Nieuw verlaagd tarief voor KMO-dividenden

In Archiefby robert

Tot voor kort kende België een verlaagd tarief voor welbepaalde dividenden (VPPR-regime). Met ingang van 1 januari 2013 werd het RV-tarief evenwel gelijkgeschakeld voor alle dividenden (uniform tarief van 25%). Tegelijk met de hierboven vermelde verhoging van de belasting op liquidatieboni heeft de regering nu een nieuw regime van verlaagde roerende voorheffing ingevoerd voor KMO’s, in ruil voor een kapitaalverhoging. …

Nieuw verlaagd tarief voor KMO-dividenden

In Archiefby robert

Tot voor kort kende België een verlaagd tarief voor welbepaalde dividenden (VPPR-regime). Met ingang van 1 januari 2013 werd het RV-tarief evenwel gelijkgeschakeld voor alle dividenden (uniform tarief van 25%). Tegelijk met de hierboven vermelde verhoging van de belasting op liquidatieboni heeft de regering nu een nieuw regime van verlaagde roerende voorheffing ingevoerd voor KMO’s, in ruil voor een kapitaalverhoging. …

Nieuw verlaagd tarief voor KMO-dividenden

In Archiefby robert

Tot voor kort kende België een verlaagd tarief voor welbepaalde dividenden (VPPR-regime). Met ingang van 1 januari 2013 werd het RV-tarief evenwel gelijkgeschakeld voor alle dividenden (uniform tarief van 25%). Tegelijk met de hierboven vermelde verhoging van de belasting op liquidatieboni heeft de regering nu een nieuw regime van verlaagde roerende voorheffing ingevoerd voor KMO’s, in ruil voor een kapitaalverhoging. …

Dienst Voorafgaande Beslissingen 2.0?

In Archiefby robert

De nieuwe algemene antimisbruikbepaling heeft niet alleen inhoudelijk al heel wat inkt doen vloeien. Ook als procedureregel heeft deze bepaling voor veel ophef gezorgd. Groot was de verbazing toen tijdens de parlementaire besprekingen over de antimisbruikbepaling bleek dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DVB) zich niet zou kunnen uitspreken over of er al dan niet sprake is van fiscaal misbruik. …

Brusselse regeling kondigt eindelijk afschaffing van successierechten op gezinswoning aan

In Archiefby robert

Voor het einde van de legislatuur zullen de Brusselse successierechten op de gezinswoning niet meer betaald dienen te worden door de overlevende partner. Deze maatregel werd ingeschreven in het begrotingsakkoord. Tot op heden rezen er echter twijfels over de mogelijke uitvoering van deze regeling, gezien de problematisch aanhoudende crisis. De Brusselse regering schiep echter klaarheid bij de opmaak van haar …

Einde van de fiscale stiefmoederlijke behandeling van ‘onechte’ stiefkinderen in Vlaanderen

In Archiefby robert

Onlangs wijzigde het Vlaamse Successiewetboek voor wat betreft de vererving tussen samenwonenden en hun niet-gemeenschappelijke kinderen, de‘onechte’ stiefkinderen. Het (lage) tarief dat in rechte lijn toepasselijk is, wordt nu ook aangewend ongeacht de volgorde van overlijden van de samenwonende partner en de natuurlijke ouder. Vóór het decreet van 5 juli 2013 was het zo dat er op de dag van …

Levensverzekering belast als fictief legaat.

In Archiefby robert

Fiscale administratie breidt toepassingsgebied uit Artikel 8 van het Belgische Wetboek Successierechten stelt bepaalde verkrijgingen op grond van een derdenbeding pro fisco gelijk met een verkrijging uit de nalatenschap. Op dergelijke verkrijgingen op grond van een derdenbeding (bijvoorbeeld bij de uitkering van een levensverzekering) kunnen dus Belgische successierechten verschuldigd zijn. Tot voor kort werd algemeen aanvaard dat de gelijkstelling (en …

Dubbele belasting op grensoverschrijdend autogebruik

In Archiefby robert

De Nederlandse belasting op personenauto’s en motorrijwielen (hierna BPM) wordt geheven bij registratie van het voertuig in Nederland, maar ook bij feitelijk gebruik door een in Nederland wonende persoon. Dit is problematisch voor iemand die zowel in België als Nederland woont en rijdt, maar zijn verkeersbelasting enkel in België betaalt. Een dergelijk geval is recent voor het Hof van Justitie …

