Bagage en vliegreis

In Archief by robert

Het Hof bevestigt dat de aansprakelijkheid van luchtvervoerders voor het verlies van bagage maximaal 1 134,71 euro bedraagt. Deze begrenzing is immers absoluut en dekt zowel de immateriële als de materiële schade. Krachtens het Unierecht is de aansprakelijkheid van een luchtvervoerder uit de Gemeenschap jegens passagiers en hun bagage geregeld in het verdrag van Montreal. Dit verdrag bepaalt dat de …

Buitenlandse schermvennootschap

In Archief by robert

Belastingdiensten hebben het vaak niet begrepen op buitenlandse structuren. Een goed voorbeeld is volgende casus. Een echtpaar woonachtig in België richt een vennootschap op in Luxemburg waarin ze hun beleggingen inbrengen. Door haar apart fiscaal statuut is de vennootschap in Luxemburg vrijwel geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De belastingdienst komt het bestaan van de vennootschap op het spoor in het kader van …

BTW-aftrek op onroerend goed / op basis van oppervlakte of de huurwaarde

In Archief by robert

Een BTW-plichtige verwerft een onroerend goed dat hij eveneens deels bestemd voor zijn beroepsactiviteit, deels voor privé verhuur. Het beroepsgebruik geeft recht op aftrek van BTW, de privé verhuur niet. De belastingplichtige – onbekend met het Seeling-arrest – brengt de BTW over het beroepsdeel onmiddellijk in aftrek, de BTW over het andere deel niet. Volledig in lijn dus met het …

Bankrekening en niet-ingezetenen

In Archief by robert

In 2009 diende een verzoeker bij de Nederlandse belastingdienst een schriftelijk verzoek in om een sofinummer toe te kennen aan zijn kleinkinderen. De kleinkinderen waren geboren in de Verenigde Staten, wonen daar en beschikken over een Nederlands paspoort. De verzoeker meende dat hij de sofinummers nodig had om in Nederland een spaarrekening te kunnen openen voor zijn kleinkinderen. Per brief …

Zorg voor gepensioneerden in Europa

In Archief by robert

Op 26 april jongstleden heeft het NederBelgischMagazine een voorlichting georganiseerd over de nieuwe Europese regelgeving aangaande sociale voorzieningen, waaronder de zorg. In dat kader is een inleiding gegeven over de veranderingen in de regelgeving van de zorg voor gepensioneerden. Hier leest u een weergave van die inleiding. Grensoverschrijdende situatie Bij een gepensioneerde, die een AOW uitkering uit Nederland krijgt (AOW-er), …

Zorg Zorgen. Eindelijk gerechtigheid?

In Archief by robert

Op 20 mei hield het Europese Hof in Luxemburg hoorzitting. Het gebouw is groot en kil, geflankeerd door twee gouden torens. Binnen is het een bijenkorf. Het Hof is onafhankelijk, ook van de lidstaten en het bewees dat. Het had vragen gesteld en partijen kregen ieder 20 minuten om deze te beantwoorden. De vragen waren in het kort: (a) Waren …