Keuzeregeling fictieve binnenlandse belastingplicht opnieuw onder vuur, Rechtbank Breda 18 april 2011

In Archief by robert

Zoals velen van u inmiddels weten kunnen buitenlands belastingplichtigen er in Nederland voor kiezen behandeld te worden alsof ze binnenlands belastingplichtig zijn. Eén van de belangrijkste voordelen hiervan is dat door deze keuze te maken de hypotheekrente van de woning in België in aftrek gebracht kan worden op het in Nederland belaste arbeidsinkomen. Omdat aan zo’n keuze echter ook nadelen …

Voor negatieve inkomsten uit eigen woning geldt terecht de inhaalregeling, Rechtbank ’s-Gravenhage 4 mei 2011

In Archief by robert

De invloed van de keuzeregeling kwam nog recenter ook aan bod in een casus voor Rechtbank ’s-Gravenhage. Het lijkt er op het eerste gezicht wellicht op dat deze uitspraak tegenstrijdig is met de bovengenoemde uitspraak van rechtbank Breda, maar is dat ook zo? Waar ging het hier om: Belanghebbende is in 2003 geëmigreerd naar België, woont daar in een gefinancierde …

Aftopregeling in belastingverdrag verduidelijkt, Rechtbank Breda 8 april 2011

In Archief by robert

Rechtbank Breda kwam weer in beeld bij de volgende procedure. Het huidige belastingverdrag met België bevat een tijdelijke regeling om de heffingsbevoegdheid te regelen over bepaalde oudedagsuitkeringen, zoals lijfrente-uitkeringen. Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en het totaal van de uitkeringen meer dan € 25.000 per jaar bedraagt, dan mag Nederland belasting heffen hierover. Voor de jaren 2006 tot …

Nieuw feit omdat emigratie niet tijdig was doorgegeven, Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2011

In Archief by robert

De belanghebbende in deze procedure verkoopt eind 2004 aanmerkelijk belangaandelen. Sinds 2003 woont hij in het buitenland. Echter hij staat tot maart 2004 ingeschreven in Nederland en vanaf mei 2006 in het buitenland. De inspecteur wil in eerste instantie de aanmerkelijk belangwinst belasten in 2004. Nadat belanghebbende daartegen bezwaar heeft gemaakt, omdat hij zegt al in 2003 geëmigreerd te zijn, …

Ten onrechte BPM op geleasede auto met Luxemburgs kenteken, Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011

In Archief by robert

Een Nederlander gebruikt voor zijn werk en privé een auto met Luxemburgs kenteken, welke geleased wordt. In maart 2008 wordt hij aangehouden op de openbare weg in Nederland en krijgt hij een (laatste) waarschuwing dat hij hiervoor BPM verschuldigd is. Nadat hij een maand later weer wordt aangehouden krijgt hij een volledige naheffingsaanslag BPM opgelegd met 50% boete. Hof ’s-Hertogenbosch …

Conclusie Advocaat-generaal over BPM-naheffing: prejudiciële vragen stellen

In Archief by robert

De Nederlandse BPM-heffing staat de laatste tijd sowieso flink in de belangstelling van de diverse gerechtelijke instanties. Zo ook in een casus waarover Rechtbank en Gerechtshof Leeuwarden zich eerder hebben gebogen en alvorens de Hoge Raad hierover arrest zal wijzen, de Advocaat-generaal onlangs een conclusie heeft uitgebracht. Het gaat daarbij om een Nederlandse inwoner van België, die sinds eind jaren …

Duitse belastingplicht voor Nederduitse DGA, Rechtbank Arnhem 10 mei 2011

In Archief by robert

Waar moet iemand belasting betalen over zijn werkzaamheden, als hij (1) buiten Nederland woont, (2) deze werkzaamheden verricht in Nederland, (3) als DGA voor een eigen vennootschap en het (4) onduidelijk is in welk land deze vennootschap is gevestigd? Het ging hier om iemand die in Duitsland woont en in loondienst is van een B.V., waarvan hij alle aandelen houdt. …

Fiscale agenda kabinet Rutte

In Archief by robert

Op 14 april jl. heeft het kabinet Rutte bekend gemaakt welke voornemens zij heeft om de komende jaren de fiscale wetgeving aan te passen. Een aantal punten uit deze fiscale agenda zijn:1. Verlaging van de inkomstenbelasting en verhoging van de BTW. Dit onder meer door een geleidelijke verhoging van het lage Btw-tarief van 6% naar 19%.2. Een aparte winstbox voor …

Belgische ondernemer heeft geen recht op 30%-regeling in Nederland, Rechtbank Arnhem 19 april 2011

In Archief by robert

Werknemers die naar Nederland worden uitgezonden, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een bijzondere kostenvergoedingsregeling, de 30%-regeling. Deze regeling is een forfaitaire tegemoetkoming voor de extra kosten van het verblijf in Nederland. De regeling geldt echter niet voor ondernemers.In 2006 treedt een arts, inwoner van België, toe tot een Nederlandse maatschap, waarna hij vervolgens in 2007 naar Nederland verhuist. In …

Wetsvoorstel Nederlandse staatssecretaris van Financiën 13 mei 2011: verdere ondersteuning binnen Europa bij invordering van belastingschulden

In Archief by robert

Landen binnen de EU gaan elkaar ondersteunen bij het invorderen van openstaande belastingschulden. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Weekers (Financiën), dat mede namens minister Verhagen (EL&I) en minister Donner (BZK) is ingediend. Het voorstel wordt met ingang van 1 januari 2012 van kracht.Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel worden mensen en kapitaal steeds mobieler, waardoor de invordering van …

Europese Richtlijn d.d. 11 maart 2011: versoepeling fiscale gegevensuitwisseling

In Archief by robert

Het bovenstaande wetsvoorstel wordt ondersteund door een recente Europese richtlijn. Op basis daarvan wordt vanaf 2013 de fiscale gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten uitgebreid, versoepeld en aan deadlines onderworpen. Het gaat daarbij om alle directe en indirecte belastingen, zowel federale als regionale en lokale belastingen. De inlichtingen kunnen niet alleen natuurlijke en rechtspersonen betreffen, maar ook bijvoorbeeld verenigingen en andere juridische …

Nederlandse AOW-uitkering belast in België, Hof van Beroep Antwerpen 29 maart 2011

In Archief by robert

Zoals bekend loopt er al enige jaren een discussie in België: mag de Nederlandse AOW-uitkering die een inwoner van België ontvangt volgens de nationale Belgische wet belast worden in België? Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is, zou dit in bepaalde situaties zelfs nog tot heffing over een dergelijke uitkering in Nederland kunnen leiden. Meerdere rechters in België hebben …

Standpunt Belgische Rulingdienst 22 maart 2011 m.b.t. belastingheffing bij meerwaarde op aandelen

In Archief by robert

In België is het mogelijk om vooraf situaties voor te leggen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen (de Rulingdienst), om te vernemen wat de fiscale consequenties zijn. De rulingdienst publiceert met enige regelmaat haar adviezen. Op 22 maart jl. heeft zij een advies uitgebracht dat ziet op de belastbaarheid van meerwaarden op aandelen als divers inkomen. Dergelijke waarden zijn niet belastbaar …