Wetgeving afgestemd op traditionele gezin

In Berichten by robert

Het aantal eenpersoonsgezinnen zal de komende jaren nog toenemen, maar de Belgische regelgeving hinkt achterop. Dat schijft Carla Dejonghe, voorzitter van all1, een belangenvereniging voor alleenwoners. 1 op 3 Belgische huishoudens bestaat vandaag uit 1 persoon. In grote steden zoals Brussel is dat zelfs al 1 op 2. Alle bevolkingsprognoses wijzen in dezelfde richting: het aantal eenpersoonsgezinnen zal de komende …

Interreg Vlaanderen-Nederland

In Berichten by robert

De provincieraad van (Belgisch) Limburg heeft het samenwerkingsprogramma ‘Interreg Vlaanderen-Nederland’ voor de periode 2014-2020 officieel goedgekeurd. Dat is het voornaamste project met Nederland om de concurrentiekracht en duurzame ontwikkeling in het grensgebied te versterken en te bevorderen. Met de goedkeuring zal het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) de komende zeven jaar 152 miljoen euro investeren in Vlaams-Nederlandse projecten rond …

Business schools en NVAO vinden elkaar

In Berichten by robert

De NVAO heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met AACSB, de oudste branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd. Deze samenwerking gaat de accreditatie van beroeps- en branche-eisen stroomlijnen met accreditaties van de NVAO. De samenwerking tussen beide organisaties betekent voor de Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijsinstellingen een stroomlijning van het accreditatieproces, leidend tot meer efficiëntie en een daadwerkelijke vermindering van de …

Meer Belgen gaan logeren in Nederland

In Berichten by robert

Nederland kreeg in 2014 aanzienlijk meer gasten over de vloer in hotels, bungalows of campings, vooral uit het buitenland. Het aantal Belgische gasten steeg met tien procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar verbleven 36 miljoen gasten in Nederlandse logiesaccommodaties: zes procent meer dan het jaar daarvoor. Het gaat om de sterkste …

Bourgeois wil Vlaamse expats laten stemmen

In Berichten by robert

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil dat Vlamingen in het buitenland ook voor het Vlaams Parlement kunnen stemmen. Op het volgende Overlegcomité zal Vlaanderen vragen dat Belgen in het buitenland ook stemrecht krijgen voor de regionale verkiezingen. Dat is tot nu toe niet het geval. Ze kunnen enkel stemmen voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. ‘Onderwijs, cultuur, handel en wetenschappelijk …

Diploma automatisch gelding in hele Benelux

In Berichten by robert

Een Belgisch universiteitsdiploma is binnenkort automatisch geldig in Nederland en Groot-Hertogdom Luxemburg. De drie Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s in het hoger onderwijs dan zonder verdere procedures. De bevoegde ministers van de Benelux-landen ondertekenden in april het besluit. De afspraak moet nu nog worden omgezet in nationale wetten. Met het akkoord komen de landen tegemoet aan de tijdrovende en soms ook …

Vlaanderen staakt Hedwige-procedure

In Berichten by robert

De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois heeft premier Rutte laten weten te stoppen met de geschillenbeslechtingsprocedure over de Hedwigepolder.  Reden is dat Nederland inmiddels veel verder is gevorderd met de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder. Vlaanderen had de procedure in gang gezet na een kabinetsbesluit de Hedwigepolder niet onder water te zetten als natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Zo zijn …

Belgische én Nederlandse koning en Willem I

In Berichten by robert

Zowel de Belgische koning Filip als de Nederlandse koning Willem-Alexander verleent zijn hoge bescherming aan de tentoonstelling over Willem I die in het najaar in het STAM in Gent de deuren opent. De beide staatshoofden steunen ook een tentoonstelling in het Design Museum.“In 2015 is het precies 200 jaar geleden dat Nederland en het latere België tot het Verenigd Koninkrijk …

