Teruggaaf of vergoeding van de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage buitenland

In Archief by robert

Personen met een Nederlandse uitkering, die in België wonen en verzekerd zijn voor medische kosten ten laste van Nederland, betalen daarvoor een Zvw bijdrage buitenland. Een onderdeel van deze bijdrage is de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is belast met de inning van daarvan, en regelt dit door een opdracht aan het uitkeringsorgaan om de bijdrage op …

Basel schrijft banksector dieet voor. Strenge eisen voor een gezonde bankensector

In Archief by robert

Aan vele jaren van voorspoed en groei voor banken kwam in 2008 abrupt een einde met het uitbreken van de krediet- en bankencrisis. De lessons learned uit die crisis waren onder meer dat het kapitaal van banken tekortschoot, dat beschikbare liquiditeit geen vanzelfsprekendheid was en dat de complexiteit en verwevenheid van de financiële sector te groot was. In reactie hierop …

Remigratie naar Nederland in het zicht van de pensioenleeftijd

In Archief by robert

Wanneer de pensioenleeftijd nadert, gaan ondernemers in de regel nadenken over het afbouwen van hun onderneming. Daarbij vraagt menigeen zich ook af hoe de financiële situatie er na pensioenleeftijd uit zal zien. Terecht, want voor de in België woonachtige ondernemer zijn er in dat opzicht de nodige aandachtspunten. Hierna schetsen wij een fictieve casus, waarbij we (bij benadering) inzicht geven …

Belastingregime bedrijfswagens: de theorie in de praktijk

In Archief by robert

De nieuwe regering Di Rupo I heeft de regelgeving inzake het voordeel van alle aard van bedrijfswagens grondig gewijzigd. Vorige maand legden we de focus op de theoretische kant van de zaak. Nu trachten we mogelijke alternatieven voor bedrijfsleiders/werknemers nader toe te lichten. Voor de vernieuwde berekening van het voordeel van alle aard voor personenwagens dient de cataloguswaarde en de …

Coördineren met een lach én een traan

In Archief by robert

Politici, experts en anderen die zich met de wettelijke coördinatie van de sociale zekerheid bezig houden, moeten vaak de belangen van vele verschillende grensbewoners behartigen. Het is gemakkelijker om voor één groep de belangen te behartigen. Wat een voordeel is voor de Duitse grensarbeiders kan een nadeel zijn voor de Belgische grensarbeiders enz. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. …

WTCG-vergoeding bij wonen België: goed nieuws

In Archief by robert

Er doen zich problemen voor bij de uitbetaling van de WTCG-vergoeding bij wonen buiten Nederland. Het betreft dan de in Nederland werkende ’inkomende’’ grensarbeiders en de in België wonende gepensioneerden c.q. arbeidsongeschikten. De grensarbeiders zijn verzekerd in Nederland; gepensioneerden zijn niet verzekerd in Nederland doch hebben ten financiële laste van Nederland (pensioenland) recht op zorg in hun woonland en Nederland. …

Recht op Nederlands studiefinanciering voor in België wonende kinderen van grensarbeiders: eigen inwoners eerst?

In Archief, Interesting by robert

Nederland wil het onmogelijk maken dat in België wonende kinderen van grensarbeiders nog studiefinanciering ontvangen als zij buiten Nederland – bijvoorbeeld in België- studeren. Tot 2014 geldt er een overgangsregeling. Over deze kwestie zijn destijds (2007) door Ria Oomen-Ruijten (CDA-EVP) vragen gesteld. Deze vraag plus een aantal klachten van burgers heeft er toe geleid dat de Europese Commissie een infractie …

Schenking aan een minderjarige onder last de geschonken goederen discretionair te laten beheren door een bank

In Archief by robert

(Vred. Zomergem 8 december 2009)Ouders vragen de vrederechter machtiging om de schenking door de grootouders aan hun minderjarige kinderen te aanvaarden. Aan de schenking waren een aantal lasten gekoppeld, waaronder de last om de geschonken goederen discretionair te laten beheren door een bankinstelling. De vrederechter is van oordeel dat er geen bezwaar is om tot machtiging over te gaan aangezien …