Dubbele belasting op grensoverschrijdend autogebruik

In Archiefby robert

De Nederlandse belasting op personenauto’s en motorrijwielen (hierna BPM) wordt geheven bij registratie van het voertuig in Nederland, maar ook bij feitelijk gebruik door een in Nederland wonende persoon. Dit is problematisch voor iemand die zowel in België als Nederland woont en rijdt, maar zijn verkeersbelasting enkel in België betaalt. Een dergelijk geval is recent voor het Hof van Justitie …

Wetsvoorstel vereenvoudiging verkeer met de Belastingdienst

In Archiefby robert

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend die grote gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse inkomstenbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Als het voorstel wet wordt, zal de manier waarop een belastingaanslag wordt opgelegd ingrijpend worden veranderd voor deze drie belastingen. De hoofdlijnen van het voorstel zijn als volgt. In het huidige systeem wordt na het indienen van een …

Wetsvoorstel vereenvoudiging verkeer met de Belastingdienst

In Archiefby robert

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend die grote gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse inkomstenbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Als het voorstel wet wordt, zal de manier waarop een belastingaanslag wordt opgelegd ingrijpend worden veranderd voor deze drie belastingen. De hoofdlijnen van het voorstel zijn als volgt. In het huidige systeem wordt na het indienen van een …

Evaluatie van en wijzigingen in belastingwetgeving doelvermogens

In Archiefby robert

Nederland kent sinds 2010 een wettelijke regeling voor de fiscale behandeling van doelvermogens zoals een trust of een SPF. Een hoofdpunt van deze regeling dat dergelijke doelvermogens voor de schenk- en erfbelasting altijd transparant zijn. Deze transparantie houdt in dat in hoofdregel het inkomen en het vermogen van een doelvermogen worden toegerekend aan de persoon die het vermogen in het …

Dieren uit dierenpark behoren tot de grondslag in box 3

In Archiefby robert

Een opvallende uitspraak. Twee belastingplichtigen bezitten samen een perceel grond dat is ingericht als dierenpark. Hierop worden tot 260 dieren gehouden (68 soorten) en het park is open voor het publiek. De belastingdienst wil de grond, de gebouwen én de dieren belasten in box 3. Het Hof gaat hierin mee. Er zijn geen vrijstellingen van toepassing, dus moet alles, met …

Prinsjesdag: Belastingplannen 2014

In Archiefby robert

Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2014 gepresenteerd. Echter, doordat de huidige regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is er onderhandeld met de oppositiepartijen. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord. Door dit akkoord zullen de plannen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd voor een deel weer worden gewijzigd. Hoe deze wijzigingen er exact uit gaan zien is op …

Prinsjesdag: Belastingplannen 2014

In Archiefby robert

Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2014 gepresenteerd. Echter, doordat de huidige regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is er onderhandeld met de oppositiepartijen. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord. Door dit akkoord zullen de plannen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd voor een deel weer worden gewijzigd. Hoe deze wijzigingen er exact uit gaan zien is op …

Prinsjesdag: Belastingplannen 2014

In Archiefby robert

Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2014 gepresenteerd. Echter, doordat de huidige regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is er onderhandeld met de oppositiepartijen. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord. Door dit akkoord zullen de plannen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd voor een deel weer worden gewijzigd. Hoe deze wijzigingen er exact uit gaan zien is op …

Consulaat Generaal in Antwerpen blijft open

In Berichtenby robert

Blijft het Consulaat-generaal in zijn geheel open? Binnenkort geldigheid van paspoort van 5 naar 10 jaar. De paspoortafgifte In de afgelopen periode is vele malen gesproken over de mogelijke sluiting van het Consulaat-generaal te Antwerpen. In het kader van wat genoemd wordt “Modernisering Diplomatie” had de Nederlandse regering medio 2013 beslist om het consulaat in Antwerpen te sluiten. Maar zover …

Memorie van toelichting (bij Verzoekschrift voorziening in cassatie AOW / Wim Harkx)

