Aanpassing van de Franse meerwaardebelasting op onroerende goederen

In Archief by robert

Frankrijk sleutelt opnieuw aan de meerwaardenbelasting op onroerende goederen. De meerwaarden die men realiseert op de verkoop van een onroerend goed dat in Frankrijk gelegen is, worden vrijgesteld van belasting na 22 jaar in plaats van 30 jaar. Het gaat wel enkel om goederen die niet als hoofdwoning dienen. Zo keert men terug naar het oude systeem. De grote reden …

Lezersvraag: Hoe de AOW in de aangifte verwerken?

In Archief by robert

Lezersvraag Naar aanleiding van het AOW-artikel komt lezer H. met een praktische vraag. Hij meent dat er mogelijk meer Nederbelgen met deze vraag zitten. Zijn vrouw heeft nooit gewerkt, noch in Nederland noch in België. Zij heeft wel een AOW uitkering. Deze uitkering zou niet belast zijn op grond van de rechtspraak beschreven in jullie artikel van oktober 2012. De …

Hypotheekrenteaftrek moet minimaal annuïtair

In Archief by robert

Wij hebben er al eerder kort over geschreven, maar de regeling is nu definitief. Het is vanaf 2013 verplicht voor nieuwe leningen om ze in een termijn van maximaal dertig jaar tenminste annuïtair af te lossen. Wordt er te weinig afgelost, dan gaat voor het deel van de lening dat afgelost had moeten zijn de hypotheekrenteaftrek voor altijd verloren. Wel …

De gevolgen van het Van der Steen-arrest

In Archief by robert

In 2002 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat een directeur-groot aandeelhouder van een vennootschap (in de meeste gevallen) ondernemer is voor de omzetbelasting. Deze directeur-groot aandeelhouder (DGA) ging dan meestal een fiscale eenheid met “zijn” vennootschap aan en had de mogelijkheid om de BTW op diverse kosten bij de belastingdienst terug te vragen. In de Nederlandse belastingpraktijk is van deze …

150 km grens in 30%-regeling wel of niet in strijd met EU-recht?

In Archief by robert

De 30%-regeling is een tegemoetkoming in de Nederlandse wetgeving voor uit het buitenland geworven hooggekwalificeerde werknemers en houdt feitelijk in dat tot 30% van het inkomen belastingvrij is. De regeling heeft als uitgangspunt dat werknemers die uit het buitenland naar Nederland komen hoge kosten moeten maken om in Nederland te komen werken. Van deze regeling werd ook door inkomende werknemers …

iPads zijn voor de loonheffing computers en geen mobiele telefoons

In Archief by robert

Onder de Nederlandse loonbelasting zijn er mogelijkheden om bepaalde zaken of kosten belastingvrij aan een werknemer te vergoeden of te verstrekken. De gedachte hierachter is dat het gaat om kosten die verband houden met de dienstbetrekking en die daarom niet als inkomen worden gezien. De kosten worden gezien als arbeidskosten. In de inkomstenbelasting zijn deze kosten al weer enige tijd …

Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet niet in strijd met gelijkheidsbeginsel?

In Archief by robert

In een uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012 heeft zij beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Nederlandse Successiewet discriminerend is. Deze vrijstelling betekent voor ondernemingsvermogen dat er een verhoogde vrijstelling geldt. Voor het jaar waarop de uitspraak zag, betekende dit dat 75% van het ondernemingsvermogen was vrijgesteld. Tegen deze uitspraak van de Rechtbank Breda loopt nu cassatie …

Positieve uitspraak over uitkering uit Curaçaose Stichting Particulier Fonds

In Archief by robert

De Belgische rulingdienst (De Dienst Voorafgaande Beslissingen) heeft een situatie met een Curaçaose Stichting Particulier Fonds voorgelegd gekregen. De situatie was als volgt. Een moeder schenkt vermogen aan een Stichting Particulier Fonds (SPF). Over deze schenking wordt tegen het derdentarief (7%) registratierecht betaald. Na verloop van een aantal jaren is de SPF overgegaan tot een uitkering van vermogen, waarbij het …

Het Hof van Cassatie en de kwalificatie van de groepsverzekering in het huwelijksvermogensrecht

