==> UITLEG OVER DEZE RUBRIEK <==

In Archief by robert

U leest in deze rubriek artikelen die eerder in het NederBelgischMagazine zijn verschenen. Artikelen van de laatste maanden zijn alleen toegankelijk voor abonnees. Zie disclaimer op contactpagina…

Nieuwe afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek

In Archief by robert

Het Nederlands persbericht, 23 februari 2018 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Betreft Afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek Geachte voorzitter, In antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018) heb ik aangegeven dat de Nederlandse en …

Reactie op antwoorden Nederlandse staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen Nederlanders in België

In Archief by robert

In het kader van de antwoorden van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het is onbegrijpelijk dat de Belgische Belastingadministratie zich weigert neer te leggen bij de uitspraken van de hoogste Belgische rechter waarbij is beslist dat pensioenuitkeringen op basis van definitief verworven pensioenrechten …

Nederlandse staatssecretaris over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

In Archief by robert

Antwoorden van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018). Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van het bericht “Nederland en België kibbelen over pensioen grensarbeiders: twee keer belast”[1]? Antwoord 1: Ja. Vraag 2: Is het u bekend dat in het Belgische parlement …

Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland

In Archief by robert

Duizenden Nederbelgen zijn eind vorig jaar onaangenaam verrast door een brief van de Nederlandse Belastingdienst waarin wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2018 niet langer sprake is van een vrijstelling van loonbelasting voor pensioenen uit Nederlandse bron. Waar komt dit vandaan? Het is een lang verhaal, dus zet u schrap. WAP De fiscale behandeling in België van een in Nederland …

Belgische regering countert Hof van Cassatie en creëert nieuwe rechtsgrond om AOW-uitkering belastbaar te stellen.

In Archief by robert

Zoals u wellicht bekend, heeft het Hof van Cassatie bij arrest van 5 mei 2017 geoordeeld dat de AOW-uitkering in België slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. Daarmee bevestigt het Hof van Cassatie de eensgezinde visie van de Belgische rechtspraak terzake. Volgens de Belgische rechtspraak …

Binnenkort artikel over intrekking vrijstelling loonheffing pensioen in België

In Archief by robert

Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland Duizenden Nederlanders in België zijn eind 2017 onaangenaam verrast door een brief van de Nederlandse Belastingdienst waarin wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2018 niet langer sprake is van een vrijstelling van loonbelasting voor pensioenen uit Nederlandse bron. Waar komt dit vandaan? Binnenkort hierover het artikel hier…. De brief …

Bedrijfsopvolgingsregeling ook van toepassing bij een fictieve onroerende zaak

In Archief by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017   Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over de bedrijfsopvolgingsregeling. In deze zaak was het niet meer in geschil dat de onroerende zaken in de vennootschap een materiële onderneming vormden. In deze zaak ging het om iets anders: de vraag was namelijk of er wel of niet overdrachtsbelasting geheven kon worden bij de …

Vastgoedbedrijf kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsregeling

In Archief by robert

Hof Den Haag, 19 juli 2017 De bedrijfsopvolgingsregeling in Nederland maakt het mogelijk om met fiscale voordelen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan de volgende generaties via vererving of via schenking. Wel gelden er bijkomende voorwaarden, afhankelijk van de exacte situatie. Als een overdracht van een onderneming in aanmerking komt voor de faciliteiten, dan zijn de belangrijkste fiscale …

Nederland heft terecht over pensioen inwoner Portugal

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017 Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioen uit Nederland. Bij de opbouw in Nederland is dit vrijgesteld geweest cq. zijn de premies in Nederland in aftrek gebracht. De bedoeling is dat het pensioen bij uitkering wordt belast. Het pensioenartikel van het belastingverdrag met Portugal heeft gelijkenissen met het pensioenartikel in het verdrag met België. De …

Onroerend goed in een burgerlijke maatschap: wat zijn de fiscale gevolgen

In Archief by robert

In een Voorafgaande Beslissing van 2 augustus 2017 heeft Vlabel zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen van een burgerlijke maatschap met onroerend goed. De feiten Het gaat om de inbreng door echtgenoten (gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen) van meerdere onroerende goederen (appartement, gezinswoning en enkele percelen grond) in een burgerlijke maatschap. De onroerende …