Toepassing van de Nederlandse huwelijksvermogenswet van 14 maart 2002 in de tijd

In Archief by robert

(Brussel 27 augustus 2011)Twee Nederlanders zijn gehuwd met huwelijksvoorwaarden (uitsluiting van elke gemeenschap met periodieke verrekening van de aanwinsten). Wanneer dit stelsel vóór 1 september 2002 (dit is de datum van inwerkingtreding van voornoemde wet) door echtscheiding is ontbonden, is de nieuwe wet niet van toepassing, ook wanneer de vereffening van het stelsel plaatsgrijpt na 1 september 2002.hits=1= / id=1889=

Bevoegdheid van de langstlevende echtgenoot-vruchtgebruiker (zaak Hugo Claus)

In Archief by robert

(Antwerpen 13 juli 2011)Bij gebrek aan testament en in aanwezigheid van afstammelingen van de erflater, erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de ganse nalatenschap. Hij/zij heeft in die hoedanigheid de bevoegdheid om alle daden van behoorlijk beheer te stellen. Hij/zij heeft onder meer de bevoegdheid om, met uitsluiting van de blote eigenaar, positieve handelingen te stellen met betrekking tot …

De reserve van de langstlevende echtgenoot-algemene legataris

In Archief by robert

(Cass. 22 maart 2010)Wanneer de langstlevende giften in volle eigendom heeft ontvangen, behoudt hij/zij in principe het vruchtgebruik op de andere goederen van de nalatenschap, tenzij de erflater anders heeft bepaald. Doch deze bevoegdheid van de erflater om het recht van vruchtgebruik te ontnemen aan de langstlevende, belet geenszins dat de langstlevende steeds zijn/haar reserve in vruchtgebruik kan opeisen.hits=1= / …

Verzekeringsproducten die beleggingen uitmaken – standpunt van de notarissen

In Archief by robert

(Grondw.Hof 26 juni 2008)Tijdens de vergadering van het Comité voor Studie en Wetgeving van het Belgische notariaat de dato 24 maart 2012 is beslist dat –in geval in het raam van een minnelijke of gerechtelijke verdeling de kwalificatie van een levensverzekering (die eerder een belegging uitmaakt) ter sprake komt- de notaris toepassing moet maken van de rechtspraak van het Grondwettelijk …

Een eigenhandig testament mag met een ongebruikelijke handtekening worden ondertekend

In Archief by robert

(Gent 16 september 2010)Een eigenhandig testament moet door de erflater volledig met de hand zijn geschreven, gedagtekend en ondertekend. Vroeger eiste het Hof van Cassatie dat die ondertekening geschiedde met de “gebruikelijke” handtekening. De recente rechtspraak is veel soepeler en aanvaardt thans ook een ongewone handtekening. Vereist is wel dat de bedoeling van de testator -om zijn uiterste wil te …

Nieuwe procedure inzake vereffening-verdeling

In Archief by robert

Per 1 april 2012 is de nieuwe wet inzake de procedure van vereffening en verdeling in werking getreden. Voor de krachtlijnen van deze wet zie NederBelgischMagazine oktober 2011. hits=1= / id=1884=

Europa verzoekt België formeel de vrijheden te respecteren

In Archief by robert

De Europese Commissie heeft België recent officieel verzocht om zijn wetgeving aan de verdragsrechtelijke vrijheden aan te passen. Indien de Belgische overheid binnen een termijn van twee maanden geen bevredigend antwoord kan voorleggen aan de Europese Commissie, riskeert zij een veroordeling door het Europees Hof van Justitie.1. Belastingkorting voorbehouden aan inwoners van het Vlaamse Gewest (IP /12/176) en het Waalse …

Dubbelbelastingverdag België – Nederland: geen schending vrij verkeer bij loutere toepassing interne wetgeving

In Archief by robert

Volgens de Belgische personenbelasting heeft de echtgenoot met het hoogste inkomen recht op de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste. In deze zaak was de echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen werkzaam in Nederland, met als gevolg dat zijn beroepsinkomsten in de werkstaat (Nederland) belast werden en hij – wegens gebrek aan belastbaar inkomen in de woonstaat …

