Hof van Cassatie van België Arrest M., 4 februari 2016, nr F.13.0127.N

In Archief by robert

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 4 december 2012 Beslissing van het Hof, beoordeling 1. Het middel voert aan dat artikel 34, §1, 10, WIB92 strijdig zou zijn met het gemeenschapsrecht, in de interpretatie dat de kwestieuze AOW-uitkering op generlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid en verwijt …

Hof van Cassatie van België, Arrest Harkx, 4 februari 2016, nr F.13.0155.N

In Archief by robert

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 21 mei 2013. Beslissing van het Hof, Beoordeling Eerste onderdeel 1. De appelrechters oordelen niet alleen dat het in wezen niet relevant is, hoe een AOW-uitkering in de Nederlandse regelgeving wordt geïnterpreteerd, maar onderzoeken tevens of dit basispensioen een sociale zekerheidsuitkering is die verschilt van …

Het omgekeerd duolegaat: Vlabel begraaft de strijdbijl

In Archief by robert

Het omgekeerde duolegaat is een techniek waarbij enerzijds een goed doel aangesteld wordt als bijzondere legataris onder de last om de successierechten te dragen, en anderzijds een verwant of vriend als algemeen legataris om de aangifte en het beheer van de nalatenschap op zich te nemen. Deze clausule zorgde reeds voor heel wat beroering in het fiscale Vlaamse landschap. Afgelopen …

Vlaamse erfbelasting: publicatie geïndexeerde kostenforfaits

In Archief by robert

Met de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) vorig jaar heeft de decreetgever de mogelijkheid ingevoerd om voor de raming van het passief gebruik te maken van een forfait. Daarbij werd eveneens voorzien dat de forfaits jaarlijks zullen worden geïndexeerd. Volgens het bericht in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2016 bedragen de forfaits voor aanslagjaar 2016: – 1.508,37 …

Een update van ons federaal erfrecht en onze Vlaamse erfbelasting?

In Archief by robert

Federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wenst tegen de zomer een voorstel klaar te hebben tot hervorming van ons erfrecht. Die hervorming zou tegemoet moeten komen aan de huidige noden van onze samenleving. Ons erfrecht beantwoordt op vandaag immers slechts in beperkte mate aan die noden. Daarom onderzoekt hij onder meer in hoeverre het wenselijk is om het deel …

Betalingen aan belastingparadijzen: sanctie niet ongrondwettelijk

In Archief by robert

(Grondwettelijk Hof 21 januari 2016) Eerder kwam in deze rubriek de jaarlijkse aangifteplicht aan bod voor Belgische vennootschappen van betalingen aan personen in een belastingparadijzen (het totaalbedrag van de betalingen moet de grens van 100.000 EUR overschrijden tijdens het belastbaar tijdperk). De wet voorziet als sanctie dat bij niet-naleving van de aangifteplicht de kosten automatisch worden verworpen als beroepskost. Maar …

Beleidsplan fiscale fraudebestrijding

In Archief by robert

(http://vanovertveldt.belgium.be/nl/beleidsplan-fiscale-fraudebestrijding ) De minister van Financiën is sinds kort ook bevoegd voor fiscale fraudebestrijding en heeft onlangs het beleidsplan fiscale fraudebestrijding ingediend bij het federaal parlement. Essentieel is daarbij uiteraard de efficiënte samenwerking tussen de fiscale administraties onderling, net zoals de samenwerking tussen Financiën en de andere ministeries, de RSZ, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van België (analyse …

De notionele interestaftrek onder vuur

In Archief by robert

Hoewel de meerderheidspartijen nog maar net een akkoord hebben bereikt over de tax shift, dringt de minister van Financiën opnieuw aan op een grondige hervorming, dit keer van de vennootschapsbelasting. De aanleiding daarvoor is de commotie rond de Excess Profit Rulings voor multinationals, deze worden door de Europese Commissie beschouwd als verboden staatssteun. Daarbij komt dat de Verenigde Staten nu …

Hoge Raad geeft eindoordeel in zaak-Miljoen en aanverwante zaken

In Archief by robert

Hoge Raad, 4 maart 2016 Door de Hoge Raad zijn in een drietal met elkaar verband houdende zaken vragen gesteld aan het Europese Hof over de Nederlandse dividendbelasting in buitenlandsituaties: de zaak Miljoen, de zaak X en de zaak Société Général. In al deze zaken gaat het feitelijk om de vraag of Nederland verplicht kan zijn om dividendbelasting terug te …

Hoge Raad keurt beperkingen 30%-regeling goed

In Archief by robert

Hoge Raad, 4 februari 2016 Nadat eerder het Europese Hof van Justitie al een oordeel had gegeven over de Nederlandse aanpassingen (beperkingen) op de 30%-regeling, spreekt de Hoge Raad zich nu ook in twee arresten overeenkomstig uit. De 30%-regeling betreft een tegemoetkoming voor naar Nederland komende werknemers met een kennis of kunde die specifiek en schaars is op de Nederlandse …

De woonplaats bij overlijden lag niet in Nederland

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 19 november 2015 De woonplaats van een natuurlijke persoon wordt volgens de Nederlandse belastingwet bepaald op grond van de omstandigheden. Er moet daarvoor zoveel mogelijk worden gekeken naar de feiten en omstandigheden bij het specifieke geval. In dit geval betrof het een Nederlander, de heer X, die eerst naar Curaçao was vertrokken en vervolgens in Puerto Rico was …

Box 3 in strijd met eigendomsrecht?

In Archief by robert

Conclusie A-G 4 februari 2016 In Nederland wordt belasting geheven over het inkomen uit sparen en beleggen in box 3 Er wordt in box 3 van uitgegaan dat het vermogen een vast rendement van 4% oplevert, en dit rendement wordt vervolgens belast tegen 30%. Effectief moet er dus jaarlijks 1,2% over het vermogen worden afgedragen. De wijze van berekening van …