Masterplan Zorgverzekeringswet (Zvw) nader bekeken. Het democratisch beginsel van keuzevrijheid is een belangrijk goed voor iedere burger

In Archief by robert

Eind november publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) het Masterplan buitenland naar aanleding van de motie Buitenlandaspecten Zorgverzekeringswet (Zvw) van de Kamerleden Omtzigt en Heerts. De motie behandelt de positie van de Nederlanders in grensoverschrijdende situaties en welke oplossingen er werden voorgesteld. Wij bekeken dit Masterplan van de Minister voor Volksgezondheid Ab Klink op de kostenberekening van de woonlandfactor en …

Hypotheekrenteaftrek in Nederland voortaan zonder nadelen?

In Archief by robert

In de afgelopen jaren hebben wij in dit magazine diverse artikelen geschreven over de mogelijkheid voor u als inwoner van België om (onder meer) de betaalde hypotheekrente in verband met uw Belgische woning fiscaal in aftrek te brengen op het in Nederland verdiende inkomen. Deze mogelijkheid is gebaseerd op de keuzeregeling voor de fictieve binnenlandse belastingplicht (hierna: keuzeregeling). Deze regeling …

De Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling. Een alternatief?

In Archief by robert

Enkele jaren geleden hebben wij in dit magazine in een reeks van artikelen een vergelijking gemaakt van de belastingheffing voor beleggingsvennootschappen in diverse landen (zoals de Nederlandse Antillen, Luxemburg, Cyprus, België en Singapore). Uitgangspunt hierbij was een in Nederland gevestigde beleggingsvennootschap met een in België woonachtige aandeelhouder. De vraag is dan of het fiscaal interessant is deze vennootschap in Nederland …

Zorg Zorgen. Een voortgangsrapportage. De pleidooien voor de Amsterdamse rechtbank

In Archief by robert

Deze (derde) keer trad er een President op die zich grondig had voorbereid en scherpe vragen stelde aan de drie partijen: de internationale stichting tegen de SVB en CVZ als verweerders. In tien procedures zijn de twee bekende geschilpunten aan de orde gesteld: (a) het keuzerecht en (b) de wijze van berekening van de woonlandfactor. Een lange zitting De President …