Nederland als nieuw belastingparadijs voor particulieren en ondernemers

In Archief by robert

Slechts weinigen zullen Nederland in eerste instantie als een belastingparadijs zien. Met de nieuwe wetgeving omtrent doelvermogens in de hand, lijkt hiervoor bij nader inzien toch veel te zeggen. In deze bijdrage gaan wij in op de vele mogelijkheden die deze wetgeving biedt. Al geruime tijd heeft de belastingheffing bij (buitenlandse) doelvermogens, zoals trusts en stichtingen particulier fonds de aandacht …

Bureau Belgische Zaken bezuinigt

In Archief by robert

Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda informeert u over de sociale zekerheid als u in België gaat wonen, werken, studeren of ondernemen. Gaat u bijvoorbeeld in België wonen en blijft u werken in Nederland, dan kan dit invloed hebben op uw sociale verzekeringen zoals pensioen en ziektekosten.Het regeerakkoord van VVD en CDA sprak over een krachtige, kleine en …

Kees, zijn BV, de gezinswoning, de ouderlijke boedelverdeling en de Belgische successierechten

In Archief by robert

Kees is een Nederbelg die meer dan tien jaar in Meer (bij Hoogstraten – Vlaanderen – België) woont. Hij is zonder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Wilhelmina voor 1992. Zij hebben samen twee kinderen die in Nederland wonen.Het vermogen van Kees en Wilhelmina bestaat onder meer en vooral uit aandelen van een in Nederland gevestigde BV. Dit is de vroegere werkvennootschap …

Voorstel voor Europese vennootschapsbelasting (CCCTB)

In Archief by robert

InleidingOp woensdag 16 maart 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Europese vennootschapsbelasting gepresenteerd, te weten het voorstel voor een Europese richtlijn betreffende de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Het is het meest ambitieuze project in de geschiedenis met betrekking tot de heffing van vennootschapsbelasting in de EU. De Europese Commissie heeft er bijna tien jaar aan …

Zin of onzin hoorzitting CVZ

In Archief by robert

In het NederBelgischMagazine van februari 2011 werd u geadviseerd om uw voorlopige jaarafrekening CVZ kritisch te controleren. In dit artikel wordt nader ingegaan op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij het CVZ. BezwaarEen bezwaarformulier kunt u downloaden op de website van het CVZ. Raadpleeg http://www.cvz.nl/hetcvz/bezwaar/bezwaar.html. U kunt bezwaar maken tegen een besluit, zoals de voorlopige jaarafrekening, van het …

Toch indexering eigenwoningforfait: persbericht Nederlandse staatssecretaris van Financiën d.d. 28 januari 2011

In Archief by robert

Vele Nederlanders die in België wonen, maken gebruik van de aftrek van hypotheekrente door te kiezen voor de fictieve binnenlandse belastingplicht. In dat geval dienen zij in hun aangifte inkomstenbelasting ook het eigenwoningforfait op te tellen bij hun inkomen. In Nederlandse verhoudingen wordt dit berekend over de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Woningen in België hebben geen WOZ-waarde, maar dienen …

Besluit Nederlandse belastingdienst: maximale afsluitprovisie twee keer aftrekken

In Archief by robert

Voor dezelfde mensen (degene die kiezen voor de fictieve binnenlandse belastingplicht) kan ook het volgende besluit van belang zijn. Bij het afsluiten van een lening voor de aankoop van een nieuw huis, moet veelal een afsluitprovisie betaald worden. Deze afsluitprovisie is fiscaal aftrekbaar, maar wel aan een maximum gebonden. Deze afsluitprovisie is aftrekbaar van het inkomen uit werk en woning …

Bekendmaking aanslagen aan in buitenland wonende belastingplichtige, Hof Arnhem 18 januari 2011

In Archief by robert

De belastinginspecteur heeft over meerdere jaren aanslagen opgelegd aan een belastingplichtige die niet meer in Nederland woont, maar in Duitsland en daarna in Nieuw-Zeeland. De vraag is of de aanslagen tijdig opgelegd zijn. Daarvoor moeten de aanslagen de belastingplichtige tijdig bereikt hebben. Tijdig is daarbij normaliter binnen drie jaren na het einde van het belastingjaar waar het over gaat. Daarvoor …

Nationale Ombudsman 19 januari 2011: behandeling Nederlandse belastingdienst klachtwaardig?

