Cassatie AOW-kwestie, memorie van antwoord, arrest AR 2012/AR/62

In Archief by robert

Memorie van antwoord van Prof.dr. W.H.M. Mattens, hierna te noemen verweerder in cassatie bij voorziening in cassatie van 23 september 2013 op verzoek van De Belgische staat, Federale Overheidsdiensten Financiën, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, wiens ambtelijk adres gevestigd is te Brussel, Wetstraat 12, vertegenwoordigd door de directeur der directe belastingen te Hasselt, wiens kantoor gevestigd is te 3500 …

Bestuurdersvergoedingen van vennootschappen: soms belastbaar in België, soms in Nederland

In Archief by robert

Het is oppassen geblazen voor wie vanaf 2013 bestuurders- of managementvergoedingen vanuit zijn Belgische vennootschap doorbelast aan een in Nederland gevestigde vennootschap. Ook in de omgekeerde situatie doet men er goed aan om de managementovereenkomst aan een nader onderzoek te onderwerpen om te bepalen in welk land de vergoeding moet worden aangegeven. Zowel Nederland als België heeft namelijk zijn nationale …

DigiD voor Nederlanders in het buitenland

In Archief by robert

Voor contacten met de Nederlandse overheid is vaak een DigiD nodig. Niet-inwoners van Nederland kunnen echter geen gebruik maken van een DigiD, omdat dit gekoppeld is aan de gemeentelijke basisadministratie. Om aan de wens van niet-inwoners tegemoet te komen, wordt een proef gestart: Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen bij een aantal balies in Nederland terecht om hun DigiD …

Dividend betaald aan een buitenlandse moeder, terugbetaling van roerende voorheffing

In Archief by robert

Op basis van de moeder-dochter richtlijn is op een dividenduitkering tussen moeder- en dochtervennootschappen geen roerende voorheffing (dividendbelasting) verschuldigd bij deelnemingen van minimaal 10%. Die 10% eis geldt ook voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling (DBI aftrek) waaronder ontvangen dividend bij de moeder voor 95% van vennootschapsbelasting is vrijgesteld. Op die DBI aftrek kan een “Belgische” moeder ook beroep doen voor …

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

In Archief by robert

Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie. In deze bijdrage lichten wij de uitspraak kort toe. Daarna zullen wij aangeven welke kansen deze nieuwe rechtspraak biedt om met verliezen geld te verdienen. De casus van de Hoge Raad In de casus van de Hoge Raad ging het om …

Fiscaal vluchten naar Nederland ‘Fact’ of ‘Fairy tail’

In Archief by robert

Al decennia is België het fiscale beloofde land voor de Nederlandse vermogenden en DGA’s. In deze bijdrage denken wij out of the box en draaien wij het om. Nederland is het beloofde land voor de Belgische zaakvoerders! Belastingverhogingen België De aanpak van de regering Di Rupo leidt tot een stringenter fiscaal (uitvoerings-) beleid. De bijzondere of algemene fiscale anti-misbruikbepalingen staan …

“Regering neemt vermogens meer en meer in vizier”

In Archief by robert

De Belgische federale regering Di Rupo I heeft sinds haar aantreden eind 2011 een aantal belangrijke fiscale beslissingen genomen die ook voor vele Nederbelgen ingrijpende gevolgen hebben. De Belgische fiscale wetgeving omtrent de inkomstenbelasting is nog altijd federale materie en heeft vanzelfsprekend ook betrekking op buitenlanders die zich hier hebben gevestigd. Temidden van de vele fiscale maatregelen zijn er eigenlijk …

Internetstemmen maakt van ‘buitenlandse Nederlanders’ interessant kiespubliek

In Archief by robert

In het buitenland stemcomfort bieden” Joost Taverne, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, meent het echt. Hij wil met een nieuwe wet die stemmen via internet mogelijk moet maken, het aantal stemmen van Nederlanders die in het buitenland verblijven drastisch doen toenemen. “De huidige situatie is een lachertje. De inzet van betrouwbare technologie moet dit veranderen”, zo luidt …

Hoe anticiperen op de verhoogde belasting op liquidatieboni?

In Archief by robert

Snel handelen is de boodschap Voor liquidatieboni (het bedrag dat rest na het stopzetten van alle activiteiten en het uitbetalen van alle schuldeisers) toegekend vanaf 1 oktober 2014, verhoogt de roerende voorheffing van 10% naar 25%. Lange tijd was deze betrekkelijk lage belasting van 10% de aanleiding voor vele ondernemers om een pensioenspaarpot aan te leggen in hun vennootschap. De …

Nieuw verlaagd tarief voor KMO-dividenden

In Archief by robert

Tot voor kort kende België een verlaagd tarief voor welbepaalde dividenden (VPPR-regime). Met ingang van 1 januari 2013 werd het RV-tarief evenwel gelijkgeschakeld voor alle dividenden (uniform tarief van 25%). Tegelijk met de hierboven vermelde verhoging van de belasting op liquidatieboni heeft de regering nu een nieuw regime van verlaagde roerende voorheffing ingevoerd voor KMO’s, in ruil voor een kapitaalverhoging. …

Dienst Voorafgaande Beslissingen 2.0?