De nieuwe Erfwet en de mogelijke ‘verklaring tot behoud’ van oude regels

In Archief by robert

Nieuwe erfwet vanaf 1 september 2018 De nieuwe Erfwet treedt pas in werking op 1 september 2018. Het is dus nog even wachten vooraleer we ze effectief moeten toepassen.   Wat met ‘oude’ schenkingen? Zij die onder de oude wet schenkingen deden, vragen zich uiteraard af wat er met die oude schenkingen gaat gebeuren. Vallen ze vanaf 1 september 2018 …

Zomerakkoord regering Michel: hervorming vennootschapsbelasting

In Archief by robert

In het zomerakkoord van de regering Michel is voorzien in een substantiële hervorming van de vennootschapsbelasting. Essentie van deze hervorming is een graduele tariefverlaging voor alle vennootschappen, met extra stimuli voor KMO’s en eenmanszaken. Ter financiering voorziet het akkoord in een uitbreiding van de belastbare basis, waarbij het aantal complexe aftrekposten gereduceerd zal worden. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen op …

Het nieuwe erfrecht: eindelijk baas over je erfenis?

In Archief by robert

De lang verwachte en aangekondigde hervorming van het Belgische erfrecht is een feit. De Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de erfenissen en de giften werd immers gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en zal van toepassing zijn op alle overlijdens na 31/8/2018. Met de voorgenomen hervorming tracht men tegemoet te komen aan de actuele noden van onze …

Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’

In Archief by robert

Zoals eerder vermeld in dit magazine heeft de Vlaamse fiscus besloten om met ingang van 1 juni 2016 de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen of effecten te belasten met erfbelasting bij het overlijden van de schenker, zelfs indien de driejarige wachttermijn is verstreken (“berucht” standpunt 15004 van 21 maart 2016). De erfgenamen kunnen daaraan enkel ontsnappen als zij …

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft met afkoopmogelijkheid

In Archief by robert

Brief Staatssecretaris 1 juli 2016 In Nederland bestaat er de mogelijkheid voor DGA’s om een pensioen bij de eigen vennootschap op te bouwen, het zogenoemde pensioen in eigen beheer. Dit levert een aftrekpost op voor de vennootschap bij de opbouw, terwijl het pensioen pas bij uitkering wordt belast. De vennootschap zelf heeft een pensioenvoorziening op haar balans staan. Dit is …

Belgische beurstaks nu ook van toepassing op beleggingen die in het buitenland worden gehouden

In Archief by robert

Stel u vestigde zich enkele jaren terug in België, maar bleef daarbij in het bezit van een effectenportefeuille aangehouden bij een Nederlandse of andere buitenlandse kredietinstelling. Hoeveel beurtaks bent u verschuldigd indien er transacties worden verricht in deze effectenportefeuille? En wat indien u aandelen houdt van een buitenlandse vennootschap die beleggingen houdt? Tot voor 1 januari 2017 was enkel beurstaks …

AOW in de belastingaangifte, een handleiding

In Archief by robert

De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20. Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden opgenomen. Voor een gehuwde met een volledige …

Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt

In Archief by robert

Een nieuwe wet van 19 juni 2016 wijzigt de waarderingsmethode voor de berekening van de waarde bij omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Bij de omzetting van vruchtgebruik houdt het vruchtgebruik op te bestaan en wordt het omgezet in iets anders, zoals bijvoorbeeld een som geld. Deze som geld komt toe aan de vruchtgebruiker …

Internationale nalatenschappen – opletten met buitenlandse situsgoederen (Rb. Antwerpen 15 april 2016)

In Archief by robert

Door de erfrechtverordening gelden er in de EU sinds medio 2015 uniforme regels om de toepasselijke erfwet aan te duiden. De erfrechtverordening biedt geen echter geen oplossing voor situaties waarin dubbele erfbelasting aan de orde is. Het EU Hof van Justitie oordeelde eerder al dat situaties die aanleiding geven tot dubbele successierechten geen inbreuk vormen op de Europese vrijheden. België …

Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug

In Archief by robert

Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een aanslepende discussie over de al dan niet belastbaarheid op basis van artikel 5 W.Succ. (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) van de onvoorwaardelijke volledige toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen aan één, met naam genoemde echtgenoot, het zogenaamde sterfhuisbeding. Het Hof oordeelt dat wanneer één echtgenoot krachtens een bedongen huwelijksvoordeel …

Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten

In Archief by robert

Sinds begin 2015 zwaait Vlabel de scepter over de Vlaamse erf- en registratiebelasting. Vlabel neemt daarbij soms eigenzinnige en verontrustende standpunten in, zoals de standpunten over de verzekeringsgift en de gesplitste inschrijving. Fiscalisten en professoren fiscaal recht bekritiseren dat Vlabel standpunten inneemt die afwijken van de standpunten van de federale voorganger, de FOD Financiën. Zij hekelen daarbij dat de Vlaamse …

