Kiezen voor NL erfrecht

In Archief by robert

Op 13 maart 2012 keurde het Europese Parlement het voorstel voor een Europese erfrechtverordening goed. Deze verordening zal een kleine revolutie in het internationale erfrecht betekenen. De belangrijkste nieuwigheid is dat toekomstige erflaters rechtskeuze zullen kunnen doen voor het erfrecht van de staat waarvan zij op het tijdstip van de rechtskeuze of op het tijdstip van het overlijden de nationaliteit …

Cassatie AOW-kwestie

In Archief by robert

Na aanvankelijke afwijzingen bij de administratie en de rechtbank van eerste aanleg heeft het Hof van Beroep te Antwerpen op 4 december 2012 de heer Mattens in het gelijk gesteld. M. heeft tot na zijn studie in Nederland gewoond, waar hij geen beroepsactiviteit heeft uitgeoefend. Het Hof oordeelde dat zijn AOW-uitkering onbelastbaar is, omdat de uitkering uitsluitend verband houdt met …

De Belgische Inkeerregeling

In Archief by robert

(Juli 2013) De Belgische regering heeft beslist dat de procedure van fiscale regularisatie, waarbij de belastingplichtige zijn situatie onder betaling van een boete fiscaal kan reguleren, aan het eind van 2013 zal worden afgeschaft. Betekent dit regulariseren, een hogere boete betalen, zoals dit in de media wordt aangegeven? (Puntsgewijze opsomming van de Inkeerregeling naar aanleiding van het Nederbelgenseminar 25 juni …

Het Centraal Aanspreekpunt Bankgegevens: de verdere afkalving van de anonimiteit

In Archief by robert

Hoewel de wet van 14 april 2011 ‘houdende diverse bepalingen’ meer dan twee jaren geleden het kader schetste van een centraal aanspreekpunt voor bankgegevens (hierna: CAP), heeft de Koning pas recent de nodige maatregelen voor de uitvoering genomen. Het CAP wordt opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België (‘NBB’). Het CAP, niet te verwarren met het nooit …

Goedkeuring ‘fairness tax’

In Archief by robert

Door dezelfde wet van 30 juli 2013 ‘houdende diverse bepalingen’ (BS 1 augustus 2013) werd ook de (reeds in het vorig nummer aangekondigde) ‘fairness tax’ ingevoerd. Met deze ‘fairness tax’ wil de regering een bijkomende bijdrage bekomen van vennootschappen die door de toepassing van de notionele interestaftrek of de overdracht van verliezen geen (of quasi geen) belastingen betalen, maar wel …

De nieuwe doorkijkregeling: Ook de Belgische fiscus tilt de sluier op

In Archief by robert

In de wet van 30 juli 2013 ‘houdende diverse bepalingen’ (BS 1 augustus 2013) is een opvallende maatregel opgenomen omtrent de zogenaamde ‘private vermogensstructuren’. In navolging van de Nederlandse APV-regeling voert nu ook België maatregelen in om het gebruik van offshore structuren aan banden te leggen. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat in een eerste fase het bestaan van juridische …

Tijdelijk privégebruik en volledige aftrek van voorbelasting

In Archief by robert

Tot het bedrijfsvermogen van belanghebbende behoort een loods. Een jaar na aankoop van de loods wordt de zolderverdieping van de loods verbouwd om voor bewoning te kunnen gebruiken. Na de verbouwing wordt de zolderverdieping twee jaar bewoond en daarna weer voor bedrijfsdoeleinden gebruikt te worden. Belanghebbende heeft de BTW op de verbouwingskosten volledig in aftrek gebracht. De inspecteur is het …

Waardering van serviceflats bij overlijden

In Archief by robert

In dit besluit keurt de Staatssecretaris goed dat bij overlijden van een erflater in 2012 of 2013 de waardering van een serviceflat voor de erfbelasting plaatsvindt tegen waarde in het economisch verkeer op het moment van overlijden. Het voorgaande betekent dat mag worden afgeweken van de veelal hogere WOZ-waarde. Besluit Staatssecretaris van Financiën, 2 juli 2013 hits=200= / id=3311=

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’S)

In Archief by robert

Per 1 januari 2014 zal de fiscale regelgeving voor ANBI’s worden aangescherpt. Vanaf de voornoemde datum zal het verplicht zijn om op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de naam en de doelstelling van de instelling, de samenstelling van het bestuur en de beloningsbeleid. De bovenvermelde informatie over de ANBI kan via …

Successiewaarde antieke pot gebaseerd op latere verkoopprijs

In Archief by robert

Tot de nalatenschap van een erflater behoort aan antieke Chinese pot. In de aangifte successierecht wordt als waarde van sieraden, schilderijen en antiek € 12.500 aangegeven. De Chinese pot blijkt zeer zeldzaam te zijn en wordt ongeveer 1,5 jaar na het overlijden van de erflater verkocht via een veiling bij Christie’s in Londen voor een bedrag van € 23.000.000. Na …

30%-regeling: 150-kilometergrens niet in strijd met Europees recht

In Archief by robert

Voor werknemers die naar Nederland komen kan onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling. Deze regeling is een forfaitaire tegemoetkoming voor de extra kosten van de werknemer voor het verblijf in Nederland. Toepassing van de 30%-regeling brengt met zich mee dat aan bepaalde werknemers 30% van het loon inclusief de vergoeding, ofwel 30/70 van het loon exclusief de …

