Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB)

In Archief by robert

Eerder berichtten wij over de op 1 juni 2011 in werking getreden Wet MKOB die erop neer komt dat op de vroeger bestaande regeling betreffende een tegemoetkoming in aanvulling op het ouderdomspensioen op grond van artikel 33b van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet wordt bezuinigd ten laste van niet-ingezetenen van Nederland. Kort gezegd komt het erop neer dat hiermee, na de …

Schendingen van het Europees Gemeenschapsrecht. Grensoverschrijdend vervoer

In Archief by robert

Met betrekking tot het grensoverschrijdend vervoer doen zich een aantal zaken voor die naar de opvatting van europarlementariër Ria Oomen-Ruijten (CDA- PPE) in strijd zijn met het Gemeenschapsrecht. Zij stelde enige vragen aan de Europese Commissie (E-007608/2011). Antwoorden hierop zijn van de heer Kallas commissaris voor vervoer bij de Europese Commissie (E-007608/2011) Omnipas 65+ Alle inwoners van Vlaanderen die 65 …

Gepensioneerde Nederlanders versus Zorgverzekeringswet

In Archief by robert

In het vonnis van het Europees Hof van Justitie te Luxemburg, uitgesproken in zake de door de Centrale Raad van Beroep eerder gestelde prejudiciële vragen in onze rechtszaak tegen de Nederlandse Staat, werd genoemde rechterlijke instantie opgedragen onderzoek te doen naar mogelijke discriminatie bij invoering van de Zorgverzekeringswet op 1.1.2006 van gepensioneerde Nederlanders, met particuliere verzekering, die zich reeds op …

Naschrift bij “Repliek op: Lezersvraag – Dubbele heffing op pensioenuitkering”

In Archief by robert

Het pensioenartikel van het Belastingverdrag tussen Nederland en België doet veel stof opwaaien. Ons antwoord op de lezersvraag uit het juli/ augustus-nummer heeft dan ook meerdere (Belgische) pennen in beweging gezet, waaronder die van mevrouw Hendrickx. Omdat het zeer ingewikkelde regelingen betreft, heeft de redactie van het NBM besloten bij wijze van uitzondering om de repliek te publiceren en ons …

Remigratie, in Nederland oud worden

In Archief by robert

Vorig jaar hield ik een presentatie voor een publiek van NederBelgen met als titel ‘Retourtje België’. Toen was het thema dat alleen het vermogen van de in België wonende Nederlander terugverhuisde naar Nederland naar de aldaar woonachtige kinderen en kleinkinderen. In deze bijdrage is het thema dat niet alleen het vermogen terugverhuist naar Nederland maar ook de eigenaar ervan. Na …

Repliek op: Lezersvraag – Dubbele heffing op pensioenuitkering.

In Archief by robert

Uit het antwoord op de lezersvraag gepubliceerd in NederBelgischMagazine van juli/augustus 2011 (p. 80-81), blijkt dat het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Nederland in de praktijk nog steeds verkeerd wordt geïnterpreteerd en toegepast.Wij begrijpen immers uit het antwoord van de heren M. de Clercq en T. Vermeulen dat zij ervan uitgaan dat “indien de pensioenuitkering in België niet of tegen …

Volmacht en wilsongeschiktheid van de lastgever

In Archief by robert

Het Comité voor Studie en Wetgeving van het Belgische Notariaat (dit is een “denktank” in de schoot van de Federatie van Belgische notarissen) besliste op 10 september ll. dat de loutere wilsongeschiktheid van de lastgever (dit is zonder dat de lastgever onder een beschermingsstatuut wordt geplaatst) de door hem verstrekte volmacht niet doet vervallen. De volmacht mag dus verder worden …

Centraal register van huwelijksovereenkomsten.

In Archief by robert

België kent niet het bekendmakingssysteem van het Nederlandse huwelijksgoederenregister. Het bestaan van huwelijkscontracten en akten houdende wijziging van huwelijkscontracten werd tot voor kort enkel vermeld op de kant van de huwelijksakte en sommige wijzigingen in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 september 2011 moet het bestaan van alle huwelijkscontracten en wijzigingen ervan verleden voor een Belgische notaris ook worden ingeschreven in …

Uitbreiding notionele interestaftrek?