Juridische constructies – fiscus moet een eerdere spontane regularisatie honoreren (Brussel 21 januari 2016)

In Archief by robert

Onlangs oordeelde het Hof van Beroep te Brussel over een betwisting die was ontstaan tussen de fiscus en de belastingplichtige, kort nadat de belastingplichtige was overgegaan tot een spontane regularisatie. De belastingplichtige was oprichter (“settlor”) en begunstigde van een Cayman trust, de trust is op haar beurt aandeelhouder van een Cayman vennootschap. De inkomsten die door de vennootschap werden verkregen …

Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie

In Archief by robert

Het federaal parlement zou zich normaal eind juni buigen over de goedkeuring van de nieuwe regeling. Leden van oppositiepartijen dienden echter in het parlement massaal nieuwe amendementen in met als doel om het wetsontwerp opnieuw te verwijzen naar de Raad van State. Zij menen dat een nieuw grondig advies noodzakelijk is omdat de ontwerptekst inbreuk zou maken op bevoegdheidsverdelende regels …

Fiscaal regime van AOW in België: onduidelijkheid troef

In Archief by robert

Er wonen in België heel wat belastingplichtigen die een Nederlandse AOW-uitkering genieten. De AOW-uitkering wordt algemeen omschreven als een basispensioen dat op grond van de Algemene Ouderdomswet dd. 31 mei 1956 wordt uitgekeerd aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. België Op grond van artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Nederland is de heffingsbevoegdheid ten aanzien van …

Fictief loon bijna nergens meer mogelijk?

In Archief by robert

Conclusie A-G, 28 april 2016 Nederland kent een wettelijke regeling die een DGA (directeur-groot aandeelhouder, aandeelhouder van ten minste 5% in een vennootschap) verplicht om een loon op te nemen van minimaal € 44.000 (2016). Eén van de redenen voor deze verplichting is om ervoor te zorgen dat een DGA niet de mogelijkheid heeft om belastingheffing uit te stellen indien …

Ook in 2011 is box 3 nog niet in strijd met recht op eigendom

In Archief by robert

Hoge Raad 10 juni 2016 In 2015 heeft de Hoge Raad recht gesproken over box 3, het forfaitaire inkomen uit sparen en beleggen. Waar het daarbij met name over ging, was het punt dat in box 3 wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% over het vermogen. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen 30%, waardoor effectief jaarlijks 1,2% van …

Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek

In Archief by robert

De saga van de belastbaarheid van de AOW-uitkeringen in België is bijna, er lopen nog enige procedures, ten einde. Klacht ontvankelijk In de situatie van Wim Harkx heeft het Hof van Cassatie op 4 februari 2016 een oordeel geveld. Thans is deze zaak onder andere door het Nederlands-Belgisch-Centrum ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie heeft de klacht …

AOW en Personenbelasting

In Archief by robert

Nu bij de administratie (tot nu toe) en bij de rechtspraak van België het gehele traject over het bovengenoemd onderwerp door mij is afgelegd, lijkt het me interessant te kijken naar de motiveringen van de administratie en van de rechtspraak waarom men mijn verzoek en dat van anderen om geen personenbelasting over mijn/onze AOW-inkomen te heffen afwijst. In mijn opleiding …

Nieuw arrest van het Hof van Cassatie inzake de A.O.W.-uitkering

In Archief by robert

In een arrest van 5 mei 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. (Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0119.N) De feiten De heer S. woonde tot 1974 in Nederland, met een onderbreking van najaar 1966 …

Het aantrekkelijk belastingregime in België voor aanvullende pensioenen

In Archief by robert

België kent eigenlijk een zeer aantrekkelijk belastingregime inzake aanvullende pensioenen. Sedert midden jaren ’80 geldt België als belastingparadijs voor gepensioneerde Nederbelgen. Wat houdt dit aantrekkelijke belastingregime juist in? Ik denk dat ik dan moet beginnen met iets uit te leggen over ons nationale Belgische fiscale pensioenstelsel. België heeft al jarenlang een zeer aantrekkelijk fiscaal pensioenstelsel. Dat bestaat eigenlijk uit twee …