In Archief by robert

De nieuwe algemene antimisbruikbepaling heeft niet alleen inhoudelijk al heel wat inkt doen vloeien. Ook als procedureregel heeft deze bepaling voor veel ophef gezorgd. Groot was de verbazing toen tijdens de parlementaire besprekingen over de antimisbruikbepaling bleek dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DVB) zich niet zou kunnen uitspreken over of er al dan niet sprake is van fiscaal misbruik. …

Brusselse regeling kondigt eindelijk afschaffing van successierechten op gezinswoning aan

In Archief by robert

Voor het einde van de legislatuur zullen de Brusselse successierechten op de gezinswoning niet meer betaald dienen te worden door de overlevende partner. Deze maatregel werd ingeschreven in het begrotingsakkoord. Tot op heden rezen er echter twijfels over de mogelijke uitvoering van deze regeling, gezien de problematisch aanhoudende crisis. De Brusselse regering schiep echter klaarheid bij de opmaak van haar …

Einde van de fiscale stiefmoederlijke behandeling van ‘onechte’ stiefkinderen in Vlaanderen

In Archief by robert

Onlangs wijzigde het Vlaamse Successiewetboek voor wat betreft de vererving tussen samenwonenden en hun niet-gemeenschappelijke kinderen, de‘onechte’ stiefkinderen. Het (lage) tarief dat in rechte lijn toepasselijk is, wordt nu ook aangewend ongeacht de volgorde van overlijden van de samenwonende partner en de natuurlijke ouder. Vóór het decreet van 5 juli 2013 was het zo dat er op de dag van …

Levensverzekering belast als fictief legaat.

In Archief by robert

Fiscale administratie breidt toepassingsgebied uit Artikel 8 van het Belgische Wetboek Successierechten stelt bepaalde verkrijgingen op grond van een derdenbeding pro fisco gelijk met een verkrijging uit de nalatenschap. Op dergelijke verkrijgingen op grond van een derdenbeding (bijvoorbeeld bij de uitkering van een levensverzekering) kunnen dus Belgische successierechten verschuldigd zijn. Tot voor kort werd algemeen aanvaard dat de gelijkstelling (en …

Dubbele belasting op grensoverschrijdend autogebruik

In Archief by robert

De Nederlandse belasting op personenauto’s en motorrijwielen (hierna BPM) wordt geheven bij registratie van het voertuig in Nederland, maar ook bij feitelijk gebruik door een in Nederland wonende persoon. Dit is problematisch voor iemand die zowel in België als Nederland woont en rijdt, maar zijn verkeersbelasting enkel in België betaalt. Een dergelijk geval is recent voor het Hof van Justitie …

Wetsvoorstel vereenvoudiging verkeer met de Belastingdienst

In Archief by robert

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend die grote gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse inkomstenbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Als het voorstel wet wordt, zal de manier waarop een belastingaanslag wordt opgelegd ingrijpend worden veranderd voor deze drie belastingen. De hoofdlijnen van het voorstel zijn als volgt. In het huidige systeem wordt na het indienen van een …

Heropening van de Nederlandse Inkeerregeling

In Archief by robert

Tegelijkertijd met deze wetswijziging is de inkeerregeling opnieuw geopend. De toegang tot de inkeerregeling is tijdelijk en zal eindigen op 1 juli 2014. Normaal zal bij inkeren 2 jaar of meer na het indienen van de foute aangifte altijd een boete worden opgelegd. Door de heropening van de inkeerregeling is het mogelijk om zonder boete in te keren op het …

Evaluatie van en wijzigingen in belastingwetgeving doelvermogens

In Archief by robert

Nederland kent sinds 2010 een wettelijke regeling voor de fiscale behandeling van doelvermogens zoals een trust of een SPF. Een hoofdpunt van deze regeling dat dergelijke doelvermogens voor de schenk- en erfbelasting altijd transparant zijn. Deze transparantie houdt in dat in hoofdregel het inkomen en het vermogen van een doelvermogen worden toegerekend aan de persoon die het vermogen in het …

Dieren uit dierenpark behoren tot de grondslag in box 3

In Archief by robert

Een opvallende uitspraak. Twee belastingplichtigen bezitten samen een perceel grond dat is ingericht als dierenpark. Hierop worden tot 260 dieren gehouden (68 soorten) en het park is open voor het publiek. De belastingdienst wil de grond, de gebouwen én de dieren belasten in box 3. Het Hof gaat hierin mee. Er zijn geen vrijstellingen van toepassing, dus moet alles, met …

Aanpak buitenlandse kentekens

In Archief by robert

Nederland wil vaker motorrijtuigenbelasting (MRB) gaan heffen over buitenlandse kentekens. De bedoeling is dat iedereen die voor langere tijd in Nederland verblijft voortaan Nederlandse MRB moet gaan betalen. Volgens inschattingen van het Ministerie zou het kunnen gaan om 200.000 kentekens die, mogelijk onterecht, geen MRB belasting betalen. de aanpak bestaat erin dat aan de ene kant de wetgeving wordt aangescherpt. …

Geen “step-down” aanmerkelijk belang bij immigratie naar Nederland

In Archief by robert

Dit is de einduitspraak in een zaak waarvan wij de conclusie van de Advocaat-Generaal eerder dit jaar al hadden opgenomen. Wij geven eerst de algemene korte toelichting die wij daar ook al hebben gegeven om deze zaak toe te lichten. In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belangaandelen belast. Hiertoe behoren onder meer verkoopwinsten. De verkoopwinst wordt berekend op …

Prinsjesdag: Belastingplannen 2014

In Archief by robert

Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2014 gepresenteerd. Echter, doordat de huidige regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is er onderhandeld met de oppositiepartijen. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord. Door dit akkoord zullen de plannen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd voor een deel weer worden gewijzigd. Hoe deze wijzigingen er exact uit gaan zien is op …

Fiscale woonplaats / centrum van levensbelangen

In Archief by robert

Voor de fiscale invulling van het woonplaatsbegrip is niet enkel van belang de plaats waar men formeel is ingeschreven in de bevolkingsregisters, maar wel waar men beschikt over een “duurzaam tehuis” en waar men het “centrum van zijn of haar levensbelangen” houdt. In een casus wordt een hoge medewerker van een multinational gedetacheerd vanuit België naar een vestiging in Frankrijk. …