Bedrijfswagens naar privé?

In Archief by robert

U bent ongetwijfeld al lang op de hoogte van de zware hervormingen die vanaf dit jaar werden doorgevoerd op het vlak van de Belgische autofiscaliteit. Het belastbaar voordeel van tal van bedrijfswagens schiet pijlsnel de hoogte in. Beschikt u over een mooie bedrijfswagen, die toch al een zekere leeftijd heeft, dan is onderstaande optie voor u misschien wel de oplossing …

Hervormingen op het vlak van aanvullende pensioenen

In Archief by robert

Eén van de fiscaalvriendelijke manieren om cash uit uw vennootschap te halen is door de opbouw van een extra-legaal pensioen. Helaas wordt aan dit principe geraakt door de nieuwe begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I. De wijze waarop een aanvullend pensioen moet worden opgebouwd is gewijzigd, de belastingvermindering voor de persoonlijke pensioenopbouw werd verlaagd en het aanleggen van een …

Kabinet verwerpt pleidooi expats voor dubbel paspoort

In Archief by robert

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken heeft haar plannen voor een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap verduidelijkt. Net als haar voorganger Piet Hein Donner wil ze af van de uitzonderingen waardoor Nederlanders in het buitenland soms twee paspoorten mogen hebben. De afgelopen maanden is er door Nederlandse expats en emigranten druk campagne gevoerd voor het behoud van de uitzonderingen. Die gelden …

Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB)

In Archief by robert

Met ingang van juni 2011 ontvangt de AOW gerechtige die buiten Nederland woonachtig is niet langer de “Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen” (tegemoetkoming KOB) ten bedrage van € 33.09 per gerechtigde ongeachte de hoogte van te ontvangen AOW.Eerder berichtten wij over de totstandkoming van dit besluit. Wij adviseerden alle betroffen personen een bezwaarschrift in te dienen waartoe wij een model beschikbaar stelden …

Pensionado’s krijgen Zvw-bijdragen terug

In Archief by robert

De Belastingdienst heeft voor het eerst automatisch de Zvw-bijdrage terugbetaald aan Nederlanders in het buitenland. Er is in december 2011 € 983.254 uitbetaald aan 3.961 personen over het bijdragejaar 2010. De Nationale ombudsman had de minister van Financiën hier om gevraagd in juni 2011. De automatische teruggaaf over het bijdragejaar 2011 zal in de tweede helft van 2012 plaatsvinden. En …

Hof Leeuwarden oordeelt dat X de te late indiening van het bezwaar aan zichzelf te wijten heeft omdat hij nagelaten heeft een adreswijziging naar de belastingdienst te sturen.

In Archief by robert

Belanghebbende woont tot 2 februari 2005 bij zijn ouders op een bepaald. Van 2 februari tot 18 oktober 2005 is het gezin woonachtig op een tweede en vanaf 18 oktober 2005 op het derde adres, telkens binnen Nederland. Op 11 december 2006 verhuist het gezin naar het in Duitsland gelegen adres. Op enig moment daarna verhuist X naar het tweede …

Volmacht toch vernietigbaar wanneer lastgever wilsongeschikt is?

In Archief by robert

In Kort Nieuws van oktober 2011 werd bericht dat het Comité voor Studie en Wetgeving op 10 september 2011 had beslist dat de latere wilsongeschiktheid van de lastgever de door hem verstrekte volmacht niet doet vervallen. Het Hof van Cassatie beslist in totaal andere zin: de lastgever kan de nietigheid vorderen van een rechtshandeling die door de lasthebber is gesteld …

Opheffing discriminatie tussen echtgenoten naargelang hun huwelijksvermogensstelsel?

In Archief by robert

Wanneer echtgenoten gehuwd onder een Belgisch gemeenschapsstelsel uit de echt scheiden, kan elke echtgenoot aan de rechter vragen de gezinswoning over te nemen tegen schattingsprijs. Echtgenoten die gehuwd zijn onder een Belgisch stelsel van scheiding van goederen en die samen een woning in onverdeeldheid hebben aangekocht, hebben dat recht niet. Aan het Grondwettelijk Hof werd de vraag gesteld of dit …

Belastingadministratie niet gehouden tot naleving cassatiearresten?

