De vrijstelling van successierechten op de overdracht van een familiale onderneming.Anticipeer nu op toekomstige wijzigingen!

In Archief by robert

Sinds het einde van de vorige eeuw worden in Vlaanderen aandelen in een familiale onderneming vrijgesteld van successierechten indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De Vlaamse decreetgever was zich immers sterk bewust van de belangrijke rol die familiebedrijven spelen voor de economie. Om de parels van onze economie te beschermen tegen buitenlandse overnames zag de Vlaamse decreetgever dan ook in …

Familiale successieplanning (2) Hersamengestelde gezinnen

In Archief by robert

De post-moderne maatschappij wordt gekenmerkt door de toename van tweede huwelijken en relaties. Daarom brengen wij u in deze aflevering twee korte verhalen van successieplanning met betrekking tot de zogenaamde “hersamengestelde gezinnen” a. Jaap, Jannetje en hun tweede huwelijkJaap is een vermogende en sportieve Nederbelg van tweeënzestig die in de Kempen woont. Hij is weduwnaar en vader van drie volwassen …

Incassopraktijken onder de loep.

In Archief by robert

Stel u weigert een factuur te betalen en u geeft met redenen omkleed aan, waarom u factuur of een deel daarvan betwist, weet u dan wat er mogelijk kan gebeuren? Als u niet binnen de door de schuldeiser gestelde datum betaalt, dreigt een voor u onbekend incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocatenkantoor, plots met een in gebrekestelling, dagvaarding, beslaglegging, hoge kosten en/of …

Zorg Zorgen. Na vijf jaar: nieuwe kansen

In Archief by robert

Na de uitspraak van het Hof hebben de expats een gerede kans op onderhandelingen met de Nederlandse staat over een zogenaamde “collectieve compensatie”. Dit geldt met name voor de circa 40.000 expats wiens particuliere verzekeringscontract eenzijdig werd opgezegd per 1 januari 2006. Onder hen zijn er ook die wegens hun gevorderde leeftijd zelfs niet meer in aanmerking kwamen voor een …

Advocaat-generaal: conserverende aanslag bij emigratie over pensioen toegestaan

In Archief by robert

Een Nederlander verhuisde in 2003 naar België. Voor de door hem opgebouwde pensioenaanspraken ontvangt hij een conserverende aanslag in de inkomstenbelasting. De vraag is of deze aanslag al dan niet in strijd is met de goede verdragstrouw tussen Nederland en België. Omdat het over het jaar 2003 gaat, is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België van belang. Eerder heeft …

Moet Nederland de in België verschuldigde gemeentelijke belastingen verrekenen?, Hoge Raad

In Archief by robert

Dit is een vraag die vele inwoners van België met in Nederland belastbaar inkomen bezighoudt. Waar gaat het om? Het in Nederland verdiende salaris is normaliter belast in Nederland. Daarnaast is men, sinds het nieuwe belastingverdrag van 2003, in België gemeentelijke belastingen verschuldigd over ditzelfde inkomen. Dit voelt voor velen als dubbele belasting en de gedachte is dat Nederland hiervoor …

Europese Hof van Justitie: is de Nederlandse BPM-heffing gerechtvaardigd bij korte privé-ritten?

In Archief by robert

De Nederlandse BPM is in beginsel verschuldigd, indien met een auto gebruik wordt gemaakt van de weg in Nederland. In dat geval is ook meteen het volledige BPM-bedrag verschuldigd. Slechts voor een beperkt aantal situaties gelden uitzonderingen. De BPM-heffing en met name ook deze robuustheid ligt de afgelopen jaren onder flinke druk, niet in het minst door enkele uitspraken van …

Gerechtvaardigd beroep op de verhuisboedelvrijstelling van de BPM?, Hoge Raad

In Archief by robert

Zoals hierboven aangegeven kent de BPM een aantal uitzonderingen c.q. vrijstellingen. Een daarvan is de zogeheten verhuisboedelvrijstelling. Iemand die naar Nederland verhuist en daarbij een auto meeneemt welke hij tenminste zes maanden voor immigratie heeft gekocht en niet binnen twaalf maanden na binnenkomst in Nederland verkoop of verhuurt, is hij geen BPM verschuldigd. Dit kan van belang zijn om te …

Heffingsrente voor grensarbeiders terecht?, Hof Arnhem

In Archief by robert

Grensarbeiders die wonen in Nederland en werken in België kunnen in voorkomende gevallen aanspraak maken op toepassing van een compensatieregeling in Nederland. Om deze compensatie te berekenen heeft de Nederlandse belastingdienst de Belgische aanslag nodig. Omdat dit vaak enige tijd op zich kan laten wachten, wordt vaak eerst een voorlopige aanslag opgelegd. Als de Belgische aanslag dan beschikbaar komt, wordt …

Recht op heffingsvrij vermogen en ouderentoeslag?, Hof ’s-Hertogenbosch

In Archief by robert

Inwoners van België met inkomen en/of vermogen in Nederland kunnen door te kiezen voor de fictieve binnenlandse belastingplicht aanspraak maken op extra fiscale faciliteiten in Nederland. De vraag is of ook zonder voor deze regeling te kiezen, recht bestaat op (in dit geval) het heffingsvrij vermogen in box 3 en de ouderentoeslag. Deze vraag is voorgelegd aan Hof ’s-Hertogenbosch door …

Wetswijziging: peildatum box 3 aangepast voor buitenlandsituaties

In Archief by robert

Tot en met 2010 wordt het vermogen voor box 3 in Nederland vastgesteld op basis van het gemiddelde van het vermogen aan het begin van het jaar en aan het einde van het jaar. Vanaf 1 januari 2011 geldt alleen 1 januari van enig jaar nog als relevante peildatum. Deze wetswijziging roept echter ook vragen op. Hoe bijvoorbeeld om te …

Wetswijziging: heffing van overdrachtsbelasting bij onroerende zaaklichamen

In Archief by robert

Zoals bij velen bekend wordt in Nederland 6% overdrachtsbelasting geheven bij eigendomsovergang van een onroerende zaak. Deze heffing is onder voorwaarden ook verschuldigd indien niet een onroerende zaak zelf wordt aangekocht, maar de aandelen in een lichaam dat in Nederland gelegen onroerende zaken bezit, een zogeheten onroerende zaaklichaam.Een van de voorwaarden tot en met 2010 voor een onroerende zaaklichaam is …

Wetswijziging: middelingsregeling ook voor buitenlands belastingplichtigen

In Archief by robert

In een vorige editie van de nieuwsbrief ben ik ingegaan op een uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch van 18 juni 2010. Het Hof besliste dat buitenlands belastingplichtigen die hun inkomen voor ten minste 90% verdienen in Nederland en niet in een van de drie betreffende jaren voor de fictieve binnenlandse belastingplicht hebben gekozen, toch in aanmerking kunnen komen voor de middelingsregeling.De …

Wetswijziging: België versobert mogelijkheid tot aftrek van giften

In Archief by robert

Onder druk van Europa heeft België moeten toestaan dat niet alleen giften aan Belgische goede doelen aftrekbaar zijn. Bij het aanpassen van de wetgeving, heeft België de voorwaarden echter meteen aangescherpt, ook voor inwoners van België. Giften zijn nu ook aftrekbaar als ze gedaan worden aan goede doelen in een ander EU-land, maar voor alle giften geldt nu een drempel …