De nieuwe Curaçaose trust

In Archief by robert

Met ingang van 10 oktober 2010 bestaan de Nederlandse Antillen niet langer. Sinds dat moment zijn niet alleen Aruba, maar ook St. Maarten en Curaçao ieder een afzonderlijk land binnen het Koninkrijk. De kleinere drie eilanden van de voormalige Antillen zijn onderdeel geworden van Nederland. Het feit dat (onder andere) Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk is geworden, betekent …

Keuzerecht hypotheek

In Archief by robert

Opteerders mogen wel lachen, maar zeker nog niet juichen met het nieuwe besluit over het keuzerecht. Onder voorwaarden kan de niet-inwoner met Nederlands belastbaar inkomen de rente op diens buitenlandse woning ten laste brengen van het Nederlands belastbaar inkomen. De stringente wettelijke bepalingen kunnen in bepaalde gevallen, zoals pensionering of werkeloosheid, grote (negatieve) gevolgen hebben door de werking van de …

De gesplitste aankoop van vastgoed

In Archief by robert

Nieuw standpunt van de Belgische fiscus vanaf 1 september 2013. Wanneer een onroerend goed gesplitst wordt aangekocht, voor het vruchtgebruik door de ouders en voor de blote eigendom door de kinderen, zijn er over dit onroerend goed in principe geen successierechten verschuldig bij het overlijden van de ouders indien de kinderen kunnen aantonen dat zij het bloot eigendomsrecht hebben gekocht met …

De gesplitste aankoop van vastgoed: nieuw standpunt van de Belgische fiscus vanaf 1 september 2013

In Archief by robert

Wanneer een onroerend goed gesplitst wordt aangekocht, voor het vruchtgebruik door de ouders en voor de blote eigendom door de kinderen, zijn er over dit onroerend goed in principe geen successierechten verschuldigd bij het overlijden van de ouders indien de kinderen kunnen aantonen dat zij het bloot eigendomsrecht hebben gekocht met eigen middelen. In de praktijk kopen de kinderen hun …

Parlementaire vraag over de antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten

In Archief by robert

De nieuwe antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten heeft intussen aanleiding gegeven tot vele parlementaire vragen omdat men meer duidelijkheid wil over deze nieuwe bepaling. Zo sprak de Minister van Financiën zich onlangs uit over het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe bepaling in registratie- en successierechten in geval van een combinatie van rechtshandelingen. Een voorbeeld: een inbreng door één echtgenoot …

Nieuwe circulaire over antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht (white list & black list voor successieplanning aangepast )

In Archief by robert

Vorig jaar, op 1 juni 2012, trad een nieuwe antimisbruikbepaling in werking voor registratie- en successierechten. Kort gezegd, geeft de nieuwe bepaling aan de ontvanger der registratie- of successierechten het recht om bepaalde rechtshandelingen te belasten overeenkomstig de fiscale bepalingen die naar de geest van de wet van toepassing moeten zijn. De geviseerde rechtshandeling moet met andere woorden een verrichting …

Finaal verrekenbeding opnieuw aanvaard

In Archief by robert

Een klassiek finaal verrekenbeding biedt de langstlevende echtgenoot in een stelsel van scheiding van goederen de mogelijkheid om de vermogens van de beide echtgenoten te verrekenen volgens een bepaalde verrekensleutel. De vordering die de langstlevende echtgenoot vervolgens heeft tegenover het vermogen van de eerstoverleden echtgenoot vormt een passiefpost in de nalatenschap van deze eerstoverleden echtgenoot. De Belgische fiscus weigert nochtans …

Bevestiging belastbaarheid AOW in België als pensioen!

