Schenken en toch controle behouden over uw vermogen en de vruchten van uw vermogen? Kan dat wel?

In Archief by robert

De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan de fiscale en burgerrechtelijke planning van familiale vermogens. Het vermijden van successierechten staat hierbij dikwijls als uitgangspunt centraal. Gelukkig zijn er in België heel wat mogelijkheden om successierechten te vermijden of tot een minimum te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schenking voor een buitenlandse (bijv. Nederlandse of Zwitserse) notaris zonder …

Familiale successieplanning (1) Joop, Sien en de twee piratenschepen

In Archief by robert

Het eerste verhaal in onze reeks over Belgische familiale successieplanning, gaat over Joop en Sien, doorsnee Nederbelgische echtgenoten Zij emigreerden naar België in 1996 en vonden in het groene Brasschaat een leuk optrekje, dicht bij de zacht kabbelende Laarse beek. Joop en Sien waren zonder het maken van huwelijkse voorwaarden in het huwelijksbootje gestapt. Hun enige vermogen werd tijdens het …

AOW belastbaar?

In Archief by robert

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft geoordeeld dat de AOW-uitkering geen uitgesteld beroepsinkomen vormt en dat daarom de uitkering ten onrechte is belast met Personenbelasting. Hiertegen is de Belastingadministratie in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft op 12 november 2009 uitspraak gedaan. Het cassatiehof is van oordeel dat de uitspraak van het Hof van Beroep geen stand kan …

Eindarrest in zaak Gielen

In Archief by robert

In de eerste nieuwsbrief (gepubliceerd in het september nummer) is ingegaan op de conclusie van Advocaat-Generaal in de zogeheten Gielen-zaak. Waar ging het ook al weer over? De heer Gielen, een Duitse ondernemer, wilde in aanmerking komen voor de Nederlandse zelfstandigenaftrek. Hiervoor dient iemand tenminste 1.225 uren aan zijn onderneming te besteden. Volgens de Nederlandse belastingdienst dienen die 1.225 uren …

Aanvullende crisisbijdrage niet voor in België wonende grensarbeider

In Archief by robert

Aanvullende crisisbijdrage niet voor in België wonende grensarbeider Onlangs heeft het Hof van Beroep te Antwerpen een arrest gewezen in een kwestie met betrekking tot Belgische aanvullende crisisbijdragen. Het Hof heeft aangegeven dat in Nederland werkende grensarbeiders, die in Nederland onder het sociale zekerheidsstelsel vallen, in hun woonstaat België niet onderworpen kunnen worden aan een aanvullende crisisbijdrage. De crisisbijdrage dient …

Problemen met interpretatie nieuwe verordening 883/2004 voor dubbelgepensioneerden

In Archief by robert

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-8689/2010 aan de Commissie Artikel 117 van het Reglement Frieda Brepoels Europees parlementslid voor de N-VA heeft de volgende twee concrete problemen van dubbelgepensioneerden met Verordening 883/04 aan de Europese Commissie voorgelegd: 1. Sinds de Verordening (EG) nr. 883/2004 op 1 mei 2010 in werking trad, hanteert de Nederlandse overheid volgend standpunt: indien een …

Verhuizen? Overweeg een Stichting Particulier Fonds!

In Archief by robert

Een steeds belangrijkere bezigheid van de Nederlandse wetgever is het maken van reparatiewetgeving en ant-misbruikwetgeving. Vaker wel dan niet wordt zulke wetgeving met haast gemaakt. Dit kan tot gevolg hebben dat wetgeving niet altijd haar doelen zal bereiken. In deze bijdrage gaan wij in op een recent stuk wetgeving omtrent doelvermogens en zullen wij laten zien hoe deze (niet) werkt. …

Zorg Zorgen. Uitspraak Europees Hof positief?

In Archief by robert

Vijf jaar geleden startte de actie tegen de toepassingswet in België met een bijeenkomst in Brasschaat. De eisen van de stichting S.B.N.G.B. waren:1. Geen door Nederland opgelegde aansluiting bij een ziekenkas in het woonland en dus ook geen verplichte melding onder dwang van een boete bij CVZ.2. Voortzetting van de eenzijdig opgezegde particuliere verzekeringen.3. Geen financieel voordeel ten koste van …

Circulaire naar aanleiding van arrest Dijkman, dat België geen gemeentebelas­ting mag heffen op buitenlandse roerende inkomsten

