Terugvordering van wat aan een handelingsonbekwame is betaald

In Archief by robert

Een vader die onder het Belgische beschermingsstatuut van het voorlopig bewind was geplaatst en derhalve handelingsonbekwaam was, had niettemin twee hypothecaire leningen kunnen afsluiten bij een financiële instelling. De op die manier verkregen gelden had hij integraal aan zijn kinderen geschonken. Ten slotte sloot hij ook nog een derde lening af bij een andere financiële instelling om de eerste twee …

Wijziging van de huwelijksvoorwaarden wanneer één van de echtgenoten onder voorlopig bewind is geplaatst

In Archief by robert

Een man is onder voorlopig bewind geplaatst, waardoor hij in principe handelingsonbekwaam is. Hij is gehuwd onder het Belgische wettelijke stelsel van de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten. In zijn eigen vermogen bevindt zich een onroerend goed waarin de echtgenoten en hun gemeenschappelijk kind wonen. Deze woning is bouwvallig en de echtgenoten willen de noodzakelijke herstellingswerken uitvoeren. Daarvoor gaan zij …

Het voorlopig bewind en de privacy

In Archief by robert

Luidens art. 488bis, c, §2 Belgisch Burgerlijk Wetboek moet de voorlopige bewindvoerder na de aanvaarding van zijn aanwijzing een verslag opstellen met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon en dit verslag overzenden aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon. Het Hof van Cassatie stelt dat deze beperking tot bescherming van de …

Over de omvang van alimentatie bij echtscheiding wanneer de echtgenoten aandeelhouders zijn

In Archief by robert

Bij echtscheiding kan de rechtbank op verzoek van de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toestaan ten laste van de andere echtgenoot (art. 301, §2 Belgisch Burgerlijk Wetboek). De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter …

Over de herwaardering van schuldvorderingen tussen echtgenoten in een stelsel van scheiding van goederen

In Archief by robert

Wanneer een echtgenoot een schuldvordering heeft tegen de andere echtgenoot in een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen (uitsluiting van gemeenschap), omdat die echtgenoot eigen gelden (bv. uit de nalatenschap van zijn ouders) heeft geïnvesteerd in een onverdeeld goed van de echtgenoten, bestond er in de rechtspraak discussie omtrent de omvang van de vergoeding die de echtgenoot-schuldeiser kon eisen voor zijn …

Wijziging Wetboek Belgische Nationaliteit

In Archief by robert

De Belgische Kamer heeft op donderdag 25 oktober 2012 ingestemd met de aanpassing van de Belgische nationaliteitswet. Het ontwerp is nu overgezonden naar de Senaat, maar naar verwachting zal het op 1 januari 2013 in werking treden. Voor Nederbelgen die de Belgische nationaliteit willen aannemen, zijn deze wijzigingen van het grootste belang.De zogenaamde ‘naturalisatie’ die tot nu mogelijk was na …

Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen ingediend in de Kamer

In Archief by robert

Het voorontwerp van wet dat door de Belgische regering werd goedgekeurd eind juli 2012 werd op 22 oktober 2012 ingediend in het parlement. Het gaat om een derde luik van begrotingsmaatregelen die de regering in het regeerakkoord is overeengekomen. In het ontwerp staan diverse fiscale maatregelen.In het kader van de vereenvoudiging van de personenbelasting zullen de aftrekbare uitgaven (bvb. giften, …

België veroordeeld in verband met roerende voorheffing en beleggingsvennootschappen

In Archief by robert

Het EU Hof van Justitie heeft op 25 oktober 2012 de Belgische belastingregeling veroordeeld inzake Belgisch dividend- en interestinkomen dat wordt verkregen door buitenlandse beleggingsvennootschappen (zonder Belgische vaste inrichting). Als een Belgische beleggingsvennootschap dergelijke inkomsten verkrijgt dan kan zij de ingehouden roerende voorheffing volledig verrekenen, dit betekent dat zij in praktijk geen belasting betaalt op de Belgische beleggingsinkomsten. Buitenlandse beleggingsvennootschappen …

