De offshore structuur van vader en de Nederlandse belastingdienst. De nalatenschap van Erik

In Archief by robert

Angeline woont al jaren met haar man in België. Onlangs is Erik, de vader van Angeline, overleden. Erik heeft zijn hele leven in Nederland gewoond. Bij het opruimen van het huis van haar vader vond Angeline, naast de bekende zaken ook iets onbekends. Erik bleek een persoonlijke bankrekening in Zwitserland te hebben aangehouden en eigenaar te zijn van een offshore …

Vraag van lezer: rente-belastingvrijstelling ook op Nederlandse spaarrekening?

In Archief by robert

VraagGraag wil ik uw aandacht voor het volgende:een belastingplichtige in België heeft recht op een rente-belastingvrijstelling van 1.770 euro per jaar op de rente die hij of zij ontvangt van een Belgische bankinstelling. Indien er sprake is van ontvangen rente op banktegoeden die enkel op Nederlandse banken worden aangehouden, dan is er geen sprake van een vrijstelling van genoemde 1.770 …

Grensoverschrijdende ambtenaren: afwijkende regelingen

In Archief by robert

Een aantal inwoners van België werkt als ambtenaar in Nederland. Sommige grensarbeiders zijn ’echte’ ambtenaren. Andere grensarbeiders denken dat ze ambtenaar zijn. Een groot aantal personen ontvangen een ABP-pensioen of zullen dit in de toekomst ontvangen. Als men een ABP-pensioen ontvangt, is men niet automatisch ambtenaar. Er zijn veel misverstanden als het gaat om grensoverschrijdende ambtenaren. In dit artikel worden …

Gerechtelijke verdeling – nieuwe wetgeving

In Archief by robert

In het Belgisch Staatsblad van 14 september ll. verscheen de wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke verdeling. Deze wet herschrijft heel grondig de regels betreffende de vereffening-verdeling (in Nederland gekend als ‘boedelafwikkeling’) van onder meer nalatenschappen en huwelijksvermogensstelsels, zo de deelgenoten niet tot een akkoord kunnen komen.Een dergelijke procedure wordt op vraag van een …

Expat statuut – bijkomende verduidelijking

In Archief by robert

Reeds sinds 1983 heeft België, net zoals zovele andere landen, een bijzonder gunstig fiscaal regime voor zogenaamde expats die in België komen werken. De bedoeling van deze gunstregimes is vanzelfsprekend om grensoverschrijdende tewerkstelling te stimuleren en om werkkrachten aan te trekken. In België is deze regeling opgenomen in een administratieve circulaire, die tot op vandaag zeer veel wordt gebruikt. Medio …

Buitenlandse seminaries in vakantieoorden

In Archief by robert

Met de regelmaat van een klok ontstaan er fiscale geschillen over de aftrek van seminaries die doorgaan in exclusieve vakantieoorden worden georganiseerd. Geen professioneel karakter volgens de fiscus en dus zijn de kosten niet aftrekbaar, ook al gaan er effectief cursussen en netwerkevents door. Te streng oordeelt de rechtbank te Bergen, 15 juli 2011. Het dagprogramma van het seminarie vertoonde …

Gewesten worden inningsbevoegd voor registratie- en successierechten

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2015 zullen de drie Belglsche gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bevoegd worden voor de inning van registratie- en successierechten. Bijgevolg zal elk gewest zelf bepalen wat de interne richtlijnen zijn bij de inning van de rechten. Dit heeft in concreto ook tot gevolg dat de interpretatie van de bepalingen van het …

Het “sterfhuisbeding” en de fiscale administratie – vervolg

In Archief by robert

De beslissing van de Fiscale Administratie de dato 15 juli 2011 die het sterfhuisbeding belast op grond van artikel 5 van het Wetboek Successierechten (aangehaald in het vorige “Kort Nieuws”) werd in de loop van de maand augustus vervolledigd met richtlijnen ten behoeve van de ontvangers der registratie. Daaruit bleek dat de nieuwe beslissing van toepassing zou zijn op alle …

Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de techniek van handgift

In Archief by robert

In een vrij recent arrest heeft het Hof van Cassatie de bewijsproblematiek van de handgift uitgeklaard. Zodoende wordt de handgift best als volgt uitgevoerd: (1) de schenker verstuurt een intentiebrief; (2) de schenker doet de schenking en draagt dus de goederen werkelijk van hand tot hand over aan de begiftigde; (3) de begiftigde stuurt een bedankingsbrief met melding van de …

