70.000 gepensioneerden bedrogen

In Archief by robert

Stel u eens voor: u had een goede particuliere medische kostenverzekering. In uw jonge jaren betaalde u meer dan wat u toen gemiddeld kostte aan medische behandelingen. Aldus werd een spaarpot gevormd voor de ouderdom wanneer u hogere medische kosten zou hebben. De overeenkomst was onopzegbaar onder andere om uit te sluiten dat de verzekeraar de overeenkomst zou opzeggen als …

Fiscale maatregelen Di Rupo I: zit de duivel in de details?

In Archief by robert

In een eerdere editie van dit magazine werden reeds de krachtlijnen onthuld van het fiscale beleid dat de nieuwe Belgische regering onder leiding van premier Di Rupo I zal voeren. De algemene teneur bleek toen vrij positief. De maatregelen uit het regeerakkoord waren immers voor de belastingplichtige veel gunstiger dan de aanvankelijke nota van Formateur Di Rupo. Deze nota voorzag …

Belangrijke arrest inzake belastbaarheid AOW-uitkeringen in België

In Archief by robert

Op 29 november 2011 heeft het Hof van Beroep te Gent zich (verder) gebogen over de vraag of en zo ja, in hoeverre, een uit Nederland genoten AOW-uitkering ontvangen door een inwoner van België, in België is belast (Hof van Beroep Gent, 29 november 2011, nr. 2010/AR/762).De conclusie van het Hof was dat -gegeven de feiten en omstandigheden van dit …

Tot op heden is nog niets definitief. Grondige hervorming belastingregime bedrijfswagens

In Archief by robert

Vanaf 1 januari 2012 wordt het belastingregime van het voordeel alle aard met betrekking tot een gratis ter beschikking gestelde firmawagen grondig gewijzigd. Het voordeel zal namelijk niet langer berekend worden op basis van de CO2 – uitstoot en de afstand van de woonplaats tot het werk. De nieuwe berekening zal de cataloguswaarde en de CO2 – uitstoot van de …

Drastische terugschroeving van de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

In Archief by robert

In de media is deze maatregel reeds uitvoerig aan bod gekomen. Gezien de grote impact van deze wijzigingen willen wij u er in deze nieuwsbrief ook nog even attent op maken.De belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in de privéwoning en voor de bouw of de aankoop van een passiefhuis verdwijnen – met uitzondering van de vermindering voor dakisolatie – volledig vanaf …

Remigratie, schenking door remigrerende echtparen

In Archief by robert

Aan dit onderwerp heeft mr. drs. G.H.C. Blommers een uitgebreid en interessant artikel gewijd in het oktobernummer van dit blad. Zelf ben ik in maart van dit jaar geremigreerd en daarom vind ik na praktijkervaring het de moeite waard om enkele aanvullende opmerkingen te maken. Schuldbekentenissen. Een van de mogelijkheden die in het artikel genoemd worden, is het afgeven van …

Verzoek CVZ tot intrekking ingediende bezwaarschriften

In Archief by robert

Naar aanleiding van het vonnis van de CRvB van 13 december 2011 heeft CVZ besloten diegenen die over de loop van de afgelopen procesjaren bezwaarschriften hebben ingediend,te benaderen met het verzoek deze formeel te willen intrekken. Er is zelfs al een dergelijk verzoek opgedoken met als dagtekening 15 december; nauwelijks  1 ½ dag na het vonnis!In het licht van plannen …

Precisering Landverzekeringsovereenkomstenwet

In Archief by robert

In de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wordt een artikel 110/1 ingevoegd. Deze bepaling stelt dat, wanneer de wettelijke erfgenamen als begunstigden worden aangewezen zonder bij name te zijn vermeld, de verzekeringsprestatie verschuldigd is aan de (eventueel testamentaire) nalatenschap van de verzekeringnemer. Tegenbewijs of andersluidend beding is toegelaten. Deze bepaling wil vermijden dat de verzekeringsprestatie aan de …

Europese erfrechtverordening – stand van zaken

In Archief by robert

Op 13 maart 2012 wordt het ontwerp van Europese Verordening opnieuw besproken in de schoot van de Raad van Europa. De tekst die thans voorligt, voorziet enkel in een algemene uitzondering met betrekking tot het gekozen recht, met name wanneer het gekozen recht “kennelijk” onverenigbaar is met de openbare orde van de Staat waarin het geding wordt gevoerd.Indien deze tekst …

Invoering van een strengere antimisbruikbepaling

In Archief by robert

In het Belgisch fiscaal recht geldt het legaliteitsbeginsel, dit is het beginsel dat geen belasting kan worden geheven dan door een wet of een decreet. Dit systeem geeft de belastingplichtige de mogelijkheid om belastingen te ontwijken, met name door ervoor te zorgen dat hij buiten het toepassingsgebied van de wetsbepalingen blijft. Om misbruiken in dit verband beter te kunnen bestrijden …

Sterfhuisclausule en finaal verrekenbeding (vervolg)

