The Best of Both Worlds. Hoe de DGA simpel Nederlandse en Belgische specialiteiten kan benutten

In Archief by robert

België is niet voor niets heel populair als emigratieland: vraag aan Nederbelgen waarom ze in België wonen en het antwoord zal zijn: “Het is hier heerlijk leven en wonen”, vaak gevolgd door: “… naast de fiscale voordelen, natuurlijk.” De ontspannen en meer Bourgondische levenswijze spreekt velen aan. Voor werken ligt dit niet altijd zo. Veel Nederbelgen blijken hun werk in …

Welk land is verantwoordelijk voor de pensioengerechtigden: Nederland en/of België

In Archief by robert

Welk land is verantwoordelijk voor de pensioengerechtigden: Nederland en/of België In dit artikel wordt de sociale positie van in België wonende pensioengerechtigden beschreven, zoals die vanaf 1 mei 2010 – de invoeringsdatum van de nieuwe Europese verordening 883/2004 – geregeld is. De nationaliteit speelt geen enkele rol in de regelgeving. De nieuwe Europese verordening 883/2004 is de rechtsopvolger van Vo …

Vraag van lezer: een pensioenuitkering boven de € 25.000

In Archief by robert

Geachte leden van de redactie, Ik heb een fiscaal dispuut en dit wilde ik aan u voorleggen en u verzoeken mij mede te willen delen of u met soortgelijke zaken al ervaringen hebt opgedaan. Het betreft het volgende geval. Vanuit Nederland heb ik een pensioenuitkering wat boven de € 25.000,- ligt en wat derhalve dus in Nederland volgens het Nederlandse …

Ne­derlandse AOW-uitkering belast in België

In Archief by robert

In de vorige nieuwsbrief is kort ingegaan op het arrest van het Hof van Beroep Antwerpen inzake de belastingheffing in België over een Nederlandse AOW-uitkering. Deze uitspraak kwam er op neer dat een dergelijke uitkering belast mag worden in België. Blijkbaar heeft dit bij meerdere personen tot verwarring geleid, want er lagen toch ook andersluidende gerechtelijke uitspraken?Dit is correct. Eerder …

België onthult 250.000 rekeningen Europeanen

In Archief by robert

Onlangs is bekend geworden dat België meer dan 250.000 buitenlanders heeft aangegeven bij de fiscus in hun thuisland. Het gaat om Europeanen die in België interest uitbetaald krijgen van banken. Na Frankrijk (bijna 100.000) komen de meeste rekeninghouders uit Nederland, namelijk meer dan 50.000. Het is de eerste keer dan België deze informatie prijsgeeft in het kader van de Europese …

Adreswijzigingen doorgeven aan Belgische fiscus

In Archief by robert

Directe belastingen verjaren in België in beginsel na vijf jaren, waarbij gerekend moet worden vanaf twee maanden na toezending van het aangiftebiljet. Door het betekenen van een dwangbevel kan de Belgische fiscus de verjaringstermijn echter stuiten. Daarbij geldt echter wel als voorwaarde dat het dwangbevel bij de belastingplichtige aankomt, ofwel dat er een juist adres bekend moet zijn. Voor belastingplichtigen …

Belgische gemeentelijke aanvullende heffing voorkomt IB-heffing bij Nederbelgische niet

In Archief by robert

In deze zaak gaat het om iemand die in België woont en in Nederland werkt. In haar Nederlandse belastingaangifte 2008 kiest ze niet voor de fictieve binnenlandse belastingplicht. Over dit inkomen is ze in Nederland loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. Daarnaast is ze over ditzelfde inkomen in België aanvullende gemeentelijke belastingen verschuldigd. Vanwege deze heffing in Nederland, vind de belastingplichtige dat …

Toepassing belastingverdrag Nederland-België bij levensloopregeling, sociale zekerheidsuitkeringen en Europarlementariërs

In Archief by robert

Indien de uitleg van een belastingverdrag leidt tot moeilijkheden of twijfelpunten, hebben landen de mogelijkheid om hierover onderling overleg te voeren. Zo ook bij het belastingverdrag tussen Nederland en België (artikel 28, paragraaf 3). Beide landen hebben onlangs over een aantal punten een dergelijk overleg gevoerd.Het eerste onderwerp betreft opgebouwde aanspraken in de levensloopregeling door in een inwoner van België, …

Geen aftrek van betaalde alimentatie bij buitenlandse belastingplicht

In Archief by robert

Een inwoner van Cyprus met de Nederlandse nationaliteit ontvangt in 2007 pensioen vanuit Nederland. In zijn Nederlandse IB-aangifte wil hij de voor zijn ex-vrouw en kinderen betaalde alimentatie in aftrek brengen, zonder dat hij kiest voor de fictieve binnenlandse belastingplicht. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat dit niet is toegestaan. Volgens het hof geniet de man namelijk niet nagenoeg zijn volledige positieve …

Nederland mocht heffen over uitkering uit restbegunstiging

In Archief by robert

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2006 een uitkering uit restbegunstiging uit de pensioenregeling van zijn in 2005 overleden vader. De vraag is of hij over deze uitkering in Nederland dan wel in Duitsland belasting is verschuldigd. Volgens de Nederlandse staatssecretaris mag Nederland heffen, omdat de uitkering onder het artikel van de niet-zelfstandige arbeid in het belastingverdrag valt. Rechtbank Breda …

Afkoop pensioen belast in Nederland

In Archief by robert

Het gaat hier om een inwoner van België die bij een eigen vennootschap pensioen heeft opgebouwd (een voorziening van ruim € 700.000). In 2004 heeft belanghebbende bijna het gehele banksaldo van de B.V., waar de pensioenvoorziening is opgebouwd, van ruim € 300.000 opgenomen. Pas in 2005 wordt hiervan een leningsovereenkomst opgemaakt.De inspecteur vindt dat het pensioen door de opname in …

Feitelijke leiding van beleggings-B.V. is in Nederland achtergebleven

In Archief by robert

Een uitspraak die aansluit op eerdere uitspraken van de afgelopen tijd. Het gaat om een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, waarvan de activiteiten bestaan uit het beleggen van vermogen. Het kantooradres wordt in 2001 verplaatst naar de Nederlandse Antillen, met een trustkantoor als directie. De belangrijkste belegging van de B.V. (meer dan70% van het vermogen) is een vordering op de …

Geen recht op heffingskorting

In Archief by robert

Belanghebbende stelt dat zij in 2007 geen inkomen heeft genoten en doet een beroep op de bijzondere verhoging van de heffingskorting voor niet-inwoners. De inspecteur vraagt naar aanleiding van de ingediende aangifte om nadere bewijzen. De enige reactie die de inspecteur krijgt is dat belanghebbende volhardt in haar stelling. Rechtbank Breda beslist dat is de enkele stelling dat geen inkomen …

Belastingplan 2012

In Archief by robert

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer aangegeven welke onderdelen uit de fiscale agenda (zie vorige nieuwsbrief) zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2012. Het betreft onder meer een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief met 1%-punt naar 24% en een aanpassing van het buitenlands aanmerkelijk belang. Hoe deze aanpassing eruit komt te zien, is nog niet bekend.hits=1= / id=1735=