Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit duurt minder lang maar werd moeilijker

In Archief by robert

“We krijgen regelmatig de vraag van Nederbelgische cliënten wat de voorwaarden zijn om Belg te worden en wat precies de implicaties hiervan zijn”, spreekt Nicolas Geelhand, advocaat-partner bij Greenille. Sedert 1 januari van dit jaar moet hij hierop een ander antwoord geven dan tevoren. “Vooral de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen zijn gewijzigd. Vroeger moest men als Nederbelg …

Wonen in België, werken in Nederland en een beetje in België

In Archief by robert

Inge woont in België en werkt voor een Nederlandse bank. Zij werkt hoofdzakelijk in Nederland en een beetje in België. Dat werk in België bestaat uit thuiswerken (cliëntdossiers, werkvoorbereiding) en cliëntbezoek. Waar moet zij belasting betalen? Op het eerste oog lijkt dit eenvoudig. In beide landen moet ze belasting betalen naar mate zij werkzaamheden verricht op dat grondgebied. Nederland zou …

België heffingsbevoegd over waardeveranderingen vordering

In Archief by robert

Sinds de Wet IB 2001 kent de Nederlandse belastingwetgeving de terbeschikkingstellingsregeling. Indien een privépersoon een aanmerkelijk belang (belang van 5% of meer) heeft in een vennootschap en hij stelt, bijvoorbeeld, geld of een pand aan die BV beschikbaar, dan wordt hij hiervoor niet in box 3 belast maar in box 1. Dat betekent dat inkomsten uit het lenen van geld …

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over monumentenaftrek

In Archief by robert

De Nederlandse belastingwetgeving kent een faciliteit voor eigenaren van een monumentenpand. Deze faciliteit heeft als doel te stimuleren dat de eigenaren monumentenpanden in goede staat van onderhoud houden. Deze regeling is zo vormgegeven dat eigenaren de kosten die worden gemaakt aan onderhoud voor een monumentenpand voor 80% kunnen aftrekken van de belasting. Daardoor betaalt de overheid flink mee aan de …

BTW op verbouwingen eigen woning naar 6%

In Archief by robert

Als stimuleringsmaatregel heeft de overheid besloten de BTW op werkzaamheden voor herstel en renovatie aan woningen te verlagen van 21% naar 6%. Deze regeling zal gelden van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Deze verlaging geldt alleen voor de arbeidskosten en niet voor de materialen. Die laatste kosten blijven onder het gewone hoge tarief van 21% vallen. Als bijkomende …

Twee uitspraken inzake doelvermogens: een Jersey Trust (Hof Amsterdam) en een Liechtensteinse Stiftung (Hoge Raad)

In Archief by robert

De zaak voor het Hof Amsterdam speelde in 2005, voordat in Nederland speciale belastingwetgeving voor doelvermogens werd geïntroduceerd. Deze uitspraak laat dan ook zien dat de belastingdienst veel moeilijkheden ondervond om vermogen dat was ondergebracht in een Trust, aan een belastingplichtige toe te rekenen. In de uitspraak van Hof Amsterdam leken er een aantal aanknopingspunten te zijn voor de belastingdienst, …

Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld

In Archief by robert

De Nederlandse loonbelasting dient als een voorheffing op de inkomstenbelasting. Bij lonen, pensioen en veel andere uitkeringen wordt door de werkgever of de uitkerende instantie loonbelasting ingehouden. Deze ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Er bestaan in de loonbelasting nog een aantal mogelijkheden om werknemers belastingvrij (of onder een gunstige regeling) bepaalde kosten te vergoeden. Ook kunnen diverse zaken, …

Belastingheffing over de wachtdienstvergoeding voor een Nederbelg

In Archief by robert

Deze uitspraak gaat over de belastingheffing over inkomen uit dienstbetrekking die aan twee kanten van de grens wordt uitgeoefend. Het recht om belasting te heffen wordt bepaald door het belastingverdrag tussen Nederland en België. Bij inkomsten uit dienstbetrekking zijn er een aantal regels: in de meeste gevallen komen deze regels erop neer dat het recht om belasting te heffen wordt …