Formateursnota Elio Di Rupo

In Archief by robert

Ondanks dat het maar een formateursnota is die in het kader van de lopende regeringsonderhandelingen in detail wordt besproken, zijn er toch een aantal fiscale voorstellen die best nu al onder de aandacht worden gebracht. De drie meest in het oog springende voor de vermogende particulieren zijn (1) een verhoging van de belasting op roerende inkomsten (bijvoorbeeld tot 20% voor …

Verdere afkalving bankgeheim

In Archief by robert

Zoals reeds eerder aangekondigd (NBM juni 2011) staat het Belgisch fiscaal bankgeheim onder druk. Voor louter Belgische doeleinden werd het bankgeheim de facto afgeschaft (weliswaar met een aantal beschermingsmechanismes tegen al te voortvarende fiscale ambtenaren – zie NBM april 2011). Ook grensoverschrijdend verdwijnen de barrières. De Kamer behandelt thans het wetsontwerp tot aanvaarding van een protocol met onder andere Nederland …

Grotere openbaarheid over de werking van de rulingcommissie

In Archief by robert

Fiscale rechtszekerheid is een fel begeerd goed; zeker omdat de fiscale wetgeving vaak zeer technisch is en mogelijke geschillen met de administratie jaren kunnen aanslepen. Acht jaar geleden heeft de Belgische wetgever daartoe een centrale en onafhankelijke dienst opgericht die jaarlijks meer dan vijfhonderd rulingaanvragen verwerkt. Tot voor kort was het niet steeds duidelijk welke criteria deze rulingcommissie hanteerde bij …

Nadere preciseringen over het arrest Dijkman

In Archief by robert

Tot voor kort betaalden de Belgische ingezetenen extra gemeentebelasting op hun beleggingsopbrengsten bij buitenlandse bankinstellingen. Dit was minder aangenaam voor Nederbelgen die na hun emigratie nog spaartegoeden aanhouden buiten België, bijvoorbeeld Nederland. Het Europees Hof van Justitie heeft deze praktijk veroordeeld in het arrest Dijkman (zie NBM april 2011). Er waren evenwel nog vragen gerezen of het arrest ook van …

Het “sterfhuisbeding” en de fiscale administratie

In Archief by robert

Het sterfhuisbeding is de toebedeling in de huwelijksvoorwaarden van het ganse gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten aan een met naam genoemde echtgenoot (in de praktijk de echtgenoot van de terminaal zieke echtgenoot). In principe worden dergelijke toebedelingen in de Belgische successierechten belast op grond van een fictiebepaling (art. 5 W.Succ.). Op de helft van de toebedeelde gemeenschap moet de langstlevende …

Uitkering uit trust is belastbaar in Belgische successierechten, Rb. Brussel 22 april 2010

In Archief by robert

De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel diende uitspraak te doen over de vraag of de uitkering uit een (discretionaire en revocabele) trust belastbaar is in de Belgische successierechten. De Rechtbank hanteert een teleologische interpretatie (het in aanmerking nemen van het doel van de trust) en besluit dat een dergelijke trust moet worden gelijkgesteld met een (testamentair) legaat. Daarnaast betoogde …

Nieuw Vlaams decreet over de waardering van niet-genoteerde effecten

In Archief by robert

Om te vermijden dat de erfgenamen van een Belgische rijksinwoner successierechten zouden moeten betalen op iets wat zij niet krijgen, voorziet art. 21, III W.Succ. in de mogelijkheid de waarde van effecten aan te geven volgens de notering van één van de drie maanden volgend op die van het overlijden. Vooral in geval van plotse drastische beursdaling is dit een …

Finaal verrekenbeding: twee recente vonnissen

In Archief by robert

Het finaal verrekenbeding is een beding toegevoegd aan een stelsel van uitsluiting van gemeenschap (scheiding van goederen) op grond waarvan bij het overlijden van een echtgenoot de langstlevende een verrekenvordering kan laten gelden tegen de eerst overleden echtgenoot. Bij een finaal verrekenbeding 0/100 bevat de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot (economisch) niets. Volgens de Belgische rechtspraak en een groot …

Schenking door schuldigerkenning – aftrekbare schuld, Rb. Hasselt 25 februari 2010

In Archief by robert

Bij een schenking door schuldigerkenning is de schenker in de praktijk bij zijn overlijden een geldsom verschuldigd aan de begiftigde-erfgenaam. De vraag rijst dan of deze schuld in mindering kan worden gebracht van het actief van de nalatenschap van de erflater. Schulden aangegaan jegens een erfgenaam kunnen immers door de ontvanger worden geweigerd uit het passief, tenzij de echtheid ervan …

In de Europese Economische Ruimte wonende erfgenamen: geen bijkomende waarborg meer!

