Brief van Nederlandse belastingdienst aan gepensioneerden in België

In Archief by robert

In het belastingverdrag ter voorkoming van betaling van dubbele belastingen tussen Nederland en België is bepaald dat het heffingsrecht over pensioenen toekomen aan de woonstaat, België. Hierop is een uitzondering van toepassing waardoor alsnog heffingsrecht aan Nederland toekomt. Een paar jaar terug hebben Nederland en België afgesproken dat België Nederland hierover zou informeren. U herinnert zich wellicht nog het akkoord …

Hoe moet dat binnenkort met thuiswerk voor grenswerkers?

In Archief by robert

Moet het nog gezegd? De coronacrisis heeft heel wat aanpassingen gevergd van iedereen. Niet in het minst van de grensarbeiders. We spreken over ongeveer 90.000 grenswerkers in de Benelux. Werken in Nederland en wonen in België, betekent in principe dat je belasting in Nederland betaalt in plaats van in België. En andersom. Maar wat indien je thuis moet blijven werken …

Tweede Kamerverkiezingen 2021: 17 maart of uitgesteld?

In Archief by robert

Breng je stem uit In principe zijn op woensdag 17 maart 2021 de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook vanuit het buitenland kan je stemmen. Als je al geregistreerd staat als kiezer buiten Nederland, dan heb je al automatisch informatie en documenten ontvangen die je nodig hebt om te kunnen stemmen. Je hoeft daar niets te doen. Je moet al …

Wijzigingen inzake Vlaamse erf- en schenkbelasting

In Archief, Interesting by robert

De Vlaamse Regering neemt zich voor om met ingang van 1 juli 2021 een aantal significante fiscale hervormingen door te voeren. Concreet zal het ‘duolegaat’ worden afgeschaft, wordt het schenken of legateren aan goede doelen belastingvrij, wordt de ‘vriendenerfenis’ ingevoerd en wordt mogelijk de zogenaamde verdachte periode verlengd van drie naar vier jaar. Zoals eerder werd aangekondigd in haar regeerakkoord, …

Nederland wil andere verdeling belastingheffing bij thuiswerken

In Archief by robert

Brief Staatsecretaris van Financiën, 15 september 2020 Werknemers en ondernemers werken steeds vaker vanuit huis: een trend die door Corona versneld is geworden. Dit heeft er ook voor gezorgd dat maatregelen moesten worden genomen voor de verdeling van de belastingheffing en voor de sociale zekerheid. In de verhouding tussen Nederland en België betaal je in de meeste gevallen belasting in …

Prinsjesdag: de Belastingplannen voor 2021

In Archief by robert

Er worden geen hele grote veranderingen voorgesteld voor 2021. Toch zijn er een aantal opvallende zaken. In de eerste plaats komt er een aanpassing in Box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Het heffingvrije vermogen wordt namelijk verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Gehuwden en partners kunnen dus een beroep doen op een vrijstelling van in totaal € …

Wel of geen dividendbelasting bij uitkering vanuit Nederland naar België

In Archief by robert

Rechtbank Noord-Holland, 26 juni 2020 Tot een paar jaar geleden was het niet heel ingewikkeld: als een reguliere Nederlandse BV dividend uitkeerde aan haar Belgische reguliere moedermaatschappij, dan kon dat vanuit Nederland zonder inhouding van dividendbelasting. En omgekeerd, als een Belgische dochter dividend uitkeerde aan de Nederlandse moeder dan kon dat onbelast onder de deelnemingsvrijstelling in Nederland. In 2018 is …

Kabinet wil nog steeds geen Tozo voor buitenlandse ondernemers

In Archief by robert

In het kader van de Corona-maatregelen kunnen Nederlandse ondernemers onder meer een beroep doen op de Tozo. Die bestaat uit twee delen: enerzijds de mogelijkheid tot een lening en aan de andere kant een uitkering voor inkomensondersteuning. Omdat Nederland het uitkeringsdeel ziet als een bijstandsuitkering, kunnen alleen personen die in Nederland wonen er een beroep op doen. Personen die in …

