Een vergelijking op schenkbelasting en erfbelasting tussen de verschillende landen

In Archief by robert

KPMG heeft een vergelijkende analyse gemaakt op het vlak van erfbelasting/schenkbelasting tussen een aantal landen. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is een hele leuke studie die verricht is door KPMG in 42 landen. Dat heet de Global Family Business Taks Monitor. Die studie is nu voor de tweede keer verricht en daar hebben 42 landen aan meegewerkt. Het …

Vlaamse fiscus viseert schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

In Archief by robert

In De Tijd van zaterdag en zondag 9 en 10 april kon u lezen dat een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik belastbaar is geworden. De Vlaamse Belastingdienst zou hebben beslist dat alle schenkingen sinds 1 september 2013 met schenkbelasting moeten worden belast, zo niet zou op die schenkingen alsnog het veel hogere successierecht verschuldigd zijn bij overlijden van de vruchtgebruiker. …

Krijgt Nederland ook notionele interestaftrek?

In Archief by robert

Motie Tweede Kamer Zoals in de meeste landen het geval is, kent ook de Nederlandse vennootschapsbelasting een verschil in behandeling van eigen vermogen (aandelenkapitaal) ten opzichte van vreemd vermogen (leningen) van een vennootschap. De vergoeding op vreemd vermogen, rente, is wel aftrekbaar van de winst. De vergoeding op eigen vermogen, dividend, is juist niet aftrekbaar. Dit maakt dat het voor …

Voorkoming dubbele belasting voor Italiaanse woning

In Archief by robert

Het inkomen uit een tweede woning wordt in Nederland belast in box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Indien de woning niet in Nederland is gelegen, zal Nederland doorgaans voorkoming van dubbele belasting verlenen. Het heffingsrecht is dan toegewezen aan het land waar de tweede woning gelegen is. In deze zaak was aan de orde op welke manier Nederland …

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders (2)

In Archief by robert

Brief Staatssecretaris van Financiën, 3 februari 2016 In september vorig jaar zijn een aantal fiscale knelpunten voor grensarbeiders aangegeven. De Staatssecretaris geeft hier door middel van een brief zijn reactie op. Interessant daarbij is nog dat ook over de nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen wordt geschreven. Deze regeling is met ingang van 2015 ingevoerd ter vervanging van de oude …

Schenken en erven van aandelen in een actieve Nederlandse BV

In Archief by robert

Commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven (Tweede Kamer) In de Nederlandse schenk- en erfbelasting zijn mogelijkheden opgenomen om met weinig of geen belastingheffing een onderneming te schenken of te laten vererven, de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Deze regelingen zijn al behoorlijk ingewikkeld. Het wordt uiteraard nog veel ingewikkelder op het moment dat zowel de Nederlandse als de Belgische wetgeving van toepassing …

Cassatierechtspraak inzake de wet over de aanvullende pensioenen: vervolg en toepassing

In Seminars by robert

In het artikel ‘Fiscus vangt bot bij het Hof van Cassatie over de inwerkingtreding van de wet over de aanvullende pensioenen’(pagina 54 van het februarinummer) hebben wij bericht dat de fiscus naar het Hof van Cassatie (het hoogste gerechtshof) is gestapt om een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen inzake de inwerkingtreding van de Wet over de aanvullende …

De Minister van Justitie werkt aan een gedeeltelijke erfenissprong

In Archief by robert

Naar aanleiding van een recente parlementaire vraag heeft de Minister van Justitie de invoering van een gedeeltelijke erfenissprong in het vooruitzicht gesteld. Eind 2012 voerde de federale wetgever een beperkte hervorming door van het Belgische erfrecht. Daarbij werden de regels omtrent de plaatsvervulling gewijzigd en werd de zogenaamde erfenissprong ingevoerd. De erfenissprong laat toe dat een erfgenaam de nalatenschap van …

Gunsttarief voor de verkoop en schenking van Vlaamse erfgoederen in de maak

In Archief by robert

Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming. Zo kunnen ook de toekomstige generaties ervan genieten. De Vlaamse regering overweegt om het verkooprecht dat wordt geheven bij de verkoop van beschermd onroerend erfgoed te halveren, mits het naleven …

Vlaanderen sleutelt opnieuw aan de ‘miserietaks’

In Archief by robert

Als een Vlaams onroerend goed aan meerdere eigenaars in onverdeeldheid toebehoort en één van hen neemt de onverdeelde delen van de andere over, dan is het Vlaamse verdeelrecht verschuldigd. Het verdeelrecht bedraagt in principe 2,5 % op de totale verkoopwaarde van het onroerend goed. Als de uitonverdeeldheidtreding kadert in een relatiebreuk dan geldt sinds 1 januari 2015 het tarief van …

Nederlandse stichting-administratiekantoor en de Kaaimantaks

In Archief by robert

Onlangs werden in het parlement aan de Minister van Financiën vragen gesteld over de toepassing van de Kaaimantaks op buitenlandse fiscaal transparante structuren. De vraag betrof onder meer partnerships die in het land van vestiging fiscaal transparant worden behandeld (Parlementaire vraag nr. 419 van de heer Roel Deseyn van 23.06.2015, behandeld in de Kamer op 25 januari 2016, Vragen en …

Interne BBI instructie omtrent de fiscale rechtzetting belandt definitief in de prullenbak

In Archief by robert

De Raad van State heeft op 16 maart 2016 de interne instructie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vernietigd omtrent de fiscale rechtzetting van laattijdig aangegeven inkomsten. In afwachting van een nieuwe wettelijke regeling konden berouwvolle belastingplichtigen terecht bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) voor een spontane rechtzetting op basis van een interne instructie van 29 januari 2015. De instructie kwam tot …

Ook nieuwe penshonado’s zitten goed op Curaçao

In Archief by robert

Curaçao is al lange tijd een prachtig Caribisch eiland om te gaan wonen en van het welverdiende pensioen te gaan genieten. De voordelen van Curaçao liggen niet alleen in het tropische klimaat, ook het fiscale klimaat kan op Curaçao heel aantrekkelijk zijn. Curaçao heeft namelijk al lange tijd de befaamde penshonadoregeling. Indien een belastingplichtige aan een aantal voorwaarden voldoet, dan …