Voorlichtingsavond donateurs AOW-procedure . AOW-cassatie arrest

In Archief by robert

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft geoordeeld dat de AOW-uitkering niet als een Belgische pensioen is aan te merken daar het geen enkel verband houdt met een vroegere beroepswerkzaamheid, waardoor de uitkering niet belast kan worden met Belgische Personenbelasting. De belastingadministratie is in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft besloten dat het Hof van Beroep te Gent de uitleg van de Nederlandse wet beter dient weer te geven daar het Hof van beroep te Antwerpen dit niet volledig juist heeft gedaan door geen aandacht te besteden aan de inwoner van Nederland die niet verzekerd is wegens het uitsluitend in het buitenland verrichten van arbeid.
Velen hebben een bezwaar gemaakt tegen de heffing van Personenbelasting en velen zijn naar de Rechtbank van Eerste Aanleg gegaan om hun rechten veilig te stellen nu de Belastingadministratie heeft besloten uitspraken op bezwaarschriften niet op te schorten totdat omtrent het geschil definitief is beslist. Na de uitspraak van het Hof van Cassatie blijkt men nu wel bereidwillig te zijn om uitspraken op het bezwaarschrift op te schorten tot dat het Hof van Beroep te Gent uitspraak heeft gedaan. Zij die hun rechten veilig hebben gesteld middels een bezwaar of beroepsprocedure hebben belang bij een gunstige uitspraak van het Hof van Beroep te Gent. Bij het fiscaaladviesch inmiddels 21 donateurs gemeld voor een bijdrage met betrekking tot de procedure voor het Hof van Beroep te Gent. De kosten van de procedure wordt geschat tussen 3.000 en 5.000 euro.
Een lezer van het NederBelgischMagazine heeft ons er op gewezen dat volgens de Belgische wetgeving geen sprake is van een pensioen, wanneer de beroepswerkzaamheden niet zijn stopgezet. Dit geldt niet voor de AOW-uitkering. Men moet hier slechts de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, ongeacht of men zijn beroepswerkzaamheden al dan niet heeft gestaakt. Indien een AOW-gerechtigde na zijn 65-jarige pensioenleeftijd toch nog beloonde arbeid verricht, beïnvloedt dit niet de hoogte van zijn AOW-uitkering doch wel de hoogte van zijn Belgische pensioen.

Voorlichtingsavond
De advocaat zal binnenkort de donateurs die zich gemeld hebben een mondelinge toelichting geven. De plaats en de datum en tijstip van samenkomst wordt nog kenbaar gemaakt. Hierna zullen de donateurs worden uitgenodigd hun bijdrage te storten. Wilt u de voorlichtingsavond bijwonen, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken via e-mail met vermelding van naam en adres. Na aanmelding zal de uitnodiging voor de toelichtingsavond verzonden worden.

Onbelast loon uit Nederland
Zij die in België wonen en arbeid in loondienst in België en Nederland verrichten, zijn over het inkomen van deze arbeid geen Nederlandse belasting en sociale lasten verschuldigd en wel op grond van artikel 2 lid 5 wet Loonbelasting. Over dit inkomen is op grond van het dubbel belastingverdrag België-Nederland het heffingsrecht aan Nederland toegewezen, doch op grond van de Nederlandse interne wetgeving komt men niet tot heffen.
Velen hebben een bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst Heerlen kantoor buitenland. De Belastingdienst heeft besloten met instemming van de cliënt de uitspraken op de bezwaarschriften op te schorten totdat de Rechtbank Breda over deze materie uitspraak heeft gedaan. Op 14 januari 2010 heeft de zitting te Breda plaatsgevonden. Binnen 4 weken na deze datum wordt de schriftelijke uitspraak verwacht!
Kwalificatieverschillen van arbeid leidend tot geen enkele heffing dan wel dubbele heffing
Arbeid die voor de toepassing van het dubbelbelastingverdrag België-Nederland gekwalificeerd dient te worden, wordt gekwalificeerd volgens de normen van het heffingsland in zelfstandige dan wel niet zelfstandige arbeid. België en Nederland hebben verschillende kwalificatienormen, met als gevolg geen enkele heffing dan wel dubbele heffing. Dit is niet de bedoeling van het verdrag. Een fiscaaladvieskantoor stelt al jaren alles in het werk om beide landen er van te overtuigen dat het probleem is opgelost als men de norm van het bronland volgt.
De problemen voor de DGA en werkend vennoot zullen wellicht binnenkort opgelost raken, gezien het recente ontwerp van circulaire van 20 november 2009 gepubliceerd door de FOD Financiën. Zaakvoerders/eigenaars van Belgische vennootschappen die arbeid in België en Nederland verrichten, kunnen mede op grond van deze circulaire de belastingdruk en de heffing van sociale lasten aanzienlijk beperken. Daarnaast wordt hun netto-inkomen gelijk aan het bruto-inkomen wegens afwezigheid van heffingsrecht in Nederland op grond van artikel 2 lid 5 wet LB (zie hierboven). Omtrent de ontwikkelingen van dit knelpunt zullen wij u op de hoogte houden.
De ontwerpcirculaire vindt u bij www.fiscus.fgov.be/interfafznl/nl/international/circulaire/index.htm

hits=10= / id=1672=