Aftrekbaarheid Belgische RSVZ en RSZ van het Nederlands inkomen

In Archief by robert

Inwoners van België die een deel van hun inkomen in Nederland verdienen kunnen bepaalde premies aftrekken van het Nederlandse bruto inkomen uit werk en woning. Dit heeft de rechtbank Den Haag beslist. Rechtbank Den Haag stond onlangs toe dat een inwoner van België met een onderneming in Nederland een deel van de in België betaalde RSVZ-premie (gerelateerd aan het Nederlandse …

Gelijke behandeling koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtige (KOB) gepensioneerden

In Archief by robert

Vanaf 2011 hebben in België wonende gepensioneerden geen recht meer op de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (KOB) als zij niet voldeden aan de eis dat 90% van hun inkomen in Nederland onderworpen was aan de Nederlandse belastingheffing. Deze tegemoetkoming van € 33,09 per maand kwam in de plaats van de zogenaamde AOW-tegemoetkoming, waarop elke persoon met een AOW-pensioen – ongeacht zijn …

EU-Hof: BPM over buitenlandse voertuigen afstemmen op duur gebruik in Nederland

In Archief by robert

Het EU-Hof heeft geoordeeld dat Nederland bij het heffen van registratiebelasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) over voertuigen die in een andere lidstaat geregistreerd zijn, maar feitelijk in Nederland worden gebruikt, rekening moet houden met de duur van het gebruik van het Nederlandse wegennet. Dit heeft het EU-Hof bepaald in het arrest in de gevoegde zaken C-578/10 – C-580/10, Staatssecretaris …

Europa verzoekt België zijn belastingheffing op onroerende inkomsten uit buitenlandse bron te herzien

In Archief by robert

AchtergrondDe Commissie heeft geen kritiek op het Belgische fiscale beleid aangaande de schatting en de belasting van de inkomsten van Belgische ingezetenen uit in België gelegen onroerende goederen. Dat is een zuiver interne situatie. Zolang er geen harmonisatiemaatregelen zijn, staat het de lidstaten vrij op basis van hun beleidskeuzes regelgeving op te stellen. Wat echter een probleem oplevert als het …

Geen BPM bij korte privéritten in gratis leenauto

In Archief by robert

In de Nederlandse BPM worden regelmatig gaten geschoten bij grensoverschrijdend verkeer: ook in deze zaak. Een drietal personen heeft een aanslag BPM gekregen toen zij in een leenauto in Nederland reden. De Nederlandse regeling kende op dat moment geen tegemoetkoming voor kort gebruik van de Nederlandse weg door een buitenlandse auto. Het Hof van Justitie komt dan ook tot de …

Toepassing fictief loon onder het nieuwe Belastingverdrag

In Archief by robert

Een groot-aandeelhouder van een vennootschap kan vaak zelf bepalen of hij zichzelf loon laat uitbetalen door de vennootschap of niet. In de Nederlandse wet is daarom opgenomen dat zo’n groot-aandeelhouder die werkzaamheden verricht voor “zijn” vennootschap fiscaal een loon wordt aangerekend van in beginsel tenminste € 40.000. Hij moet dit loon niet verplicht opnemen, maar er moet wel loonheffing worden …

Belgische werkgever inhoudingsplichtig voor Nederlandse bijdragen zorgverzekeringswet voor Nederlandse werknemer

In Archief by robert

Voor een werknemer die belastingplichtig en sociaal verzekerd is in Nederland vinden vele inhoudingen plaats, zoals:– Loonbelasting;– Premies volksverzekeringen;– Premies werknemersverzekeringen;– Premies zorgverzekeringswet.Deze inhoudingen worden ingewikkelder als de werkgever in het buitenland gevestigd is, bijvoorbeeld in België, zoals in deze uitspraak. Deze werkgever hield geen loonbelasting en premies volksverzekeringen in, maar wel premies werknemersverzekeringen. Voor deze vrijstelling van inhouding bestaat …

Voortgang wetgeving Nederland door val kabinet

In Archief by robert

Eén van de gevolgen van de val van het kabinet was het sluiten van een alternatief begrotingsakkoord. Maar ook diverse lopende wetsvoorstellen kunnen op de lange baan worden geschoven of zelfs worden ingetrokken. We noemen er enkele:– Wetsvoorstel verhoging van het griffierecht voor rechtszaken is ingetrokken;– Wetsvoorstel flexibel BV-recht gaat door;– Wetsvoorstel Bankenbelasting gaat door;– Wet verhoging pensioenleeftijd gaat door, …

30%-regeling kan ook van toepassing zijn op inkomsten die worden genoten na vertrek uit Nederland

In Archief by robert

De 30%-regeling is een tegemoetkoming in de Nederlandse wetgeving voor uit het buitenland geworven hooggekwalificeerde werknemers. Deze tegemoetkoming gaat ervan uit dat uit het buitenland aangetrokken werknemers hoge kosten moeten maken om in Nederland te komen werken. Daarom wordt 30% van het loon gezien als vergoeding voor dergelijke kosten. Deze tegemoetkoming in de kosten mag onbelast worden uitbetaald. Het maakt …

Nieuw ontwerp Programmawet

In Archief by robert

Op 15 mei 2012 werd een zoveelste ontwerp van programmawet (Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 2198/001) ingediend in de Kamer. Hieronder een selectie van enkele fiscale maatregelen:A. De inkorting van de indieningstermijn van de aangifte van nalatenschap (de gebruikelijke termijn gaat van vijf naar vier maanden), de overige termijnen worden ook met één maand ingekort. B. De uitvoering van het regeerakkoord …

Uitbreng uit het gemeenschappelijke vermogen – belastbare schenking?

