De verrassing van Prinsjesdag: de conserverende aanslag op aandelen van tien jaar naar levenslang

In Archief by robert

Dat er iets stond te gebeuren was wel duidelijk, maar wat de wijziging precies zou worden is een goed bewaard geheim gebleven. Het gaat hierbij om de conserverende aanslag op aandelen van een emigrerende directeur-groot aandeelhouder in een vennootschap (DGA).   Indien iemand in Nederland een belang van ten minste 5% heeft in een vennootschap, dan wordt dit belang belast …

Prinsjesdag: een overzicht en toch nog een verrassing

In Archief by robert

Zoals inmiddels de traditie is, waren de meeste voorstellen voor het Belastingplan 2016 al bekend ruim vóór Prinsjesdag. Toch was er nog een voorstel dat voor verrassing zorgde, waarover aan het einde van deze bijdrage meer.   De andere belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: Het tarief in de tweede en in de derde schijf wordt 40,15% in 2016 (nu 42%). …

Europees Hof van Justitie: niet-ingezetene recht op teruggave Nederlandse dividendbelasting

In Archief by robert

HvJ EU 17 september 2015   In een drietal zaken heeft de Europese rechter zich uitgesproken over de vraag of Nederland de Nederlandse dividendbelasting soms, voor een deel, terug moet betalen aan niet-inwoners. De uitspraak ligt in lijn met de eerdere Conclusie van de Advocaat-Generaal. Als een inwoner van Nederland dividend ontvangt uit een Nederlandse vennootschap, dan kan deze de …

Vanaf aangifte inkomstenbelasting 2017 (bijna) iedereen digitaal

In Archief by robert

Op dit moment is het nog mogelijk voor particulieren om zowel op papier als via de computer digitaal aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit gaat veranderen. Vanaf 2017 is het de bedoeling dat particulieren alleen nog maar digitaal aangifte kunnen doen. Er wordt voor iedere belastingplichtige een digitale portal ingericht voor alle zaken met betrekking tot inkomstenbelasting en toeslagen. Feitelijk is …

Finaal verrekenbeding – Hof van beroep Antwerpen bevestigt rechtsgeldigheid en onbelastbaarheid

In Archief by robert

Het verrekenbeding is een clausule in een huwelijkscontract die soms wordt gebruikt bij echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen. Het doel van dergelijke clausule is vaak tweeledig. Enerzijds willen de echtgenoten meer vermogensrechtelijke solidariteit bij echtscheiding, anderzijds willen ze elkaar vermogensrechtelijk beschermen bij het overlijden, door te voorzien in een maximale “verzorging” van de langstlevende van hen. Bij uitwerking van …

Hoofdelijke aansprakelijkheid van erfgenamen voor erfbelasting opnieuw in het geding

In Archief by robert

In de VCF (voorheen het Wetboek Successierechten) bestaat een bijzondere aansprakelijkheidsregeling in hoofde van de erfgenamen, de algemene legatarissen en de algemene begiftigden in de nalatenschap van een Rijksinwoner. Zij zijn samen en ieder in verhouding van hun erfdeel aansprakelijk voor de gezamenlijke rechten en intresten die verschuldigd zijn door de legatarissen en begiftigden onder algemene titel of onder bijzondere …

Vlabel keert terug naar federaal standpunt inzake gesplitste aankoop

In Archief by robert

Een klassieke planningstechniek bij de familiale aankoop van vastgoed is de zogenaamde ‘gesplitste aankoop’. Hierbij kopen de ouders het vruchtgebruik en kopen de kinderen de blote eigendom. De aankoop van de blote eigendom door de kinderen gebeurt veelal met gelden die zij geschonken hebben gekregen van de ouders. Het voordeel van de gesplitste aankoop bestaat erin dat het vruchtgebruik na …

Circulaire over de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen

In Archief by robert

Belastingplichtigen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn verplicht jaarlijks aangifte te doen van de betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten aan personen gevestigd in een belastingparadijs, indien het totaalbedrag van de betalingen tijdens het belastbaar tijdperk minimaal 100.000 euro bedraagt. Indien de betalingen aan een belastingparadijs niet worden aangegeven, wordt de aftrek ervan als beroepskost automatisch verworpen. Betalingen die …

Aangifteformulieren voor de bijzondere liquidatiereserve beschikbaar

In Archief by robert

Vanaf 1 oktober 2014 verhoogde de roerende voorheffing of personenbelasting op liquidatieboni van 10 % naar 25 %. Deze verhoging ging gepaard met een aantal overgangsregimes. Zo gold aanvankelijk een regime van interne vereffening voor reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering van de betrokken vennootschap. Nadien heeft de wetgever het permanent …