Zin of onzin hoorzitting CVZ

In Archief by robert

In het NederBelgischMagazine van februari 2011 werd u geadviseerd om uw voorlopige jaarafrekening CVZ kritisch te controleren. In dit artikel wordt nader ingegaan op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij het CVZ.

Bezwaar
Een bezwaarformulier kunt u downloaden op de website van het CVZ. Raadpleeg http://www.cvz.nl/hetcvz/bezwaar/bezwaar.html. U kunt bezwaar maken tegen een besluit, zoals de voorlopige jaarafrekening, van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Let op! U moet dit doen binnen zes weken na datum van dagtekening van het besluit. Als u het bezwaar te laat indient zal het CVZ u niet ontvankelijk verklaren, en uw bezwaar niet behandelen.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
– De datum van uw bezwaarschrift;
– Uw naam, adres en eventueel telefoonnummer en e-mailadres;
– Een goede omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (inclusief het
besluitnummer);
– Van cruciaal belang is de motivatie waarom u het niet eens bent met het besluit. Vermeld zo duidelijk mogelijk de gronden (redenen) waarom u het niet eens bent met het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Stuur kopieën van bewijsstukken mee ter ondersteuning van uw bezwaarschrift. Bij het bezwaar moet u in ieder geval de volgende stukken voegen:
– Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
– Een machtiging als u voor iemand anders bezwaar maakt.
– Kopieën van bewijsstukken ter ondersteuning van uw bezwaar. Deze bewijsstukken kunnen de behandelingstijd van uw bezwaarschrift verkorten. Het is dus zaak om hier veel aandacht aan te besteden en het dossier zo compleet als mogelijk aan te leveren.

Het College voor zorgverzekeringen bevestigt de ontvangst van uw bezwaarschrift. Het CVZ moet op grond van art. 69 Zorgverzekeringswet in beginsel binnen 19 weken, gerekend vanaf de dagtekening van het besluit waartegen u bezwaar maakt, een beslissing op uw bezwaar afgeven. Indien het CVZ hier niet toe in staat is, heeft het CVZ op grond van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht het recht om de beslissing op bezwaar met 6 weken te verdagen. De praktijk is dat het CVZ standaard de beslissing op bezwaar met zes weken verdaagt. Dit betekent dat het CVZ 19 weken na dagtekening van het besluit waartegen u bezwaar maakt een beslissing op bezwaar moet afgeven.

Het CVZ blijkt echter geregeld die termijn niet te halen. Als het in uw voordeel is dat het CVZ snel een beslissing neemt (bijvoorbeeld als u verwacht geld terug te krijgen) kunt u de beslissing van het CVZ na afloop van genoemde termijn afdwingen. Laat u adviseren door een deskundige.

U kunt het bezwaar, voorzien van bovenstaande stukken, sturen naar:
CVZ
Team Bezwaar
Postbus 320
1110 AH Diemen
Nederland

Hoorzitting
Indien u niet alle bewijzen schriftelijk kunt toelichten of overleggen is het verstandig om gebruik te maken van de hoorzitting. Een hoorzitting biedt u de gelegenheid uw bezwaar nader mondeling toe te lichten. Een hoorzitting is niet verplicht.
Van belang is dat u door uw mondelinge toelichting extra gewicht in de schaal kunt leggen. Het is verstandig om de (extra) feiten duidelijk en juist weer te geven en u te richten op de relevante feiten.
Indien u gebruik wenst te maken van een hoorzitting kunt u op voorhand in het bezwaarformulier of in uw brief aangegeven dat u een hoorzitting wenst. Indien u dit vergeet te melden, kunt u de ‘Verklaring Horen’ die u van het CVZ ontvangt invullen en binnen twee weken na dagtekening van de brief retourneren. Let op, als u niet reageert op de vraag van het CVZ of u gehoord wilt worden, kan het CVZ op grond van art. 69 Zorgverzekeringswet afzien van de verplichting u te horen. Verder kan het CVZ op grond van artikel 7:3 Awb ook besluiten af te zien van een hoorzitting als het CVZ volledig aan uw bezwaren tegemoet komt of als u afziet van een hoorzitting.
Wanneer u geen gebruik maakt van een hoorzitting, zal het CVZ op basis van de bij hun bekende gegevens een beslissing nemen over uw bezwaarschrift. Daarbij zullen zij rekening houden met alle gronden die u hebt aangevoerd. Een compleet onderbouwd dossier is dus van groot belang.
Een hoorzitting is dus niet altijd verplicht of noodzakelijk.

Tips
– Maak zeker gebruik van de mogelijkheden van een hoorzitting als u hierdoor zaken die anders (te zeer) onderbelicht blijven, kunt toelichten.
– Lever tijdig een goed onderbouwd bezwaarschrift in bij het CVZ en ondersteun uw bezwaarschrift met de juiste bewijslast.
– Besteedt veel aandacht aan het juist weergeven van relevante feiten.
– Indien u het moeilijk vindt om uw bezwaarschrift met de juiste feiten te onderbouwen, laat u dan ondersteunen door een deskundige.
– Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort een eventuele betalingsverplichting niet op. Als u dat wenst kunt u een betalingsregeling met het CVZ overeenkomen. Praktijk is overigens dat het CVZ tot op heden geen actief incassobeleid heeft.
hits=23= / id=1976=