Nederlands heffingsrecht over (vroeg)pensioen uit dienstbetrekking bij Rijksuniversiteit

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 25 november 2011
In belastingverdragen wordt tussen landen onderling geregeld welk land over bepaalde “soorten” van inkomen mag heffen. Ook voor pensioenen is er in de meeste verdragen een afzonderlijke regeling opgenomen. In hoofdregel wordt afgesproken dat het woonland mag heffen over het pensioen. Op deze regeling is een uitzondering: als het pensioen een ambtenarenpensioen is (opgebouwd vanwege een dienstbetrekking bij de overheid), dan mag de bronstaat heffen. Sommige belastingverdragen, waaronder het verdrag met België kennen nog aanvullende regelingen, waarbij het bronland onder omstandigheden ook mag heffen. Al deze regelingen maken het pensioenartikel in het belastingverdrag vaak tot een ingewikkelde zaak.
Voor het heffingsrecht over pensioenen is het van belang te weten of het een overheidspensioen betreft. Als het een overheidspensioen is mag het bronland (Nederland) heffen; zo niet dan geldt in beginsel de hoofdregel en mag het woonland heffen. Hoe weet men dan of een uitkering een overheidspensioen is? Als het pensioen wordt uitbetaald door het ABP dan is dit vaak al een aanwijzing. Het ABP is het pensioenfonds voor veel ambtenaren. Echter, veel Nederlandse overheidsinstellingen zijn de afgelopen decennia geprivatiseerd. Hoe moet daar dan tegenaan worden gekeken?
In deze uitspraak ging het om een medewerker van een Nederlandse Rijksuniversiteit. In 1992 zijn de Rijksuniversiteiten verzelfstandigd. De betreffende belastingplichtige nam daarom het standpunt in dat hij vanaf 1992 niet langer in overheidsdienst was en dat Nederland daarom niet over dit deel van zijn (vroeg)pensioen mocht heffen.
Het Hof ’s-Hertogenbosch komt tot de conclusie dat de Rijksuniversiteiten in 1992 weliswaar zijn verzelfstandigd, maar niet zijn geprivatiseerd. De Rijksuniversiteiten zijn zogenoemde “zelfstandige bestuursorganen met rechtspersoonlijkheid” (zbo’s) geworden. Het gevolg is dat de dienstbetrekking altijd een overheidsbetrekking is gebleven en dat Nederland daarom volledig over het (overheids-) pensioen mag heffen.

hits=1= / id=1893=