De impact van Brexit op de Vlaamse erfbelasting

In Archief by robert

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de UK de EU zal verlaten. Daarbij is het niet zeker of de UK op termijn deel blijft uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Tot nu toe blijft alles bij het oude. In de hypothese dat de UK geen deel meer zou uitmaken van de EER, zal dit wel gevolgen hebben voor een aantal …

Vlabel spreekt zich uit over het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last

In Archief by robert

In een eerdere editie van dit magazine was te lezen dat de federale rulingsdienst in 2013 het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last (ook bekend als de Casmanclausule) als fiscaal misbruik bestempelde. Bijgevolg weigerde ze het bestaan van de last te erkennen en werd de overbedeling beschouwd als fictief legaat wat successieheffing tot gevolg had. Deze zienswijze was voor ernstige kritiek vatbaar. Voor …

Vlabel en het Nederlandse erfrecht: een moeilijk huwelijk

In Archief by robert

Vlabel publiceerde onlangs een standpunt wat betreft de toepassing van de erfbelasting bij de Nederlandse wettelijke verdeling en bij Nederlandse testamenten die een ouderlijke boedelverdeling bevatten. Talrijke oude Nederlandse testamenten bevatten dergelijke ouderlijke boedelverdeling. Sedert de inwerkingtreding van de EU erfrechtverordening kan de Nederbelg ook opteren voor de toepassing van de Nederlandse wettelijke verdeling via een volwaardige rechtskeuze. Het nieuwe …

Vlabel spreekt zich uit over de Liechtensteinse Stiftung

In Archief by robert

Voor het eerst sinds de overdracht van de schenk- en erfbelasting naar het Vlaamse niveau, heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) zich uitgesproken over de fiscale behandeling van de Liechtensteinse Stiftung. Vlabel lijkt te breken met het gunstige standpunt dat sinds een aantal jaren wordt ingenomen door de federale rulingdienst (Vlaamse Voorafgaande Beslissing nr. 16025 van 27 juni 2016). Concreet …

Nieuwe circulaire over de aangifte van Franse tweede verblijven

In Archief by robert

(Circulaire AAFisc Nr. 22/2016, nr. Ci.704.681 van 29 juni 2016) Belgische inwoners zijn verplicht hun wereldwijd inkomen aan te geven in de belastingaangifte. Op grond van het Belgisch-Franse dubbelbelastingverdrag zijn de inkomsten van onroerende goederen enkel belastbaar in de liggingsstaat. Nochtans dient in de aangifte personenbelasting de huurwaarde aangegeven te worden van het Frans onroerend goed. Deze huurwaarde wordt in …

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) werkt niet in combinatie met wetsfictie

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 april 2016 De BOR geeft een grote korting op de te betalen schenk- of erfbelasting bij de schenking of vererving van een materiële onderneming. Deze korting bestaat uit een vrijstelling tot een waarde van € 1.060.298. Hetgeen de onderneming waard is boven deze € 1.060.298 wordt op het meerdere nog een korting toegepast van 83%. De overgang …

Antwoorden op regeling voor nettopensioen in internationale situaties

In Archief by robert

Kamerstukken II 2015/16, 32043, nr. 329 Het opbouwen van een pensioen in Nederland gaat in het algemeen volgens de volgende hoofdregel: de pensioenpremies die worden betaald aan de pensioenverzekering/ het pensioenfonds zijn niet belast met inkomstenbelasting (in box 1). Ook de waarde van het pensioen wordt, tijdens de opbouw, niet belast in box 3 (de vermogensrendementsheffing). Tijdens de opbouw is …

Aanpassingen Nederlandse autobelastingen ingevoerd

In Archief by robert

Wet van 6 juli 2016, Stb 2016,275 De veranderingen in de Nederlandse autobelastingen over de periode 2017-2020 zijn vastgelegd in wetgeving. Deze aanpassingen volgen uit de Autobrief II uit 2015. In Nederland zijn meer milieuvriendelijke auto’s de laatste jaren sterk gestimuleerd. Daardoor rijden er in Nederland bijvoorbeeld veel hybride auto’s rond. De belangrijkste aanpassing zit in de bijtellingspercentages voor de …

Fiscaal regime van AOW in België

In Archief by robert

Over de fiscale behandeling van de AOW-uitkering in België bestaat al geruime tijd ophef. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Om de discussie goed te begrijpen die op dit moment in België bestaat omtrent het fiscale regime van AOW moeten we eigenlijk eerst gaan wijzen op het verschil in concept dat ten grondslag ligt aan de opbouw van …

