Het erfrecht en de Nederbelg

In Archief by robert

De nieuwe Europese Erfrechtverordening biedt uitkomst België kent een behoorlijk aantal inwoners met de Nederlandse nationaliteit: de zogenoemde “Nederbelgen”. Niet alle Nederbelgen staan stil bij de gevolgen die hun emigratie heeft voor hun erfenis. Tussen Nederland en België bestaan op erfrechtelijk vlak behoorlijke verschillen. Indien de Nederbelg ook vermogen heeft in andere landen, zoals een huis in Frankrijk, maakt dit …

Minnelijke schikking in strafzaken: omzendbrief

In Archief by robert

Sedert vorig jaar beschikt de Procureur des Konings over ruimere mogelijkheden om welbepaalde misdrijven via een ‘minnelijke schikking’ af te handelen, buiten de rechtbank om. Deze wetswijzigingen hebben tot doel economische, financiële en fiscale misdrijven vlotter af te handelen. De verdachte kan voortaan om een minnelijke schikking vragen waarbij hij door betaling van een geldsom verval van de strafvordering kan …

Vruchtgebruikconstructies in het vizier

In Archief by robert

Vruchtgebruikconstructies liggen reeds geruime tijd onder vuur (dit zijn constructies waarbij natuurlijke personen, meestal de bedrijfsleiders, een onroerend goed aankopen in blote eigendom en een (gelieerde) vennootschap in vruchtgebruik). De fiscus poogt, met wisselend succes, deze constructies op verschillende wijzen aan te vallen (onder meer recent door het in vraag stellen van de kostenaftrek). Recent merkte Staatssecretaris voor fraudebestrijding John …

De nieuwe Curaçaose Trust: deel 2

In Archief by robert

Diverse mogelijkheden met de Trust: een overall oplossing voor financiële vraagstukken In onze vorige bijdrage hebben wij de algemene principes achter de nieuwe Curaçaose Trust toegelicht. Enkele opvallende conclusies uit dit artikel waren: – de regeling is ingepast in Curaçaos recht en biedt een Trust in de Nederlandse taal; – als onderdeel van het Koninkrijk moet Nederland deze Trustregeling aanvaarden; …

De Europese Erfrechtverordening gestemd

In Archief by robert

Op donderdag 7 juni ll. keurde de Europese Raad de Europese Erfrechtverordening goed. Voor de civielrechtelijke planning van Nederbelgen is deze nieuwe regelgeving van het grootste belang. De Verordening zal pas binnen drie jaar van toepassing zijn, maar het is aangewezen thans reeds desgewenst toepassing te maken van een rechtskeuze voor Nederlands recht. De Nederbelg die nu een testament maakt …

Programmawet gepubliceerd

In Archief by robert

In het vorige nummer werd aangekondigd dat een nieuwe programmawet in de maak was. Deze wet werd inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de wet wordt verduidelijkt dat de verkorte aangiftetermijnen van toepassing zullen zijn op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 augustus 2012.hits=8= / id=2055=

Schenking door schuldigerkenning – exit?

In Archief by robert

Het Hof van beroep te Antwerpen oordeelt in een arrest van 18 oktober 2011dat de erfgenamen er niet in slagen de oprechtheid van de schulden uit zeven schenkingen door schuldigerkenning te bewijzen. Schulden die de overledene ten aanzien van zijn erfgenamen heeft aangegaan, mogen zonder meer door de fiscale administratie worden verworpen uit het passief, tenzij de erfgenamen de oprechtheid …

Antimisbruik en successieplanning – vervolg

In Archief by robert

De Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude lieten zich tot driemaal toe uit over de concrete toepassing van de antimisbruikbepaling in het raam van de successieplanning. – Een handgift door een ouder aan zijn kinderen is geen misbruik (antwoord van de Minister op een vraag van mevr. K. Jadin en …

Antimisbruik en successieplanning – vervolg bis

In Archief by robert

De fiscale administratie zal (hopelijk) binnenkort een lijst publiceren van technieken die volgens haar als een fiscaal misbruik moeten worden gekwalificeerd. Het duo-legaat zou er niet onder vallen, maar de voorwaarde is dan wel dat het goede doel een substantieel voordeel moet halen uit de toegepaste techniek. Met andere woorden het mag geen louter fiscaal besparende maatregel zijn.hits=6= / id=2052=

Conserverende aanslag bij geruisloze inbreng in BV is niet toegestaan

In Archief by robert

Ondernemingen kunnen op verschillende manieren worden gedreven: bijvoorbeeld in een eenmanszaak of via een B.V. Het wisselen van rechtsvorm kan ook. Zo kan een eenmanszaak in een B.V worden ingebracht, zodat de onderneming na de inbreng wordt voortgezet door de B.V. Deze inbreng wordt gezien als een (fictieve) staking van de onderneming. Dit betekent dat in privé belasting zou moeten …

Nederlandse hypotheekrenteaftrek nu zonder de nadelen, indien minstens 90% inkomen afkomstig uit Nederland

In Archief by robert

Op grond van Europees recht moet Nederland bij belastingheffing van niet-inwoners soms rekening houden met aftrekposten waar inwoners ook recht op hebben, zoals de hypotheekrenteaftrek. Dit speelt als (1) het gezinsinkomen in belangrijke mate in Nederland wordt verdiend en (2) in het woonland geen rekening kan worden gehouden met dergelijke aftrekposten omdat het belastbare inkomen in het woonland te laag …

Wetsvoorstel Uitstel van betaling exitheffingen ingediend bij Tweede Kamer

In Archief by robert

Met de uitspraak in de zaak National Grid Indus is duidelijk geworden dat Nederland niet zomaar belasting mag heffen en innen op (fictieve) stakingswinsten bij verplaatsing van ondernemingsactiviteiten buiten Nederland naar een land van de EU. Dit ziet met name op stille reserves en fiscale reserves.De staatssecretaris had direct na deze uitspraak al een tijdelijk Besluit uitgegeven met voorwaarden waaronder …

Stilzwijgend akkoord over aftrek van alimentatie

In Archief by robert

Een belastingplichtige betaalt op regelmatige basis een bijdrage in het levensonderhoud van zijn ouders en wil die betalingen als onderhoudsgeld in aftrek brengen voor zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor die aftrek gelden immers vier voorwaarden die allen vervuld zijn; – betalingen op basis van een wettelijke onderhoudsverplichting; – op regelmatige basis; – de ouders maken geen deel uit van het gezin …