Fiscale regularisatie anno 2013

In Archief by robert

Op vandaag kunnen fiscale “zondaars” hun situatie regulariseren door bij het Contactpunt Regularisaties van de fiscale administratie aangifte te doen van hun in het verleden niet-aangegeven inkomsten. Zij hebben hiertoe slechts één kans. Over de te regulariseren inkomsten zullen zij de ontdoken belasting verschuldigd zijn, zonder boete indien het een regularisatie van niet-aangegeven beroepsinkomsten of BTW-handelingen betreft, doch met een boete/tariefverhoging van 10% indien de regularisatie zogenaamde “overige inkomsten” betreft (zoals een niet-aangegeven nalatenschap, of niet aangegeven dividenden en intresten). Na betaling van de regularisatieheffing wordt een attest afgeleverd waarin de regularisatie wordt bevestigd. De wet bepaalt echter dat een regularisatie en het attest geen uitwerking hebben in geval van witwassen, ernstige en georganiseerde fiscale fraude of hiermee gelieerde misdrijven (zoals het misbruiken van vennootschapsgoederen).

Vanaf 2 juli 2013 zal een nieuwe regeling voor fiscale regularisatie van kracht worden die zal gelden tot en met 31 december 2013. Na die datum zou geen fiscale regularisatie meer mogelijk zijn. Hoewel er op vandaag nog geen definitief gestemde wetteksten zijn, zijn op basis van de ontwerpteksten enkele krachtlijnen van de nieuwe regeling toch al duidelijk. Ook wie eerder gebruik maakte van zijn kans onder de huidige regularisatieregeling, krijgt een nieuwe kans onder de nieuwe regeling.
In de nieuwe regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen fiscaal verjaarde en fiscaal niet-verjaarde fraude. Tevens wordt een onderscheid gemaakt tussen “gewone” en “ernstige én georganiseerde” fraude. De eigenlijke regularisatieregeling wordt hierbij opgedeeld in twee modules, waarbij de belastingplichtige zelf dient te bepalen onder welke module hij valt.
In module 1 kan enkel de gewone fiscaal niet-verjaarde fraude worden geregulariseerd. Bovenop de ontdoken belasting zal een boete/tariefverhoging van 15% verschuldigd zijn (bijvoorbeeld 25% wordt 40%), en dit ongeacht de aard van de inkomsten. Het onderscheid tussen “beroepsinkomsten” en “overige inkomsten” wordt dus niet meer gemaakt. Of er een afzonderlijk tarief wordt voorzien voor fiscaal niet-verjaarde kapitalen uit gewone fraude is nog onzeker.


Wie niet in aanmerking komt om te regulariseren in module 1 valt onder de regeling van module 2. Het betreft elke fiscaal verjaarde fraude, ongeacht of het gewone of ernstige én georganiseerde fraude is, en elke ernstige en georganiseerde fraude, ongeacht of deze verjaard is of niet. Over fiscaal verjaarde kapitalen zal 35% belasting verschuldigd zijn. Over fiscaal verjaarde inkomsten wordt voorlopig niets bepaald. Over niet-verjaarde inkomsten zal naast de ontdoken belasting een boete/tariefverhoging van 20% verschuldigd zijn.
Bij de regularisatieaangifte zal de belastingplichtige zelf een bondige beschrijving van het fraudeschema moeten opgeven. Wie regulariseert in module 2, kan strafrechtelijk niet meer gestraft worden, tenzij hij heeft witgewassen. Wie regulariseert in module 1, geniet van een beperktere strafrechtelijke immuniteit.

hits=138= / id=3109=