennootschap bevond zich niet in België maar in Nederland
– Fiscale woonplaatsbepaling voor inwoner van Zwitserland
– Keuzerecht buitenlands belastingplichtigen
– Invloed Fiscale verzamelwet 2010 (Nederland) op grensoverschrijdend werken en wonen
– Tijdelijke versoepeling nieuwe BTW teruggaafprocedure
– Algemene heffingskorting door belastingdienst teruggevorderd
– BPM-vrijstelling bij verhuizing vervalt bij te snelle inruil
– Arbeidsverhoudingen in België en Nederland. Het sociale klimaat in Nederland is minder verziekt dan in België
– België klaar voor afgifte Europese rijbewijzen
– Arrest Dijkman: België mag geen gemeentebelasting heffen op buitenlandse roerende inkomsten
– Bouwen tegen 6% voortaan ook zonder geregistreerde aannemer
– Conclusie Nederlandse Advocaat-Generaal (Wattel) in Gielen-zaak
– Ook een buitenlands belastingplichtige heeft recht op middeling
– Besluit Nederlandse staatssecretaris van Financien over SPF’s
– Hoe het overlijden van een aandeelhouder ook de ondergang van de onroerend goedvennootschap betekent.
– Successieplanning met privé onroerend goed
– Grenzeloos werken
– Als emigreren een drama wordt
– Aftrek RSVZ-premies een aandachtspunt voor ondernemers/ natuurlijke personen
– Geen gemeentebelasting over rente en dividenden meer !?
– Zorg voor gepensioneerden in Europa
– Een verslag van zesde seminar Nederbelgen voor professionele adviseurs. Nederbelgen staan nooit stil
– Bagage en vliegreis
– Buitenlandse schermvennootschap
– BTW-aftrek op onroerend goed / op basis van oppervlakte of de huurwaarde
– Bankrekening en niet-ingezetenen
– Zorg voor gepensioneerden in Europa
– Zorg Zorgen. Eindelijk gerechtigheid?
– Nederlandse pensioenen. Hof van Cassatie wijst negatief standpunt belastingadministratie af
– Ten onrechte definitieve jaarafrekening AWBZ en ZVW over 2006 bij Nederbelgen?
– Nederlands ingezetene leent uw auto. Indien uw zoon of dochter in Nederland woont, kunt u uw auto aan hem of haar uitlenen?
– Parkeren op 1 meter afstand
– Exit Nederlandse en Belgische exitheffing ondernemingen
– Vrijheid van vestiging
– Kan aannemersregistratie Europees gezien
– Lijfrente oud regime onbelast in Nederland
– Vastgoedbevaks en dividend­belasting
– Schenking bouwgronden
– Bewonerskaart Leuven
– Zorg Zorgen. Het Europese Hof stelt ook een vraag en onverwachts meer
– Premie ziektekostenverzekering voor dubbelgepensioneerden
– Ziektekosten en reisverzekeringen buiten Europa
– Zorg Zorgen. De vragen aan het Europese Hof
– Gelding arrest Miethe door nieuwe verordening. Kan slechts het woonland of evenzeer nog het werkland de werkloosheidsuitkering uitbetalen?
– Boekbespreking :Gemakkelijk middel tot invordering van onbetwiste geldelijke schuldvorderingen. Het Europees betalingsbevel.
– Voorlichtingsavond donateurs AOW-procedure . AOW-cassatie arrest
– Arrest Vanderheijden, claim aftrek eigen woning (1990-2000)
– Nieuwe Europese wetgeving met ingrijpende gevolgen voor grensoverschrijdende arbeid !
– AOW-cassatie arrest. Belastingadministratie krijgt een herkansing
– De Nederlandse fiscus en spaartegoeden in het buitenland. Dit jaar een witte of een zwarte kerst?
– Eindejaarstips voor Nederbelgen
– Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europese recht?
– Lezersvraag: sociale verzekeringen voor zelfstandige
– Lezersvraag over vervallen premieplicht zorgverzekering
– Doorschuiven aanmerkelijk belangclaim bij schenking aandelen
– Nederland voor EU-hof om discriminatie studiebeurzen
– Toch weer reisbijstand Eurocross voor pensioengerechtigden in België
– Buitenlandse roerende inkomsten / dubbele belasting
– Mag België aanvullende gemeentebelasting aanrekenen op buitenlandse dividenden
– Btw-regels ‘plaats van dienst’ wijzigen ingrijpend per 1 januari 2010
– Aanpassing pensioen- en lijfrenteregime in Nederland
– Opgaaf wereldinkomen – Nieuwe ontwikkelingen
– Lezersvragen: belasting over AOW-uitkering
– Liquidatie van vennootschappen in de lift
– Registratie van het alarmsysteem
– Geld niet meer geblokkeerd na overlijden
– Geen ontslag Nederlandse werknemer wonend in België
– Ongelijke behandeling hospitalisatieverzekeringen gestopt
– Spoed vereist bij voortzetting 30%-regeling bij nieuwe werkgever
– Nederland en België gaan fiscale informatie uitwisselen
– Samenvatting met commentaar van de advocaat van gemigreerde gepensioneerden. Uitspraken Centrale Raad van Beroep in proefprocedures
– Zorgverzekering: oproep aan donateurs door Stichting S.B.N.G.B. Laatste procedure bij het Europese Hof
– Nederlanders ontdekken Vlaamse universiteiten
– Nederlanders ontdekken Vlaamse universiteiten
– De financiële crisis geeft de fiscus een tweesnijdend zwaard tegen zwart geld
– EU Commissie over dubbele heffing gemeentebelasting
– AOW-uitkering ook niet belast na vrijwillige bijdragen
– Op naar Luxemburg. Een eerste oordeel over de uitspraak van de Raad van Beroep
– Besparing premie ziektekostenverzekering
– Sociale verzekering Nederbelgen, lezersvraag werkloosheidsuitkering
– Sociale verzekering Nederbelgen: Algemene lezersvraag
– Tarieven voor EU-sms kelderen
– Verlaging BTW bij woningen
– Geen fictieve vaste inrichting
– Buitenlandse BTW teruggave eenvoudiger
– Never a dull moment (de zorgverzekering)
– BPM-naheffing op Belgische auto vernietigt !
– Onderhoudskosten Belgisch kasteel
– Diploma´s Nederland en Vlaanderen
– Toegankelijkheid zorgstelsel
– Nederlanders in het buitenland de dupe
– Handelsbetrekkingen in Europa
– Grensarbeiders betalen teveel gemeentebelasting. Vragen aan de Europese Commissie
– Sociale verzekering Nederbelgen: studeren en sociale verzekeringen
– Lezingen nieuwe Schenk- en Erfbelasting in Roosendaal en Eindhoven . Het Nederlandse wetsvoorstel Schenk- en Erfbelasting
– Inkeerregeling: einde bankgeheim?
– Zorgverzekering naar het Europees Hof !
– Sociale verzekering Nederlanders in België: Lezersvraag over pensioen en werken
– Over aanmerkelijk belang, pensioenen en lijfrentes. De fiscus behaalt een overwinning met de conserverende aanslag
– Zorgverzekering naar het EU-Hof? Nederlandse gepensioneerden in het buitenland gehoord
– Waar woont u?
– Geen heffing op AOW
– Zorgverzekering naar het EU-Hof? Nederlandse gepensioneerden in het buitenland gehoord
– Kindertoeslag: nieuwe regeling voor gezinsbijslag in Nederland
– Het Nederlandse recht van overgang onder vuur
– Belgische of Nederlandse gezondheidszorg?
– Buitenlandse student pas na vijf jaar een studiebeurs
– Ziekenfonds goedkoper dan privéverzekeraar
– Europese student moet vijf jaar wachten op beurs
– Staatssecretaris de Jager vertilt zich aan nieuwe successiewetgeving
– Sociale verzekering Nederbelgen: lezersvraag werkloosheidsuitkering
– Truc van de belastingdienst
– Renneberg: de uitslag
– Vergelijkend onderzoek nettolonen en werkgeverslasten. Iedereen beter af bij werken in Nederland
– Plan uw toekomst(voorziening)! Toekomstvoorzieningen in internationaal verband
– Zorg Zorgen – naar Utrecht. “In the long run we wíll all be dead”.
– Brief staatssecretaris. De Wet schenk- en Erfbelasting
– De bestaande fictie artikelen. Wet schenkings- en erfbelasting
– Een Nederlands diploma niet erkent in België
– Wonen in België en sociale zekerheid. Kinderbijslag en studiefinanciering
– Haal Nederland in huis?
– Afstuderen aan universiteit Maastricht onvoldoende voor job bij Stad Antwerpen . Nederlands diploma niet erkent in België
– Quote: Vanwege nieuwe Nederlandse wet, nu schenken voor een optimale planning . Het recht van overgang onderuit gehaald!
