Is de Nederlandse fiscus heffingsbevoegd over een oud-regime lijfrenteverzekering?

In Archief by robert

Op 21 januari 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, waarin ze heeft aangegeven dat declausulering (“afkoop”) van een oud-regime lijfrenteverzekering door een in het buitenland wonende belastingplichtige niet kan leiden tot enig voordeel dat in Nederland kan worden belast. Dit was al duidelijk voor situaties waarin declausulering vóór 1 januari 2003 plaatsvond. Deze situaties vielen nog onder de …

Bij een goede planning: Nederlandse box 3 heffing kinderen lager dan Belgische roerende voorheffing ouders ?!

In Archief by robert

“Ik wil wel schenken aan mijn kinderen, maar zij wonen in Nederland en zijn dan box 3 heffing verschuldigd. Dus ik kan beter niet schenken”. Dit is een veel gehoorde uitspraak van vermogende Nederbelgen. Echter door de juiste planningssystematiek te kiezen, is er door een schenking aan de Nederlandse kinderen per saldo minder Nederlandse en Belgische inkomstenbelasting verschuldigd. In deze …

Gat in het fiscale hekwerk voor emigrerende DGA’s? Geen tienjaarstermijn en geen belastingheffing over aanmerkelijk belangaandelen

In Archief by robert

Sinds 1997 is er voor directeuren-groot aandeelhouders (:DGA’s) een fiscaal hekwerk om Nederland geplaatst. Sindsdien krijgen zij bij emigratie een zogenoemde conserverende aanslag opgelegd. Als een Nederlandse DGA vandaag besluit te emigreren, wordt op het emigratiemoment Nederlandse inkomstenbelasting à 25% geheven over de waarde van het aandelenpakket bij emigratie minus de aankoopprijs (verkrijgingsprijs) van die aandelen. Voor deze belastingheffing krijgt …

AOW-gerechtigden wonend in België leveren € 400 AOW-tegemoetkoming in

In Archief by robert

Een AOW-gerechtigde die in België woont, ontvangt bovenop zijn AOW-pensioen een tegemoetkoming van € 33,09 per maand. Deze tegemoetkoming wordt ook uitbetaald aan personen met een gedeeltelijk AOW-pensioen. Iemand die een paar jaar in Nederland heeft gewoond of gewerkt en een AOW-pensioen ontvangt van bijvoorbeeld € 60 per maand, heeft hij ook recht op de tegemoetkoming AOW van € 33,09 …

VWS wijst minnelijke schikking af

In Archief by robert

De advocaat van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland bracht in zijn brief – over discriminatie bij invoering van de Zorgverzekeringswet van 2 december 2010 – aan de Minister van VWS naar voren: dat de Stichting bereid is om de mogelijkheid van een minnelijke regeling te beproeven. Het ministerie heeft in een brief (van 10 februari 2011) laten …

Oud-regime lijfrente-uitkering voor een in België wonende Nederlander. Mag Nederland wel belasten?

In Archief by robert

Oud regime lijfrente uitkeringEen in België wonende Nederlander (hierna aan te duiden als de belanghebbende) ontving vanaf het jaar 2005 van een in Nederland gevestigde verzekeraar een lijfrente-uitkering van € 50.000,00 per jaar. Het betreft hier een lijfrente uitkering uit een vóór 15 oktober 1990 afgesloten kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (een zogenoemde oud regime lijfrente). De betaalde premies voor deze oud regime …

Tante Kaat en haar tien neven en nichten

In Archief by robert

Tante Kaat woont meer dan tien jaar in Hamont vlak bij de Nederlandse grens. Zij volgde de rest van de familie, haar twee zussen en haar broer, toen de familie naar België uitweek. Zij is nooit gehuwd geweest en heeft zich daarbij neergelegd. Haar neven en nichten zijn ook een beetje haar kinderen geworden. Zij was de helpende hand toen …

Europese Commissie gaat grensoverschrijdende fiscale obstakels voor burgers aanpassen

In Archief by robert

Op 20 december 2010 heeft de Europese Commissie medegedeeld hoe zij oplossingen wil bieden aan EU-burgers voor de ernstige problemen waarmee zij in grensoverschrijdende situaties geconfronteerd worden. Het gaat dan om personen die naar een ander land verhuizen, in een ander land gaan werken of in het buitenland investeren. Grensoverschrijdende werknemers ondervinden volgens de Europese Commissie mogelijkheden om belastingfaciliteiten, belastingverlaging …

Vlaamse regering schrapt dubbele heffing op bouwgrond

In Archief by robert

Wie tegelijk bouwgrond en een nieuwbouwwoning koopt in Vlaanderen, dient in beginsel van 1 januari 2011 een dubbele heffing te betalen: zowel 21 procent BTW als 10 procent Vlaamse registratierechten. De registratierechten moesten altijd al betaald worden, de BTW diende ingevoerd te worden op basis van een arrest van het Europese Hof van Justitie. Omdat dit volgens de Vlaamse regering …

Nederlandse belastingdienst informeert over werkkostenregeling in het buitenland

In Archief by robert

Per 1 januari 2011 is in Nederland de zogeheten werkkostenregeling ingevoerd bij ondernemingen met personeel. Door deze regeling kunnen werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Door gebruik te maken van bepaalde vrijstellingen, kan de werkgever bepaalde zaken daarnaast nog wel onbelast blijven vergoeden of verstrekken. Over het bedrag dat …

Geen rechtsmiddelen tegen uitreiking formulier “Opgaaf wereldinkomen 2006”, Hof ’s-Hertogenbosch

In Archief by robert

Vele inwoners van België hebben er problemen mee om het formulier “Opgaaf wereldinkomen” in te vullen en in te dienen. Zo ook een inwoonster van Zweden, die in 2006 een AOW- en pensioenuitkering ontving uit Nederland. Ze krijgt het formulier toegestuurd, maar vindt dit onterecht en wil hier dan ook bezwaar tegen maken. In navolging van eerder rechtbank Breda komt …

Inwonerschap naar nationaal recht hoeft niet samen te vallen met die voor verdragstoepassing, Hof Arnhem

In Archief by robert

Voor Hof Arnhem is onlangs weer een procedure aan de orde geweest over de fiscale woonplaats. Daarbij kwamen zowel de bepalingen van de nationale Nederlandse wet aan de orde als de woonplaatsbepaling in het belastingverdrag met Spanje.Het ging hier om een man die sinds 1983 niet meer was ingeschreven in Nederland en afwisselend op meerdere adressen in Nederland, Zwitserland en …