Voordelen kwalificerende buitenlandse belastingplicht niet voor iedereen

In Archief by robert

Hof Den Bosch, 2 juli 2020 Een inwoner van Marokko maakt altijd gebruik van de oude Nederlandse keuzeregeling. Daardoor had ze recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Ook al is Marokko geen EU-land, de keuzeregeling kon worden toegepast, omdat die ook openstond voor landen waarmee Nederland een dubbelbelastingverdrag was overeen gekomen op grond waarvan de landen onderling gegevens kunnen …

Aanpak Edelweissroute blijft tweemaal overeind

In Archief, Interesting by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2020 en Hof Den Bosch, 2 juli 2020 De zogenoemde Edelweissroute hield eenvoudig gezegd het volgende in. Een Nederlandse erflater had zwart vermogen in het buitenland (bijvoorbeeld Zwitserland). De erfgenamen wachten vervolgens minimaal twaalf jaar alvorens ze dit vermogen melden bij de Nederlandse belastingdienst. Door het verlopen van twaalf jaar kon Nederland geen erfbelasting meer heffen …

Vennootschap en DGA in het buitenland en toch Nederlandse belastingheffing

In Archief by robert

Hof Den Haag, 24 juni 2020 Grensoverschrijdende situaties kunnen heel ingewikkeld zijn, en de gevolgen zijn soms ook niet wat je in eerste instantie zou verwachten. Een heel goed voorbeeld is deze situatie.Een Nederlandse vennootschap wordt verplaatst naar Malta en haar DGA verhuist naar Zwitserland. De vennootschap behaalt inkomsten en de vennootschap keert in 2011 en in 2012 dividend uit …

Box 3: Never ending story?

In Archief by robert

De rechtszaken over Box 3 lopen nog steeds door. Rechters houden daarbij de Box 3-belasting nog steeds overeind. Een belangrijk probleem van Box 3 blijft dat spaargeld op dit moment nauwelijks iets oplevert, terwijl er wel belasting moet worden betaald over een (flink) hoger forfaitair inkomen. Daardoor kan al het spaarinkomen (en zelfs meer) opgaan aan belastingheffing.De Staatsecretaris van Financiën …

Verlenging regeling grensarbeiders tot einde van dit jaar

In Archief by robert

Vanwege de Coronacrisis werken veel mensen (deels) thuis. Thuiswerken leidt vaak tot het betalen van belasting over je loon in je woonland in plaats van in je oude werkland. De normale regels uit het Belastingverdrag tussen Nederland en België regelen dit. Door (verplicht) thuis te werken, kan het heffingsrecht over je loon dus overgaan naar je woonland. Dit kan allerlei …

Wetsvoorstel grote leningen bij de eigen vennootschap (excessief lenen) uitgebracht

In Archief by robert

Er was al aangekondigd dat Nederland iets wilde gaan doen aan Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die grote sommen geld opnemen bij hun BV. In plaats van dit geld op te nemen als loon (belast in Box 1) of als dividend (belast in Box 2), kiezen deze DGA’s ervoor om het geld op te nemen als lening zodat ze over de opname nog …

Schenkingen voor buitenlandse notaris vanaf 1 december 2020 belastbaar

In Archief by robert

Recent werd bij het Belgische parlement een wetsvoorstel ingediend om schenkingen van roerende goederen voor een buitenlandse notaris verplicht registreerbaar te maken. Daarmee komt een einde aan een praktijk die 200 jaar werd toegelaten. De registratie bij de fiscale administratie heeft immers als gevolg dat er schenkbelasting verschuldigd is, waardoor het belastingvrij schenken voor buitenlandse notaris binnenkort verleden tijd is. …

Verhuizen naar België beter dan verhuizen naar de VAE?