– Ziektekosten en reisverzekeringen buiten Europa
– Nieuw Benelux-verdrag garandeert voortrekkersrol.Benelux Economische Unie wordt Benelux Unie in nieuw verdrag
– Grensarbeid & Pensioen
– Een levenslange lijfrente van uw eigen vennootschap.Successieplanning met onmiddellijk effect
– Vermogensstructuren voor Nederbelgen in 2008
– Sociale verzekering Nederbelgen
– Hypotheekrenteaftrek in Nederland voortaan zonder nadelen? (Deel 2)
– Vermogensstructuren voor Nederbelgen in 2008 (1)
– Sociale verzekering Nederbelgen
– De Successiewet: een oud kleed met steeds meer gaten?
– Belastingheffing bij verkoop van kasgeldvennootschappen: een gebied met voetangels en klemmen
– De Wet Schenk- en Erfbelasting (met verkrijgersbelasting)
– Ultimatum over sms’en
– De Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling. (G)een alternatief?
– Cassatiegronden nog steeds niet bekend. Over de uitspraak van het Hof inzake het onbelast blijven van de AOW-uitkering
– Het Tweede Front
– Succesvrijstelling familiebedrijf: geen voorwaarde tewerkstelling in Vlaams Gewest
– Deel bestuursleden Belgische VNGB stopt. Internationale stichting gepensioneerden in het buitenland gaat door
– Rechtzaak tegen CVZ en SVB
– Masterplan Zorgverzekeringswet (Zvw) nader bekeken. Het democratisch beginsel van keuzevrijheid is een belangrijk goed voor iedere burger
– Hypotheekrenteaftrek in Nederland voortaan zonder nadelen?
– De Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling. Een alternatief?
– Zorg Zorgen. Een voortgangsrapportage. De pleidooien voor de Amsterdamse rechtbank
– De keuzeregeling niet altijd voordelig
– Registratie buitenlandse manager versoepeld
– Wijzigingen in de berekening van de zorgtoeslag
– Hof vernietigt emigratieheffing dga
– Kinderopvangtoeslag en Belgische kinderbijslag
– Fiscus heeft eigen ombudsdienst
– Hdtv via de kabel
– Discriminatie successie familiebedrijven
– Nieuwe wet hospitalisatieverzekering
– Zorg Zorgen: een voortgangsrapportage. Rechtbank gaat van start, luistert de politiek eindelijk?
– Nederland in de tegenaanval met vrijgestelde vennootschap. Belgische DGA van een Nederlandse B.V. kan vrij van belasting beleggen
– Hypotheekrente altijd in aftrek?
– DGA per 1 januari 2008 uit de loonbelasting
– Leasing onder bankgeheim
– Belgische politie gebruikt snelheidskijkers
– Credit card en PIN-code
– Betalen in alle Europese winkels
– Terugname van hypotheekrente-aftrek ?
– BTW teruggave consumenten
– Huurcontract registreren
– Dubbele nationaliteit een feit vanaf 10 juni 2007. Exclusief interview met bevoegde minister laurette onkelinx
– Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs. Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen.
– Het hoogste recht is het hoogste onrecht, Frans Andriessen over de uitspraak Raad van State inzake de zorgverzekering
– Meldingspunt buitenlandse werknemers
– Opgaaf Wereldinkomen
– Onderstaande berichten zijn vooral van toepassing op postactieven, die ingezetene van België zijn en die één of meerdere uitkeringen vanuit Nederland ontvangen.
– Een vergelijkend onderzoek naar een aantal sociale tegemoetkomingen in de Benelux
– Tegemoetkoming kinderopvang 2007
– Opgaaf Wereldinkomen. Hoe in te vullen?
– Nederland zal Belgische opcentiemen niet vergoeden
– De fiscale woonplaats van voetbaltrainer Guus Hiddink. Fiscale dwaling van de rechter of fiscale fraude van Hiddink?
– Spaartegoeden in Nederland en de Nederlandse en Belgische fiscus
– Zorg-Zorgen. Komkommertijd: “spoed” een rekbaar begrip
– Vrijstelling successierechten gezinswoning
– Strafrechtelijke procedure dat draait om het begrip woonplaats. Hiddink Nederbelg of niet?
– Nieuwe Pensioenwet in Nederland. Pensioen in Internationaal verband
– Wonen in België en werken in Nederland
– Dreigbrieven van het Vlaams Zorgfonds
– Gepensioneerden ontvangen vaak te weinig AOW
– Jaaropgave 2006
– Sinds 2006 is er de basisverzekering, waarin de meeste ziektekosten gedekt zijn.