Registreren Europese Parlementsverkiezingen

In Archief by robert

Op donderdag 22 mei 2014 (Nederland) en zondag 25 mei (België) zijn er weer Europese Parlementsverkiezingen. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen ook hun stem uitbrengen. Stemmen kan alleen wanneer u zich bij de gemeente Den Haag als kiezer registreert. Voor elke verkiezing voor de Tweede Kamer en het Europese Parlement moet u zich opnieuw registreren, ook als u …

Fiscale fraude bestrijden binnen de Benelux: EU-voortrekkersrol

In Berichten by robert

Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft op 27 november 2013 gesproken met zijn Belgische collega John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. De bewindspersonen spraken over het versterken van de administratieve samenwerking tussen Nederland en België op het gebied van fraudebestrijding en de intensivering en uitbreiding van de samenwerking bij fraudebestrijding in Beneluxverband. Op initiatief van …

Hervorming van het erfrecht op kruissnelheid

In Archief by robert

De eerder aangekondigde grote hervorming van het erfrecht lijkt eindelijk op kruissnelheid te ko-men. Afgelopen zomer werd de tekst ervan via senator Taelman ingediend in de Senaat (Wetsvoorstel tot wijziging van het burgerlijk wetboek met betrekking tot het erfrecht, stuk nr. 5-2207/1). Momenteel is de tekst bij de Werkgroep Erfrecht van de Senaat in bespreking. Volgende hervormingen liggen daarbij op …

FAQ lijst laatste fiscale regularisatieronde eindelijk bekend

In Archief by robert

Minder dan twee maanden voor verstrijken van de deadline (op 31 december 2013) heeft het Contactpunt Regularisaties eindelijk de Frequently Asked Questions lijst bekendgemaakt op haar website (http://www.ruling.be/regularisatie.htm ). Het betreft het document getiteld FAQ Fiscale en/of sociale regularisatie. Hoewel de het nieuwe regularisatieregime heel wat vragen oproept, is het een erg korte vragenlijst geworden met antwoorden die vaak eerder …

Annulatieberoep bij het Grondwettelijk Hof tegen het nieuw ver-laagd tarief voor KMO dividenden

In Archief by robert

Niet enkel de tariefverhoging voor liquidatieboni wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, maar ook het nieuwe gunsttarief van 15% waarvan sommige dividenden van ‘kleine’ vennootschappen in de toekomst zouden kunnen genieten. Het nieuwe 15% tarief is enkel van toepassing indien aandelen op naam worden gecreëerd door inbrengen in geld in een KMO-vennootschap na 1 juli 2013. Diverse verzoeken tot vernietiging …

Kort uitstel voor het vastklikken van reserves aan 10%

In Archief by robert

Onlangs werd beslist om het tarief voor liquidatieboni te verhogen van 10% naar 25%, met ingang van 1 oktober 2014. In het kader van deze tariefverhoging werd een overgangsmaatregel uitgewerkt waarbij men belaste reserves kan vastklikken in het kapitaal aan 10% en een latere uitkering daarvan (na een sperperiode) belastingvrij kan gebeuren. Om van deze overgangsmaatregel te kunnen genieten, dient …

Uitbreiding meldingsplicht offshore vermogensstructuren – Black list geviseerde structuren – Invoering doorkijkbelasting ?

In Archief by robert

Uitbreiding meldingsplicht voor offshore vermogensstructuren – Black list met geviseerde structuren (o.a. Luxemburgse SPF) – Invoering van een doorkijkbelasting op inkomsten vanaf 1 januari 2014? Deze zomer werd een meldingsplicht voor offshore vermogensstructuren ingevoerd. Oprichters en (potentieel) begunstigden moeten vanaf aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) hun betrokkenheid bij deze structuren melden in hun aangifte personenbelasting. Toen was al sprake om in …

Enkel nog EU-domiciliëring

In Archief by robert

Per 1 februari bestaan er geen Belgische automatische bankoverschrijvingen meer, de domiciliëringen, maar alleen nog Europese. En niet langer beheren de banken de gegevens, dat gaan de bedrijven doen. Bestaande domiciliëringen blijven gewoon doorlopen, maar voor nieuwe moet een klant zich dus tot het bedrijf wenden en niet meer tot de bank. Test-Aankoop raadt wel aan om het stopzetten van …

Toch 30%-regeling voor Duitse tandarts

In Archief by robert

Er is een einduitspraak met betrekking tot de vraag of een Duitse tandarts kwalificeert voor de 30%-regeling in Nederland. Deze regeling geeft aan naar Nederland komende buitenlandse specialisten een aanzienlijke belastingkorting. Feitelijk wordt 30% van het loon gezien als een belastingvrije kostenvergoeding voor het komen werken in Nederland. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de inkomende werknemer …

Vrijval stamrecht bij ontbonden BV?

