De roerende voorheffing stijgt van 25% naar 27%

In Archief by robert

Eindejaarswetten goedgekeurd De verhoogde roerende voorheffing (RV) van 27% en de speculatiebelasting zijn op 1 januari 2016 in werking getreden. Deze maatregelen moeten vorm geven aan de ‘taxshift’ (de belastingverschuiving weg van arbeid). Om de taxshift te financieren werden ook de Kaaimantaks verstrengd (zie hierna) en werden enkele btw-verhogingen doorgevoerd (voor elektriciteit, woningrenovatie en plastische chirurgie). – De roerende voorheffing …

Het familiebedrijf schenken aan kinderen en kleinkinderen over de grens

In Archief, Interesting by robert

De Vlaamse Belastingdienst kijkt strenger toe Stel u bent ondernemer. Ergens in de vorige eeuw vestigde u zich in België, maar uw kinderen en kleinkinderen wonen in Nederland. Hoe kunt u het best (en met een beperkte kostprijs) uw onderneming aan uw kinderen en kleinkinderen overdragen, en wat kost dat dan? Als inwoner van het Vlaamse Gewest kan u, sedert …

Nieuw Vlabel standpunt over wederkerige schenkingen tussen echtgenoten

In Archief by robert

De wederzijdse schenking tussen echtgenoten is een populaire techniek waarmee echtgenoten elkaar gemoedsrust kunnen bezorgen. Een gewone schenking zonder meer, komt eigenlijk niet tegemoet aan de wens tot zekerheid, aangezien schenkingen tussen echtgenoten steeds herroepelijk zijn. Een mogelijke oplossing is de zgn. “wederzijdse schenking”, waarbij beide echtgenoten aan elkaar in een geschrift bv. een som geld schenken, en stipuleren dat …

Vlabel vult het nieuwe standpunt over de verzekeringsgift aan

In Archief by robert

Zoals vermeld in de vorige editie van deze rubriek heeft Vlabel op 12 oktober 2015 een ophefmakend standpunt ingenomen met betrekking tot de zgn. ‘verzekeringsgift’. Met dat standpunt maakte Vlabel duidelijk dat wanneer de erflater zijn levensverzekering schenkt aan zijn erfgenamen, de erfgenamen daarop bij overlijden van de erflater erfbelasting dienen te betalen, zelfs wanneer eerder al schenkbelasting werd betaald. …

Uitstel voor de nieuwe fiscale regularisatie

In Archief by robert

Op het nippertje werd de regeling voor een nieuwe fiscale regularisatie bij het Contactpunt uit het ontwerp van Programmawet gehaald. Op die manier wil men tegemoet komen aan de kritiek van de Raad van State. Vooraleer de regeling van start kan gaan, dient een regeling met de Belgische regio’s getroffen te worden over de regionale belastingen (zoals de erfbelasting en …

De Kaaimantaks verstrengd!

In Archief by robert

Ook werd de nog maar recent ingevoerde Kaaimantaks reeds aangepast. De Kaaimantaks zorgt ervoor dat de inkomsten van sommige ‘juridische constructies’ rechtstreeks in hoofde van de oprichter of derde begunstigde worden belast (een regime van fiscale transparantie). Daarnaast stelt de Kaaimantaks de uitkering bij liquidatie (of de kosteloze overdracht van activa) door sommige juridische constructie belastbaar. Hieronder een kort overzicht …

Speculatiebelasting van 33%

In Archief by robert

De speculatiebelasting is een nieuwe belasting van 33% op de meerwaarden gerealiseerd op de overdracht van beursgenoteerde effecten binnen een termijn van zes maanden vanaf hun aankoop. In principe worden enkel effecten gevat aangekocht na 1 januari 2016. De speculatiebelasting viseert enkel natuurlijke personen (rijksinwoners) die buiten hun beroepswerkzaamheid een meerwaarde hebben gerealiseerd. Ook niet-inwoners worden door de taks geviseerd …

Laatste aanpassingen belastingplan 2016

In Archief by robert

Het belastingplan 2016 was al aangenomen door de Tweede Kamer in het vertrouwen dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor de plannen te vinden zou zijn. In de Eerste Kamer stelden de andere politieke partijen nog eisen om mee te werken aan een meerderheid. Uiteindelijk kon met D66 tot overeenstemming worden gekomen. Daarbij moest nog wel rekening …

Naschrift bij “praktisch werken met de Kaaimantaks”

In Archief by robert

In de vorige editie van dit magazine hebben wij een bijdrage geschreven over De Kaaimantaks. De Belgische wetgever heeft vervolgens, helemaal aan het einde van het jaar, nog een aantal verduidelijkingen en wijzigingen in de Kaaimantaks aangebracht. Een voorbeeld van een welkome verduidelijking is dat nu expliciet in de wet is opgenomen dat rechtspersonen die geen vennootschap zijn, onbelast een …

UBO-register: gegevens begunstigden worden (semi-) publiekelijk?

In Archief by robert

Op 20 mei 2015 werd de zogenaamde vierde anti-witwasrichtlijn goedgekeurd. Kan je kort toelichten waar de belangrijkste punten liggen? De vierde anti-witwasrichtlijn is in juni vorig jaar in werking getreden en heeft tot doel een aantal wijzigingen in het kader van de anti-witwaspraktijken te implementeren in de interne regelgeving van de lidstaten. De lidstaten hebben hiervoor twee jaar de tijd, …

Fiscus vangt bot bij het Hof van Cassatie over de inwerkingtreding van de wet over de aanvullende pensioenen

In Archief by robert

De belastingheffing over een Nederlands aanvullend pensioen van een Nederlander die in België woont, zorgt in België reeds vele jaren voor discussie tussen de pensioengenieter en de Belgische belastingdienst. Nieuw discussiepunt hierbij is de inwerkingtreding van de wet aanvullende pensioenen (hierna genoemd: de WAP-wet). Basisprincipe Om na te gaan of een in Nederland opgebouwd aanvullend pensioen belast kan worden in …

Afschaffing Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

In Seminars by robert

Nederland kent veel zelfstandigen. Deze zelfstandigen, ook wel zzp’ers genoemd, zijn niet in dienstbetrekking werkzaam en worden daardoor op een aantal punten anders behandeld dan werknemers. Zo hebben zelfstandigen in beginsel geen ontslagbescherming en zijn ze niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit maakt zzp’ers flexibele en soms ook goedkope krachten en vandaar dat bedrijven zzp’ers graag inhuren, met name voor …