Wilsverklaringen en levenstestamenten, Nederland en België verschillen in wetgeving

In Archief by robert

Als mij ooit iets overkomt zoals uw tante Maria, en ge schiet me niet neer? Ge wurgt me niet, ge vergiftigt me niet? Dan kom ik weerwraak nemen, in uw dromen of zo. (Tom Lanoye, Sprakeloos) Er zijn tegenwoordig een paar mensen die denken dat we het eeuwige leven binnen handbereik hebben – mensen die dan bijvoorbeeld tachtig heilzame pillen …

Nieuw wetsvoorstel voor het dichten van fiscale gaten bij onroerend goedvennootschappen:Degelijk metselwerk of lapmiddelen?

In Archief by robert

Het is in Nederland weer Prinsjesdag geweest. En Minister De Jager van Financiën heeft zijn eerste Miljoenennota gepresenteerd. Daarbij zijn ook de bijbehorende fiscale plannen voor 2011 uit de doeken gedaan. Verborgen tussen deze plannen bleek ook een belangrijke wijziging in de overdrachtsbelasting voor onroerend goedvennootschappen te zijn opgenomen. De huidige regeling in het kortIn Nederland wordt 6% overdrachtsbelasting geheven …

Premie Zorgverzekering bij pensioen uit België en Nederland

In Archief by robert

Als u in Nederland woont en naast uw AOW tevens een rustpensioen vanuit België ontvangt, bent u verplicht om in Nederland een basisverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering betaalt u aan een verzekeraar een (vaste) nominale premie, die overigens van verzekeraar tot verzekeraar in beperkte mate kan verschillen. Deze basisverzekering is op 1 januari 2006 door de wetgever geïntroduceerd …

Laatste nieuws Fiscaal. Onderhandelingen nieuw belastingverdrag Nederland – België

In Archief by robert

In een nieuwsbericht van 1 juli jl. heeft het Nederlandse Ministerie van Financiën laten weten dat zij in de tweede helft van 2010 gesprekken aan zal gaan met onder meer België. Het doel van dergelijke gesprekken is in zijn algemeenheid onderhandelen over een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Overigens betekent zo’n aankondiging niet dat er dan binnen een paar jaren een …

Gevolgen van de wijziging van de Nederlandse Successiewet op 1 januari 2010

In Archief by robert

Aan dit onderwerp zijn inmiddels al diverse artikelen gewijd, maar voor het overzicht van de lezer lijkt het goed om de gevolgen van de wetswijziging in Nederland voor Nederbelgen systematisch te inventariseren. We gaan het in dit artikel allereerst hebben over de afschaffing van het recht van overgang, vervolgens over laagrentende leningen en papieren schenkingen en ten slotte met name …

Zelfstandigen krijgen zwangerschaps- en pensioenuitkeringen op grond van nieuwe EU-wetgeving

In Archief by robert

Zelfstandigen en hun partners zullen een betere sociale bescherming genieten – waaronder voor het eerst het recht op zwangerschapsverlof – op grond van nieuwe EU-wetgeving die recent in werking is getreden. De richtlijn over zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten (Richtlijn 2010/41/EU) voorziet in de intrekking en vervanging van eerdere wetgeving (Richtlijn 86/613/EEG) en verbetert de sociale bescherming van miljoenen vrouwen …

Hogere minimumpensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen

In Archief by robert

Nieuwe maatregelen voor zelfstandigen zijn op 1 augustus 2010 in werking getreden.Met ingang van 1 augustus 2010 zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen in België gestegen. Een alleenstaande zal 25 euro meer ontvangen, zodat het minimumpensioen thans 945 euro bedraagt. Voor gezinnen wordt het minimumpensioen verhoogd met 20 euro, tot het bedrag van 1.233 euro. Ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werden geïndexeerd. Het dagbedrag …

Ook buitenlandse werknemers kunnen opteren voor tijdsevenredige herleiding premie-inkomen

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch heeft op 4 juni 2010 (zaak nr. 09/00654) uitspraak gedaan ineen zaak van een in België wonende vrouw die in 2005 een deel van het jaar inkomsten uit dienstbetrekking in Nederland heeft genoten. De inspecteur stelt zowel haar belastbaar inkomen uit werk en woning als haar premie-inkomen vast op € 13.571. De vrouw bepleit echter een tijdsevenredige herleiding …

Onderhandelingen nieuw belastingverdrag Nederland – België

In Archief by robert

In een nieuwsbericht van 1 juli jl. heeft het Nederlandse Ministerie van Financiën laten weten dat zij in de tweede helft van 2010 gesprekken aan zal gaan met onder meer België. Het doel van dergelijke gesprekken is in zijn algemeenheid onderhandelen over een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Overigens betekent zo’n aankondiging niet dat er dan binnen een paar jaren een …

VAR-verklaring ook voor niet inwoners

In Archief by robert

Freelancers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) kunnen door middel van een zogeheten VAR-verklaring zekerheid krijgen over de fiscale kwalificatie van hun werkzaamheden. Door een VAR-verklaring te overleggen, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. De vraag was of ook in het buitenland wonende ZZP-ers zo’n VAR-verklaring zouden kunnen aanvragen. Hof ’s-Hertogenbosch heeft zich op 7 mei …

Feitelijke leiding van vennootschap bevond zich niet in België maar in Nederland

In Archief by robert

De laatste maanden zijn er een aantal procedures geweest over de vraag of de feitelijke leiding van een vennootschap zich al dan niet in Nederland bevond. Rechtbank Arnhem heeft zich op 12 augustus ook uitgelaten over een dergelijke vraag. Het ging daarbij om iemand die in 1995 emigreerde vanuit Nederland naar België, waar hij in 2001 ook de Belgische nationaliteit …

Fiscale woonplaatsbepaling voor inwoner van Zwitserland

In Archief by robert

In vervolg op het vorige punt, vervolgens een uitspraak van Hof Arnhem van 20 juli 2010. Het ging daar om een persoon met de Nederlandse nationaliteit, die in 1993 geëmigreerd is naar Zwitserland. Hij heeft zich in Nederland uitgeschreven en in Zwitserland ingeschreven. Volgens Hof Arnhem is hij echter toch fiscaal inwoner van Nederland (gebleven), omdat het middelpunt van zijn …

Keuzerecht buitenlands belastingplichtigen

In Archief by robert

Zoals bekend ligt het Nederlandse keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen (veelal aangewend om hypotheekrente van de woning buiten Nederland, in Nederland in aftrek te brengen) door recente gerechtelijke uitspraken onder druk. De vraag is of de bepaling al dan niet in strijd is met Europees recht en of Nederland sowieso bepaalde aftrekposten aan buitenlands belastingplichtigen moet toestaan, als 90% van het …

Invloed Fiscale verzamelwet 2010 (Nederland) op grensoverschrijdend werken en wonen

In Archief by robert

Op 7 juni 2010 heeft de Nederlandse staatssecretaris van Financiën de Fiscale Verzamelwet aangeboden aan de Tweede Kamer. Enkele onderdelen hieruit kunnen van belang zijn voor personen die in België wonen of werken: a. Buitenlandse belastingschulden: met terugwerkende tot 1 januari 2010 worden buitenlandse belastingschulden, gelijk met Nederlandse belastingschulden, niet in aftrek toegelaten in box 3. b. Per 1 januari …

Tijdelijke versoepeling nieuwe BTW teruggaafprocedure

In Archief by robert

Sinds begin 2010 kunnen belastingplichtigen de BTW die zij in andere EU-lidstaten betalen, via een elektronische procedure terugvragen in de lidstaat waar ze gevestigd zijn. Normaliter zou de indieningstermijn voor teruggaafverzoeken die betrekking hebben op 2009 verstrijken op 30 september 2010. Omdat niet alle EU-lidstaten hun infrastructuur op orde hebben, is deze termijn uitgesteld tot 31 maart 2011. Dit is …

Algemene heffingskorting door belastingdienst teruggevorderd

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch heeft zich op 25 juni uitgesproken over de al dan niet gerechtvaardigde terugvordering door de Nederlandse belastingdienst van de algemene heffingskorting. Het betrof een Nederlandse, die in 2002 in België woonachtig was en geen eigen inkomsten had. Ze verzocht om uitbetaling van de algemene heffingskorting, welke ook werd uitbetaald. Later vorderde de belastingdienst dit bedrag weer terug, nadat …

BPM-vrijstelling bij verhuizing vervalt bij te snelle inruil

In Archief by robert

Nederland kent een regeling op basis waarvan het mogelijk is bij immigratie een voertuig vrij van BPM in te voeren, de zogeheten verhuisboedelvrijstelling. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zo dient het voertuig ten minste zes maanden voor immigratie al in bezit te zijn. Na immigratie dient de auto ook nog ten minste twaalf maanden in bezit te blijven. In …