Nederlandse dividendbelasting in strijd met Europees recht!

In Archief by robert

Op 17 september 2015 heeft het Europees Hof van Justitie zijn oordeel geveld in de zaak Miljoen, Société Générale e.a. Het Hof oordeelt dat de Nederlandse dividendbelasting die door in Nederland gevestigde vennootschappen wordt ingehouden in strijd kan zijn met het vrij verkeer van kapitaal, althans voor zover het verschil in behandeling niet verdwijnt door de toepassing van het toepasselijk …

Naar aanleiding van de Kaaimantaks. Nieuwe kansen en bedreigingen.

In Archief by robert

Duidelijk is dat je vandaag het betalen van belasting niet volledig kunt voorkomen of vermijden. Wel kun je het betalen van belasting uitstellen door je vermogen structuur te geven binnen de wettelijke kaders die ervoor staan. Je mag je financiële positie ruimte geven door je positie te optimaliseren via het gebruik van bepaalde regelingen, waarvoor deze bedoeld zijn. Recente fiscale …

Tot 5 jaren terugvragen van teveel betaalde Nederlandse dividendbelasting. Nederlandse dividend minder belast

In Archief by robert

Op 17 september 2015 heeft het Europees Hof van Justitie zijn oordeel geveld in de zaak Miljoen, Société Générale e.a. Het Hof oordeelt dat de Nederlandse dividendbelasting die door in Nederland gevestigde vennootschappen wordt ingehouden, in strijd kan zijn met het vrij verkeer van kapitaal.   De zaak heeft betrekking op Nederlandse dividendbelasting (in principe 15%) die door in Nederland …

Uw nalatenschap binnen Europa

In Archief by robert

Op 17 augustus van dit jaar is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Dat betekent dat vanaf dan op de gehele nalatenschap van de erflater, één en hetzelfde rechtsstelsel van toepassing is. Als uitgangspunt geldt dat het recht van het land waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had op het moment van overlijden, van toepassing zal zijn. Dit rechtsstelsel is …

Goed nieuws voor de eigenaars van Franse tweede verblijven

In Archief by robert

Terugvordering van sociale lasten Er is goed nieuws voor de eigenaars van een tweede verblijf in Frankrijk. Het EU Hof van Justitie oordeelde in het begin van dit jaar dat de Franse heffing van sociale lasten op de inkomsten van of de meerwaarde bij verkoop van het tweede verblijf niet geoorloofd is. Onlangs, op 27 juli 2015, bevestigde de Franse …

De administratieve standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)

In Archief by robert

De administratieve standpunten van Vlabel kunnen sinds kort geraadpleegd worden via een nieuwe rubriek op de volgende website: http://belastingen.vlaanderen.be, tab Publicaties, Administratieve standpunten Erfbelasting. Hieronder lichten wij twee standpunten van Vlabel toe die onze aandacht trokken.   Schenking onder opschortende voorwaarde of termijn Met de invoering van de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna VCF), heeft de Vlaamse decreetgever de fictie …

De VCF een eerste maal gerepareerd!

In Archief by robert

(Decreet van 3 juli 2015 en Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit) Een achttal maand geleden kenden we de grootste successierechtelijke aardverschuiving van de laatste decennia: het vertrouwde Vlaamse wetboek der successierechten werd opgedoekt, en de regels werden opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit of VCF. Diverse kritieken, parlementaire vragen en voortschrijdende inzichten bewogen …

Akkoord over de tax shift en de begroting 2016

In Archief by robert

Op 24 juli 2015 bereikte de regering een akkoord over de krachtlijnen van de begroting 2016 en de zogenaamde tax shift die eerder werd afgesproken in het regeerakkoord. Deze zou tussen 2014 en 2018 een bedrag van 7,2 miljard euro moeten vrijmaken. Over de draagwijdte en de uitvoering van de verschillende maatregelen, bestaat echter nog geen zekerheid. Hieronder volgt een …

Programmawet en lijsten met juridische constructies gepubliceerd

In Archief by robert

De programmawet werd eind juli goedgekeurd in het federaal parlement en in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 gepubliceerd. De programmawet bevat onder meer de bijzondere liquidatiereserve voor KMO’s, een regeling voor de diamantsector (de zogenaamde ‘karaattaks’) en de langverwachte Kaaimantaks.   De Kaaimantaks is ontworpen om fiscale optimalisatie via buitenlandse juridische constructies te ontmoedigen. Ze is van toepassing …

Te hoge heffing op dividenduitkering uit Nederland?

In Archief by robert

Conclusie advocaat-generaal Europese Hof van Justitie in de zaak Miljoen e.a. Op 25 juni 2015 heeft advocaat-generaal Jääskinen van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) conclusie genomen in de zaak Miljoen e.a. Deze zaak gaat over de heffing van dividendbelasting van buitenlandse aandeelhouders. Drie buitenlandse aandeelhouders (twee Belgische particulieren en een Franse bank) hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing …