Actieplan fiscale fraude

In Archief by robert

Op 11 mei ll. heeft de Belgische federale regering het “Actieplan van het College tegen de Fiscale en Sociale Fraude 2012-2013” goedgekeurd. Het document kan worden geraadpleegd via www.samenaanhetwerk.be/media/uploads/john/actieplan_2012-2013_college_fraudebestrijding_nl.pdf.
Hieronder een overzicht van enkele in het oog springende fiscale maatregelen:
– De fiscale controles zullen gerichter gebeuren en de fiscale diensten zullen meer samenwerken.
– De onzekerheid over de verjaring van het misdrijf van gebruik van valse stukken wil men uit de wereld helpen. Er zal in de wet worden ingeschreven dat het misdrijf niet kan verjaren, zolang men zich op de van valsheid betichte stukken blijft beroepen om de betwiste belasting niet definitief te betalen. Dit is eveneens het standpunt van het Belgische Hof van Cassatie. Dit betekent dat het gebruik van valse stukken de facto onverjaarbaar wordt.
– Men wil via geanonimiseerde ‘waakzaamheidsrapporten’ de taxatiediensten op de hoogte brengen van de constructies waarvoor rulingaanvragen ingetrokken werden. Het betreft aanvragen die ingetrokken worden zodra blijkt dat de Rulingdienst haar goedkeuring zal weigeren, maar waarbij vermoed wordt dat de voorgestelde constructie toch zal worden doorgevoerd.
– Het plan bevat een uitgebreid hoofdstuk inzake “misbruik van rechtspersonen”. Zo wil men o.m. de strijd aanbinden tegen ondernemingen met “postbusadressen”, tegen “fictieve vennootschappen”, en tegen het gebruik van “slapende vennootschappen of vennootschappen die hun verplichte jaarrekening niet neerleggen”. Bijzondere aandacht gaat uit naar het gebruik van bepaalde “types buitenlandse rechtspersonen”, waarbij de meest gangbare offshore structuren worden vermeld (Limited, Anstalt, Trust, Foundation). Het plan looft de recente Nederlandse aanpak dienaangaande (APV regeling) en stelt voor om een gelijkaardige regeling in België in te voeren. Om dat doel te bereiken zou men de tekst van artikel 344§2 WIB herschrijven om fiscale transparantie in te voeren in situaties waarin vermogen wordt ondergebracht in een offshore structuur.
– De antiwitwaswetgeving zal strenger worden ten aanzien van fiscale fraude. Momenteel is de “ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend”, één van de basismisdrijven die in het kader van de preventieve antiwitwaswetgeving aanleiding zijn voor een verplichte melding aan de ‘witwascel’. Het plan stelt voor om niet langer te vereisen dat er “ernstige en georganiseerde” fiscale fraude is. Het zou volstaan dat er ofwel “ernstige”, ofwel “georganiseerde” fiscale fraude is om aanleiding te geven tot een meldingsplicht.
– Bovendien zal de notie “ernstige en/of georganiseerde fiscale fraude” worden ingevoerd in het Wetboek Inkomstenbelastingen als een apart misdrijf. Daarop zullen gevangenisstraffen tot vijf jaar geplaatst worden, zoals nu reeds het geval is voor het misdrijf gebruik van valse stukken.
hits=2= / id=1930=