Belangrijke wijziging Waalse fiscale regels

In Archief by robert

Met het Waals decreet van 19 september 2013 werden vele Waalse fiscale bepalingen gewijzigd. Wij beperken ons hierbij tot de wijziging die betrekking heeft op het toepassingsgebied van het Waals roerend schenkingstarief en de afschaffing van de prijscourant als waarderingsmechanisme van beursgenoteerde effecten bij overlijden.

Verruiming toepassingsgebied roerend schenkingstarief
Vóór de nieuwe regeling was het zo dat de verlaagde Waalse schenkingstarieven voor roerende goederen (3,3%, 5,5% en 7,7%) niet toegepast konden worden op roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik of schenkingen van blote eigendom. In dat geval diende bij registratie van de schenking in principe het gewone progressieve schenkingstarief toegepast worden (tot 30% in rechte lijn). Er bestond een uitzondering voor de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of blote eigendom van bepaalde financiële instrumenten of effecten van een vennootschap. Deze financiële instrumenten konden wel van het verlaagd vlak tarief genieten, ook al betrof het een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Bemerk dat in het Vlaams en Brussels Gewest dergelijke beperking nooit heeft bestaan. Daar kwalificeren de roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik sowieso.
De nieuwe Waalse regeling voorziet in een verruiming van het toepassingsgebied van het roerend schenkingsrecht. Heel concreet zullen vanaf 1 januari 2014 alle roerende schenkingen onder de levenden van blote eigendom of vruchtgebruik kunnen genieten van het verlaagd vlak tarief.

Exit prijscourant als waarderingsmechanisme
In het septembernummer van dit magazine stonden wij reeds stil bij de afschaffing in Vlaanderen van de prijscourant als waarderingsmechanisme van Belgische beursgenoteerde effecten bij overlijden. Deze afschaffing wordt nu ook in het Waalse landsgedeelte doorgetrokken. Het Waals Gewest werd overigens recent nog op de vingers getikt wegens discriminerende fiscale regelgeving in dit verband.
De prijscourant is een waarderingsmethode voor effecten die op de Belgische beurs genoteerd zijn. De twintigste van elke maand verschijnt deze in het Belgisch Staatsblad en wordt de gemiddelde koers van de vorige maand weergegeven. Deze gemiddelde maandelijkse beurskoers behoort in dit scenario als waarderingsinstrument nu ook in Wallonië tot het verleden.
De nieuwe Waalse regeling is globaal bekeken gelijklopend met de Vlaamse. Globaal betekent dit dat voor Waalse nalatenschappen die openvallen vanaf 1 november 2013 de beurswaarde op het tijdstip van overlijden nu ook gehanteerd moet worden om Belgische en aan een in een andere EER-lidstaat gereglementeerde markt genoteerde effecten te waarderen.

hits=617= / id=3349=