Uitkeringen uit een Nederlands Antilliaanse Stichting Particulier Fonds. Geen toepassing van art. 8 W.Succ

In Archief by robert

Een dame (hierna genoemd de “schenkster”), die tot haar overlijden in het Vlaams Gewest heeft gewoond, schenkt in 2006 bij Belgische notariële akte een geldsom aan een Stichting Particulier Fonds (SPF) op de Nederlandse Antillen. Op die schenking wordt 7% schenkingsrechten geheven. De SPF is gevestigd te Curaçao en werd een maand vóór de schenking opgericht door een vennootschap. Zij …

Vrijstelling van successierechten voor maatschappelijke rechten in een vennootschap (bevak)

In Archief by robert

Vrijstelling van successierechten voor maatschappelijke rechten in een vennootschap (bevak) die door de Vlaamse Regering is erkend in het kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening   Art. 55bis Vl.W.Succ. voorziet in een vrijstelling zoals in de titel vermeld. Eén van de voorwaarden van de regeling is dat de ingezamelde gelden moeten worden besteed …

De niet-geregistreerde schenking van aandelen van een familiale vennootschap en de verdachte periode van zeven jaar

In Archief by robert

Aandelen van familiale vennootschappen (waar deze ook in de Europese Economische Unie hun zetel van werkelijke leiding hebben) kunnen in Vlaanderen worden geschonken aan het nultarief, althans indien zij voldoen aan de participatievoorwaarde en aan de economische activiteitsvoorwaarde (art. 140bis Vlaams Wetboek Registratierechten). Voorwaarde is dan wel dat deze schenking bij Belgische notariële akte plaatsvindt of bij buitenlandse notariële akte, …

Proces-verbaal van boedelbeschrijving en meineed

In Archief by robert

Andermaal (zie NBM februari 2013, 73) houdt het Hof van Cassatie het bij een strenge interpretatie van het begrip meineed. Het Hof verbreekt een arrest van het Hof van beroep dat de sanctie niet had uitgesproken ten aanzien van een erfgenaam die transacties en een rekeningnummer van een buitenlandse bank bij het opmaken van het proces-verbaal van boedelbeschrijving van de …

Preferentiële toebedeling van de gezinswoning bij echtscheiding wanneer de ex-echtgenoten in een stelsel van scheiding van goederen gehuwd waren

In Archief by robert

In 1976 zijn in het Belgische huwelijksvermogensrecht de artikelen 1446 en 1447 Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Deze wetsbepalingen verlenen aan uit de echt gescheiden echtgenoten die onder een Belgisch gemeenschapsstelsel waren gehuwd, het recht om aan de rechter te vragen dat een gezinswoning of een onroerend goed dat dient voor de uitoefening van het beroep van één der echtgenoten, bij voorrang …

Hervorming van de publiciteit van het huwelijkscontract en van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

In Archief by robert

Echtgenoten worden geacht te zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Dit stelsel bevat een uitgebreid recht van verhaal voor de schuldeisers. Echtgenoten kunnen aan dit ruim recht van verhaal ontsnappen door voor een stelsel van scheiding van goederen te kiezen. Opdat dit conventioneel huwelijksvermogensstelsel tegenwerpelijk zou zijn aan derden, heeft de wetgever van oudsher een aantal …

Internetstemmen vanuit buitenland

In Archief by robert

De VVD wil dat het voor Nederlanders in het buitenland makkelijker wordt hun stem uit te brengen. Zij zouden ook via internet moeten kunnen stemmen. Tweede Kamerlid Joost Taverne heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend en de Raad van State heeft hierover al een advies gegeven. Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over het wetsontwerp. Volgens Taverne is het voor Nederlanders …