==> UITLEG OVER DEZE RUBRIEK <==

In Archiefby robert

U leest in deze rubriek artikelen die eerder in het NederBelgischMagazine zijn verschenen. Artikelen van de laatste maanden zijn alleen toegankelijk voor abonnees. Zie disclaimer op contactpagina…

Successieplanning: 4. Met de nieuwe registratie- en meldverplichtingen naar een vermogenskadaster?

In Archiefby robert

Verschillende wetgevende initiatieven zoals de invoering van het nieuwe Wetboek Economisch Recht, de Belgische implementatie van de Europese Anti-witwasrichtlijn en de invoering van de taks op effectenrekeningen (“effectentaks”) zorgen voor tal van nieuwe registratie- en meldverplichtingen. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking op maatschappen, in België opgerichte vennootschappen (inclusief maatschappen) en stichtingen, en effectenrekeningen gehouden door Belgische rijksinwoners. 1 Nieuwe registratieverplichtingen …

Successieplanning: 3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris: belastbaar of niet?

In Archiefby robert

In het kader van vermogensoverdracht binnen een familiale successieplanning is de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik een veelvuldig gebruikt instrument. De laatste jaren is hierover veel ophef ontstaan. Vooral de schenking voor een Nederlandse notaris werd grondig onder de loep genomen. De vraag stelt zich nu: wordt zo’n schenking in België belast? Een stand van zaken. Vruchtgebruikconstructies en Vlaamse schenkbelasting …

Successieplanning: 2. De recente hervorming van de Vlaamse erfbelasting: één (grote) sprong voorwaarts !

In Archiefby robert

Nu de federale wetgever voor nieuw Belgisch erfrecht heeft gezorgd, kon de Vlaamse overheid niet achterblijven met een update van de Vlaamse erfbelasting. Er zijn tal van wijzigingen voorzien in de Vlaamse erfbelasting die vanaf 1 september 2018 zullen in werking treden. Krachtlijnen in de wijzigingen van de Vlaamse erfbelasting De wijzigingen in de Vlaamse erfbelasting gaan uit van twee …

Successieplanning: 1. Welk nieuws brengt het nieuwe Belgische erfrecht ?

In Archiefby robert

Deze artikelenreeks wil een wegwijzer worden voor uw successieplanning. De verschillende aandachtspunten van een successieplanning worden stapsgewijs besproken. Een goede planning begint met het inzicht hebben in wie wat van u zal erven als u geen testament maakt. Bent u akkoord met wat de wetgever in het erfrecht voor uw langstlevende partner en kinderen heeft voorzien, of wil u dat …

Belgische maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

In Archiefby robert

Op aangeven van minister Johan Van Overtveldt, bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude, heeft de ministerraad recent een voorontwerp van wet goedgekeurd om maatregelen te nemen tegen de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking aangaande roerende voorheffing. Met dit voorontwerp wordt getracht om oneigenlijke vrijstellingen van roerende voorheffing te bestrijden en de opeisbaarheid van roerende voorheffing bij een onterechte vrijstelling …

Komen interesten van (sommige) Nederlandse spaardeposito’s in aanmerking voor het Belgisch fiscaal gunstregime?

In Archiefby robert

Als Belgisch Rijksinwoner genoot u tot inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) van een fiscale vrijstelling op de eerste schijf van 1.880 euro aan renten ontvangen op een spaardeposito.. Deze vrijstelling werd vanaf aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) bijna gehalveerd tot 960 euro. Boven deze grens betaalt u slechts 15% (i.p.v. het standaardtarief van 30%) roerende voorheffing. Dit fiscale gunstregime stond reeds eerder …

Hoge Raad doet uitspraak in fiscale eenheidszaak

In Archiefby robert

Hoge Raad, 19 oktober 2018 Het Europese Hof van Justitie heeft in februari 2018 geoordeeld dat de Nederlandse fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op onderdelen niet in overeenstemming is met Europees recht. Bij de toepassing van de Nederlandse fiscale eenheid wordt een groep vennootschappen onder voorwaarden gezien als één belastbare entiteit. Belangrijke voordelen van het vormen van een fiscale eenheid …