In Archiefby robert

behorende bij Verzoekschrift Voorziening in Cassatie van Doctor Wilhelmus Antonius Jacobus Maria Harkx inzake het cassatieberoep gericht tegen het arrest nr. 2012/AR/1305 van 21 mei 2013 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen. Inhoudsopgave 2 I. De belastbaarheid van de AOW-uitkering 3 I.1 De interpretatie van de Nederlandse AOW-wetgeving door de Belgische Belastingdienst en rechtspraak 3 I.2 Het Nederlandse …

Verzoekschrift voorziening in cassatie (AOW)

In Archiefby robert

Aan de heer Eerste Voorzitter Dames en Heren Voorzitters, Dames en Heren Raadsheren bij het Hof van Cassatie te Brussel De heer Wilhelmus Antonius Jacobus Maria HARKX, gepensioneerde, historicus, geboren te Nederland op ……….., van Nederlandse nationaliteit, wonende Antwerpen, …, Vertegenwoordigd door Mr. Jo Boes, advocaat. EISER IN CASSATIE Geeft hierbij eerbiedig te kennen dat hij  met toepassing van de …

Taks-cificatie

In Archiefby robert

Met deze vreemde term verwijst de minister van Financiën naar de wens om de relatie tussen ondernemers en de fiscus te ‘pacificeren’. Het vertrouwen tussen deze laatstgenoemden is aan herrijking toe aangezien de bestrijding van fraude in de praktijk als een ware heksenjacht wordt ervaren. Naast een algemeen vreedzamer klimaat wil de minister, naar Nederlands voorbeeld, een zogenaamd horizontaal model …

De regering hijst de witte vlag

In Archiefby robert

De federale ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de afschaffing van een reeks ergerlijke taksen en het wegwerken van administratieve rompslomp. Fundamentele fiscale hervormingen zouden pas tijdens de volgende legislatuur doorgevoerd worden. Een greep uit de fiscale vereenvoudigingen: Btw: Voortaan zullen enkel de bedrijven met een omzet vanaf 2,5 miljoen nog maandelijks hun btw-aangifte moeten indienen. Nu is …

Begroting 2014

In Archiefby robert

De regering heeft onlangs de krachtlijnen van de begroting 2014 aangekondigd. Het was al even geleden dat een akkoord over de begroting werd gepresenteerd zonder nieuwe belastingen of tariefverhogingen. De behandeling van dividenden ontvangen van buitenlandse en binnenlandse ondernemingen wordt gelijkgeschakeld in antwoord op het arrest Tate & Lyle van het Europees Hof van Justitie. In tegenstelling tot eerdere geruchten …

Grondwettelijk Hof verwerpt het annulatieberoep tegen de algemene antimisbruikbepaling

In Archiefby robert

(GwH 2013/141) Op 30 oktober 2013 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over het verzoek om de recent ingevoerde algemene antimisbruikbepaling te vernietigen. De algemene antimisbruikbepaling werd ingevoerd in de loop van 2012 en is van toepassing inzake inkomstenbelastingen, successierechten en registratierechten. De invoering leidde tot heel wat beroering en rechtsonzekerheid. Om daaraan tegemoet te komen, werden de zogenaamde ‘white …

België moet 15% roerende voorheffing ook op buitenlandse spaarrekeningen toepassen

In Archiefby robert

Hof van Justitie EU, 6 juni 2013 (C-383/10) In België zijn de roerende inkomsten sinds de meest recente wetswijzingen in de meeste gevallen belastbaar tegen 25% roerende voorheffing. Het verlaagde tarief van 15% wordt in de meeste gevallen niet meer toegepast. Een uitzondering is de heffing van inkomsten van spaarboekjes en dergelijke. Tot een bedrag van € 1.880 per persoon …

De BTW over zonnepalen op dak woonhuis is aftrekbaar

In Archiefby robert

Hof van Justitie EU, 20 juni 2013 (C-219/12) Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak. Met zonnepanelen wordt met name warm water of elektriciteit geproduceerd en kan een aanzienlijke besparing op de energierekening opleveren. Ook met subsidies wordt het plaatsen van zonnepanelen voor particulieren ondersteund. Ook het Europese Hof van Justitie steekt nu een hand toe. Het Hof heeft …