Begroting 2017 : de minister onthult ambitieuze plannen

In Archief by robert

Recent onthulde de minister van Financiën een ambitieus plan om de Belgische vennootschapsbelasting te verlagen van 33,99% naar 20%. De minister wil mee op de kar springen van een internationale tendens van dalende tarieven. De minister wil ook de deelnemingsvrijstelling voor vennootschappen verruimen tot 100% (naar Nederlands voorbeeld). De invoering van dit verlaagde tarief dient budgetneutraal te gebeuren. Een substantiële …

Hof van Cassatie in Belgie over het belasten van de AOW-uitkering in België

In Archief by robert

AOW in de belastingaangifte: een handleiding (17-6-2017) De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20. Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden …

Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt

In Archief by robert

Een nieuwe wet van 19 juni 2016 wijzigt de waarderingsmethode voor de berekening van de waarde bij omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Bij de omzetting van vruchtgebruik houdt het vruchtgebruik op te bestaan en wordt het omgezet in iets anders, zoals bijvoorbeeld een som geld. Deze som geld komt toe aan de vruchtgebruiker …

Internationale nalatenschappen – opletten met buitenlandse situsgoederen (Rb. Antwerpen 15 april 2016)

In Archief by robert

Door de erfrechtverordening gelden er in de EU sinds medio 2015 uniforme regels om de toepasselijke erfwet aan te duiden. De erfrechtverordening biedt geen echter geen oplossing voor situaties waarin dubbele erfbelasting aan de orde is. Het EU Hof van Justitie oordeelde eerder al dat situaties die aanleiding geven tot dubbele successierechten geen inbreuk vormen op de Europese vrijheden. België …

Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug

In Archief by robert

Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een aanslepende discussie over de al dan niet belastbaarheid op basis van artikel 5 W.Succ. (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) van de onvoorwaardelijke volledige toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen aan één, met naam genoemde echtgenoot, het zogenaamde sterfhuisbeding. Het Hof oordeelt dat wanneer één echtgenoot krachtens een bedongen huwelijksvoordeel …

Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’

In Archief by robert

Zoals eerder vermeld in dit magazine heeft de Vlaamse fiscus besloten om met ingang van 1 juni 2016 de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen of effecten te belasten met erfbelasting bij het overlijden van de schenker, zelfs indien de driejarige wachttermijn is verstreken (“berucht” standpunt 15004 van 21 maart 2016). De erfgenamen kunnen daaraan enkel ontsnappen als zij …

Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten

In Archief by robert

Sinds begin 2015 zwaait Vlabel de scepter over de Vlaamse erf- en registratiebelasting. Vlabel neemt daarbij soms eigenzinnige en verontrustende standpunten in, zoals de standpunten over de verzekeringsgift en de gesplitste inschrijving. Fiscalisten en professoren fiscaal recht bekritiseren dat Vlabel standpunten inneemt die afwijken van de standpunten van de federale voorganger, de FOD Financiën. Zij hekelen daarbij dat de Vlaamse …

Juridische constructies – fiscus moet een eerdere spontane regularisatie honoreren (Brussel 21 januari 2016)

In Archief by robert

Onlangs oordeelde het Hof van Beroep te Brussel over een betwisting die was ontstaan tussen de fiscus en de belastingplichtige, kort nadat de belastingplichtige was overgegaan tot een spontane regularisatie. De belastingplichtige was oprichter (“settlor”) en begunstigde van een Cayman trust, de trust is op haar beurt aandeelhouder van een Cayman vennootschap. De inkomsten die door de vennootschap werden verkregen …

Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie

In Archief by robert

Het federaal parlement zou zich normaal eind juni buigen over de goedkeuring van de nieuwe regeling. Leden van oppositiepartijen dienden echter in het parlement massaal nieuwe amendementen in met als doel om het wetsontwerp opnieuw te verwijzen naar de Raad van State. Zij menen dat een nieuw grondig advies noodzakelijk is omdat de ontwerptekst inbreuk zou maken op bevoegdheidsverdelende regels …

Fiscaal regime van AOW in België: onduidelijkheid troef

In Archief by robert

Er wonen in België heel wat belastingplichtigen die een Nederlandse AOW-uitkering genieten. De AOW-uitkering wordt algemeen omschreven als een basispensioen dat op grond van de Algemene Ouderdomswet dd. 31 mei 1956 wordt uitgekeerd aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. België Op grond van artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Nederland is de heffingsbevoegdheid ten aanzien van …