In Archief by robert

Sinds kort zijn buitenlandse erfgenamen/legatarissen van een Belgische rijksinwoner niet meer verplicht om een bijkomende borg te verstrekken tot betaling van de successierechten, althans niet wanneer deze erfgenamen/legatarissen in de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) wonen. De banktegoeden van de overledene kunnen dus zonder meer worden vrijgegeven aan de rechtsopvolgers (zie NBM mei 2011).Wonen er evenwel erfgenamen/legatarissen buiten de E.E.R., dan …

Vrijstelling van successierechten voor reeds geschonken familiale vennootschap?

In Archief by robert

Onder bepaalde voorwaarden kunnen aandelen van een familiale vennootschap vrij van successierechten vererven in het Vlaamse Gewest. Eén van die voorwaarden is dat de overledene de aandelen gedurende minstens drie jaar ononderbroken in bezit heeft gehad. De Vlaamse overheid meent dat aan deze bezitsvoorwaarde niet is voldaan wanneer de overledene de aandelen binnen de drie jaar voor overlijden heeft weggeschonken …

Het recht van overgang en de OBV

In Archief by robert

Bij overlijden van niet-rijksinwoners dient in België een aangifte van het recht van overgang te worden ingediend. Op grond daarvan worden de in België gelegen onroerende goederen belast. Sinds kort kunnen, wanneer de erflater zijn domicilie of zetel van zijn vermogen gevestigd had binnen de Europese Economische Ruimte, bepaalde schulden worden in mindering gebracht. De in het raam van een …

Verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen creëert ook opportuniteiten op het vlak van estate-planning

In Archief by robert

Het tarief van de Nederlandse overdrachtsbelasting voor in Nederland gelegen onroerende zaken die voor particuliere bewoning zijn bestemd werd onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Ook aandelen in onroerende zaaklichamen komen hiervoor in aanmerking.Deze vermindering biedt een interessante opportuniteit op het vlak van estate-planning voor Nederbelgen die niet langer aan de schenk- en erfbelasting onderworpen zijn. In …

Franse vermogensbelasting op aandelen van de SCI: ingrijpende wijziging

In Archief by robert

De Franse regering heeft een grondige wijziging/vereenvoudiging van de ‘impôt de solidarité sur la fortune’ (of kortweg ISF) doorgevoerd. Deze wijziging houdt grosso modo in dat enkel de vermogens van meer dan € 1.300.000 principieel belastbaar zijn. Deze vermogens worden belast aan 0,25% indien de totale waarde niet hoger is dan € 3 mio. Is dit wel het geval, dan …

Schumackernorm geldt voor gezinsinkomen, Rechtbank Breda 10 juni 2011

In Archief by robert

Door te opteren voor de fictieve binnenlandse belastingplicht kan in Nederland hypotheekrente in verband met de woning in België in aftrek gebracht. In de zaak Renneberg heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een niet-inwoner van Nederland ook zonder de keuzeregeling deze hypotheekrente in aftrek kan brengen, mits het nagenoeg volledige (90% of meer) belastbare inkomen in Nederland verdiend …

Opteren binnenlandse belastingplicht werkt door naar belastingverdrag, Rechtbank Breda 10 juni 2011

In Archief by robert

Wederom een uitspraak over de regeling van de fictieve binnenlandse belastingplicht. De uitspraak komt er op neer dat u met een keuze voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige, geen afstand doet van het recht om in voorkomend geval een belastingverdrag te kunnen toepassen. Dit heeft Rechtbank Breda onlangs beslist. De zaak was als volgt.Een man woonde sinds 2001 met …

Opteren binnenlandse belastingplicht gold voor een heel kalenderjaar, Rechtbank Breda 6 juli 2011

