De aangifte van buitenlandse levensverzekeringen: niet voor Tak 26-producten

In Archief by robert

Zoals in het vorig nummer van dit magazine werd gemeld, geldt er vanaf aanslagjaar 2013 ook een aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen, naast de aangifteplicht voor buitenlandse bankrekeningen die reeds langer bestaat.

In het aangifteformulier in de personenbelasting, dat de meeste belastingplichtigen ondertussen ontvangen hebben, moet het bestaan van in het buitenland afgesloten individuele levensverzekeringscontracten worden bevestigd, moet de naam en voornaam van de verzekeringsnemer worden opgegeven en moet het land waar de verzekering werd afgesloten, worden vermeld. Er moet dus niet worden opgegeven hoeveel premies er werden betaald, noch wat de stand van de opgebouwde reserves is.
Ondanks de – op zijn zachtst gezegd nogal verwarrende formulering op het aangifteformulier – moeten enkel de buitenlandse levensverzekeringscontracten die op enig ogenblik hebben bestaan in 2012, ongeacht of zij nog bestaan of niet op het ogenblik van de indiening van de aangifte, worden gemeld in de aangifte van 2013.
Hoewel het de bedoeling was om het begrip “levensverzekering” zo ruim mogelijk op te vatten, was er tot voor kort onduidelijkheid of zogenaamde Tak 26-contracten moesten worden aangegeven of niet. In antwoord op een parlementaire vraag heeft de bevoegde staatssecretaris recent bevestigd dat dergelijke Tak 26-producten niet onder de aangifteplicht vallen. Zij zijn juridisch immers niet echt als een levensverzekering, maar eerder als een kapitalisatieverrichting te beschouwen. Er is immers geen verzekerde, geen verzekerd risico en geen begunstigde, zodat Tak 26-producten dan ook eerder te vergelijken zijn met een kasbon, met dat verschil dat zij wel een winstdeelname kennen.
Voorts bevestigt de staatssecretaris dat ook buitenlandse levensverzekeringscontracten die voorzien in een lijfrentebetaling onder de aangifteplicht vallen. Tot slot bevestigt hij ook dat wanneer een verzekeringsnemer zijn contract heeft overgedragen in de loop van 2012, zowel de overdrager als de overnemer het bestaan ervan moet melden in hun respectieve fiscale aangifte

hits=194= / id=3126=