In Archief by robert

De Waalse Minister van Financiën liet weten dat de arresten van het Hof van Cassatie een zeer grote juridische waarde hebben, maar dat dit niet belet dat de belastingadministratie de hoven van beroep met nieuwe middelen van haar standpunt tracht te overtuigen of aan het Hof van Cassatie een nieuw cassatiemiddel voorlegt in een geval dat identiek of vergelijkbaar is …

Overzicht Programmawet

In Archief by robert

Het tweede luik van fiscale maatregelen van de Regering Di Rupo I is inmiddels definitief geworden. De Programmawet werd op 29 maart 2012 goedgekeurd en op 6 april 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierna gaan we kort in op de meest relevante nieuwe maatregelen uit de Programmawet.hits=1= / id=1910=

Meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting

In Archief by robert

Aan de regeling van meerwaarden op aandelen die gerealiseerd worden door particulieren vallen voorlopig geen wijzigingen te noteren. Aan de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting is echter wel gesleuteld. De bestaande vrijstelling zal voortaan nog slechts worden toegekend mits de aandelen door de vennootschap minstens één jaar werden aangehouden. Indien de realisatie gedurende het eerste jaar na …

Verstrenging van de regels inzake onderkapitalisatie van vennootschappen (“thin cap rules”)

In Archief by robert

De Programmawet voorziet ook in een verstrengde ‘thin cap rule’. Voorheen gold (onder meer) een beperking van de fiscale aftrekbaarheid van intresten indien de verkrijger van deze intresten gevestigd was in een fiscaal vluchtland. In dat geval waren betaalde intresten slechts aftrekbaar in de mate dat de verhouding tussen het eigen vermogen en de leningen waarop deze intresten werden betaald …

Aangifte buitenlandse bankrekeningnummers

In Archief by robert

In het huidige aangifteformulier in de personenbelasting bestaat reeds de verplichting om het ‘bestaan’ van buitenlandse rekeningen te melden. Deze verplichting wordt nu uitgebreid in de Programmawet. Ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte waarin het bestaan van buitenlandse rekeningen wordt vermeld, zal men in de toekomst ook de nummers van die rekeningen dienen te melden bij het …

Inwerkingtreding van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling

In Archief by robert

Voor registratie- en successierechten zal deze bepaling in werking treden voor rechtshandelingen (of het geheel van rechtshandelingen die één verrichting tot stand brengen) die worden gesteld vanaf 1 juni 2012. Inzake inkomstenbelastingen is de bepaling van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 (met een bijzondere regeling indien de rechtshandeling is gesteld tijden een boekjaar dat afsluit ten vroegste op 6 april 2012 …

Verdere beperking van betaling in contanten

In Archief by robert

In het kader van de strijd tegen de fiscale fraude en het verscherpen van de preventieve witwaswetgeving zal vanaf 16 april 2012 geen betaling in contanten meer mogelijk zijn boven een bedrag van 5.000 euro. Het betalingsverbod wordt bovendien uitgebreid tot de verstrekking van diensten. Vanaf 1 januari 2014 zal het bovendien onmogelijk zijn om bij aankoop van een onroerend …

Aangifteformulier voor de bijkomende heffing van 4%

In Archief by robert

De aangifte van de aan de bron ingehouden bijkomende heffing van 4% op de interesten en bepaalde dividenden boven de grens van 20.020 EUR moet gebeuren met een specifiek aangifteformulier. Het model daarvan is sinds 5 april 2012 op de website van de FOD Financiën terug te vinden (meer dan drie maanden na inwerkingtreding van de regeling). Het betreft het …

Schorsings- en annulatieberoep tegen de bijkomende heffing van 4% en de algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten

In Archief by robert

Tegen het nieuwe systeem van de bijkomende heffing van 4% en de invoering van een algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten werd recent een schorsings- en annulatieberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Het nieuwe systeem is immers zo opgevat dat enkel de inkomsten die onderworpen worden aan de bijkomende heffing van 4% vrijgesteld worden van aangifte in personenbelasting. Alle intresten en …

Rechtzetting inzake de aanvullende gemeentebelasting

In Archief by robert

De invoering van de 4% bijkomende heffing en de invoering van een algemene aangifteplicht voor intresten en dividenden heeft onbedoeld tot gevolg gehad dat de aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is geworden op intresten en dividenden die vroeger enkel de bevrijdende roerende voorheffing moesten ondergaan en daardoor geen aanvullende gemeentebelasting ondergingen. De Minister van Financiën had eerder al in het parlement bevestigd …

Beperking overdracht ongebruikte notionele intrestaftrek

In Archief by robert

In navolging van het bereikte regeerakkoord sleutelt het voorontwerp aan de overdraagbaarheid van de ongebruikte notionele intrestaftrek. Momenteel kan een vennootschap deze achtereenvolgens overdragen op de winst van de zeven volgende belastbare tijdperken. Vanaf aanslagjaar 2013 wordt voor de “nieuwe” notionele intrestaftrek de overdraagbaarheid zonder meer geschrapt en de overdracht van de op 31 december 2011 bestaande “voorraad” aan ongebruikte …

Heffing op sparen

In Archief by robert

Ook werd een belangrijke wijziging aangekondigd inzake de fiscale regeling van inkoopboni van bepaalde beleggingsvennootschappen (de zogenaamde ‘heffing op sparen’ van artikel 19bis WIB‘92). Voorheen was de regeling enkel van toepassing indien de beleggingsvennootschap voor meer dan 40% belegt in schuldvorderingen. Deze grens zal op 25% gebracht worden. De regeling zal op vraag van de Europese Commissie worden uitgebreid tot …

