De antimisbruikbepaling en de successieplanning.

In Archief by robert

Vrij snel na de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling heeft de fiscale administratie een circulaire dienaangaande gepubliceerd (circ. AFZ 3/2012, Ci.RH.81/616.207, 4 mei 2012). Deze circulaire bevestigt voor zoveel als nodig dat de nieuwe anti-misbruikbepaling (anders dan de oude) in de privésfeer van toepassing is. De omzendbrief herneemt verder vooral bepaalde passages uit de parlementaire voorbereiding (memorie van toelichting en bespreking in de commissie) en zegt bitter weinig over de toepassing van de nieuwe bepaling in het successie- en schenkingsrecht. In de media en tijdens seminaries is derhalve druk gespeculeerd over de technieken die al dan niet onder de nieuwe antimisbruikbepaling zouden vallen.
Een aantal technieken werd door de kabinetschef van staatssecretaris John Crombez zelf genoemd als potentiële slachtoffers van de nieuwe bepaling: de schenking voor een buitenlandse (lees: Nederlandse) notaris, de schenking van onroerende goederen in schijven (om de drie jaar), de gesplitste aankoop (kinderen blote eigendom, ouders vruchtgebruik) voorafgegaan door een schenking van geld (door de ouders aan hun kinderen), de “uitbreng” van goederen uit het gemeenschappelijk vermogen gevolgd door een gekruiste schenking tussen de echtgenoten, de sterfhuisclausule en het duolegaat. Dit werd overgenomen in de Tijd van 26 mei ll. Gelet op deze onzekerheid hebben sommige rechtssubjecten het zekere voor het onzekere genomen en nog snel vóór 1 juni 2012 maatregelen genomen (bv. schenking voor buitenlandse notaris).
Ondertussen verschenen in de pers geruststellende berichten. De handgift en de schenking voor een buitenlandse notaris zouden niet geviseerd zijn. Naar verluidt zou er ook een interne administratieve richtlijn bestaan waarin een lijst van als misbruik gekwalificeerde technieken is opgenomen. Deze lijst zou wellicht spoedig gepubliceerd worden. Wij houden u op de hoogte.

hits=0= / id=1933=