Informatiebeschikking

In Archief by robert

De belastingdienst heeft op grond van verschillende wetsartikelen de mogelijkheid om een belastingplichtige om inlichtingen te vragen. De bevoegdheid van de belastingdienst is hierbij zeer ruim. In het geval door een belastingplichtige niet (volledig) wordt voldaan aan het verzoek om gegevens en inlichtingen te verstrekken kan de belastingdienst dit vaststellen in een voor bezwaar vatbare beschikking (informatiebeschikking). Bij niet beantwoording …

Studiefinanciering

In Archief by robert

Heeft een Nederbelgische studente die in Curaçao studeert, recht op Nederlandse studiefinanciering als een van haar ouders in Nederland én België werkt c.q. niet meer in Nederland werkt? Zaak: M (zaaknummer C-359/13) M. is geboren in 1987 en heeft de Nederlandse nationaliteit. In 1993 emigreert zij met haar ouders vanuit Nederland naar België alwaar zij onderwijs volgt. In 2006 schrijft …

Mag Nederland BPM heffen op Belgische auto?

In Archief by robert

Conclusie Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie De Nederlandse Hoge Raad heeft een belangrijke vraag aan het Europese Hof van Justitie voorgelegd. Het betreft de vraag of Nederland BPM mag heffen over een auto die reeds op Belgisch nummerbord staat en waarmee in Nederland en in België wordt gereden. Volgens de Advocaat-Generaal (A-G), die advies uitbrengt aan het Hof, …

Achternaam kind vrij kiezen

In Archief by robert

De regering besliste op voorstel van Minister van Justitie Annemie Turtelboom, dat ouders voortaan de keuzemogelijkheid krijgen: naam van de vader, naam van de moeder of een dubbele naam. Hiermee wordt een einde gemaakt aan een eeuwenoude traditie die bovendien voor problemen zorgde wanneer een van de ouders niet de Belgische nationaliteit heeft. De traditie waarbij gebruik wordt gemaakt van …

Uitbetaling KOB toeslag

In Archief by robert

  Ten tijde van het kabinet Rutte 1 werd besloten de zogenaamde KOB toeslag, die tot dan alle AOW gerechtigden betrof, niet langer uit te betalen aan de verdragsgerechtigden van wie niet ten minste 90% van hun inkomen belast werd in Nederland. De KOB uitkering bedroeg oorspronkelijk 33,09 euro per maand, welk bedrag onafhankelijk was van de hoogte van de …

De gesplitste aankoop terug van weggeweest !

In Archief by robert

Toch weer groen licht voor de gesplitste aankoop van de vakantiewoning in Knokke of Cadzand ? Sedert medio 2012 is grote onzekerheid ontstaan over de gesplitste aankoop van een woning door de ouders tezamen met de kinderen. Met name of, danwel onder welke voorwaarden dit nog het gewenste effect sorteerde. Na (5) publicaties van de Administratie binnen 1 jaar, blijkt …

Frankrijk vermindert meerwaardebelasting op tweede verblijven

In Archief by robert

Op grond van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk is het land van de ligging van het goed ook bevoegd om meerwaardebelasting te heffen bij verkoop. Frankrijk belast deze netto-meerwaarde tegen 34,5% (19% fiscale heffing en 15,5% sociale bijdragen). De belastbare grondslag voor de fiscale heffing is echter degressief naargelang u het vastgoed langer in bezit houdt. De regels werden …

Nieuw wetsontwerp tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht

In Archief by robert

Minister van Justitie Annemie Turtelboom kondigde in het begin van dit jaar reeds enkele ingrijpende hervormingen in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht aan. In een eerste fase wijzigden een aantal regels over de onwaardigheid om te erven en de erfrechtelijke plaatsvervulling. In een tweede fase is nu ook een wetsontwerp ingediend door de Regering in het Parlement dat een aantal …

sd

In Archief by robert

dsqd hits=0= / id=3084=

Positieve wending in de soap omtrent gesplitste aankoop

In Archief by robert

In het juninummer van dit magazine werd in deze rubriek stilgestaan bij de fiscale behandeling van de gesplitste aankoop. De gesplitste aankoop van een (onroerend) goed betreft de situatie waarbij dat goed wordt aangekocht, enerzijds in vruchtgebruik door de erflater en anderzijds in naakte eigendom door de erfgenaam of legataris. Het is gebruikelijk dat de erflater de gelden waarmee de …

Nieuwe Vlaamse waarderingsmethode van beursgenoteerde effecten bij overlijden

In Archief by robert

Sinds 1 augustus 2013 worden beursgenoteerde effecten bij overlijden anders gewaardeerd dan voorheen. Vóór 1 augustus werd hiervoor de prijscourant gebruikt. Deze verschijnt de twintigste van elke maand in het Belgisch Staatsblad en geeft de gemiddelde koers van de vorige maand weer. De waardering op basis van de prijscourant gold voor effecten die op de Belgische beurs genoteerd zijn. Deze …

Step down migratie

In Archief by robert

(Juli 2013) Step down box 2 bij migratie van België naar Nederland in strijd met EU-recht? De conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) gaat over box 2 en emigratie naar Nederland. In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belangaandelen belast. Hiertoe behoren niet alleen dividenden, maar ook verkoopwinsten. De verkoopwinst wordt berekend op het verschil tussen de verkoopprijs en de …