Zorgverzekering: oproep aan donateurs door Stichting S.B.N.G.B. Laatste procedure bij het Europese Hof

In Archief by robert

Op 26 augustus jl. heeft de Centrale Raad van Beroep te Utrecht uitspraak gedaan over onze bezwaren tegen (1) het onthouden van een recht op vrije keuze voor voorzieningen in de gezondheidszorg, (2) het recht op vrij verkeer van personen en (3) de zogenaamde woonlandfactor.

De uitspraak ten aanzien van (3) is teleurstellend. Ons beroep is afgewezen, omdat de wijze van berekening van de woonlandfactor “niet overduidelijk onevenredig” is. De overheid moet het kennelijk erg bont maken om tot de orde geroepen te kunnen worden! Verder bezwaar is niet mogelijk. Dat is jammer want in de toekomst zou de woonlandfactor nog wel eens extra van belang kunnen worden.

Nieuwe Europese verordening
Wat is er aan de hand? Begin 2010 wordt een nieuwe Europese verordening van kracht ter vervanging van de huidige, die thans de juridische basis is voor onze zorgproblemen. Hoewel nog niet is te overzien wat deze nieuwe verordening betekent, is een verhoging van de bijdragen zeer waarschijnlijk. Er zullen namelijk nieuwe elementen van “solidariteit” in de berekeningswijze worden opgenomen. Het gaat hier om een omslag van de kosten gemaakt door expats in Nederland en derde landen over alle expats. De verordening opent hiertoe de mogelijkheid, zodat de kosten gemaakt door expats buiten België voortaan ten laste van Nederland komen. De uitvoeringsregels zijn, zoals te doen gebruikelijk, nog niet in detail bekend, maar de kostenomslag is alvast aangekondigd: een “bijdrage” bovenop de bestaande.

Alternatief
Een en ander betekent dat het extra van belang kan worden om zich aan het nieuwe systeem te kunnen onttrekken teneinde zelf een alternatief te kiezen. En hier komt het belang van het tweede aspect van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep om de hoek. Dat gaat namelijk over het keuzerecht. Hierover zijn zogenaamde ‘prejudiciële’ vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Als het Hof ons in het gelijk stelt, krijgen expats het recht om te kiezen en zijn zij niet meer verplicht om een ‘bijdrage’ te laten aftrekken van hun pensioen.

Beroep op
Wij hebben in de Stichting S.B.N.G.B. besloten deze laatste procedure bij het Hof te voeren, mede op grond van de internationale solidariteit (‘samen uit, samen thuis’) en het belang van eventuele uittreders, respectievelijk degenen die van meet af aan hun eigen plan getrokken hebben, maar wel moeten betalen. Wij doen daarom een beroep op onze donateurs om ons nog éénmaal in staat te stellen in deze onverkwikkelijke zaak te procederen. De overheid verdient het niet zo gemakkelijk met zoveel onrecht weg te komen!

Bankrekening (bij Van Lanschotbankiers): nr.521-0020211-55 t.n.v. J.C. Ramaer, Hoeilaart

Prof.mr. F.H.J.J. Andriessen en dr. J.C. Ramaer
www.verontrust.be

Verklaring

In overeenstemming met zijn – bij de publieke lancering van de actie – ontvangen mandaat heeft de ondergetekende sedertdien de financiële controle van de actie verricht. Hij verklaart hierbij dat de hiernevens vermelde financiële verslaglegging per 30 juni 2009 over de periode 01-01-2008 tot 30-06-2009 volgens de algemeen aanvaarde normen is opgesteld en een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft.

10 September 2009, drs. A.J. Middelhoek, Oud-President van de Europese Rekenkamer

Financiële verslaglegging
door Mr. F.H.J.J. Andriessen en Dr. J.C. Ramaer over de Zorgwet-actie vanuit België, donaties en kosten 1-1-2008 tot en met 30-6-2009

In januari werd besloten te wachten tot de uitspraak van de Raad van Beroep. Tijdens de zitting van de Raad op 15 januari werd medegedeeld dat deze 6 tot 12 weken na de zitting bekend zou zijn. In juni was dat nog niet het geval, maar toen was definitief bekend dat er vragen gesteld zouden worden aan het Europese Hof. Het hoofddoel van de actie was dus bereikt. Om die reden gaat dit verslag over een periode van 18 maanden.
Een andere doel werd ook bereikt: er hoefde geen beroep op de donateurs te worden gedaan. Thans is de kas echter praktisch leeg. Het huidige saldo van € 932,07 is zelfs onvoldoende om ons aandeel in de kosten die onze advocaat maakte sinds 30 juni te voldoen. Zoals bekend is het Belgische aandeel 25/85e van het totaal (overige Spanje en Frankrijk).
Zoals in het vorige verslag werd voorzien, is thans een beroep op de donateurs onvermijdelijk, wil de procedure bij het Europese Hof gevoerd kunnen worden.

Beschikbaar (alle bedragen in euro’s)
Beginsaldo 01-01-’08 19.489,65
Door donateurs bijeen gebracht 3.025,00
Rente-inkomsten 195,10

subtotaal 22.709,75

Kosten
Advocaat 21.088,95
Bank 186,40
Diversen (vorige circulaire) 265,29

Subtotaal 21.540,64

Saldo 30 juni 2009 1.169,11

Het leeuwendeel van de kosten dienden ter voldoening van rekeningen van de advocaat (97,9%), zodat slechts 2,1% bestaat uit andere kosten, wederom laag gehouden dank zij de inzet van vrijwilligers.
hits=1= / id=1646=