In Archief by robert

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel kunnen volgens de heersende leer geen schenking doen aan elkaar van roerende goederen, enerzijds. Anderzijds gaat de overstap van een gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen gepaard met de verplichting een proces-verbaal van boedelbeschrijving op te maken, wat omslachtig is. Ten gevolge daarvan is de praktijk ontstaan om –staande het gemeenschapsstelsel- belangrijke roerende …

Inbreng in een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen tussen samenwoners

In Archief by robert

Eerder besliste de administratie dat de inbreng van een onroerend goed in een in het samenlevingscontract ingebouwd toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen enkel onderworpen is aan het algemeen vast recht (25 euro) (Besl. 17 april 2009). Deze beslissing lokte de vraag uit of dit civielrechtelijk en derhalve fiscaal wel gerechtvaardigd was. In een recente beslissing trekt de administratie deze beslissing in …

Openstaande belastingschulden moeten bij overlijden worden genotificeerd

In Archief by robert

De Programmawet (I) van 29 maart 2012 voert een nieuwe “notificatieplicht” in voor notarissen en ontvangers van de registratie. Wanneer deze personen verzocht worden een akte van erfrechtverklaring of een attest van erfopvolging op te maken, zijn zij er voortaan wettelijk toe verplicht dit elektronisch te melden aan een door de Koning aangewezen dienst. De sanctie is zeer zwaar: persoonlijke …

Schenking of vererving van familieondernemingen en aandelen in familiale vennootschappen – uitvoeringsbesluit

In Archief by robert

Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot uitvoering van de artikelen 140quinquies en 140sexies W.Reg. en de artikelen 60/4 en 60/5 W.Succc. is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 20212. Dit uitvoeringsbesluit preciseert een aantal termen van het Vlaamse decreet en geeft nader aan hoe een attest moet worden aangevraagd.Het uitvoeringsbesluit brengt weinig (nuttige) …

De antimisbruikbepaling en de successieplanning.

In Archief by robert

Vrij snel na de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling heeft de fiscale administratie een circulaire dienaangaande gepubliceerd (circ. AFZ 3/2012, Ci.RH.81/616.207, 4 mei 2012). Deze circulaire bevestigt voor zoveel als nodig dat de nieuwe anti-misbruikbepaling (anders dan de oude) in de privésfeer van toepassing is. De omzendbrief herneemt verder vooral bepaalde passages uit de parlementaire voorbereiding (memorie van toelichting en bespreking …

Het facultatief finaal verrekenbeding 0/100 onder vuur

In Archief by robert

De fiscale administratie meent een afdoend argument te hebben gevonden om de factultatieve finale verrekenbedingen 0/100 -waarbij de langstlevende echtgenoot een verrekenvordering tegen de eerstoverledene bekomt groot de tegenwaarde van het netto-vermogen van de eerstoverledene- in de successierechten te belasten. Op grond van dit nieuwe argument (de fiscale saisine) werd een heel aantal dossiers herbekeken. Dit zal leiden tot procedures …

Actieplan fiscale fraude

In Archief by robert

Op 11 mei ll. heeft de Belgische federale regering het “Actieplan van het College tegen de Fiscale en Sociale Fraude 2012-2013” goedgekeurd. Het document kan worden geraadpleegd via www.samenaanhetwerk.be/media/uploads/john/actieplan_2012-2013_college_fraudebestrijding_nl.pdf. Hieronder een overzicht van enkele in het oog springende fiscale maatregelen:– De fiscale controles zullen gerichter gebeuren en de fiscale diensten zullen meer samenwerken.– De onzekerheid over de verjaring van het …

Successierechten en goede doelen in het Waals Gewest

In Archief by robert

Bij decreet van 10 mei 2012 houdende verscheidene fiscale bepalingen, wordt het verminderd tarief voor schenkings- en successierechten voor bepaalde privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen uitgebreid. Het betreft vooral een –onder druk van Europa doorgevoerde- uitbreiding tot niet Waalse en niet Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen.hits=1= / id=1929=

De Vlaamse “miserietaks”

In Archief by robert

De Vlaamse Regering heeft beslist het “delingsrecht”, dit is het registratierecht dat moet worden betaald wanneer een onroerend goed wordt verdeeld, te verhogen van 1% tot 2,5%. Het uitblijven van de publicatie van het Vlaams decreet dienaangaande houdt verband met de onenigheid in de schoot van de Vlaamse Regering over de sociale maatregelen die de verhoging zouden moeten compenseren. Bij …