In Archief by robert

Een man van Duitse nationaliteit werkt voor een ziekenhuis in Nederland en heeft een eigen woning in Duitsland. In de jaren 2003-2005 kiest hij voor de binnenlandse belastingplicht. Per 31 maart 2005 emigreert hij naar Amerika. De vraag is of zijn keuze voor de binnenlandse belastingplicht alleen geldt voor de eerste drie maanden van 2005 (standpunt belastingplichtige) of voor het …

Nederland hoeft een tegemoetkoming te verlenen voor in België geheven personenbelasting, Rechtbank Breda 27 april 2011

In Archief by robert

In 2010 heeft de Hoge Raad al eens beslist dat Nederland geen tegemoetkoming hoeft te verlenen voor de Belgische personenbelasting (in dit geval gemeentelijke opcentiemen) over het inkomen van een inwoner van België, dat in Nederland belast wordt. Volgens de Hoge Raad is de handelwijze van Nederland niet in strijd met de Europese vrijheid van vestiging. Desondanks werd een soortgelijke …

Heffing recht van overgang niet in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer, Rechtbank Breda 24 juni 2011

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2010 is in Nederland het recht van overgang afgeschaft. Dit was een bijzondere “soort” erf- of schenkbelasting. Deze was bijvoorbeeld verschuldigd, indien iemand die niet in Nederland woonde maar wel onroerend goed in Nederland bezat, kwam te overlijden.Het ging in deze zaak om een mevrouw van Belgische nationaliteit die in Duitsland woonde, in Nederland onroerend …

Woonplaats was Nederland en niet Portugal, Rechtbank Breda 27 mei 2011

In Archief by robert

Vervolgens een aantal uitspraken over de vraag waar de fiscale woonplaats is gelegen. De fiscaliteit kent een eigen woonplaatsbegrip. Enerzijds hebben we daarmee te met de nationale wet van een land en anderzijds het belastingverdrag tussen beide landen (in dit geval Nederland en Portugal). Allereerst wordt daarbij gekeken in welk land iemand over een woning beschikt. Indien dit in meerdere …

Woonplaats in Duitsland belet BPM-heffing, Rechtbank Breda 15 juni 2011

In Archief by robert

De woonplaats kan ook van belang zijn voor de heffing van BPM. Indien iemand in Nederland woont en gebruik maakt van de weg in Nederland met een auto met buitenlands kenteken, is BPM verschuldigd. In deze procedure kwam de vraag aan de orde of iemand in Duitsland woonde (geen BPM-heffing) of in Nederland (wel heffing). Hij werd in januari 2010 …

Vestigingsplaats gelegen in Nederland, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 juni 2011

In Archief by robert

Tenslotte een tweetal uitspraken over de vraag waar de vestigingsplaats van een vennootschap is gelegen. Het gaat er daarbij vooral om waar de feitelijke leiding door het bestuur van de vennootschap plaatsvindt. Het komt regelmatig voor dat een vennootschap verplaatst wordt naar (bijvoorbeeld) Curaçao en dat een lokaal trustkantoor wordt aangesteld als directie. De vraag is vervolgens of dit voldoende …

Feitelijke vestigingsplaats is gelegen in Nederland, Gerechtshof Arnhem 24 mei 2011

In Archief by robert

Een soortgelijke procedure was er voor Gerechtshof Arnhem. Volgens het Hof was het daarbij ook aan belanghebbende om aannemelijk te maken dat de plaats van werkelijke leiding van de vennootschap op Curaçao was gelegen. Belanghebbende heeft hiervoor feiten en omstandigheden aangevoerd. Deze waren volgens het Gerechtshof echter niet voldoende. Volgens het Hof gaf de aandeelhouder dan wel haar belastingadviseur vanuit …

Hebben Nederlanders recht op de gratis Omnipas 65+ van De Lijn?

In Archief by robert

Dankzij een initiatief van de Vlaamse Overheid (*) kan u vanaf uw 65-ste verjaardag gratis reizen met alle bussen en trams van de Lijn en de TEC, op vertoon van uw Omnipas 65+. De Vlaamse wetgever heeft er immers voor gezorgd dat personen die de pensioenleeftijd bereikt hebben zich gratis kunnen verplaatsen. Dit voordeel wordt echter enkel toegekend aan zij …