Nederlanders zijn de ‘Polen’ van de Belgische bouw

In Berichten by robert

Iedere dag vertrekken er tientallen busjes vol Nederlandse bouwvakkers de grens over. Niet om benzine te halen of materiaal te kopen, maar om daar een dag te werken. En dan gaat het niet om een paar werklieden, maar om ruim 32.000 bouwvakkers in het laatste half jaar van 2014. Ze trekken er vooral heen vanwege de crisis, zegt Marc Dillen, directeur …

Belgen goed voor woningmarkt Zeeuws-Vlaanderen

In Berichten by robert

De Zeeuws-Vlaamse woningmarkt heeft het tijdens de onroerendgoedcrisis beter gedaan dan die in de rest van Nederland. Met dank aan de Belgen. Dat blijkt uit een rapport van de Rabobank. De bank heeft de cijfers van de afgelopen zeven jaar op een rijtje gezet. Vanaf eind 2008 zakte de Nederlandse woningmarkt in. De afname van het aantal woningtransacties ging na 2009 …

Transporteurs Zeeuws-Vlaanderen dupe

In Berichten by robert

Vlaanderen wil per 1 april 2016 een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton invoeren. Zeeuws-Vlaamse transporteurs worden extra getroffen door deze kilometerheffing. Behalve de hoge extra kosten, vreest de sector dat opdrachtgevers kiezen voor Belgische vervoerders. Die krijgen compensatie en hoeven de kosten niet door te berekenen aan hun klanten. Manon van Opdorp, directeur-eigenaar van Van Opdorp Transport uit Sas van …

Bergeijk verdient aan Nederbelgen

In Berichten by robert

De Nederlandse gemeente Bergeijk staat op de derde plaats van gemeenten die paspoorten uitgeven aan Nederlanders in het buitenland. Vorig jaar gingen er 5.000 over de balie. Dat leverde de gemeente € 100.000 aan leges op. Haarlemmermeer (Schiphol) en Enschede staat op een en twee. Niet elke gemeente mag paspoorten uitgeven aan Nederlanders die in het buitenland wonen. In Zuid-Nederland …

Hypotheekrente op de Spaanse eigen woning, Hoge Raad, 22 mei 2015

In Archief by robert

Een heel interessante zaak die gaat over de oude regeling voor hypotheekrenteaftrek van niet-inwoners (de fictieve binnenlandse belastingplicht), maar ook van belang kan gaan zijn voor de nieuwe regeling (de kwalificerende buitenlands belastingplichtige). De heer X woont in 2007 in Spanje in een eigen woning. Hij heeft aandelen in een Nederlandse vennootschap en in een Zwitserse vennootschap. Vanuit beide vennootschappen …

Woont de belastingplichtige in Nederland of in België? Hoge Raad, 3 april 2015

In Archief by robert

Deze zaak is een voorbeeld van het bepalen van de fiscale woonplaats, op het moment dat er zowel in België als in Nederland een woonhuis ter beschikking staat. Hieruit blijkt hoe de fiscale woonplaats kan worden bepaald en dat het inschrijven in het bevolkingsregister een aanwijzing voor de woonplaats kan zijn, maar dat per saldo naar alle feiten en omstandigheden …

Grensoverschrijdende sociale zekerheid, Conclusie A-G Wattel, 31 maart 2015

In Archief by robert

In een tweetal zaken heeft de Advocaat-Generaal advies uitgebracht. Het gaat in deze zaken om de toewijzingsregels bij grensoverschrijdende sociale zekerheid. Alvorens in te gaan op deze beide zaken, geven wij eerst heel kort een overzicht van de hoofdregels van toewijzing van de sociale zekerheid binnen Europa (met name de EU) voor personen in loondienst. Deze regels zijn gebaseerd op …