‘Una via’ wet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

In Archief by robert

De Gewestelijke Directeur of de persoon die hij aanwijst kan voortaan overleggen met de procureur des Konings om de aanpak van concrete fraudedossiers te coördineren op basis van het ‘una via’-principe. Daarbij hanteert men het subsidiariteitsprincipe en het ‘non bis in idem’ principe. Een concreet dossier wordt ofwel afgehandeld door de fiscus zelf, met eventuele belastingverhogingen of belastingboeten, of strafrechtelijk …

Nieuwe belastingen in de maak ?

In Archief by robert

Momenteel is een begrotingsconclaaf aan de gang. Voor de begroting van 2013 zoekt men naar 3,7 miljard euro, wellicht zijn belastingverhogingen te verwachten. Alle partijen wijzen nieuwe belastingen op arbeid af, maar op consumptiegoederen komen er zeker belastingverhogingen. Met het milieuargument zal diesel en benzine ongetwijfeld duurder worden. Bovendien zit een accijnsverhoging op alcohol er zo goed als zeker in. …

KBLux en art. 108 Wetboek Successierechten

In Archief by robert

Het Hof van beroep te Antwerpen bevestigt dat de eis van de fiscale administratie om successierechten te heffen (dwangbevel) enkel toelaatbaar is indien deze eis gesteund is op gegevens die op rechtmatige wijze werden verkregen en verzameld. In casu had de fiscus een dwangbevel uitgevaardigd op grond van beweerde toegelaten inzage in meerdere strafdossiers (KBLux) waarin zich microfiches bevonden met …

En nog over art. 33 W.Succ.

In Archief by robert

Een ongehuwde en kinderloze man zonder inkomsten was jarenlang financieel afhankelijk geweest van zijn samenwonende partner. De man had op grond daarvan drie schuldbekentenissen ondertekend voor een totaal bedrag van ongeveer 195.000 euro. Zowel de moeder van de man (op civielrechtelijk vlak) als de ontvanger der registratie (op fiscaal vlak) betwistten de realiteit van deze schulden. De man had zijn …

De verkoop van een onroerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik aan een erfgenaam en de fictiebepaling

In Archief by robert

Een zevenenzeventigjarige dame verkoopt de blote eigendom van een onroerend goed voor een (te lage prijs) aan een vriendin. Zes jaar later overlijdt de verkoopster. In haar testament wordt haar vriendin als algemene legataris aangesteld. In de aangifte van nalatenschap wordt de verkoop van het onroerend goed niet vermeld. Ten onrechte.In de Belgische successierechten geldt voor dergelijke hypothese een fictiebepaling …

Frankrijk

In Archief by robert

De verkoop van een onroerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik aan een erfgenaam en de fictiebepalingEen zevenenzeventigjarige dame verkoopt de blote eigendom van een onroerend goed voor een (te lage prijs) aan een vriendin. Zes jaar later overlijdt de verkoopster. In haar testament wordt haar vriendin als algemene legataris aangesteld. In de aangifte van nalatenschap wordt de verkoop van het …

Speciale bijdrage ISF 2012 – hervormingen 2013

In Archief by robert

Zo werd vooreerst het systeem van de ‘impôt de solidarité sur la fortune’ (‘I.S.F.’) in juli 2012 nogmaals hervormd. Niet inwoners die Frans vastgoed bezitten waarvan de totale netto belastbare waarde 1.300.000 EUR overstijgt, zijn deze I.S.F. verschuldigd. De in 2012 aan de I.S.F. onderworpen belastingplichtigen zullen echter een bijkomende bijdrage (‘contribution exceptionnelle’) moeten betalen. Deze bijkomende bijdrage wordt berekend …

Schenkings- en successierechten in rechte lijn: verlaging abattementen

In Archief by robert

Ook de schenkings- en successierechten in rechte lijn werden aangepast. Dit kan van belang zijn voor niet residenten met Franse situsgoederen. Het abattement van 159.325 EUR (2011) dat aan ascendenten en/of elk kind toegekend werd en in mindering gebracht mag worden van de belastbare basis voor de berekening van Franse schenkings- en successierechten, is door deze recente wetswijziging verlaagd tot …

