Consulaat Generaal in Antwerpen blijft open

In Berichten by robert

Blijft het Consulaat-generaal in zijn geheel open? Binnenkort geldigheid van paspoort van 5 naar 10 jaar. De paspoortafgifte In de afgelopen periode is vele malen gesproken over de mogelijke sluiting van het Consulaat-generaal te Antwerpen. In het kader van wat genoemd wordt “Modernisering Diplomatie” had de Nederlandse regering medio 2013 beslist om het consulaat in Antwerpen te sluiten. Maar zover …

Memorie van toelichting (bij Verzoekschrift voorziening in cassatie AOW / Wim Harkx)

In Archief by robert

behorende bij Verzoekschrift Voorziening in Cassatie van Doctor Wilhelmus Antonius Jacobus Maria Harkx inzake het cassatieberoep gericht tegen het arrest nr. 2012/AR/1305 van 21 mei 2013 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen. Inhoudsopgave 2 I. De belastbaarheid van de AOW-uitkering 3 I.1 De interpretatie van de Nederlandse AOW-wetgeving door de Belgische Belastingdienst en rechtspraak 3 I.2 Het Nederlandse …

Verzoekschrift voorziening in cassatie (AOW)

In Archief by robert

Aan de heer Eerste Voorzitter Dames en Heren Voorzitters, Dames en Heren Raadsheren bij het Hof van Cassatie te Brussel De heer Wilhelmus Antonius Jacobus Maria HARKX, gepensioneerde, historicus, geboren te Nederland op ……….., van Nederlandse nationaliteit, wonende Antwerpen, …, Vertegenwoordigd door Mr. Jo Boes, advocaat. EISER IN CASSATIE Geeft hierbij eerbiedig te kennen dat hij  met toepassing van de …

Taks-cificatie

In Archief by robert

Met deze vreemde term verwijst de minister van Financiën naar de wens om de relatie tussen ondernemers en de fiscus te ‘pacificeren’. Het vertrouwen tussen deze laatstgenoemden is aan herrijking toe aangezien de bestrijding van fraude in de praktijk als een ware heksenjacht wordt ervaren. Naast een algemeen vreedzamer klimaat wil de minister, naar Nederlands voorbeeld, een zogenaamd horizontaal model …

De regering hijst de witte vlag

In Archief by robert

De federale ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de afschaffing van een reeks ergerlijke taksen en het wegwerken van administratieve rompslomp. Fundamentele fiscale hervormingen zouden pas tijdens de volgende legislatuur doorgevoerd worden. Een greep uit de fiscale vereenvoudigingen: Btw: Voortaan zullen enkel de bedrijven met een omzet vanaf 2,5 miljoen nog maandelijks hun btw-aangifte moeten indienen. Nu is …

Begroting 2014

In Archief by robert

De regering heeft onlangs de krachtlijnen van de begroting 2014 aangekondigd. Het was al even geleden dat een akkoord over de begroting werd gepresenteerd zonder nieuwe belastingen of tariefverhogingen. De behandeling van dividenden ontvangen van buitenlandse en binnenlandse ondernemingen wordt gelijkgeschakeld in antwoord op het arrest Tate & Lyle van het Europees Hof van Justitie. In tegenstelling tot eerdere geruchten …

Grondwettelijk Hof verwerpt het annulatieberoep tegen de algemene antimisbruikbepaling

In Archief by robert

(GwH 2013/141) Op 30 oktober 2013 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over het verzoek om de recent ingevoerde algemene antimisbruikbepaling te vernietigen. De algemene antimisbruikbepaling werd ingevoerd in de loop van 2012 en is van toepassing inzake inkomstenbelastingen, successierechten en registratierechten. De invoering leidde tot heel wat beroering en rechtsonzekerheid. Om daaraan tegemoet te komen, werden de zogenaamde ‘white …

België moet 15% roerende voorheffing ook op buitenlandse spaarrekeningen toepassen

In Archief by robert

Hof van Justitie EU, 6 juni 2013 (C-383/10) In België zijn de roerende inkomsten sinds de meest recente wetswijzingen in de meeste gevallen belastbaar tegen 25% roerende voorheffing. Het verlaagde tarief van 15% wordt in de meeste gevallen niet meer toegepast. Een uitzondering is de heffing van inkomsten van spaarboekjes en dergelijke. Tot een bedrag van € 1.880 per persoon …

