Aanpassing pensioen- en lijfrenteregime in Nederland

In Archief by robert

Onlangs is de Nederlandse wet inzake de heffing over afkoopsommen ter zake van pensioenen en lijfrenten aangescherpt. De reden daartoe was dat de Hoge Raad op vrijdag 19 juni 2009 vier belangrijke arresten heeft gewezen over conserverende aanslagen ter zake van pensioenen met betrekking tot de goede verdragstrouw. De conserverende aanslag wordt onder meer opgelegd bij emigratie, indien men in …

Opgaaf wereldinkomen – Nieuwe ontwikkelingen

In Archief by robert

Als gevolg van de op 1 januari 2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet wordt (onder meer) aan Nederlanders die in België wonen (hierna te noemen: verdragsgerechtigden) jaarlijks verzocht om hun wereldinkomen op te geven aan de Nederlandse Belastingdienst. Op korte termijn zal de Belastingdienst overgaan tot het versturen van de formulieren ‘Opgaaf Wereldinkomen 2008’. Net als voorgaande jaren zal het voor velen weer …

Lezersvragen: belasting over AOW-uitkering

In Archief by robert

De Belgische Belastingadministratie belast pensioeninkomsten op het moment dat de pensioenrechten definitief worden verworven. Er is sprake van pensioeninkomsten wanneer er sprake is van een uitgesteld beroepsinkomen. Het beroepsinkomen waarmee destijds de pensioenpremie is betaald, is een uitgesteld beroepsinkomen op het moment dat het pensioenrecht tot uitkering komt. Het AOW-recht is destijds los van iedere beroepsactiviteit verworven. Dit betekent dat …

Liquidatie van vennootschappen in de lift

In Archief by robert

Een lid van de kamer stelt vast dat de economische crisis opportuniteiten biedt op het vlak van de fiscaliteit. Het is hem ter ore gekomen dat het liquideren van vennootschappen, en met name dan onroerend goed vennootschappen, nu zou kunnen tegen een minimale fiscale kostprijs. Immers, de waarde van het onroerend goed heeft een flinke duik genomen, de potentiële meerwaarde …

Registratie van het alarmsysteem

In Archief by robert

Vanaf 1 september 2009 is het verplicht om uw alarmsysteem te registreren op de website www.police-on-web.be . Het is belangrijk dat de politie zo snel mogelijk de exacte plaats kent waar een alarm in werking is getreden. Hoe meer details bekend zijn over de plaats, hoe sneller de politie ter plaatse is en hoe beter ze uw veiligheid kan garanderen. …

Geld niet meer geblokkeerd na overlijden

In Archief by robert

Bij een sterfgeval werden alle rekeningen van de betrokkene en van zijn of haar (huwelijks-) partner geblokkeerd. Dat leidde vooral bij een onverwacht overlijden soms tot schrijnende situaties, waarbij nabestaanden wekenlang geen geld hebben om boodschappen te doen of rekeningen te betalen. Vanaf begin september worden bankrekeningen na een sterfgeval niet meer geblokkeerd. Met de nieuwe regeling kunnen echtgenoten en …

Geen ontslag Nederlandse werknemer wonend in België

In Archief by robert

Als een Nederlandse werknemer in het buitenland woont, moet zijn werkgever bij een juridisch geschil naar de rechter te stappen van het land waar de werknemer woont, zo blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter Utrecht op 7 augustus 2009. Een werknemer was in 1998 in dienst getreden bij Trendhopper in Leusden. In de arbeidsovereenkomst was het Nederlandse recht van …

Ongelijke behandeling hospitalisatieverzekeringen gestopt

In Archief by robert

De regering Van Rompuy stopt de oneerlijke concurrentie tussen ziekenfondsen en private verzekeraars bij het aanbieden van hospitalisatieverzekeringen. Het gaat om een dispuut dat al lang aansleept. Jaren geleden dienden de commerciële verzekeraars een klacht in bij de Europese Commissie. Ze namen het niet dat de ziekenfondsen hun leden veel goedkopere hospitalisatieverzekeringen konden aanbieden, omdat de wetgeving hun een aantal …

Spoed vereist bij voortzetting 30%-regeling bij nieuwe werkgever

In Archief by robert

Uit het buitenland aangetrokken werknemers komen onder voorwaarden in aanmerking voor een fiscale faciliteit: de 30%-regeling. Onder de 30%-regeling kan de werkgever deze werknemers gedurende ten hoogste tien jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. Eén van de voorwaarden is dat de betrokken werknemer specifiek deskundig is, welke deskundigheid op …

Nederland en België gaan fiscale informatie uitwisselen

In Archief by robert

Op 23 juni tekenden staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën en de Belgische staatssecretaris van Financiën Bernard Clerfayt een protocol bij het belastingverdrag met België. In het protocol staan afspraken over het uitwisselen van informatie. Nederland is het eerste Europese land waarmee België een dergelijk verdrag sluit. Het protocol met België regelt afspraken over de uitwisseling van informatie in …

Samenvatting met commentaar van de advocaat van gemigreerde gepensioneerden. Uitspraken Centrale Raad van Beroep in proefprocedures

In Archief by robert

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 augustus 2009 twee uitspraken gedaan in de acht proefprocedures waarin op 15 januari 2009 pleidooi heeft plaatsgevonden. Prejudiciële vragen aan het Hof van JustitieDe Centrale Raad van Beroep heeft een aantal proefprocedures verwezen naar het Europese Hof van Justitie. Het gaat om de proefprocedures waarin de beroepgrond is opgeworpen dat de Nederlandse …

Zorgverzekering: oproep aan donateurs door Stichting S.B.N.G.B. Laatste procedure bij het Europese Hof

In Archief by robert

Op 26 augustus jl. heeft de Centrale Raad van Beroep te Utrecht uitspraak gedaan over onze bezwaren tegen (1) het onthouden van een recht op vrije keuze voor voorzieningen in de gezondheidszorg, (2) het recht op vrij verkeer van personen en (3) de zogenaamde woonlandfactor. De uitspraak ten aanzien van (3) is teleurstellend. Ons beroep is afgewezen, omdat de wijze …