Brusselse regeling kondigt eindelijk afschaffing van successierechten op gezinswoning aan

In Archief by robert

Voor het einde van de legislatuur zullen de Brusselse successierechten op de gezinswoning niet meer betaald dienen te worden door de overlevende partner. Deze maatregel werd ingeschreven in het begrotingsakkoord. Tot op heden rezen er echter twijfels over de mogelijke uitvoering van deze regeling, gezien de problematisch aanhoudende crisis. De Brusselse regering schiep echter klaarheid bij de opmaak van haar begroting voor 2014. Vanaf januari zouden de rechten niet meer betaald dienen te worden. De maatregel dient nog wel te worden goedgekeurd door het Brussels Parlement.
De Vlaamse regeling inzake de verschuldigde successierechten op de gezinswoning bepaalt daarentegen reeds sinds 1 januari 2007 dat het netto-aandeel dat de langstlevende partner in de gezinswoning verkrijgt, vrijgesteld is van successierechten.
Wanneer is welke regelgeving van toepassing? De plaats waar de overledene op het ogenblik van zijn overlijden zijn fiscale woonplaats had, vormt het zogenaamde lokalisatiecriterium. Als de fiscale woonplaats tijdens de laatste 5 jaar voor het overlijden op meer dan één plaats is geweest, dan is de plaats waar die woonplaats het langst gevestigd was, bepalend. Het vaststellen van die fiscale woonplaats gebeurt aan de hand van puur feitelijke gegevens

hits=124= / id=3197=