Gelding arrest Miethe door nieuwe verordening. Kan slechts het woonland of evenzeer nog het werkland de werkloosheidsuitkering uitbetalen?

In Archief by robert

Vanaf 1 mei 2010 is de nieuwe Verordening (EG) nr. 883/2004 in werking getreden. Deze verordening vervangt de Verordening (EEG) nr. 1408/71. De vraag luidt nu of “het arrest Miethe” gelding blijft houden onder de nieuwe Verordening. Hoofdregel Op het moment dat iemand in België woonachtig is, maar in Nederland werkt, wordt er gesproken van een grensarbeider. Wat zijn de …

Boekbespreking :Gemakkelijk middel tot invordering van onbetwiste geldelijke schuldvorderingen. Het Europees betalingsbevel.

In Archief by robert

Het Europees betalingsbevel (hierna EBB) is een nieuw invorderingsinstrument ingevoerd in de nationale wetgeving van de EU lidstaten bij wijze van de Verordening nr. 1896/2006. Het EBB kwam tot stand als antwoord van Europa op de betalingsachterstanden binnen het bedrijfsleven en gebrek aan efficiëntie in het kader van nationale procedures. Het concept van het Europees betalingsbevel dateert reeds uit de …

Voorlichtingsavond donateurs AOW-procedure . AOW-cassatie arrest

In Archief by robert

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft geoordeeld dat de AOW-uitkering niet als een Belgische pensioen is aan te merken daar het geen enkel verband houdt met een vroegere beroepswerkzaamheid, waardoor de uitkering niet belast kan worden met Belgische Personenbelasting. De belastingadministratie is in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft besloten dat het Hof van Beroep te Gent de …

Arrest Vanderheijden, claim aftrek eigen woning (1990-2000)

In Archief by robert

In 1991 voerde Kantoor van Limpt een procedure over de aftrek van de hypotheekrente van een in België woonachtige Nederlandse ambtenaar, nog vóór het verdrag van Maastricht geëffectueerd was. De Belastingdienst was destijds van mening, dat de ambtenarenwetgeving uitsluitend van toepassing was voor medewerkers van ambassades, consulaten, NAVO, EU, VN, etc. In deze procedure kreeg het kantoor toen gelijk op …

Nieuwe Europese wetgeving met ingrijpende gevolgen voor grensoverschrijdende arbeid !

In Archief by robert

Europese regels bepalen in welk land u sociaal verzekerd bent. De huidige soms complexe regels stammen reeds uit 1971. Per 1 mei 2010 worden deze regels uit 1971 vervangen. De nieuwe regels kunnen echter grote financiële gevolgen voor u hebben. Hierna ga ik in op enkele belangrijke regels en worden veel voorkomende situaties behandeld. Grensoverschrijdend werken in loondienst Hoofdregel is …