In Archief by robert

In een vorig Kort Nieuws werd gewezen op de administratieve beslissing van 15 juli 2011 die bepaalt dat een sterfhuisclausule steeds belastbaar is in de successierechten en dit op grond van art. 5 W.Succ. Van die beslissing wordt algemeen gesteld dat zij strijdig is met de wet. In een goed gemotiveerd vonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel …

Inkorting termijn betaling Vlaamse successierechten en verhoging delingsrecht

In Archief by robert

In de schoot van de Vlaamse Regering is er –met het oog op het sneller innen van inkomsten uit de successierechten- een akkoord om de termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap in te korten van in principe vijf maanden tot in principe vier maanden. Daardoor wordt ook de termijn voor de betaling van de successierechten met een …

Aanpassing van de Brusselse schenkings- en successierechten aan het Europese recht

In Archief by robert

De Brusselse schenkings- en successierechten werden op drie punten aangepast aan het Europese recht. De Brusselse overheid werd hiertoe aangemaand ingevolge een berisping van de Europese Commissie (Ordonnanties van 16 december 2011, in werking getreden op 12 februari 2012).Het Brussels Gewest kent een verlaagd tarief voor de schenking (in rechte lijn of tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden) van een (aandeel …

Verhoging van de Waalse schenkingsrechten inzake roerende goederen

In Archief by robert

Ook in Wallonië kunnen roerende goederen geschonken worden aan een laag vlak tarief: 3% in rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, 5% tussen broers en zusters en ooms/tantes en neven/nichten, en 7% tussen alle anderen. Deze tarieven worden, met het oog op de verhoging van inkomsten, verhoogd met tien ten honderd en bedragen derhalve respectievelijk 3,3%, 5,5% en …

Zeevisser met tijdelijke contracten houdt toch recht op bijzondere compensatieregeling grensarbeiders.

In Archief by robert

Hof ’s Gravenhage, 19 oktober 2011 Bij de invoering van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België per 2003 is de oude grensarbeidersregeling komen te vervallen. Als tegemoetkoming zijn toen de algemene en bijzondere compensatieregelingen geïntroduceerd. Deze bieden een tegemoetkoming voor de netto-inkomensachteruitgang vanwege het vervallen van de grensarbeidersregeling. De bijzondere compensatieregeling komt (onder meer) te vervallen zodra een grensarbeider …

Bijzondere compensatieregeling: één dag werken in Nederland leidt tot vervallen recht op de regeling

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 9 september 2011 Uit de vorige uitspraak volgt onder meer dat bij onvrijwillig ontslag binnen zes maanden een nieuwe baan gevonden moet worden in de grensstreek om recht te blijven houden op de bijzondere compensatieregeling. In deze zaak werd de grensarbeider in België ontslagen. Voordat hij, binnen zes maanden, een nieuwe baan had in België, werkte hij twee …

Alweer een nieuw stelsel Nederlandse inkomstenbelasting op komst?

In Archief by robert

Ministerie van Financiën, circulaire van 9 februari 2012De Nederlandse Wet op de Inkomstenbelasting is in 2001 grondig herzien. Toch wordt alweer onderzoek gedaan naar een nieuw stelsel. Belangrijk uitgangspunt daarbij zal zijn een aanzienlijke verlaging van de belastingtarieven. Waarschijnlijk zal ook worden gekeken naar de invoering van een vast tarief (de vlaktax). Aangezien de totale belastingopbrengst ongeveer hetzelfde zal moeten …

Dividenduitkering vanuit Nederland naar België: Nederland hoeft dubbele heffing niet ongedaan te maken

In Archief by robert

Rechtbank Breda, 14 september 2011, (beroep is aangetekend!)De situatie was als volgt. Een Nederlandse woont in België en ontvangt dividenden uit Nederland. Op het dividend wordt 15% Nederlandse dividendbelasting ingehouden. In België wordt vervolgens het netto-dividend (de bruto-uitkering -/- de ingehouden dividendbelasting) in de personenbelasting aangegeven en onderworpen aan 25% belastingheffing. Effectief wordt hiermee 36,25% (15% + (85 * 25%)) …

Belgische notionele interestaftrek discrimineert

In Archief by robert

Persbericht van de Europese Commissie, 26 januari 2012 De Europese Commissie heeft België geadviseerd om de regeling voor de notionele interestaftrek aan te passen. De notionele interestaftrek biedt een fictieve aftrek van de winst over het (gecorrigeerde) eigen vermogen in de Belgische vennootschapsbelasting. Deze aftrek is een vast percentage (in 2012: 3% en 3,5% voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen). In …

Hypotheekrenteaftrek zonder inhaal- en sanctieregeling

In Archief by robert

Nieuwsbericht 23 februari 2012 De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat buitenlands belastingplichtigen die 90% of meer van hun (gezins-) inkomen verdienen in Nederland, voortaan aftrekposten als de hypotheekrente zonder verdere consequenties op hun inkomen in mindering mogen brengen. Voor inwoners van België die inkomsten uit Nederland hebben, is deze maatregel van groot belang! Tot nu toe moesten zij …