In Archief by robert

Het Hof van Cassatie heeft zich in een kort arrest van 15 maart 2013 nogmaals uitgesproken over de belastbaarheid van een Nederlands AOW pensioen in België als uitgesteld beroepsinkomen tegen progressieve tarieven conform artikel 34, §1, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen. De heer S., met de Nederlandse nationaliteit, werkte gedurende tien jaar in Nederland en was als dusdanig verplicht verzekerd …

Inhoudingsplicht BVBA met directeur-grootaandeelhouder woonachtig in België en werkzaam in Nederland

In Archief by robert

De heer A is woonachtig in België en bezit alle aandelen in X BVBA. De heer A verricht tegen een beloning werkzaamheden voor X BVBA in Nederland en België. X BVBA heeft in Nederland over een bepaalde periode geen aangifte loonbelasting gedaan. Als reactie hierop heeft de inspecteur een naheffingsaanslag loonbelasting met verzuimboete opgelegd. Ter discussie staat of A een …

Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot versobering van de pensioenopbouw ingediend. Dit wetsvoorstel gaat er vanuit dat bij een dienstverband van 40 jaar maximaal een ouderdomspensioen kan worden bereikt van 70% van het gemiddeld pensioengevend inkomen. Het pensioengevend inkomen bedraagt hierbij maximaal € 100.000. Voor pensioen op basis van het middelloon wordt een maximum …

Verlengde navorderingstermijn voor verzwegen omzet met Nederlandse oorsprong

In Archief by robert

In deze zaak zijn door persoon X niet-geadministreerde contante betalingen van Nederlandse afnemers ontvangen. X stort de ontvangen bedragen op een bankrekening in het buitenland. Volgens Hof Arnhem doet de inspecteur voor het opleggen van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting terecht een beroep op de zogenaamde verlengde navorderingstermijn. Toepassing van de verlengde navorderingstermijn houdt in dat in plaats van een navorderingstermijn van …

Nieuw besluit erfbelasting

In Archief by robert

Door de Staatssecretaris van Financiën is verder nieuw beleid gepubliceerd voor de erfbelasting bij verwerping van een nalatenschap, de ongelukkige redactie van een testament, een vergeten testament en de ‘informele wil’. Met de ‘informele wil’ wordt bedoeld dat een erflater op een niet-rechtsgeldige wijze uitkeringen uit de nalatenschap heeft toegezegd of wensen kenbaar heeft gemaakt voor de bestemming van zijn …

Samenloop crisisheffing en levensloopregeling

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer meer duidelijkheid gegeven over de samenloop van de crisisheffing en de levensloopregeling. In het april-nummer van het NBM zijn wij reeds ingegaan op de werking van de crisisheffing voor de werknemer die in 2012 een inkomen heeft van boven de € 150.000. Eenmalig wordt er in die situatie …

Voorwaarden vermindering pensioen in eigen beheer

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uitgebracht waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor het verminderen van pensioen in eigen beheer zonder dat dit gezien wordt als een belaste vorm van prijsgeven van de aanspraak. Het gaat hierbij om de situatie waarin de vermogenspositie van de pensioenvennootschap op de ingangsdatum van het pensioen onvoldoende is om de aangegane pensioenverplichting na …

De aangifte van buitenlandse levensverzekeringen: niet voor Tak 26-producten

In Archief by robert

Zoals in het vorig nummer van dit magazine werd gemeld, geldt er vanaf aanslagjaar 2013 ook een aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen, naast de aangifteplicht voor buitenlandse bankrekeningen die reeds langer bestaat. In het aangifteformulier in de personenbelasting, dat de meeste belastingplichtigen ondertussen ontvangen hebben, moet het bestaan van in het buitenland afgesloten individuele levensverzekeringscontracten worden bevestigd, moet de naam en …

Nieuw standpunt van de fiscale rulingdienst inzake meerwaarden op aandelen

In Archief by robert

De meerwaarden die een natuurlijke persoon (buiten zijn beroepsactiviteit) realiseert bij de verkoop of de overdracht van aandelen (bv. via inbreng in een holding) zijn belastbaar als diverse inkomsten, tenzij de verkoop of de overdracht in hoofde van de eigenaar kadert in het normaal beheer van zijn privévermogen. Sinds een aantal jaren publiceert de fiscale rulingdienst op haar website richtlijnen …