Het recht van overgang en de OBV

In Archief by robert

Bij overlijden van niet-rijksinwoners dient in België een aangifte van het recht van overgang te worden ingediend. Op grond daarvan worden de in België gelegen onroerende goederen belast. Sinds kort kunnen, wanneer de erflater zijn domicilie of zetel van zijn vermogen gevestigd had binnen de Europese Economische Ruimte, bepaalde schulden worden in mindering gebracht. De in het raam van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling (of wettelijke verdeling) aan de langstlevende echtgenoot opgelegde last om een schuld jegens de kinderen te erkennen, is geen schuld van de nalatenschap maar een last. Deze last is volgens de Belgische successiewet niet aftrekbaar bij het recht van overgang. De fiscale administratie weigert dan ook de last in mindering te brengen.
Ons inziens is deze positie van de fiscale administratie strijdig met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.
hits=1= / id=1818=