Geen bijtelling privégebruik auto voor ritten vanaf vakantieadres

In Archief by robert

Indien een werknemer van zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt en hij met deze auto jaarlijks meer dan 500 privékilometers rijdt, dan betaalt de werknemer jaarlijks belasting over de bijtelling. Deze bijtelling kan oplopen tot 25% van de cataloguswaarde van nieuwe auto’s. Indien met een auto van de zaak alleen zakelijke kilometers wordt gereden, dan …

Besluit versoepeling bijzondere compensatieregeling Belgische grensarbeiders is verlengd

In Archief by robert

Het vernieuwde belastingverdrag tussen Nederland en België uit 2003 betekende voor grensarbeiders een grote verandering. De oude grensarbeidersregeling kwam te vervallen. Dit had voor veel grensarbeiders onder meer tot gevolg dat zij voortaan belasting moesten gaan betalen over hun arbeidsinkomen in hun werkland en niet langer in hun woonland. Voor een aantal werknemers zou dit financieel ongunstig uit kunnen pakken. …

Ministerraad akkoord met herziening fiscaal bestuursrecht

In Archief by robert

De ministerraad heeft besloten tot wijzigingen in het fiscale bestuursrecht voor de inkomstenbelasting en voor de schenk- en erfbelasting. Deze wijzigingen zullen waarschijnlijk grote veranderingen betekenen in de rechtspositie van de belastingplichtige tegen de overheid. Het gaat hierbij met name om het alsnog innen van belastingen nadat de definitieve belastingaanslag is opgelegd. In beginsel is het namelijk zo dat als …

Crisisheffing hoge inkomens ook voor 2014

In Archief by robert

Eén van de maatregelen die is genomen om de Nederlandse begroting sluitend te krijgen was een éénmalige crisisheffing over hoge inkomens. Deze heffing zou alleen gelden voor het jaar 2013. In het kort is deze regeling als volgt. Indien het inkomen van een werknemer in 2012 hoger is dan € 150.000, dan wordt er bij de werkgever in het jaar …

Dubbele heffing bij ontkenners van een buitenlandse bankrekening

In Archief by robert

Er lopen in Nederland nog steeds rechtszaken over buiten Nederland aangehouden bankrekeningen, die niet in de belastingaangiftes waren opgenomen. Een aantal van deze rechtszaken hebben betrekking op personen die ontkennen rekeninghouder te zijn. Deze zaken komen voor de rechter omdat de belastingdienst veel informatie heeft ontvangen. En met deze informatie meent de belastingdienst zeker genoeg te weten wie de rekeninghouder …

Begroting 2013: Wat met de notionele intrestaftrek?

In Archief by robert

Begroting 2013: Wat met de notionele intrestaftrek? Het jaar 2012 was een turbulent jaar op fiscaal gebied. In het kader van de zoektocht om de leemte in de begroting op te vullen, werden tal van wijzigingen doorgevoerd op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting der niet-inwoners en de belasting op de toegevoegde waarde. Het regime van de notionele intrestaftrek kwam, …

Planning via huwelijksvoorwaarden

In Archief by robert

Echtgenoten kunnen in hun huwelijksvoorwaarden een aantal bepalingen opnemen die hun rechten versterken in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden en bovendien niet onderworpen zijn aan successierechten. Zo menen wij dat een “sterfhuisclausule” (dit is de toebedeling van de huwelijksgemeenschap aan één bij naam genoemde echtgenoot) noch een finaal verrekenbeding (in een stelsel van Belgische scheiding van goederen) …

Aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen

In Archief by robert

Na de aangifteplicht voor buitenlandse bankrekeningen geldt vanaf aanslagjaar 2013 ook een aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen. Sinds de invoering van deze verplichting eind 2012 is er discussie ontstaan over de precieze draagwijdte van deze nieuwe aangifteplicht. Volgens sommigen is de nieuwe aangifteplicht niet afdwingbaar aangezien zij niet rechtstreeks leidt tot de vestiging van inkomstenbelastingen, wat nochtans het doel is van …

Fiscale regularisatie anno 2013

In Archief by robert

Op vandaag kunnen fiscale “zondaars” hun situatie regulariseren door bij het Contactpunt Regularisaties van de fiscale administratie aangifte te doen van hun in het verleden niet-aangegeven inkomsten. Zij hebben hiertoe slechts één kans. Over de te regulariseren inkomsten zullen zij de ontdoken belasting verschuldigd zijn, zonder boete indien het een regularisatie van niet-aangegeven beroepsinkomsten of BTW-handelingen betreft, doch met een …

Begrotingscontrole maart 2013

In Archief by robert

Ingevolge de recente begrotingscontrole kondigde de regering opnieuw verschillende bijkomende fiscale maatregelen aan. Deze maatregelen moeten wel nog in definitieve wetteksten worden gegoten. Een eerste belangrijke aangekondigde maatregel betreft het optrekken van het belastingtarief voor liquidatieboni. Momenteel bedraagt het tarief 10%. De regering kondigde aan om het tarief vanaf 1 oktober 2014 op te trekken naar 25%. Tot 1 oktober …

Autorijden gaat voor buitenlanders geld kosten

In Archief by robert

De Belgische, of meer bepaalde de Vlaamse overheid, koestert al langer plannen om een wegenvignet in te voeren. In 2016 zou dit ook daadwerkelijk worden gelanceerd. Dit tot grote ontevredenheid van de ANWB. Het zit de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond zelfs zo hoog dat ze een protestcampagne start, inclusief een protestwebsite. De ANWB neemt het namelijk niet dat een Belgisch wegenvignet …