Huisarts mag vragen inspecteur beantwoorden

In Archiefby robert

Gerechtshof Amsterdam, 5 juni 2018 De belastingplichtige in deze zaak deed een beroep op aftrek van zorgkosten in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017. Het ging hierbij om dieetkosten die door de belastingplichtige werden onderbouwd met een oude dieetverklaring uit 2002. De inspecteur twijfelde aan de juistheid van deze aftrekpost. Daarop besloot de inspecteur om een vraag hierover te stellen aan de …

Stevige wijzigingen in de Nederlandse Belastingplannen voor 2019 en volgende

In Archiefby robert

Het voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting heeft het niet gehaald. Nu de afschaffing niet doorgaat komt er budget vrij voor andere maatregelen. De meeste nieuwe maatregelen hebben als doelstelling om het bedrijfsleven te ondersteunen, net als wat ook de bedoeling was van de afschaffing van de dividendbelasting. Op dit moment zien de belangrijkste aanpassingen er als volgt uit (met …

Afwaardering van box 1-vordering na emigratie niet aftrekbaar?

In Archiefby robert

Conclusie A-G, 26 april 2018 De Advocaat-Generaal bij de Nederlandse Hoge Raad heeft een conclusie geschreven over de (on)mogelijkheid om verliezen op een vordering op de eigen vennootschap in Nederland af te trekken van het inkomen. Het gaat (vereenvoudigd) om de situatie van een directeur groot-aandeelhouder (DGA) die alle aandelen houdt in een in Nederland gevestigde vennootschap (BV). De DGA …

Aan inwoner van België betaalde liquidatie-uitkering in Nederland belast

In Archiefby robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 19 april 2018 Een inwoner van België ontvangt vanuit zijn in Nederland gevestigde BV een uitkering bij de liquidatie van de vennootschap. Omdat de uitkering uit Nederland afkomstig is, wil Nederland hierover belasting heffen in box 2. Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België mag Nederland hierover ook heffen, maar wordt de heffing wel beperkt tot …

Prinsjesdag en de Belastingplannen voor 2019 en volgende

In Archiefby robert

De traditioneel op Prinsjesdag aangekondigde Nederlandse belastingplannen kennen relatief weinig verrassingen. De meeste voorstellen waren al genoemd in het regeerakkoord en worden nu zo snel mogelijk gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat de plannen niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden als na de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar de coalitie daar haar huidige meerderheid kwijt zou raken. We noemen enkele van …

GDPR krijgt een invulling in de Belgische wetgeving

In Archiefby robert

Op 5 september 2018 werd de ‘wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze kaderwet vormt de tenuitvoerlegging van de GDPR (de ‘General Data Protection Regulation’) in Belgische wetgeving. De wet bevestigt hoofdzakelijk de geldende regels van de GDPR en vult een aantal openstaande …

Administratieve en boekhoudkundige aandachtspunten voor de maatschap

In Archiefby robert

Recentelijk werd de definitie van onderneming uitgebreid tot “iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid”. Bijgevolg wordt voortaan ook de maatschap als onderneming gekwalificeerd en dit brengt een aantal belangrijke nieuwe administratieve verplichtingen met zich mee. Wij bespreken hierna de belangrijkste gevolgen. Kruispuntbank voor ondernemingen De burgerlijke maatschap wordt vanaf nu verplicht om zich te laten registeren in de Kruispuntbank voor ondernemingen(KBO). …

De nieuwe beperkingen aan de aftrek voor risicokapitaal: werd het vroegere paradepaardje de facto gedegradeerd?