De BTW over zonnepalen op dak woonhuis is aftrekbaar

In Archief by robert

Hof van Justitie EU, 20 juni 2013 (C-219/12) Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak. Met zonnepanelen wordt met name warm water of elektriciteit geproduceerd en kan een aanzienlijke besparing op de energierekening opleveren. Ook met subsidies wordt het plaatsen van zonnepanelen voor particulieren ondersteund. Ook het Europese Hof van Justitie steekt nu een hand toe. Het Hof heeft …

KB Lux weigeraar krijgt alleen boete over het jaar 1994

In Archief by robert

Hof Den Haag, 11 januari 2013 Aan de heer X zijn in het kader van een verzwegen bankrekening in Luxemburg navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting opgelegd. De heer X heeft verder alle medewerking geweigerd en geen gegevens aan de belastingdienst overgelegd. De Belastingdienst beschikt over een microfiche van de bank uit het jaar 1994 als bewijsstuk. Omdat X niet meewerkt en …

Conclusie Advocaat-Generaal bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

In Archief by robert

Op dit moment lopen er een aantal procedures voor de Hoge Raad over de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet discriminerend is of niet. Het gaat daarbij om faciliteiten om bedrijfsopvolging bij schenking en bij vererving met weinig belastingheffing plaats te laten vinden. Op dit moment is de regeling (in hoofdlijnen) zo, dat de eerste € 1.028.000 (afgerond) aan …

Een EHIC van het CVZ

In Archief by robert

Verdragsgerechtigden die recht hebben op zorg voor rekening van Nederland, kunnen bij het CVZ een EHIC aanvragen. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijk medische zorg in een EU-/EER-land en Zwitserland. Na een aanvraag ontvangt u binnen 10 werkdagen uw EHIC thuis. Momenteel levert de uitlevering van de Nederlandse ziekteverzekeringskaart vertraging op waardoor aanvragers hun nieuwe EHIC ten vroegste …

Rulingdienst : verblijvingsbeding/keuzebeding onder last vormt fiscaal misbruik (ruling nr. 2013.040)

In Archief by robert

Onlangs heeft de Rulingdienst zich voor de eerste maal uitgesproken over een verblijvingsbeding/keuzebeding onder last. De techniek is vergelijkbaar met de Nederlandse wettelijke verdeling. Een verblijvingsbeding onder last biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid om het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom te behouden, onder last om een bedrag uit te betalen aan de nalatenschap van de eerstoverledene. Dat bedrag is …

Belasting sterfhuisconstructie opnieuw afgewezen door rechtbank

In Archief by robert

De ‘sterfhuisconstructie’ is een vorm van in extremis vermogensplanning tussen in gemeenschap gehuwde echtgenoten. De planningstechniek werkt als volgt: Kort voor het (voorspelbaar) overlijden van één van de twee echtgenoten laten de echtgenoten een (wijzigend) huwelijkscontract verlijden. In dit (wijzigend) huwelijkscontract komen de echtgenoten overeen dat hun gemeenschappelijk vermogen volledig zal toekomen aan de andere echtgenoot (waarbij deze echtgenoot uitdrukkelijk …

Belangrijke wijziging Waalse fiscale regels

In Archief by robert

Met het Waals decreet van 19 september 2013 werden vele Waalse fiscale bepalingen gewijzigd. Wij beperken ons hierbij tot de wijziging die betrekking heeft op het toepassingsgebied van het Waals roerend schenkingstarief en de afschaffing van de prijscourant als waarderingsmechanisme van beursgenoteerde effecten bij overlijden. Verruiming toepassingsgebied roerend schenkingstarief Vóór de nieuwe regeling was het zo dat de verlaagde Waalse …

België maakt zich op voor automatische gegevensuitwisseling binnen de EU

In Archief by robert

Met de Wet van 17 augustus 2013 (BS 5 september 2013) heeft de federale wetgever de nodige stappen gezet tot omzetting van de nieuwe Europese Bijstandsrichtlijn. Ook alle Gewesten hebben intussen de nodige maatregelen daartoe genomen. Doel van de richtlijn is om gegevensuitwisseling tussen de lidstaten met het oog op de vestiging van belastingen meer geharmoniseerd te laten verlopen. De …

Begrotingsafspraken van “Paars met de Bijbel”

In Archief by robert

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben samen met D’66 en de kleine Christelijke partijen een begrotingsakkoord gesloten. Een aantal van de daarin opgenomen fiscale maatregelen zijn de volgende: – In 2014 komt er wederom een verlaging van het tarief in box 2. Een jaar lang zal het tarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang worden gesteld op 22% in plaats …