Megadatabank van de fiscus

In Archief by robert

De Belgische privacycommissie heeft na vijf jaar haar verzet opgegeven tegen de invoering van een megadatabank voor de fiscus. Daarmee sneuvelt de belangrijkste hinderpaal tegen de invoering van dergelijke databank. De regering zal binnenkort een ontwerp van wet overmaken aan het parlement. In die megadatabank zal alle informatie worden ondergebracht van de eigen afdelingen van de fiscus (van de gegevens …

Fiscaal gunstregime voor schenking of vererving van bedrijfsvermogen

In Archief by robert

Op 1 januari 2012 is in het Vlaamse Gewest een nieuw fiscaal gunstregime voor de schenking of vererving van bedrijfsvermogen in werking getreden. Dit gunstregime, dat in de vorige afleveringen reeds ruim aan bod kwam, betreft een vrijstelling van schenkingsrechten en een verminderd tarief van 3 of 7% inzake successierechten. Omdat er toch nog wat onduidelijkheid blijft over bepaalde toepassingsvoorwaarden, …

Waardering van aandelen en effecten in de aangifte van nalatenschap

In Archief by robert

De Europese Commissie heeft op 26 april 2012 bekendgemaakt dat zij de Brusselse en Waalse successiewetgeving in verband met de waardering van in het buitenland genoteerde aandelen en effecten strijdig acht met het Europese recht, meer bepaald met het beginsel van het vrij verkeer van kapitaal. De in het buitenland genoteerde aandelen en effecten moeten thans immers worden gewaardeerd op …

Geen Nederlandse belastingvermindering bij uitsluitend heffing van Belgische gemeentelijke opcentiemen

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 16 december 2011Een inwoner van België bezit de aandelen in een Nederlandse BV waarvoor hij werkzaamheden verricht. Van de BV ontvangt hij loon en hierover wordt in Nederland regulier belasting betaald. In België wordt hierover (alleen) gemeentelijke opcentiemen betaald. De belastingplichtige stelt zich op het standpunt dat, nu hij belasting betaalt in België, hij recht heeft op Nederlandse …

Geen vrijstelling Nederlandse premies volksverzekeringen bij in Nederland wonende weduwe met Belgisch pensioen

In Archief by robert

Conclusie Advocaat-Generaal, 21 december 2011 Een weduwe woont in Nederland en heeft nooit gewerkt in België. Haar man was een grensarbeider en heeft wel in België gewerkt. Om die reden ontvangt zij, naast Nederlandse uitkeringen, ook een pensioen uit België. De weduwe wordt vervolgens aangeslagen voor Nederlandse premies volksverzekeringen en in België voor de solidariteitsbijdrage. Zij probeert vervolgens in Nederland …

De EC gaat belastingheffing op grensoverschrijdende arbeid toetsten

In Archief by robert

Persbericht Europese CommissieDe Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij een uitgebreid onderzoek gaat doen naar grensoverschrijdende arbeid. Zij wil beoordelen of de belastingwetgeving van de verschillende staten werknemers, gepensioneerden en zelfstandigen discrimineert als zij de grens over gaan. Een voor de praktijk interessant onderzoek en de conclusies zullen zeker interessant zijn. De conclusies van de Commissie kunnen, waar nodig, wellicht …

Nederlands heffingsrecht over (vroeg)pensioen uit dienstbetrekking bij Rijksuniversiteit

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 25 november 2011In belastingverdragen wordt tussen landen onderling geregeld welk land over bepaalde “soorten” van inkomen mag heffen. Ook voor pensioenen is er in de meeste verdragen een afzonderlijke regeling opgenomen. In hoofdregel wordt afgesproken dat het woonland mag heffen over het pensioen. Op deze regeling is een uitzondering: als het pensioen een ambtenarenpensioen is (opgebouwd vanwege een …

Wetsvoorstel introductie vermogenstoets zorgtoeslag aangenomen

In Archief by robert

Nederlandse Eerste en Tweede Kamer De zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor lagere inkomens voor de kosten voor de Nederlandse zorgverzekering. Ook personen die buiten Nederland wonen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag is dan onder meer afhankelijk van de welbekende woonlandfactor.Voor alle personen die momenteel recht hebben op de zorgtoeslag wordt nu …

Catshuis-overleg mislukt, Kunduz-coalitie sluit begrotingsakkoord

In Archief by robert

Zeven weken lang hebben CDA, VVD en PVV overlegd over een bezuinigingsakkoord om het Nederlandse begrotingstekort terug te dringen tot 3%. Uiteindelijk is het overleg mislukt. De VVD en het CDA hebben vervolgens samen met D’66, Groen Links en de Christen Unie (de Kunduz-coalitie) wel afspraken kunnen maken. Hoewel de afspraken op veel punten nog uitgewerkt moeten worden zijn de …