In Archiefby robert

De hervorming van de aftrek voor risicokapitaal was bij het inmiddels veel besproken “Zomerakkoord” één van de (compenserende) maatregelen voor de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. De aftrek voor risicokapitaal werd uiteindelijk wel behouden, maar de berekeningsbasis werd aanzienlijk ingeperkt. Het Zomerakkoord 2017: de wet van 25 december 2017 De aftrek voor risicokapitaal werd gewijzigd in het kader van het Zomerakkoord. …

Belgisch UBO-register operationeel vanaf 31 oktober 2018

In Archiefby robert

In eerdere berichtgeving werd er reeds gesproken over de invoering van het Belgische UBO-register. De invoering van een dergelijk register maakt het mogelijk om de uiteindelijk begunstigden (de ‘Ultimate Beneficial Owners’) van Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen, trusts en andere vergelijkbare juridische entiteiten te identificeren. Hoewel de verplichting tot het aanleggen van een UBO-register reeds vorig jaar bij wet werd …

Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm in België

In Archiefby robert

Zoals in een vorige editie van het NederBelgischMagazine vermeld, heeft de Belgische regering toch beslist om de optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur in te voeren. Het grote voordeel van de btw-heffing is het recht op aftrek van btw dat kan worden uitgeoefend op vaak hoog oplopende kosten van bijvoorbeeld constructie of onderhoud van de gebouwen. De nieuwe regeling zal …

Nieuw milder btw-boetebeleid ingevoerd voor welbepaalde inbreuken

In Archiefby robert

De Belgische Minister van Financiën heeft bij zijn aantreden de vereenvoudiging van de btw-wetgeving als een der hoekstenen van zijn beleid naar voren geschoven, waarbij de hervorming van de btw-boetes een van de belangrijke aspecten was. In dat kader heeft de Minister eind juni in een persbericht aangekondigd dat er een nieuw boetebeleid wordt opgezet waarbij wordt uitgegaan van de …

Belastingadviseurs moeten (agressieve) grensoverschrijdende constructies gaan melden

In Archiefby robert

Op grond van nieuwe Europese wetgeving zullen intermediairs, waaronder accountants en belastingadviseurs, vanaf 2020 een melding gaan doen als er sprake is van een mogelijk agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie. Deze wetgeving zal terugwerkende kracht hebben tot 25 juni 2018. Voor een melding moet een constructie grensoverschrijdend zijn en moet er sprake zijn van een constructie waarbij de belangrijkste reden is om …

Curaçaose SPF is gevestigd in Nederland

In Archiefby robert

Rechtbank Gelderland, 5 juni 2018 De stiefvader van B heeft een Curaçaose SPF opgericht en hierin is vermogen ingebracht. In 2007 en 2008 heeft de SPF vermogen uitgekeerd aan B (het kind). Op dat moment kende Nederland nog geen wettelijke regeling op grond waarvan een SPF transparant kon worden verklaard. Daardoor was een schenking door een inwoner van Curaçao (de …

Verkrijgingsprijs aandelen bij een remigratie

In Archiefby robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 30 maart 2018 Bij een aandelenbelang in een vennootschap van 5% of meer, wordt de aandeelhouder belast in box 2 tegen (nu nog) 25% op zijn inkomen. Dit inkomen kan bestaan uit dividenden of uit andere voordelen, bijvoorbeeld een verkoop van de aandelen. Bij een verkoop van de aandelen wordt belasting geheven over het verschil tussen de verkoopprijs …

Problemen met de afwikkeling van Nederlandse aangiften in de schenk- en erfbelasting

In Archiefby robert

Staatssecretaris van Financiën, 4 juli 2018 Door problemen met de ICT-systemen heeft het beoordelen en afhandelen van Nederlandse aangiften schenk- en erfbelasting vertraging opgelopen. Daardoor konden geen aanslagen worden opgelegd, hoewel er wel zoveel mogelijk werd geprobeerd (alvast) voorlopige aanslagen op te leggen. Door de Staatsecretaris was eerder aangegeven dat hij de in 2017 opgelopen achterstanden wilde inlopen in de …