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 maart 2020 Een man is bestuurder van een vennootschap en houdt ook alle (certificaten van) aandelen in die vennootschap. De man neemt zeer aanzienlijke bedragen aan gelden op uit de vennootschap als lening en in rekening-courant. Vervolgens verhuist de mand in 2013 naar België. Het jaar daarop, in 2014, verhuist hij naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). …

DGA niet woonachtig in Zwitserland

In Archief by robert

Rechtbank Gelderland, 10 maart 2020 Bij het innemen van een standpunt over de (fiscale) woonplaats blijven de feiten heel belangrijk. De inschrijving in het bevolkingsregister is een aanwijzing van de woonplaats, maar is zeker niet bepalend. In deze zaak nam een directeur groot-aandeelhouder (DGA) het standpunt in dat hij was verhuisd naar Zwitserland. Uit de feiten blijkt echter dat hij …

Nederland wel heffingsrecht over laag belast pensioen

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2019 In een andere zaak bij dezelfde Rechtbank loopt het anders af. Hier wordt er in België een pensioen in eigen beheer ontvangen vanuit Nederland. De belastingplichtige geeft dit pensioeninkomen in Nederland aan en vraagt en krijgt een vrijstelling. De Nederlandse belastingdienst komt er vervolgens achter dat dit pensioen in België wordt aangegeven als forfaitair belast …

Nederland kan niet heffen over laag belast pensioen

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 maart 2020 Onder het belastingverdrag met België mag België normaal gesproken heffen bij inwoners die pensioenen ontvangen uit Nederland. Op het moment dat een pensioen in Nederland fiscaal gefaciliteerd is opgebouwd, het pensioen in België laag of niet wordt belast en het totaal van dergelijke pensioen op jaarbasis meer bedraagt dan € 25.000, dan mag Nederland ook …

Is 89,8% voldoende voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht?

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 december 2019 De kwalificerende buitenlandse belastingplicht is natuurlijk vooral bekend van de mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek voor niet-inwoners van Nederland als onder meer 90% of meer van het inkomen in Nederland wordt belast. Daarnaast zijn er voor hen ook een aantal andere aftrekposten mogelijk, waaronder de aftrek van betaalde partneralimentatie. In dit geval woonde de man in Spanje …

Kruisje Trust niet zetten kan een verkeerde aangifte betekenen

In Archief by robert

Hof Den Haag, 1 april 2020 In de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting is een vraag opgenomen of er sprake is van betrokkenheid bij een Trust of een ander doelvermogen. Als dat zo is dan moet een kruisje in de aangifte worden gezet.In deze zaak was de belanghebbende betrokken bij een Panamese Foundation. Die kwalificeert als een doelvermogen en daarom had de …

Arbeidsongeschiktheidspensioen onder Belastingverdrag

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 maart 2020 Een inwoner van Frankrijk ontvangt AOW en twee uitkeringen van het ABP: een arbeidsongeschiktheidspensioen en een nabestaandenpensioen. De vraag is welk land over het ABP-pensioen mag heffen: Nederland of Frankrijk. Vaak zijn uitkeringen van het ABP ambtenarenpensioenen. Voor dergelijke pensioenen geldt niet de hoofdregel (belast in het woonland) uit het Verdrag met Frankrijk, maar een …

Sluit privaat vastgoed in de familiale vennootschap het fiscaal gunstregime dan toch niet uit?

In Archief by robert

In het Vlaamse Gewest kunnen de aandelen van een familiebedrijf onder bepaalde voorwaarden geschonken worden met vrijstelling van schenkbelasting of vererven aan een vlak tarief van 3% of 7% erfbelasting. Bij de beoordeling van de toepassingscriteria van dit fiscale gunstregime heeft de Vlaamse Belastingdienst zich in het verleden echter steevast streng opgesteld indien er privaat vastgoed aanwezig is in het …

Nederland mag blijven heffen over naar Malta verhuisde vennootschap

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 13 maart 2020 Op het moment dat een vennootschap naar Nederlands recht is opgericht, mag er naar Nederlands recht altijd over de winsten van die vennootschap geheven worden. Zelfs als die vennootschap wordt verplaatst naar het buitenland, dan kan Nederland blijven heffen en kan Nederland de vennootschap fiscaal blijven volgen.Meestal wordt het ingewikkeld om vanuit het buitenland nog …

