Woning van Luxemburgse ondernemer aangemerkt

In Archief by robert

Voor ondernemers die in België wonen, maar ook in Neder­land actief zijn (of andersom) kan het de vraag zijn in welke van beide landen de winsten van de onderneming belastbaar zijn. Op basis van het belastingverdrag is de hoofdregel dat de belastingheffing plaatsvindt in het woonland, tenzij de ondernemer in het andere land beschikt over een zogeheten vaste basis. Dit roept de vraag onder welke omstandigheden is er sprake van zo?n vaste basis. Onlangs heeft het Hof van Beroep te Gent geoordeeld over een dergelijke kwestie (het ging daarbij overigens over een inwoner van Luxemburg met activiteiten in België).
Het betrof een inwoner van Luxemburg die als trainer voor korte periodes werd ingeschakeld door bedrijven om cursus­sen en trainingen te geven aan werknemers. Hij huurt een woning in Brugge. Deze woning kan volgens het Hof gezien worden als een vaste basis, op basis waarvan belastinghef­fing over de Belgische werkzaamheden aan België wordt toe­gewezen. Volgens het Hof moet worden nagegaan of er een werkzaamheid wordt uitgevoerd met behulp van een basis die vast is. Op basis van een beoordeling van de feiten komt het Hof tot de conclusie dat dit inderdaad het geval is. De voor­naamste feiten op basis waarvan het Hof tot deze conclusie komt, zijn de duurzaamheid van het verblijf in de woning, de voorbereidende werkzaamheden die in de Belgische woning worden uitgevoerd, de woningspecifieke kosten die betrek­king hebben op de activiteiten van de consultant en het feit dat de woning als contactadres voor allerhande administratieve formaliteiten wordt gebruikt.
Er zijn vele ondernemers met grensoverschrijdende activitei­ten. Het is echter niet altijd duidelijk in hoeverre er sprake is van een vaste basis c.q. vaste inrichting. Dit arrest kan in voorkomende gevallen helpen om hierin meer duidelijkheid te krijgen.
Hof van Beroep te Gent

hits=1= / id=1733=