Nieuwe afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek

In Archiefby robert

Het Nederlands persbericht, 23 februari 2018 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Betreft Afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek Geachte voorzitter, In antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018) heb ik aangegeven dat de Nederlandse en …

Reactie op antwoorden Nederlandse staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen Nederlanders in België

In Archiefby robert

In het kader van de antwoorden van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het is onbegrijpelijk dat de Belgische Belastingadministratie zich weigert neer te leggen bij de uitspraken van de hoogste Belgische rechter waarbij is beslist dat pensioenuitkeringen op basis van definitief verworven pensioenrechten …

Nederlandse staatssecretaris over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

In Archiefby robert

Antwoorden van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018). Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van het bericht “Nederland en België kibbelen over pensioen grensarbeiders: twee keer belast”[1]? Antwoord 1: Ja. Vraag 2: Is het u bekend dat in het Belgische parlement …

Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland

In Archiefby robert

Duizenden Nederbelgen zijn eind vorig jaar onaangenaam verrast door een brief van de Nederlandse Belastingdienst waarin wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2018 niet langer sprake is van een vrijstelling van loonbelasting voor pensioenen uit Nederlandse bron. Waar komt dit vandaan? Het is een lang verhaal, dus zet u schrap. WAP De fiscale behandeling in België van een in Nederland …

Belgische regering countert Hof van Cassatie en creëert nieuwe rechtsgrond om AOW-uitkering belastbaar te stellen.

In Archiefby robert

Zoals u wellicht bekend, heeft het Hof van Cassatie bij arrest van 5 mei 2017 geoordeeld dat de AOW-uitkering in België slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. Daarmee bevestigt het Hof van Cassatie de eensgezinde visie van de Belgische rechtspraak terzake. Volgens de Belgische rechtspraak …

Binnenkort artikel over intrekking vrijstelling loonheffing pensioen in België

In Archiefby robert

Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland Duizenden Nederlanders in België zijn eind 2017 onaangenaam verrast door een brief van de Nederlandse Belastingdienst waarin wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2018 niet langer sprake is van een vrijstelling van loonbelasting voor pensioenen uit Nederlandse bron. Waar komt dit vandaan? Binnenkort hierover het artikel hier…. De brief …

Bedrijfsopvolgingsregeling ook van toepassing bij een fictieve onroerende zaak

In Archiefby robert

Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017   Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over de bedrijfsopvolgingsregeling. In deze zaak was het niet meer in geschil dat de onroerende zaken in de vennootschap een materiële onderneming vormden. In deze zaak ging het om iets anders: de vraag was namelijk of er wel of niet overdrachtsbelasting geheven kon worden bij de …

Vastgoedbedrijf kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsregeling

In Archiefby robert

Hof Den Haag, 19 juli 2017 De bedrijfsopvolgingsregeling in Nederland maakt het mogelijk om met fiscale voordelen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan de volgende generaties via vererving of via schenking. Wel gelden er bijkomende voorwaarden, afhankelijk van de exacte situatie. Als een overdracht van een onderneming in aanmerking komt voor de faciliteiten, dan zijn de belangrijkste fiscale …

Nederland heft terecht over pensioen inwoner Portugal

In Archiefby robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017 Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioen uit Nederland. Bij de opbouw in Nederland is dit vrijgesteld geweest cq. zijn de premies in Nederland in aftrek gebracht. De bedoeling is dat het pensioen bij uitkering wordt belast. Het pensioenartikel van het belastingverdrag met Portugal heeft gelijkenissen met het pensioenartikel in het verdrag met België. De …

Onroerend goed in een burgerlijke maatschap: wat zijn de fiscale gevolgen

In Archiefby robert

In een Voorafgaande Beslissing van 2 augustus 2017 heeft Vlabel zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen van een burgerlijke maatschap met onroerend goed. De feiten Het gaat om de inbreng door echtgenoten (gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen) van meerdere onroerende goederen (appartement, gezinswoning en enkele percelen grond) in een burgerlijke maatschap. De onroerende …