Ook gebruikelijk loon bij net opgerichte vennootschap met lage omzet

In Archief by robert

Hoge Raad, 24 april 2020 Op het moment dat een DGA werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap dan wordt hij geacht een gebruikelijk loon aan zichzelf. Dit gebruikelijk loon bedraagt ten minste € 46.000 (2020). Als dat hoger is, moet worden uitgegaan van 75% van de best betaalde werknemer of van het loon van een vergelijkbare dienstbetrekking. € 46.000 is dus …

Kwalificerende buitenlands belastingplichtige kan slechts de helft van de hypotheekrente aftrekken

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 december 2019 Het vervallen van de oude keuzeregeling en de introductie van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht is voor velen een achteruitgang geweest. Met name de eis dat -om recht te kunnen hebben op Nederlandse aftrekposten (hypotheekrenteaftrek)- ten minste 90% van het totale inkomen belast moet zijn in Nederland, blijkt in de praktijk regelmatig een lastige hobbel te …

Hypotheekrenteaftrek en Corona

In Archief by robert

De voorwaarden van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek zijn de laatste jaren telkens strenger geworden. Sinds 2013 geldt voor nieuwe eigen woningleningen dat die in beginsel in 30 jaar (ten minste annuïtair) moeten worden afgelost. Als er niet aan deze aflossingseis wordt voldaan, dan kan het recht op hypotheekrenteaftrek komen te vervallen.Tijdens de crisis zullen een aantal eigen woningbezitters in de problemen …

Fiscale Coronareserve

In Archief by robert

Een nieuwe aangekondigde mogelijk is om in de vennootschapsbelasting gebruik te maken van een Coronareserve. Deze regeling is dus vooral op BV’s en NV’s gericht. Voor veel ondernemingen zal 2020 tot een verlies leiden. Dit verlies kan in beginsel worden verrekend met de winsten uit 2019. Omdat er pas in de loop van 2021 aangifte over 2020 zal worden gedaan, …

Gebruikelijk loon omlaag tijdens Corona

In Archief by robert

In Nederland is het heel gebruikelijk dat iemand gaat ondernemen met tussenkomst van zijn eigen BV. Hij wordt dan de directeur en de enig aandeelhouder van de BV. In een dergelijk geval, waarbij hij ten minste een 5%-belang heeft in een eigen vennootschap, is de aandeelhouder-bestuurder (de DGA) volgens Nederlands belastingrecht verplicht zichzelf een gebruikelijk loon uit te betalen van …

Nieuwe oplossingen en openstaande problemen in crisistijd (2)

In Archief by robert

Als er ooit zaken snel kunnen veranderen, dan is het nu. Op veel vragen die er vorige maand waren, is er inmiddels een antwoord. Er is daarbij zoveel informatie dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In dit opvolgende interview wordt er een overzicht gegeven van wat er mogelijk is en waar je precies moet zijn. …

Corona, grenswerkers, ondernemer, ZZP, Tozo, TOGS, …

In Archief by robert

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) vandaag aan de Tweede Kamer. …

Aanvraag voor prestatie ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voor zelfstandigen, die in Duitsland resp. België wonen en in Nederland sociaal verzekerd zijn.

In Archief by robert

Ik doe hierbij beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en vraag de door deze regeling in het leven geroepen prestatie aan. Ik ben een zelfstandige die, ten behoeve van mijn VOF enz. gevestigd in Nederland zelfstandige activiteiten uitoefent in Nederland. Mijn woonplaats is …. (België/Duitsland).  Er wordt gesteld dat men om in aanmerking te komen in Nederland wonen. …

Reactie Staatssecretaris Van Ark op verslag schriftelijk overleg Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

In Archief by robert

0 De leden van de VVD-fractie vragen om signalen van zelfstandigen zonder personeel en zzp-organisaties over ervaren knelpunten constant te betrekken bij de uitvoering en verbetering van deze regeling en dat voortvarend te blijven doen.Ik onderschrijf het belang dat de VVD-fractie hecht aan goede betrokkenheid van vertegenwoordigers van ondernemingsorganisaties bij de uitvoering en uitwerking van de regeling en hun signalen …