Belastingherziening op komst in Nederland

In Archief by robert

Steeds meer seinen staan op groen en de Nederlandse economie lijkt zich te herstellen. Na jaren van bezuinigingen gaat de overheid nu meer geld overhouden, en daarom komt er ook ruimte voor een stevige belastingherziening. Wat er precies gaat veranderen, is op het moment van sluiten van deze bijdrage nog niet duidelijk. In hoofdlijnen lijkt het erop dat de belastingheffing …

Terugkeren naar Nederland? “Zorgverzekering, een ondoorzichtige kluwen”

In Archief, Interesting by robert

De heer Cornelis Korver en zijn echtgenote wonen al 26 jaar in Ravels, vlakbij de grens met Nederland. Op zijn bijna tachtigste denkt hij na over een terugkeer naar de “Heimat” of naar Best bijvoorbeeld, niet ver van Eindhoven, waar het koppel zeventien jaar heeft gewoond en waar er nog voldoende sociale contacten zijn. Eigenlijk is het vooral zijn vrouw …

Betaling van schenkingsrechten door de schenker in het licht van de VCF

In Archief by robert

Bij schenkingen die ter registratie worden aangeboden in België is het gebruikelijk dat de schenker de schenkingsrechten voor zijn rekening neemt. Er bestond een administratief standpunt dat stelde dat het ten laste nemen van de schenkingsrechten door de schenker geen bijkomende schenking vormt door de schenker. Op de betaling van de schenkingsrechten door de schenker waren dus geen schenkingsrechten verschuldigd. …

Vlaamse rulingdienst nu toch in aantocht

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2015 is Vlaanderen bevoegd voor de inning en invordering van de registratie- en successierechten. Dat heeft tot gevolg dat de federale rulingdienst niet langer rulings kan afleveren over de Vlaamse schenk- en erfbelasting. Voor de burger die rechtszekerheid wenst te krijgen over een voorgenomen transactie was dit een ongunstige situatie. De Vlaamse Minister van Begroting stond aanvankelijk …

Nederlandse rente op spaardeposito’s blijft feitelijk gediscrimineerd

In Archief by robert

Na een veroordeling door het EU Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof heeft België vorig jaar het fiscale gunstregime voor spaarboekjes formeel uitgebreid tot buitenlandse (EER) spaarboekjes. Het gunstregime bestaat in een vrijstelling van de eerste schrijf van € 1.880 interesten en een verlaagd tarief van 15 % op de rest. De vrijstelling kan echter maar worden verleend voor …

De Kaaimantaks en de ‘nieuwe’ black lists

In Archief by robert

Het ontwerp van programmawet met daarin de Kaaimantaks werd intussen ingediend in het federaal parlement. De tekst zal naar verwachting op korte termijn definitief worden goedgekeurd en in werking treden. Zie daarover ook elders in dit nummer. Inmiddels zijn ook de Koninklijke Besluiten (KB’s) in voorbereiding ter uitvoering van de Kaaimantaks. Het betreft de KB’s waarin de entiteiten met rechtspersoonlijkheid …

Voorsorteren op de Europese Erfrechtverordening

In Archief by robert

Op 17 augustus aanstaande is het dan eindelijk zover: de Europese Erfrechtverordening (hierna: EEV) zal in werking treden, waardoor een door Nederbelgen uitgebrachte rechtskeuze voor het Nederlands erfrecht in België integraal – dus met name ook voor wat betreft de erfrechtelijke positie van de kinderen – geaccepteerd moet worden. Tijd voor een interview met Peter Blokland, notaris en estate planner …

Hoe richt u best een (discrete) maatschap op?

In Archief by robert

De Maatschap Het nut van een maatschap De burgerlijke maatschap is een eenvoudig, soepel en discreet instrument om nu al aan successieplanning te doen, maar waarmee u toch de controle over én de inkomsten uit uw vermogen behoudt. Vaak gebruiken ouders een maatschap om een beleggingsportefeuille gecontroleerd weg te schenken aan bijvoorbeeld de kinderen. Maar steeds vaker wordt een maatschap …