In Archief by robert

In Nederland bestaat de mogelijkheid om een ontslagvergoeding af te storten in een eigen BV. De belastingheffing over de ontslaguitkering wordt dan uitgesteld tot het moment dat deze ontslaguitkering (het stamrecht) wordt uitgekeerd in de vorm van een (periodieke) uitkering. Er wordt dan belasting geheven over de uitkeringen die de BV doet aan de privépersoon. Het gaat dus om uitstel …

Dubbelgepensioneerden moeten toch bijdrage Zvw in Nederland betalen

In Archief by robert

De Nederlandse Zorgverzekeringswet en de internationale dimensie daarvan blijft veel vragen oproepen. In deze zaak betrof het twee afzonderlijke personen die wonen in respectievelijk Frankrijk en Spanje. Zij zijn dus geen inwoners van Nederland. In het verleden hebben zij wel in Nederland gewerkt en daardoor AOW-rechten opgebouwd. Ook hebben zij in andere landen gewerkt en daar ook pensioen opgebouwd. In …

Liechtenstein gaat ook over tot opheffing bankgeheim

In Archief by robert

Ook Liechtenstein heeft aangekondigd haar bankgeheim af te schaffen en over te gaan tot uitwisseling van gegevens met andere landen. Dit besluit van Liechtenstein past in de huidige ontwikkeling naar grotere transparantie en gegevensuitwisseling tussen landen. Liechtenstein volgt hiermee het voorbeeld van onder andere België, dat al enkele jaren geleden deze stap heeft genomen. hits=90= / id=3359=

Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet blijft overeind

In Archief by robert

De Hoge Raad heeft na de Conclusie van de Advocaat-Generaal snel uitspraak gedaan over de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet discriminerend is of niet. De Hoge Raad is daarbij, in afwijking van Rechtbank Breda en de Conclusie van de Advocaat-Generaal tot het oordeel gekomen dat de regeling niet discriminerend is. Hoewel er door de bedrijfsopvolgingregeling een groot verschil …

Nieuwe belastingregeling tussen Nederland en Curaçao

In Archief by robert

Op 12 december hebben Nederland en Curaçao bekend gemaakt dat zij een nieuw verdrag zijn overeengekomen dat het oude BRK zal vervangen. Naar verwachting gaat de nieuwe regeling in per 1 januari 2015. Deze regeling zal alleen gaan gelden tussen Nederland en Curaçao. Voor de andere landen van het Koninkrijk blijft vooralsnog de oude BRK gelden. De exacte tekst van …

Wonen in België, werken in Nederland en een beetje in België (salary split)

In Archief by robert

Werkt u voor een Nederlandse werkgever? Dan heeft u pech. Waarschijnlijk krijgt u te maken met dubbele belastingheffing. Hoezo dat dan? Belastingheffingsbevoegdheid is verdeeld Nederland en België hebben onderling afgesproken dat ieder land belasting mag heffen over (het loon in verband met) de in het eigen land verrichte arbeid. De fysieke aanwezigheid van de werknemer in een land (tijdens de …

De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) voor inwoners van België steeds interessanter !

In Archief by robert

In 2007 werd door de Nederlandse wetgever het VBI regime geïntroduceerd. Een vennootschapsbelastingregime speciaal ontwikkeld voor (collectief) vermogensbeheer. Onder dit regime is de vennootschap vrijgesteld van vennootschapsbelasting en dient geen dividendbelasting te worden ingehouden op uitgekeerde dividenden. Hoewel de VBI opgezet was voor grote institutionele beleggers is deze ook uitermate geschikt om te beleggen in beperkte kring zoals familieverband. VBI …

Grensoverschrijdende schadeclaim

In Archief by robert

De Europese consumenten en kmo’s krijgen meer wapens om grensoverschrijdende schadeclaims eenvoudiger en sneller af te handelen. Vooral de kmo’s profiteren van de nieuwe regels. Hebt u een flatscreen met 3D-technologie gekocht net over de grens, maar is deze televisie nooit bij u thuis bezorgd? Of betaalde u als zaakvoerder een buitenlandse leverancier, maar leverde die producten die gebreken vertonen? …

Buitenlandse private vermogensstructuren in het vizier van de Belgische fiscus

In Archief by robert

Vanaf aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013) geldt er een meldingsplicht van private vermogensstructuren in de Belgische personenbelasting. Dit houdt in dat wanneer u als Belgisch rijksinwoner hetzij oprichter, hetzij een derde begunstigde bent van een of meerdere buitenlandse “juridische constructies”, u het bestaan ervan dient aan te geven in uw jaarlijkse aangifte in de Belgische personenbelasting. Deze meldingsplicht geldt ook wanneer …

De aangetekende e-mail

In Archief by robert

De aangetekende e-mail kan het bedrijfsleven veel tijd en kosten besparen. Officiële documenten die voorheen vanwege de rechtsgeldigheid alleen op papier konden worden uitgewisseld, zijn ook digitaal te verzenden. Daarbij kan de ontvanger zich niet meer achter het smoesje verschuilen dat de elektronische post niet is bezorgd of dat de bijlage er niet bij zat. Een Kamercommissie heeft eind oktober …