Overeenkomst België-Nederland, heffingsbevoegdheid grensoverschrijdend telewerken omwille van COVID 19

In Archief by robert

Zonder uitzondering zijn het voor iedereen onzekere tijden. Verreweg het belangrijkste is de zorg voor de eigen gezondheid en voor de gezondheid van je naasten. Maar de zorgen gaan verder. De Corona-crisis heeft veel gevolgen, onder andere voor de economie en daarmee ook voor zelfstandigen en voor werknemers. De overheden in de Europese landen proberen er alles aan te doen …

Dividend is ook in Nederland belast inkomen voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 17 oktober 2019 Medio vorig jaar hebben wij in dit blad geschreven dat de Rechtbank in Breda een interessante uitspraak had gedaan voor Nederbelgen. De inspecteur is tegen die uitspraak in beroep gegaan, maar ook bij het Hof krijgt de belastingplichtige gelijk.Het gaat in deze zaak om de vraag wat bij het in Nederland belaste inkomen hoort voor …

Overbruggingsuitkering beroepsvoetballer is lijfrente volgens belastingverdrag

In Archief by robert

Rechtbank Gelderland, 21 januari 2020 Profvoetballers kunnen uiteraard niet doorspelen tot hun AOW-leeftijd. Daarom hebben zij de mogelijkheid om een deel van hun inkomen af te storten in een speciaal fonds: Het Contractspelersfonds voor profvoetballers. Na hun voetbalcarrière kunnen ze bij dit fonds een overbruggingsuitkering ontvangen, waarmee zij in hun inkomen kunnen voorzien. Dit inkomen wordt pas belast op het …

De aanpassingen in Box 3

In Archief by robert

De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat hij voor het mei-reces in zal gaan op zijn plannen zijn met Box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Eerder was er al een plan toegelicht over aanpassingen die per 2022 zouden worden ingevoerd. Enkele opvallende zaken daarbij waren een veel lagere belastingheffing over spaargeld en een (per saldo) hogere heffing …

Oppassen bij kwalificerende buitenlandse belastingplicht!

In Archief by robert

Personen die niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland belasting moeten betalen, kunnen onder voorwaarden bij de Nederlandse heffing alle voordelen toegekend krijgen die een inwoner van Nederland ook heeft. De belangrijkste voorwaarde die Nederland daarbij stelt is dat (in de meeste gevallen) ten minste 90% van het inkomen belast moet worden in Nederland. Deze regeling wordt de kwalificerende …

Coronamaatregelen tot en met 31 maart 2020

In Archief by robert

Uitstel van betaling Ondernemers kunnen voor drie maanden uitstel van betaling krijgen voor de omzetbelasting, de loonheffingen, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (dit lijstje is onlangs uitgebreid met minder bekende heffingen als kansspelbelasting, accijnzen, verhuurderheffing etc.). Hiervoor gelden in beginsel geen voorwaarden, maar er moet wel schriftelijk om worden gevraagd. Zoals het er nu uitziet, zal er voor een langer …

Over de grens ondernemen en werken in crisistijd (1)

In Archief by robert

Zonder uitzondering zijn het voor iedereen onzekere tijden. Verreweg het belangrijkste is de zorg voor de eigen gezondheid en voor de gezondheid van je naasten. Maar de zorgen gaan verder. De Corona-crisis heeft veel gevolgen, onder andere voor de economie en daarmee ook voor zelfstandigen en voor werknemers. De overheden in de Europese landen proberen er alles aan te doen …

Over de grens ondernemen en werken in Corona-tijd : sociale zekerheid, loonbelasting, hypotheekrenteaftrek, grensarbeiders, zaakvoerders en zelfstandigen

In Archief by robert

Zonder uitzondering zijn het voor iedereen onzekere tijden. Verreweg het belangrijkste is de zorg voor de eigen gezondheid en voor de gezondheid van je naasten. Maar de zorgen gaan verder. De Corona-crisis heeft veel gevolgen, onder andere voor de economie en daarmee ook voor zelfstandigen en voor werknemers. De overheden in de Europese landen proberen er alles aan te doen …

Telewerken: mag België heffen?