De nieuwe Erfwet en de mogelijke ‘verklaring tot behoud’ van oude regels

In Archiefby robert

Nieuwe erfwet vanaf 1 september 2018 De nieuwe Erfwet treedt pas in werking op 1 september 2018. Het is dus nog even wachten vooraleer we ze effectief moeten toepassen.   Wat met ‘oude’ schenkingen? Zij die onder de oude wet schenkingen deden, vragen zich uiteraard af wat er met die oude schenkingen gaat gebeuren. Vallen ze vanaf 1 september 2018 …

Zomerakkoord regering Michel: hervorming vennootschapsbelasting

In Archiefby robert

In het zomerakkoord van de regering Michel is voorzien in een substantiële hervorming van de vennootschapsbelasting. Essentie van deze hervorming is een graduele tariefverlaging voor alle vennootschappen, met extra stimuli voor KMO’s en eenmanszaken. Ter financiering voorziet het akkoord in een uitbreiding van de belastbare basis, waarbij het aantal complexe aftrekposten gereduceerd zal worden. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen op …

Het nieuwe erfrecht: eindelijk baas over je erfenis?

In Archiefby robert

De lang verwachte en aangekondigde hervorming van het Belgische erfrecht is een feit. De Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de erfenissen en de giften werd immers gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en zal van toepassing zijn op alle overlijdens na 31/8/2018. Met de voorgenomen hervorming tracht men tegemoet te komen aan de actuele noden van onze …

Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’

In Archiefby robert

Zoals eerder vermeld in dit magazine heeft de Vlaamse fiscus besloten om met ingang van 1 juni 2016 de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen of effecten te belasten met erfbelasting bij het overlijden van de schenker, zelfs indien de driejarige wachttermijn is verstreken (“berucht” standpunt 15004 van 21 maart 2016). De erfgenamen kunnen daaraan enkel ontsnappen als zij …

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft met afkoopmogelijkheid

In Archiefby robert

Brief Staatssecretaris 1 juli 2016 In Nederland bestaat er de mogelijkheid voor DGA’s om een pensioen bij de eigen vennootschap op te bouwen, het zogenoemde pensioen in eigen beheer. Dit levert een aftrekpost op voor de vennootschap bij de opbouw, terwijl het pensioen pas bij uitkering wordt belast. De vennootschap zelf heeft een pensioenvoorziening op haar balans staan. Dit is …

Belgische beurstaks nu ook van toepassing op beleggingen die in het buitenland worden gehouden

In Archiefby robert

Stel u vestigde zich enkele jaren terug in België, maar bleef daarbij in het bezit van een effectenportefeuille aangehouden bij een Nederlandse of andere buitenlandse kredietinstelling. Hoeveel beurtaks bent u verschuldigd indien er transacties worden verricht in deze effectenportefeuille? En wat indien u aandelen houdt van een buitenlandse vennootschap die beleggingen houdt? Tot voor 1 januari 2017 was enkel beurstaks …

AOW in de belastingaangifte, een handleiding

In Archiefby robert

De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20. Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden opgenomen. Voor een gehuwde met een volledige …

Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt

In Archiefby robert

Een nieuwe wet van 19 juni 2016 wijzigt de waarderingsmethode voor de berekening van de waarde bij omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Bij de omzetting van vruchtgebruik houdt het vruchtgebruik op te bestaan en wordt het omgezet in iets anders, zoals bijvoorbeeld een som geld. Deze som geld komt toe aan de vruchtgebruiker …

Internationale nalatenschappen – opletten met buitenlandse situsgoederen (Rb. Antwerpen 15 april 2016)

In Archiefby robert

Door de erfrechtverordening gelden er in de EU sinds medio 2015 uniforme regels om de toepasselijke erfwet aan te duiden. De erfrechtverordening biedt geen echter geen oplossing voor situaties waarin dubbele erfbelasting aan de orde is. Het EU Hof van Justitie oordeelde eerder al dat situaties die aanleiding geven tot dubbele successierechten geen inbreuk vormen op de Europese vrijheden. België …

Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug

In Archiefby robert

Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een aanslepende discussie over de al dan niet belastbaarheid op basis van artikel 5 W.Succ. (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) van de onvoorwaardelijke volledige toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen aan één, met naam genoemde echtgenoot, het zogenaamde sterfhuisbeding. Het Hof oordeelt dat wanneer één echtgenoot krachtens een bedongen huwelijksvoordeel …

Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten

In Archiefby robert

Sinds begin 2015 zwaait Vlabel de scepter over de Vlaamse erf- en registratiebelasting. Vlabel neemt daarbij soms eigenzinnige en verontrustende standpunten in, zoals de standpunten over de verzekeringsgift en de gesplitste inschrijving. Fiscalisten en professoren fiscaal recht bekritiseren dat Vlabel standpunten inneemt die afwijken van de standpunten van de federale voorganger, de FOD Financiën. Zij hekelen daarbij dat de Vlaamse …

Juridische constructies – fiscus moet een eerdere spontane regularisatie honoreren (Brussel 21 januari 2016)

In Archiefby robert

Onlangs oordeelde het Hof van Beroep te Brussel over een betwisting die was ontstaan tussen de fiscus en de belastingplichtige, kort nadat de belastingplichtige was overgegaan tot een spontane regularisatie. De belastingplichtige was oprichter (“settlor”) en begunstigde van een Cayman trust, de trust is op haar beurt aandeelhouder van een Cayman vennootschap. De inkomsten die door de vennootschap werden verkregen …

Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie

In Archiefby robert

Het federaal parlement zou zich normaal eind juni buigen over de goedkeuring van de nieuwe regeling. Leden van oppositiepartijen dienden echter in het parlement massaal nieuwe amendementen in met als doel om het wetsontwerp opnieuw te verwijzen naar de Raad van State. Zij menen dat een nieuw grondig advies noodzakelijk is omdat de ontwerptekst inbreuk zou maken op bevoegdheidsverdelende regels …

Fiscaal regime van AOW in België: onduidelijkheid troef

In Archiefby robert

Er wonen in België heel wat belastingplichtigen die een Nederlandse AOW-uitkering genieten. De AOW-uitkering wordt algemeen omschreven als een basispensioen dat op grond van de Algemene Ouderdomswet dd. 31 mei 1956 wordt uitgekeerd aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. België Op grond van artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Nederland is de heffingsbevoegdheid ten aanzien van …

Fictief loon bijna nergens meer mogelijk?

In Archiefby robert

Conclusie A-G, 28 april 2016 Nederland kent een wettelijke regeling die een DGA (directeur-groot aandeelhouder, aandeelhouder van ten minste 5% in een vennootschap) verplicht om een loon op te nemen van minimaal € 44.000 (2016). Eén van de redenen voor deze verplichting is om ervoor te zorgen dat een DGA niet de mogelijkheid heeft om belastingheffing uit te stellen indien …

Ook in 2011 is box 3 nog niet in strijd met recht op eigendom

In Archiefby robert

Hoge Raad 10 juni 2016 In 2015 heeft de Hoge Raad recht gesproken over box 3, het forfaitaire inkomen uit sparen en beleggen. Waar het daarbij met name over ging, was het punt dat in box 3 wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% over het vermogen. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen 30%, waardoor effectief jaarlijks 1,2% van …

Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek

In Archiefby robert

De saga van de belastbaarheid van de AOW-uitkeringen in België is bijna, er lopen nog enige procedures, ten einde. Klacht ontvankelijk In de situatie van Wim Harkx heeft het Hof van Cassatie op 4 februari 2016 een oordeel geveld. Thans is deze zaak onder andere door het Nederlands-Belgisch-Centrum ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie heeft de klacht …