Hervorming van de publiciteit van het huwelijkscontract en van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

In Archief by robert

Echtgenoten worden geacht te zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Dit stelsel bevat een uitgebreid recht van verhaal voor de schuldeisers. Echtgenoten kunnen aan dit ruim recht van verhaal ontsnappen door voor een stelsel van scheiding van goederen te kiezen. Opdat dit conventioneel huwelijksvermogensstelsel tegenwerpelijk zou zijn aan derden, heeft de wetgever van oudsher een aantal publiciteitsmaatregelen verplicht voorgeschreven. De algemene publiciteitsmaatregelen zijn tot op heden: de vermelding in de huwelijksakte, de vermelding van de latere wijziging op de kant van de huwelijksakte en op de minuut van het oorspronkelijk huwelijkscontract en ten slotte de publicatie in het Belgische Staatsblad (voor sommige wijzigingen). Daarnaast was er nog in een bijzondere publiciteit in het handelsregister voorzien voor handelaars.
Al deze publiciteitsmiddelen zullen binnenkort worden opgeheven en vervangen door de inschrijving in het centraal huwelijksovereenkomstenregister (art. 76, 1391, 1395 en 1396 nieuw Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna “B.W.”)).


De op straffe van niet-tegenwerpelijkheid wettelijk verplichte vermelding van de overeenkomst van wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister zal eveneens komen te vervallen (art. 1478 vierde lid nieuw B.W.) en zal worden vervangen door een verplichte inschrijving in het centraal huwelijksovereenkomstenregister.
Tevens wordt bepaald dat vonnissen en arresten die een wijziging inhouden van het huwelijksvermogensstelsel (bv. bij gerechtelijke scheiding van goederen) of van de in artikel 1478 van het B.W. bedoelde overeenkomsten (van wettelijke samenwoning), eveneens verplicht in het centraal huwelijksovereenkomstenregister moeten worden opgenomen.
Ten slotte bepaalt de wet uitdrukkelijk dat het centraal huwelijksovereenkomstenregister door eenieder kan worden geraadpleegd.
(Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, B.S. 1maart 2013; deze wijzigingen treden in werking uiterlijk op 1 september 2015, behoudens eerdere datum bepaald bij Koninklijk Besluit).


Deze nieuwe wetgeving is van belang voor Nederbelgen die rechtskeuze doen voor Belgisch recht en hun huwelijksvoorwaarden vervolgens wijzigen.

hits=10232= / id=3094=