Inkomsten en meerwaarden gerealiseerd door niet residenten

In Archief by robert

Niet inwoners (natuurlijke personen) zullen voortaan ook sociale bijdragen met een tarief van 15,5% verschuldigd zijn op de meerwaarden die zij realiseren naar aanleiding van de vervreemding van Frans vastgoed (bouwgronden worden aan een speciaal regime onderworpen). Deze heffing komt bovenop de bestaande fiscale heffing van 19%, zodat meerwaarden voortaan belast zullen worden aan 34,5%. De belastbare grondslag van de …

Geen 30%-regeling voor Duitse pijpfitter

In Archief by robert

Een Duitse pijpfitter treedt in dienst bij een Nederlandse werkgever. Omdat de pijpfitter uit het buitenland is geworven, kan hij onder voorwaarden in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Op grond van deze regeling wordt 30% van zijn loon fiscaal aangemerkt als onbelaste vergoeding voor de hogere kosten om in Nederland te komen werken. In Duitsland heeft de pijpfitter een specifieke …

Verlengde navorderingstermijn bij vermogen in Zwitserland?

In Archief by robert

Voor verzwegen vermogen of inkomsten geldt in Nederland op dit moment nog dat voor een termijn van maximaal vijf jaar kan worden nagevorderd. Als het vermogen of de inkomsten afkomstig zijn van buiten Nederland, dan kan deze termijn worden verlengd tot twaalf jaar. De achtergrond daarvan is dat de Nederlandse belastingdienst moeilijk achter buitenlands vermogen en inkomen kan komen en …

Antiekliefhebber met eigen goed doelstichting

In Archief by robert

De Nederlandse belastingwetgeving kent een groot aantal aantrekkelijke regelingen voor goede doelen. Zo worden niet alleen de goede doelen zelf fiscaal vriendelijk behandeld, maar ook de personen of vennootschappen die aan een goed doel willen schenken hebben recht op belastingaftrek.Zo kan een privépersoon in de inkomstenbelasting giftenaftrek toepassen bij het schenken aan een goed doel. Hiervoor gelden wel drempels. In …

Regeerakkoord tussen VVD en PvdA

In Archief by robert

Aan belastingplannen is er geen gebrek. Na Prinsjesdag zijn nu ook de maatregelen die de VVD en PvdA afgesproken hebben bekend gemaakt. Enkele opvallende punten: – De werkloosheidsuitkering (WW) wordt versoberd; – De aftrek van de hypotheekrente wordt nog verder aangepakt: het tarief waartegen kan worden afgetrokken is nu nog 52%, maar dit wordt in kleine stapjes de komende jaren …

De nieuwe reglementering bedrijfswagens. Nieuwe FAQ zorgt voor verwarring

In Archief by robert

Op 1 oktober 2012 publiceerde de Administratie alweer een update van haar lijst van veelvuldig gestelde vragen (FAQ) over het voordeel van alle aard inzake bedrijfswagens (www.minfin.fgov.be; ‘actueel’). Haar nieuwe standpunt met betrekking tot de vraag of een bijdrage in de brandstofkosten als een in mindering te brengen ‘eigen bijdrage’ kan worden aangemerkt maakt de verwarring compleet. Zoals u zult …

Regeerakkoord en Zorgbijdrage

In Archief by robert

Opgelet:Wellicht zal de inkomensafhankelijke zorgpremie niet doorgaan. Dat is op het moment van ter perse gaan van dit nummer niet duidelijk. Toch publiceren wij dit artikel, omdat hieruit blijkt dat de gepensioneerde Nederlander in het buitenland er met de inkomensafhankelijke zorgpremie nauwelijks meer op achteruit gaat. Eigenlijk wordt de premie lager. Er waren meer berekeningen in omloop die hoge premies …