In Archief by robert

België heeft voor vennootschappen het intussen welbekende fiscale gunstregime van de notionele interestaftrek. Dit regime geldt zowel (1) voor Belgische vennootschappen als (2) voor Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen. Maar wat met een Belgische vennootschap met bijvoorbeeld een Nederlandse vaste inrichting? Volgens de Belgische wetgeving komen de activa die toebehoren tot die Nederlandse vaste inrichting niet in aanmerking voor …

De verkoop van het oldtimer vliegtuig

In Archief by robert

Een piloot en professioneel vlieginstructeur had in de jaren ’70 een vliegclub opgericht onder de vorm van een VZW. Vijf jaar later kocht hij privé een vliegtuig dat nog diende in de Tweede Wereldoorlog. Hij stelde het historische vliegtuig jarenlang gratis ter beschikking van de club, die instond voor het onderhoud en de herstellingen. Achttien jaar later verkocht hij het …

Bedrijfsoverdracht binnen de familie: ‘slim’ is daarom nog niet ‘abnormaal’

In Archief by robert

Een bedrijfsleider wil op zijn 78 jaar stilaan stoppen met werken en zijn bedrijf overlaten aan zijn zoon die al vele jaren in de onderneming meedraait. Om zijn andere zoon niet te benadelen, wil hij zijn aandelen niet schenken, maar verkoopt hij deze aan de holdingvennootschap die zijn ‘actieve’ zoon heeft opgericht. Deze holdingvennootschap betaalt de verkoopprijs met een éénmalig, …

De privé aankoop van een leasingwagen

In Archief by robert

Er is ook reeds heel wat fiscale inkt gevloeid over de aankoop van leasingwagens door werknemers/familieleden op het einde van het leasingcontract. Vaak is de restwaarde van de wagen vrij beperkt en kan de belastingplichtige economisch een goede zaak doen door de aankoopoptie te lichten. De fiscus kijkt met argusogen naar dergelijke transacties en vergelijkt nauwlettend de door de werknemer/het …

Wettelijke samenwoning – omzetting vruchtgebruik – verdelingsrecht

In Archief by robert

Sinds kort erft de wettelijk langstlevende partner het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende en van het daarin aanwezige huisraad. Wanneer dit vruchtgebruik wordt omgezet in volle eigendom, een geldsom of een rente, is op die omzetting het verdelingsrecht van 1% van toepassing is, net zoals dit het geval is bij …

Wederzijdse schenkingen – schenkingsrecht

In Archief by robert

De rulingcommissie herhaalt dat een wederzijdse schenking bij bankgift (overschrijving van rekening naar rekening) slechts aanleiding geeft tot de heffing op de schenking die het hoogste recht genereert. Tevens wordt bevestigd dat een dergelijke onrechtstreekse schenking ook geldig kan plaatsvinden wanneer de overschrijving geschiedt tussen rekeningen geopend bij dezelfde bankinstelling (voorafgaande beslissing nr. 2010.256 van 14 december 2010).hits=1= / id=1836=

De 30%-regeling

In Archief by robert

Zoals België de kaderregeling kent, zo heeft Nederland de 30%-regeling (ook wel expatregeling genoemd). Deze is bedoeld om extra kosten te compenseren, die worden gemaakt door uit het buitenland afkomstige schaarse en specifiek deskundige werknemers. Aan werknemers die voor deze regeling in aanmerking komen kan grofweg 30% van hun loon onbelast vergoed worden. Het kan daarom voordelig zijn om werknemers …

Brief staatssecretaris van Financiën 7 september / belastingplan

In Archief by robert

Voor 2012 worden er een viertal maatregelen voorgesteld:Er komt een salarisnorm van ruim € 50.000. De huidige toets voor schaarse, specifieke deskundigheid vervalt daarmee.Ingekomen werknemers die woonachtig zijn binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens worden uitgesloten. Dit betekent onder meer dat ingekomen werknemers uit de grensstreek niet meer in aanmerking komen. Deze grens lijkt overigens in …

Tegen uitreiking formulier opgaaf wereldinkomen is geen bezwaar en beroep mogelijk

In Archief by robert

Vele Nederbelgen hebben er mee te maken: het formulier opgaaf wereldinkomen dat ze van de Nederlandse belastingdienst thuis gestuurd krijgen. Velen vragen zich ook af of ze dit formulier in moeten vullen en terugsturen. Zo ook een man die in 2007 in Spanje woont. Hij dient een bezwaarschrift in. Het Hof overweegt echter dat dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. Het uitreiken …

Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 19 augustus 2011: inhouding dividendbelasting op dividend voor Antilliaanse N.V. niet in strijd met EG-recht

In Archief by robert

Meerdere Nederbelgen hebben in het verleden een structuur over de Antillen opgezet. Indien een Antilliaanse holding dividend ontvangt van een Nederlandse dochtervennootschap, dient hierover op basis van de BRK (soort belastingverdrag tussen Nederland en de Antillen) 8,3% dividendbelasting ingehouden te worden. Meerdere vennootschappen hebben hiertegen bezwaar aangetekend, omdat deze heffing volgens hen in strijd zou zijn met het EG-recht. De …

Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie 8 september 2011: Exitheffing toegestaan?

In Archief by robert

Al vele jaren speelt de discussie of Nederland (en andere Europese landen) belasting mogen heffen over stille reserves (en goodwill) van een vennootschap, op het moment dat de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander land, waarbij die reserves niet direct worden gerealiseerd. Hof Amsterdam heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De Advocaat-Generaal …

Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 2 augustus 2011: geen aftrek heffingsvrij vermogen door inwoner van Duitsland en België

In Archief by robert

De Advocaat-Generaal heeft op deze datum in twee zaken geconcludeerd (een advies aan de Hoge Raad). De eerste gaat om een inwoner van Duitsland, die onroerende zaken bezit in Nederland, welke belast zijn in box 3. Als buitenlands belastingplichtige, die minder dan 90% van zijn gezinsinkomen in Nederland verdient, claimt hij de aftrek van het heffingsvrije vermogen in box 3. …

Woning belast in box 3, omdat bewijs Nederlandse woonplaats ontbreekt.

In Archief by robert

Wederom een (feitelijke) procedure over de vraag waar iemands fiscale woonplaats is gelegen. Meestal gaat de discussie dan om een belastingplichtige die de stelling inneemt dat deze niet in Nederland woont, terwijl de belastingdienst van mening is dat de woonplaats wel Nederland is. In dit geval was het omgekeerd. Voor de belastingplichtige was woonplaats Nederland van belang, omdat ze dan …

Woonplaats Nederland of Bonaire?

In Archief by robert

Belanghebbende in deze procedure is in 1997 naar Bonaire vertrokken. Destijds is er overleg geweest met de Nederlandse belastingdienst, welke de nieuwe woonplaats heeft geaccepteerd. Daarna is belanghebbende enigaandeelhouder en bestuurder gebleven van een in Nederland gevestigde vennootschap. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij deze vennootschap is de FIOD ingeschakeld. Op basis van de uitkomsten van het FIOD-onderzoek is belanghebbende …

geen verhuisboedelvrijstelling BPM.

In Archief by robert

Ook in deze procedure is de woonplaats aan de orde. Iemand die vanuit het buitenland naar Nederland verhuist kan met een beroep op de verhuisboedelvrijstelling een auto zonder BPM invoeren in Nederland. Belanghebbende werkte als promovendus bij een Nederlandse universiteit en heeft in het kader van de samenwerking met een Duitse instelling gedurende een jaar ook werkzaamheden in Duitsland verricht. …

Inkomsten van in Engeland wonende DGA terecht.

In Archief by robert

Belanghebbende houdt de aandelen in een B.V. en ontvangt hieruit salaris. In zijn IB-aangiften geeft hij geen Nederlands inkomen aan, omdat hij in Engeland woont. Uit informatie die de Nederlandse belastingdienst uit Engeland ontvangt, blijkt dat de man de inkomsten uit de B.V. ook niet in Engeland heeft aangegeven. Tevens blijkt daaruit dat de man zijn werkzaamheden voor de B.V. …

Conserverende aanslag voor remigrerende Fransman is terecht.

In Archief by robert

Een man van Franse nationaliteit woont sinds de jaren ’80 in Nederland en houdt de aandelen in een Nederlandse vennootschap. In 2006 remigreert hij naar Frankrijk. In het kader van deze (r)emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd voor zijn aanmerkelijk belang. De man vindt dit in strijd met het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk. Volgens Rechtbank Arnhem wordt de aanslag …