Grondwettelijk Hof: registratierechten en btw

In Archief by robert

Ter bevordering van de mobiliteit op de woningmarkt werd de regel van de meeneembaarheid ingevoerd. Deze houdt in dat, indien een natuurlijke persoon zijn aangekochte woonst verkoopt om vervolgens een andere aan te kopen, hij het verschuldigde registratierecht op de eerste aankoop – in zekere mate – kan verrekenen met het recht dat hij naar aanleiding van de tweede aankoop …

Vlaamse inning en invordering van registratie- en successierechten vanaf 2015: gevolgen voor rulingpraktijk

In Archief by robert

Zoals in een eerder bericht reeds kort gesignaleerd (NederBelgischMagazine oktober 2011), zal de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) vanaf 1 januari 2015 zelf instaan voor de inning en invordering van de registratie- en successierechten. Een concreet gevolg hiervan is dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (kortweg DVA) niet meer bevoegd zal zijn om rulings af te leveren over deze gewestbelastingen.De …

Wederzijdse schenking tussen echtgenoten – schenkingsrecht

In Archief by robert

(voorafgaande besl. nr. 2011.260 van 6 september 2011)Andermaal heeft de dienst voorafgaande beslissingen (DVA) beslist dat wanneer een onderhandse akte houdende bevestiging van de verwezenlijkte wederzijdse schenkingen van tegenwoordige goeden bij bankgift tussen echtgenoten ter registratie wordt aangeboden, er bij toepassing van artikel 14 W.Reg. slechts 3% schenkingsrecht is verschuldigd op de schenking die aanleiding geeft tot het hoogste recht …

Kinderen van de eerstoverleden samenwonende partner die erven van de langstlevende samenwonende partner

In Archief by robert

(B.S. 23 maart 2012)Wanneer een ongehuwde samenwonende partner overlijdt en een legaat vermaakt aan het kind van de langstlevende partner, wordt dit kind -wat het tarief betreft- gelijkgesteld met een kind van de overledene.Maar wanneer een kind van de vooroverleden samenwonende partner een legaat verkrijgt van de langstlevende samenwonende partner, geldt die gelijkstelling niet. De volgorde van overlijden is dus …

Duo-legaten – forse toename

In Archief by robert

Een duo-legaat is een testamentair legaat vermaakt aan een goed doel (Belgisch maar ook Nederlands) aan wie de last wordt opgelegd de successierechten van de wettelijke erfgenamen of legatarissen te betalen en te dragen. Daardoor wordt enerzijds het netto-aandeel van die wettelijke erfgenamen en legatarissen vergroot, en wordt anderzijds een goed doel gesteund. De techniek van het duo-legaat kent een …

Duo-legaten – oneerlijke concurrentie

In Archief by robert

In een ander antwoord van dezelfde Minister Muyters wordt vermeld dat de Minister op de hoogte is van de concurrentievervalsing tussen de universiteiten in Vlaanderen. Sommige universiteiten kunnen legaten verkrijgen aan 0% successierecht daar waar andere universiteiten een successierecht van 8,8% dienen te betalen. Dit aspect is ook ter sprake gekomen in de Studiecommissie Gewestbelastingen (antwoord de dato 17 januari …

Duo-legaten – de administratie verwerpt een praktische toepassing

In Archief by robert

De fiscale uitvoerbaarheid van een nuttige variant van het duo-legaat is in een niet-gepubliceerde beslissing door het hoofdbestuur van de administratie verworpen. Het gaat om de variant waarin in het testament aan het goede doel een bedrag wordt uitgekeerd dat zodanig wordt berekend dat het goede doel, na betaling van de successierechten van de wettelijke erfgenamen of algemene legatarissen en …

Uitkeringen van een Belgische private stichting

In Archief by robert

Aan de dienst voorafgaande beslissingen (DVA) werden meerdere vragen gesteld in verband met de inbreng in en de uitkeringen door een private stichting naar Belgisch recht opgericht door een persoon met een fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De stichting heeft tot doel de opleiding van neven en nichten en hun afstammelingen (lessen, stages, studiereizen) of hun artistieke, wetenschappelijke …