In Archief by robert

Regime grensarbeiders inzake Coronavirus Het toegenomen gebruik van telewerken als gevolg van het coronavirus wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in te dammen en de volksgezondheid te beschermen, heeft de Belgische federale regering, naar voorbeeld van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), sociale afstandsmaatregelen genomen, waaronder het …

Conclusie A-G over Belgische pensioenregeling

In Archief by robert

Conclusie A-G Niessen, 20 december 2019 In deze zaak werkte een Belgische inwoner in België. Het concern waar hij werkt stelt hem vervolgens tewerk in Nederland bij de Nederlandse afdeling van het concern. Hij blijft ondertussen wonen in België en hij blijft deelnemen aan de Belgische pensioenregeling. Het bijzondere aan Belgische pensioenregelingen -vanuit Nederland bezien- is dat het in België …

EC vraagt Nederland strenge pensioenregels aan te passen

In Archief by robert

EG-C 27 november 2019 Iemand die in Nederland pensioen opbouwt, betaalt hier tijdens de opbouw in principe geen belasting over. De pensioenpremies die worden betaald aan het pensioenfonds of aan de pensioenverzekeraar blijven onbelast (of zijn aftrekbaar van het inkomen) en het pensioenkapitaal behoort niet tot het belastbare vermogen in box 3. Pas op het moment dat het pensioen wordt …

Advocaat-Generaal geeft een toelichting op (fiscaal) wonen in Nederland

In Archief by robert

Conclusie A-G Niessen, 17 december 2019 Artikel 4 van de Nederlandse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat naar de omstandigheden wordt beoordeeld waar iemand woont. Dit artikel is van belang voor allerlei andere wetten, waaronder de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Op grond van je woonplaats wordt namelijk bepaald waar je in hoofdregel belasting moet betalen. Op grond van dit artikel …

Geen aftrek ziektekosten in Nederland bij voldoende inkomen in woonland

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2019 Soortgelijke problematiek was aan de orde in deze zaak. Een inwoner van Frankrijk ontving lijfrente en pensioeninkomen van in totaal bijna € 64.000. Hij gaf daarvan in Nederland € 28.241 aan voor de inkomstenbelasting en hij wilde daartegenover ook aftrek van ziektekosten in Nederland hebben. In deze situatie werd er niet voldaan aan de eisen …

Slechts voor de helft hypotheekrenteaftrek bij in België werkende echtgenote

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 september 2019 Onder de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht kan een niet-inwoner -onder voorwaarden- toch in Nederland aftrekposten genieten als ten minste 90% van zijn inkomen in Nederland wordt belast. Deze belastingplichtige woonde in België en werkte in Nederland en hij voldeed aan de voorwaarden. Zijn echtgenote werkte ook, maar in België. De man verdient net …

Het verblijvingsbeding voor onverdeelde eigen goederen: interessant alternatief ter bescherming van de langstlevende

In Archief, Interesting by robert

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bevestigt uitdrukkelijk dat bepaalde clausules in een huwelijkscontract ter regeling van een onverdeeldheid tussen echtgenoten die gehuwd zijn met scheiding van goederen een huwelijksvoordeel kunnen vormen. In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich voor het eerst uitgesproken over een ‘verblijvingsbeding’ met betrekking tot onverdeelde goederen in een stelsel van scheiding van goederen. En dat …

Inkomens- en vermogensgegevens mogen worden opgevraagd bij woonplaatsonderzoek

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 26 september 2019 Je betaalt in hoofdregel belasting in het land waar je woont. Als je inkomen ontvangt van buiten het woonland, dan kan het inkomen soms (ook) belastbaar zijn in het bronland. Vaak regelt een belastingverdrag welk land mag heffen of hoe de heffingsrechten exact verdeeld zijn. In de Nederlandse nationale belastingwet wordt een verschil gemaakt tussen …