In Archief by robert

Geschillen tussen particulieren en de overheid kunnen in Nederland voorgelegd worden aan de Nationale Ombudsman. Een Belgische belastingadviseur met veel directeur-grootaandeelhouders als cliënt, die zowel in Nederland als in België wonen, heeft dit recent gedaan. Zijn klacht ging met name over de behandeling van de Nederlandse belastingdienst en de Sociale Verzekerings Bank (SVB) in grensoverschrijdende vraagstukken, met name bij het …

Bepaling fiscale woonplaats Pensionado met huizen in Portugal en Nederland, Rechtbank Leeuwarden 6 januari 2011

In Archief by robert

Wederom een uitspraak over de vraag waar de fiscale woonplaats van een belastingplichtige is gelegen, in dit geval in Portugal of in Nederland. Bepalend daarbij is volgens de Rechtbank of naar Nederlands recht uit uiterlijk waarneembare omstandigheden blijkt dat de band met Nederland voldoende sterk is om te oordelen dat hij in Nederland het duurzame middelpunt van zijn persoonlijke levensbelangen …

BPM-heffing na verhuizing, Hoge Raad 4 februari 2011

In Archief by robert

Een ander onderwerp dat regelmatig terugkeert in deze nieuwsbrief is de BPM-heffing. In dit geval een zaak die aan de hoogste Nederlandse rechter –de Hoge Raad- is voorgelegd. Als deze niet zeker is van het antwoord heeft ze de mogelijkheid de kwestie voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, door middel van het stellen van zogeheten prejudiciële vragen, …

Belgisch voorontwerp van wet 18 januari 2011: opheffen bankgeheim

In Archief by robert

De Belgische regering wil het bankgeheim voor alle buitenlanders met een rekening in België zo snel mogelijk opheffen. Dat staat in een voorontwerp van een wet. De regering wil dat het parlement zo snel mogelijk instemt met de nieuwe wet om te voorkomen dat België opnieuw op de zogenoemde ‘grijze lijst’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) …

Europese Hof van Justitie 10 februari 2011: ook laag Belgisch successietarief voor Duitse vereniging

In Archief by robert

Een inwoonster van België had een deel van haar erfenis nagelaten aan een Duitse vereniging. Voor deze verkrijging werd een aanslag opgelegd naar een tarief van 80%. Dit terwijl (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk een beroep kunnen doen op een verlaagd tarief van 7%. Een beroep op dit verlaagde tarief werd door de Belgische fiscus in dit geval echter niet gehonoreerd, …

Nederlandse fiscale eenheidsregime niet in strijd met EU-recht, Hoge Raad 7 januari 2011

In Archief by robert

Voor de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen twee (of meer) vennootschappen behandeld worden alsof ze één belastingplichtige zijn, ofwel de figuur van de fiscale eenheid. Een van de voordelen hiervan is dat verliezen van de ene vennootschap en winsten van de andere vennootschap met elkaar verrekend kunnen worden. Daarnaast zijn onderlinge transacties fiscaal neutraal. Sinds 1 januari 2003 kan een …

Conclusie Advocaat-generaal: conserverende aanslag pensioen toegestaan

In Archief by robert

Iedereen die in Nederland fiscaal gefaciliteerd pensioen heeft opgebouwd en uit Nederland emigreert, krijgt een conserverende aanslag. Dit is geen gewone aanslag die direct betaald hoeft te worden. In plaats daarvan krijgt de emigrant gedurende tien jaar uitstel van betaling voor deze aanslag, met het uitzicht op definitief afstel na deze periode van tien jaar. De vraag die voorligt is …