Bij adoptie van één kind: Belgische én Nederland adoptiepremie

In Archief by robert

De Nederlandse Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) regelt de adoptie in het geval de asielouders in Nederland wonen. Adoptieouders die een buitenlands kind hebben geadopteerd, krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van interlandelijke adoptie als bedoeld in artikel 9a Regeling tegemoetkoming adoptiekosten bedraagt € 3 700. Er moet …

Europese Identiteitskaart voor gepensioneerden

In Archief by robert

EP- Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Commissie gesteld door Ria Oomen-Ruijten (CDA-PPE) d.d 21 oktober (E-009889/2011) In een groot aantal lidstaten hebben gepensioneerden recht op kortingen/reducties op de toegangsprijzen in musea, schouwburgen enz. Ook kent een aantal staten kortingen/reducties voor gepensioneerden voor het openbaar vervoer (treinen/bussen).Gepensioneerden van lidstaten, die in een andere lidstaat (tijdelijk) verblijven, worden …

Grondige herziening van de regels inzake schenkings- en successierechten. Overdracht van een familiaal bedrijf

In Archief by robert

In het Vlaamse Gewest geldt op vandaag een vrijstelling van successierechten voor de activa van een familiale onderneming en voor de aandelen van en vorderingen op een familiale vennootschap (art. 60bis Vl. W.Succ.). De toepassingsvoorwaarden voor deze vrijstelling hebben de afgelopen jaren verschillende wijzigingen ondergaan. Zo werd ingevolge de economische en financiële crisis van 2008 de zogenaamde ‘loonlastvoorwaarde’ geschorst. De …

In Nederland studeren met Vlaams diploma: loting medische studie in strijd met Europees recht

In Archief by robert

De Raad van State heeft op 7 september 2011 in het geval van een Nederlandse scholiere met een Belgisch Vwo-diploma uitgesproken, dat de door haar behaalde examencijfers – gemiddeld 8,8 – door Nederland op dezelfde wijze gewaardeerd moeten worden als een Nederlandse Vwo-diploma met een gemiddeld examencijfer van 8,8. BeroepNederlandse scholieren met een gemiddeld cijfer van 8,8 worden zonder loting …

Zorg Zorgen. Uitspraak over Zorgverzekering andermaal verdaagd

In Archief by robert

Na de uitspraak van het Europese Hof hield de Centrale Raad van Beroep in Utrecht de zitting op 29 juni 2011 om onderzoek te doen naar feiten: hoe was in 2004 tot 2006 de toepassingswet tot stand gekomen? De kernvraag was in hoeverre het ministerie zich heeft ingespannen om discriminatie van expat-verzekerden te vermijden. De juridische kant van deze zaak …

Vrijstelling in de personenbelasting over een ‘eigen’ woning die in het buitenland ligt

In Archief by robert

Het bezit van een enige en eigen (gezins)woning is niet belastbaar in de federale personenbelasting en dit ongeacht de (huur)waarde van het betrokken pand. De onroerende voorheffing, die door de Vlaamse overheid wordt geïnd, blijft uiteraard wel verschuldigd. Tot voor kort werd deze vrijstelling voor de enige en eigen woning slechts verleend voor gezinswoningen die in België zijn gelegen. Dit …

Schenking van bouwgronden in Vlaanderen

In Archief by robert

Vlaamse rijksinwoners genieten van een gunsttarief voor de schenking van bouwgronden (art. 140nonies Vl. W.Reg.). Deze tijdelijke gunstmaatregel werd ingevoerd per 1 januari 2002 en sindsdien tot tweemaal toe verlengd. De Vlaamse regering heeft beslist om de maatregel een derde maal te verlengen (tot eind 2014). Er komen wel bijkomende, strengere voorwaarden: de begiftigde dient niet alleen een stedenbouwkundige vergunning …

Mogelijke successierechten op groepsverzekering langstlevende echtgenoot?

In Archief by robert

In een recent arrest heeft het Grondwettelijk Hof gesteld dat de groepsverzekering van één van de echtgenoten integraal deel uitmaakt van de huwgemeenschap, wanneer zij gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel (arrest Grondwettelijk Hof nr. 136/2011 van 27 juli 2011). Dit is een fundamentele ommekeer van de traditionele benadering die de financiële reserves van levensverzekeringspolissen beschouwt als eigen vermogen van de …

Aangifte successierechten – voorafgaande schatting door deskundigen

In Archief by robert

Om te vermijden dat de fiscale administratie de waardering van bepaalde activa van de nalatenschap betwist, kunnen de erfgenamen vragen om op hun kosten een onafhankelijke derde aan te stellen om een bindende schatting op te maken. Wanneer de deskundige bij de waardering van bepaalde goederen uitgaat van een verkeerde veronderstelling, kunnen de erfgenamen of de fiscus thans deze schatting …

Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen

In Archief by robert

Vlaamse rijksinwoners kunnen familiale ondernemingen en aandelen in familievennootschappen schenken aan 2% (art. 140bis e.v. Vl. W.Reg.). Deze ondernemingen en aandelen zijn bovendien in de successierechten vrijgesteld (art. 60bis Vl. W.Succ.). In beide gevallen dient aan welbepaalde voorwaarden te zijn voldaan.De Vlaamse Regering heeft beslist de voornoemde wetsbepalingen volledig te herschrijven. Zie de bijdrage daarover verder in het magazine.hits=0= / …

De aansprakelijkheid van de wettelijke erfgenamen en de algemene legatarissen voor de successierechten van de fictieve legatarissen

In Archief by robert

Wettelijke erfgenamen en algemene legatarissen (testamentaire erfgenamen) zijn aansprakelijk, ieder in verhouding van hun erfdeel, voor de successierechten en intresten die verschuldigd zijn door legatarissen ten algemene en ten bijzondere titel (art. 70, lid 2 W.Succ.). Met betrekking tot de in een testament aangestelde legatarissen ten algemene en ten bijzondere titel is deze wetsbepaling niet bezwarend voor de erfgenamen en …

Het definitieve karakter van een aangifte van nalatenschap ten aanzien van het passief

In Archief by robert

Naar aanleiding van het overlijden van een Nederbelg wordt een aangifte van nalatenschap ingediend. Na het verstrijken van de indieningstermijn blijkt dat er op datum van overlijden nog belangrijke schulden bestonden in hoofde van de overledene. De erflater had immers ten onrechte doorgestorte dividenden ontvangen en er was ook ten onrechte een lening terugbetaald aan de overledene. De ontvanger weigert …

Verjaring inzake tekortschatting van buitenlandse goederen

In Archief by robert

Het Europese Hof van Justitie heeft België recent veroordeeld voor schending van het vrij verkeer van kapitaal. Het wetboek der successierechten voorziet immers in een verschillende verjaringstermijn voor de betwisting van de waardering van aandelen van een vennootschap met zetel van werkelijke leiding in België en aandelen van een vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een andere lidstaat. De …

Spaanse successie- en schenkingsrechten discriminatoir ten aanzien van niet-rijksinwoners?

In Archief by robert

In Spanje betalen niet-rijksinwoners hogere schenkings- en successierechten dan rijksinwoners, omdat zij minder vrijstellingen kunnen genieten. De Europese Commissie heeft beslist, na herhaalde aanmaningen, deze discriminatie aan te klagen bij het Europese Hof van Justitie als zijnde een schending van het vrij verkeer van personen en kapitaal (IP/11/1278). hits=0= / id=1844=