In Archief by robert

In de nieuwsbrief van september stond ook het arrest Dijk­man van het Europese Hof van Justitie. Daarin bepaalde het Hof dat België geen gemeentebelasting mag heffen op buitenlandse roerende inkomsten die niet via een in Bel­gië gevestigde tussenpersoon zijn betaald. Op 19 oktober 2010 heeft de Belgische belastingadministratie een circu­laire doen verschijnen, waarin ze haar visie geeft hoe met dit …

Woning van Luxemburgse ondernemer aangemerkt

In Archief by robert

Voor ondernemers die in België wonen, maar ook in Neder­land actief zijn (of andersom) kan het de vraag zijn in welke van beide landen de winsten van de onderneming belastbaar zijn. Op basis van het belastingverdrag is de hoofdregel dat de belastingheffing plaatsvindt in het woonland, tenzij de ondernemer in het andere land beschikt over een zogeheten vaste basis. Dit …

Conclusie Nederlandse Advocaat-Generaal: wordt door een conserverende aanslag de goede verdragstrouw geschonden?

In Archief by robert

De Advocaat-Generaal heeft op verzoek van de Nederlandse Hoge Raad onlangs (2 september 2010) zijn oordeel gegeven over de vraag of een door Nederland opgelegde conserverende aanslag al dan niet in strijd is met het belastingverdrag tussen Nederland en België. Waar ging het om? Een Nederland is in 2003 verhuisd naar België. Voor de waarde van zijn pensioen­aanspraken heeft de …

Algemene heffingskorting moet worden terugbetaald,vertrouwensbeginsel niet van toepassing, Hoge Raad

In Archief by robert

In de vorige nieuwsbrief stond een uitspraak van Hof ?s-Her­togenbosch van 25 juni 2010 over de al dan niet gerechtvaar­digde terugvordering door de Nederlandse belastingdienst van de algemene heffingskorting. Belanghebbende had deze eerst uitbetaald gekregen, maar bleek hier achteraf (omdat de partner geen inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen in Nederland was verschuldigd) geen recht op te hebben. Vol­gens het Hof was de terugvordering …

Aan buitenlandse verzekeraar betaalde AOV-premie is aftrekbaar, Hoge Raad

In Archief by robert

Een in Nederland wonende en werkende specialist heeft een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij een Duitse verzekeraar. De belastingdienst heeft in 2003 de af­trek van de premie hiervoor geweigerd, omdat de verzekeraar niet voldoet. Eén van de voorwaarden voor aftrek is namelijk dat de verzekeraar een in Nederland uitwinbare zekerheid ten be­hoeve van de belastingdienst dient af te geven voor invordering …

Dubbele heffing successierechten van aandelen in onroerende zaaklichaam volgens Advocaat-Generaal niet in strijd met EG-recht

In Archief by robert

Wat was de casus: de vader van belanghebbende woonde ten tijde van zijn overlijden in België. Hij had de Nederlandse nati­onaliteit en is binnen tien jaar na zijn emigratie naar België over­leden. Dit betekent dat op basis van een fictie in het Nederlandse successierecht, de vader ten tijde van zijn overlijden geacht wordt in Nederland te wonen. Tot de nalatenschap …

Aanpassing successierechten in gewest Brussel

In Archief by robert

Met datum 26 augustus jl. is bekend gemaakt dat de Brusselse successierechten enkele versoepelingen ondergaan. Eén daarvan ziet op het recht van overgang bij overlijden voor erfenissen van niet-rijksinwoners (een heffing op in België gelegen onroerende goederen van een niet-rijksinwoner). Net als bij het recht van successie voor rijksinwoners zijn schulden in de nalatenschap aftrekbaar, indien voldaan wordt aan twee …

Aanvullende crisisbijdrage door grensarbeiders niet verschuldigd

In Archief by robert

In een procedure die 13 jaar heeft gelopen hebben grensarbeiders eindelijk hun gelijk gekregen. In 1997 werd namens grensarbei­ders een bezwaarschrift ingediend tegen het moeten betalen van de aanvullende crisisbijdrage en het feit dat de premie voor de particuliere ziekteverzekering in Nederland niet fiscaal aftrek­baar was. Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft de grensar­beiders nu in het gelijk gesteld. …

Afkoop van een pré-Brede Herwaarderingslijfrente niet belast in Nederland

In Archief by robert

Ook hier weer een conclusie van de Advocaat-Generaal (in dit geval de heer Niessen). Wat is de casus? Iemand heeft voor 15 oktober 1990 twee kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule afgesloten. Op 23 december 2002 dient hij, als inwoner van België, voor beide verzekeringen een verzoek tot declausule­ring in. Het verzoek heeft de verzekeringsmaatschappij nog in 2002 bereikt, maar wordt pas in …