Ten onrechte definitieve jaarafrekening AWBZ en ZVW over 2006 bij Nederbelgen?

In Archief by robert

Recentelijk vallen bij geëmigreerde Nederbelgen met een recht op een Nederlandse uitkering of een wettelijk pensioen, bijvoorbeeld AOW uit Nederland, de definitieve jaarafrekening voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW) over 2006 op de deurmat. EG-VerordeningNederbelgen met een wettelijk pensioen uit Nederland zijn in beginsel belastingplichtig en sociaal verzekerd in België en wel op basis van …

Nederlands ingezetene leent uw auto. Indien uw zoon of dochter in Nederland woont, kunt u uw auto aan hem of haar uitlenen?

In Archief by robert

In principe kan een Nederlands ingezetene geen gebruik maken van een voertuig met een buitenlands kenteken. Indien een overtreding vastgesteld wordt, dient – ondanks het feit dat hij of zij geen eigenaar is van de wagen – het BPM bedrag dat voor het voertuig verschuldigd zou zijn, betaald te worden samen met een boete. Rekeninghoudend met de hoogte van het BPM-bedrag (voor nieuwe …

Parkeren op 1 meter afstand

In Archief by robert

Volgens de Belgische wet moet een geparkeerde auto altijd op minstens 1 meter afstand staan van een andere. Af en toe vraagt een politicus eens om die vreemde regel te schrappen, omdat 30% van de parkeerruimte verloren zou gaan als iedereen zich aan de wet hield. Maar altijd vindt een bewindspersoon wel een reden om de rare regel niet te …

Exit Nederlandse en Belgische exitheffing ondernemingen

In Archief by robert

De Europese Commissie heeft Nederland, België en Denemarken officieel verzocht om wijziging van bepalingen in hun belastingwetgeving, die een onmiddellijke exitheffing opleggen aan ondernemingen die hun zetel of activa naar een andere lidstaat verplaatsen. Volgens haar zijn deze bepalingen onverenigbaar met de vrijheid van vestiging, die is gewaarborgd bij artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese …

Vrijheid van vestiging

In Archief by robert

De Commissie is van mening dat deze exitheffingsregels bedrijven ervan kunnen weerhouden hun recht op vrijheid van vestiging uit te oefenen, en dat zij bijgevolg een beperking van artikel 49 VWEU vormen. De Commissie baseert haar standpunt op het Verdrag zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in De Lasteyrie du Saillant (zaak C-9/02 van 11 …

Kan aannemersregistratie Europees gezien

In Archief by robert

Voor werken in onroerende staat was vroeger een aannemersregistratie vereist, wenste men als uitvoerder gespaard te blijven van fiscale en sociale inhoudingen op factuurbedragen. De opdrachtgever die beroep deed op een niet-geregistreerd aannemer kon een hoofdelijke aansprakelijkheid oplopen. Dat behoort allemaal definitief tot het verleden. Het werken met een geregistreerd aannemer is enkel nog vereist voor sommige belastingverminderingen in de …

Lijfrente oud regime onbelast in Nederland

In Archief by robert

Onlangs heeft de rechtbank Breda een interessante uitspraak gedaan inzake de zogenoemde pre-brede herwaarderingspolissen. Met de operatie brede herwaardering wilde de Nederlandse wetgever begin jaren ’90 bepaalde spaarproducten zoals kapitaal- en lijfrenteverzekeringen fiscaliseren en aan banden leggen. Men heeft destijds een en ander aanzienlijk aangescherpt. Wel heeft de wetgever overgangsrecht geïntroduceerd. Dit overgangsrecht komt er meer of minder op neer …

Vastgoedbevaks en dividend­belasting

In Archief by robert

De Europese Commissie heeft België formeel verzocht om de bepalingen in de belastingwetgeving met betrekking tot dividenduitkeringen van Belgische beleggingsfondsen die al hun activa in vastgoed investeren (vastgoed­bevaks), te wijzigen. België verleent een vrijstelling van roerende voorheffing uitsluitend voor dividenden uitgekeerd door Belgische vastgoedbevaks die ten minste 60 % van hun activa investeren in woningvastgoed in België, hetgeen tot een …

Schenking bouwgronden

In Archief by robert

Wie een bouwgrond wil schenken kan nog tot minstens 2011 genieten van verlaagde schenkingsrechten. De Vlaamse regering zal de bestaande regeling met minstens drie jaar verlengen. Ter herinnering: in 2002 werd in het Vlaamse schenkingsrecht een tijdelijke verlaging ingevoerd voor de schenking van bouwgrond. De maatregel liep aanvankelijk af op 31 december 2005, maar werd in aangepaste versie verlengd tot …

Bewonerskaart Leuven

In Archief by robert

Iedere Leuvenaar met een wagen die niet ingeschreven is als lichte vracht, heeft toch recht op een bewonerskaart. En dat ongeacht de lengte of de hoogte van de auto. Er was heel wat commotie ontstaan omdat burgemeester Louis Tobback (SP.A) liet verstaan dat grote auto’s, zoals dure terreinwagens, maar ook bepaalde types gezinswagens, in Leuven geen recht hebben op een …

Zorg Zorgen. Het Europese Hof stelt ook een vraag en onverwachts meer

In Archief by robert

Er is nieuws en dit is belangrijker dan op het eerste gezicht lijkt. Het Europese Hof heeft namelijk zelf ook vragen gesteld en die gaan over de kern van de zaak: het onrecht dat expat-gepensioneerden is aangedaan door de Nederlandse uitvoeringswet waartegen de stichting reeds vijf jaar strijdt (zie voor de tekst van de vraag noot 1). De zitting is …