In Archief by robert

Een verplichte groepsverzekering gesloten door de werkgever ter financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de aangeslotene, beoogt in een aanvullend inkomen te voorzien. Zelfs al worden de bijdragen gedeeltelijk betaald door de werkgever en niet op het loon ingehouden, zijn ze een voordeel dat de werknemer uit hoofde van zijn …

De hervorming van het erfrecht (deel I)

In Archief by robert

In de vorige aflevering van NBM werd gewezen op een eerste luik van de hervorming van het erfrecht, het giftenrecht en het huwelijksvermogensrecht. Deze geplande hervorming is inmiddels wet geworden (wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het …

De hervorming van het erfrecht (deel II)

In Archief by robert

Minister van Justitie Turtelboom heeft, in haar algemene beleidsnota van 27 december 2012, verdere hervormingen aangekondigd. Meer bepaald wordt gewerkt aan de huwelijksvermogensrechtelijke regeling van (individuele en collectieve) levensverzekeringen (waarmee een pensioen wordt opgebouwd). Een manifeste ongelijkheid in pensioenopbouw van de echtgenoten moet door een duidelijke, billijke en hanteerbare financiële regeling gecompenseerd kunnen worden. Verder worden aan de echtgenoten meer …

Andere hervormingen op juridisch vlak

In Archief by robert

In de in de vorige alinea besproken Algemene Beleidsnota heeft Minister Turtelboom nog hervormingen in het familierecht aangekondigd. Worden genoemd de handelingsbekwaamheid, de naamgeving, de adoptie, het pleegouderschap, het meemoederschap, het draagmoederschap, het discreet bevallen, levenloos geboren kinderen, onderhoudsbijdragen, transgenders en de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank.Daarnaast worden ook hervormingen in het gerechtelijk en economisch recht beoogd.hits=8= / id=1460=

Boedelbeschrijving, eed, kennis van een handgift aan derden

In Archief by robert

Het Hof van Cassatie oordeelde dat een partij bij een proces-verbaal van boedelbeschrijving die ooit in het bezit is geweest van goederen van de nalatenschap, die kennis heeft van een handgift gedaan aan een derde, die verzuimt dit feit te melden aan de notaris en de eed aflegt dat zij niets heeft verduisterd en dat zij van zodanige verduistering geen …

Wettelijke intrestvoet

In Archief by robert

Voor het jaar 2013 is de wettelijke intrestvoet in burgerlijke zaken 2,75% (Belgisch Staatsblad 9 januari 2012). Inzake successierechten is de intrestvoet evenwel 7%.hits=7= / id=1458=

Wijziging van het Wetboek van Belgische nationaliteit

In Archief by robert

Zoals eerder aangekondigd (NBM november 2012) is het Wetboek van Belgische nationaliteit gewijzigd bij wet van 4 december 2012, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012 (zie meer over die wijziging verder in deze aflevering van NBM). De uitvoering van die wet wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013).hits=6= …

Waardering van effecten in de aangifte van nalatenschap

In Archief by robert

In afwijking van de algemene regel moeten op Belgische en Europese ter beurs genoteerde effecten niet worden aangegeven aan de waarde op de dag van het overlijden. De waardering geschiedt aan de hand van de Prijscourant van de maand volgend op die van het overlijden respectievelijk volgens de gemiddelde (slot)koers gedurende de maand van het overlijden. De erfgenamen konden echter …

Successierechten bij verkrijging tussen een langstlevende ongehuwd samenwonende partner “stiefouder” en een “stiefkind”

In Archief by robert

Wanneer een stiefouder als langstlevende echtgenoot van de biologische ouder overlijdt en een legaat vermaakt aan zijn stiefkind (het kind van de eerstoverleden echtgenoot-biologische ouder), betaalt het stiefkind het tarief in de rechte lijn (in Vlaanderen 3%, 9% en 27%) (art. 50 al. 1, eerste zin, Vl. W.Succ.). Maar wanneer een stiefouder als langstlevende ongehuwde samenwonende partner overlijdt, en een …

Koningin Fabiola en de private stichting “Fons Pereos”

In Archief by robert

Er is in de Belgische pers heel wat te doen geweest omtrent de door Koningin Fabiola opgerichte private stichting “Fons Pereos”. Er werd aan de Koningin verweten de successierechten te omzeilen. Niets is minder waar. Vooreerst is het volledig rechtsgeldig een private stichting op te richten. Artikel 27 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, …