KB Lux weigeraar krijgt alleen boete over het jaar 1994

In Archiefby robert

Hof Den Haag, 11 januari 2013 Aan de heer X zijn in het kader van een verzwegen bankrekening in Luxemburg navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting opgelegd. De heer X heeft verder alle medewerking geweigerd en geen gegevens aan de belastingdienst overgelegd. De Belastingdienst beschikt over een microfiche van de bank uit het jaar 1994 als bewijsstuk. Omdat X niet meewerkt en …

Conclusie Advocaat-Generaal bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

In Archiefby robert

Op dit moment lopen er een aantal procedures voor de Hoge Raad over de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet discriminerend is of niet. Het gaat daarbij om faciliteiten om bedrijfsopvolging bij schenking en bij vererving met weinig belastingheffing plaats te laten vinden. Op dit moment is de regeling (in hoofdlijnen) zo, dat de eerste € 1.028.000 (afgerond) aan …

Een EHIC van het CVZ

In Archiefby robert

Verdragsgerechtigden die recht hebben op zorg voor rekening van Nederland, kunnen bij het CVZ een EHIC aanvragen. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijk medische zorg in een EU-/EER-land en Zwitserland. Na een aanvraag ontvangt u binnen 10 werkdagen uw EHIC thuis. Momenteel levert de uitlevering van de Nederlandse ziekteverzekeringskaart vertraging op waardoor aanvragers hun nieuwe EHIC ten vroegste …

Rulingdienst : verblijvingsbeding/keuzebeding onder last vormt fiscaal misbruik (ruling nr. 2013.040)

In Archiefby robert

Onlangs heeft de Rulingdienst zich voor de eerste maal uitgesproken over een verblijvingsbeding/keuzebeding onder last. De techniek is vergelijkbaar met de Nederlandse wettelijke verdeling. Een verblijvingsbeding onder last biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid om het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom te behouden, onder last om een bedrag uit te betalen aan de nalatenschap van de eerstoverledene. Dat bedrag is …

Belasting sterfhuisconstructie opnieuw afgewezen door rechtbank

In Archiefby robert

De ‘sterfhuisconstructie’ is een vorm van in extremis vermogensplanning tussen in gemeenschap gehuwde echtgenoten. De planningstechniek werkt als volgt: Kort voor het (voorspelbaar) overlijden van één van de twee echtgenoten laten de echtgenoten een (wijzigend) huwelijkscontract verlijden. In dit (wijzigend) huwelijkscontract komen de echtgenoten overeen dat hun gemeenschappelijk vermogen volledig zal toekomen aan de andere echtgenoot (waarbij deze echtgenoot uitdrukkelijk …

Belangrijke wijziging Waalse fiscale regels

In Archiefby robert

Met het Waals decreet van 19 september 2013 werden vele Waalse fiscale bepalingen gewijzigd. Wij beperken ons hierbij tot de wijziging die betrekking heeft op het toepassingsgebied van het Waals roerend schenkingstarief en de afschaffing van de prijscourant als waarderingsmechanisme van beursgenoteerde effecten bij overlijden. Verruiming toepassingsgebied roerend schenkingstarief Vóór de nieuwe regeling was het zo dat de verlaagde Waalse …

België maakt zich op voor automatische gegevensuitwisseling binnen de EU

In Archiefby robert

Met de Wet van 17 augustus 2013 (BS 5 september 2013) heeft de federale wetgever de nodige stappen gezet tot omzetting van de nieuwe Europese Bijstandsrichtlijn. Ook alle Gewesten hebben intussen de nodige maatregelen daartoe genomen. Doel van de richtlijn is om gegevensuitwisseling tussen de lidstaten met het oog op de vestiging van belastingen meer geharmoniseerd te laten verlopen. De …

Begrotingsafspraken van “Paars met de Bijbel”

In Archiefby robert

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben samen met D’66 en de kleine Christelijke partijen een begrotingsakkoord gesloten. Een aantal van de daarin opgenomen fiscale maatregelen zijn de volgende: – In 2014 komt er wederom een verlaging van het tarief in box 2. Een jaar lang zal het tarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang worden gesteld op 22% in plaats …